• Nie Znaleziono Wyników

Zasady oceniania rozwiązań zadań

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zasady oceniania rozwiązań zadań"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Rodzaj dokumentu:

Zasady oceniania rozwiązań zadań

Egzamin: Egzamin ósmoklasisty

Przedmiot: Język niemiecki

Forma/Formy

arkusza: OJNP-700

Termin

egzaminu: 27 maja 2021 r.

Data publikacji

dokumentu: 18 czerwca 2021 r.

Warszawa 2021

(2)

Zasady oceniania

Zadania zamknięte

1 pkt – poprawna odpowiedź.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych 1 pkt – poprawna odpowiedź.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

Zadanie otwarte sprawdzające tworzenie wypowiedzi pisemnej

Ocena odpowiedzi komunikatywnych i zgodnych z treścią pytania / materiału ikonograficznego (jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego)

odpowiedź poprawna drobne błędy poważne błędy

odpowiedź pełna 2 2 1

odpowiedź niepełna* 1 1 0

równoważnik zdania 1 0 0

1. Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego), odpowiedział na pytanie pełnym zdaniem, a odpowiedź jest bezbłędna lub występują w niej drobne błędy.

2. Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli:

a) udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego), w której występują poważne błędy

b) udzielił niepełnej odpowiedzi*, która jest bezbłędna lub występują w niej drobne błędy c) odpowiedź zdającego jest zgodna z treścią pytania i materiału ikonograficznego (jeżeli

pytanie dotyczy materiału ikonograficznego) oraz w pełni poprawna językowo, ale uczeń nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania).

3. Zdający otrzymuje 0 punktów, jeżeli:

a) udzielił odpowiedzi niezgodnej z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego)

b) udzielił odpowiedzi, która jest niekomunikatywna

c) udzielił niepełnej odpowiedzi*, w której występują poważne błędy

d) nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania) i odpowiedź nie jest w pełni poprawna językowo

e) udzielił odpowiedzi w języku polskim

f) nie udzielił odpowiedzi na pytanie lub odpowiedział wymijająco, np. Ich weiß nicht.

4. Za poprawny uznaje się zapis liczebnika cyfrą.

* np. zdający odpowiedział tylko na część pytania lub jego odpowiedź jest częściowo zgodna

z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym

(3)

Rozumienie tekstów pisanych

Zadanie

Wymagania egzaminacyjne 2021

1)

Poprawna odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe

1.1.

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie [...] proste wypowiedzi pisemne […].

III.4) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.

TAK

1.2. TAK

1.3. III.3) Uczeń określa kontekst

wypowiedzi. NIE

1.4. III.2) Uczeń określa intencje

nadawcy/autora tekstu. NIE

1.5. III.1) Uczeń określa główną myśl

tekstu […]. TAK

2.1.

III.1) Uczeń określa główną myśl […] fragmentu tekstu.

C

2.2. A

2.3. E

2.4. D

3.1.

III.4) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.

B

3.2. C

3.3. A

4.1.

III.5) Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

B

4.2. E

4.3. A

4.4. D

1) Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).

(4)

Znajomość funkcji językowych

Zadanie

Wymagania egzaminacyjne 2021 Poprawna odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe

5.1.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych

sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji

komunikacyjnej […].

V.3) Uczeń […] przekazuje

informacje i wyjaśnienia. F

5.2. V.3) Uczeń […] przekazuje

informacje i wyjaśnienia. B

5.3. V.6) Uczeń składa gratulacje […]. A

5.4. V.4) Uczeń wyraża swoje opinie

[…]. C

5.5. V.4) Uczeń wyraża swoje opinie

[…]. E

6.1. V.10) Uczeń pyta o pozwolenie

[…]. A

6.2. V.7) Uczeń […] odpowiada na

zaproszenie. A

6.3. V.4) Uczeń […] zgadza się […]

z opiniami. B

6.4. V.4) Uczeń […] pyta o opinie […]. A

6.5. V.3) Uczeń […] przekazuje

informacje i wyjaśnienia. A

7.1. V.3) Uczeń […] przekazuje

informacje i wyjaśnienia. B

7.2. V.3) Uczeń uzyskuje […]

informacje i wyjaśnienia. B

7.3. V.14) Uczeń stosuje zwroty i formy

grzecznościowe. A

7.4. V.5) Uczeń […] pyta o […]

pragnienia innych osób. B

7.5. V.11) Uczeń ostrzega […]. C

(5)

Znajomość środków językowych

Zadanie

Wymagania egzaminacyjne 2021 Poprawna odpowiedź Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe

8.1.

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu […].

I. Uczeń posługuje się

podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

VI.1) Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych.

B

8.2. A

8.3. A

8.4. B

8.5. B

9.1. Flasche

9.2. Post

9.3. Obstsalat

9.4. Kalender

9.5. Krawatte

9.6. Puppe

10.1. I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

I. Uczeń posługuje się

podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

will

10.2. Hobbys

10.3. dem

(6)

Wypowiedź pisemna

Zadanie

Wymagania egzaminacyjne 2021

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe

11.

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych)

[…].

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,

gramatycznych, ortograficznych) […]

w zakresie następujących tematów:

1) człowiek 5) życie prywatne 10) sport

13) świat przyrody.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne

wypowiedzi pisemne […].

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne:

1) opisuje ludzi, […] miejsca i zjawiska 2) opowiada o czynnościach […]

z […] teraźniejszości.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń […] reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie

prostego tekstu […].

V.3) Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu […].

VI.1) Uczeń przekazuje w języku obcym

nowożytnym informacje zawarte w materiałach

wizualnych.

(7)

Ocena przykładowych odpowiedzi uczniów

Zadanie Przykład Odpowiedź ucznia 2 punkty 1 punkt

11.1.

1. Er ist im Gebirge. Х

2. Auf Luft. Х

11.2.

1. Er fährt mit dem Fahrrad. Х

2. Das sportler radfahren. Х

11.3.

1. Es ist sonnig. X

2. Vetter is shoen. X

11.4.

1. Er hat ein T-Shirt, eine kurze Sporthose und

Turnschuhe an. X

2. Helm, T-Shirt, weisse Hosen, weisse Socken

und Schuhe. X

11.5.

1. Ich mag Sport, denn ich bin aktiv. X

2. Ich liebe Sport. X

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie

Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie

Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie

Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy materiału

Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy materiału

Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy materiału

Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy materiału

Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy materiału