XXXIII KRAKÓW 19^0 Ł0SC

Pełen tekst

(1)

‘Mil - '

Ł0 S C

f t K D A K r O J R

KS. ALFONS SCH LtTZ

XXXIII K R A K Ó W 1 9 ^ 0

(2)

trtm -fcW W ^ Stradomiensis

l ^ n s n n o p B J j g *e e io(t

• 1 'ITTlt I ---

• jr»

O k ła d k ę p r o je k to w a ła

C Z E S Ł A W A L E W A N D O W S K A - G O R G O Ń

N A S Z A PRZESZŁO ŚĆ

(3)

NOTRE PASSE

Eludes sur IH is to ire de 1’Eglise et de la C u ltu re C atholique

en Pologne

D i r e c t e u r : A l p h o n s e S c h l e ł z

X X XIII

C ra c o v ie 1 9 7 0

NASZA PRZESZŁOSC

Studia z dziejów Kościoła i ku ltu ry katolickiej w Polsce

R e d a k to r: Ks. A l f o n s S c h l e t z C. M.

X X X III

K ra k ó w 1 9 7 0

(4)

W y d a w n i c t w o

N A S Z A P R Z E S Z Ł O

K ra k ó w , ul. S łr a d o m 4

Ś Ć

^ g u i o r ^

• Ks. K«. Hhiodsnf I V » KrafewU /

D ru k a rn ia W y d a w n ic z a , W a d o w ic k a 8 — za m . 2 2 8 7 0 — 1 5 0 0 - f - 5 0 — D -1 9

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :