• Nie Znaleziono Wyników

Wykazać, że (a) kxkp jest normą dla p ∈ [1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykazać, że (a) kxkp jest normą dla p ∈ [1"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Ćwiczenia nr 1, AM II, 2017/18 Dla x = (x1, . . . , xk) ∈ Rk niech

kxkp:=

k

X

i=1

|xi|p

!1/p

, kxk= max

i |xi|.

Zadanie 1. Wykazać, że

(a) kxkp jest normą dla p ∈ [1, ∞] (łatwe przypadki p = 1, 2, ∞), (b) kxk¬ kxk ¬ kxk1¬ k kxk.

(c) Mówimy, że norma k · k pochodzi od iloczynu skalarnego (x, y) 7→ hx, yi, jeśli kxk = phx, xi dla każdego x. Czy k · k1 pochodzi od pewnego iloczynu skalarnego? A k · kp?

(d) Udowodnić, że jeśli norma k · k pochodzi od pewnego iloczynu h·, ·i, to zachodzą następujące równości

kx + yk2+ kx − yk2= 2 (kxk2+ kyk2), (1)

hx, yi =1

4 kx + yk2− kx − yk2 , hx, yi = 1

2 kx + yk2− kxk2− kyk2 .

(e) (⋆ DOM 17.10.2017) Wykazać, że jeśli norma na Rn spełnia (1), to pochodzi od pewnego iloczynu skalarnego.

Zadanie 2. Narysować kule B(0, 1) w metrykach indukowanych przez normy k · k1, k · k2i k · k. Zadanie 3. Wykazać, że limp→∞kxkp= kxk.

Zadanie 4. Niech h·, ·i będzie iloczynem skalarnym na R2. Wykazać, że istnieją liczby a, b, c takie, że

hx, yi = (x1, x2)a b b c

 y1 y2

 .

Dowieść, że funkcja zadana powyższym wzorem jest iloczynem skalarnym o ile a, c > 0 oraz wyznacznik

a b b c

> 0.

Zadanie 5. Czy poniższe funkcje są normami

(a) k(x, y)k =px2+ 4y2+ |x|, x, y ∈ R, (b) k(x, y)k = px2+ |y|.

Zadanie 6. (DOM 10/11.10.2017) Niech k(x, y)k = λ, gdzie λ jest (jedynym) rozwiązaniem równania e|x|/λ+ |y|/λ = 2.

dla (x, y) 6= (0, 0) i k(0, 0)k = 0. Czy to jest norma?

Zadanie 7. Znajdź normę na R2≃ C (o ile istnieje), że kula jednostkowa jest zbiorem (a) prostokątem [−1, 1] × [−2, 2],

(b) trójkątem równobocznym o środku w (0, 0), którego jednym z wierzchołków jest (1, 0), Zadanie 8. Wykazać, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest zbiorem wypukłym.

Zadanie 9. (DOM 13.10.2017) Niech B ⊂ Rk będzie zbiorem zwartym, wypukłym, symetrycznym względem 0 ∈ Rk oraz 0 należy do wnętrza zbioru B. Wykazać, że istnieje norma, w której B jest domkniętą kulą jednostkową.

Zadanie 10. Niech A będzie macierzą symetryczną rozmiaru n × n. Na Cn rozważamy iloczyn hz, wi = Pni=1ziwi, gdzie z = (z1, . . . , zn), w = (w1, . . . , wn).

(2)

(a) Wykazać, że jeśli z, w są wektorami własnymi macierzy A z wartościami własnymi λ1, λ2∈ C, przy czym λ16= λ2, to hz, wi = 0.

(b) Wykazać, że jeśli A jest rzeczywista, to A ma rzeczywiste wartości własne. (Rozważyć iloczyn hAz, ¯zi i zastosować hAx, yi = hx, ATyi).

(c) Dowieść, że rzeczywista, symetryczna macierz n × n ma n ortogonalnych wektorów własnych o rze- czywistych wartościach własnych

Cytaty

Powiązane dokumenty

Udowodnić, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest zbiorem wypukłym..

Udowodnić, że kula jednostkowa w dowolnej normie jest

Czy jeśli zbiór A jest domknięty i spójny, to jego dopełnienie jest też zbiorem

Wywnioskować stąd, że funkcja x 7→ kxk jest funkcją ciągłą..

(Teza zadania jest prawdziwa także przy słabszym założeniu, że f jest różniczkowalna prawie wszędzie.).

Proszę uzasadnić, że liczba podzbiorów zbioru n-elementowego o nieparzystej liczbie elementów jest równa liczbie podzbiorów o parzystej liczbie elementów i wynosi 2 n−1...

Dane jest m monet, z których wszystkie waża tyle samo oprócz jednej, której masa

We wn etrzu trójk , ata równobocznego o boku 12 wybrano 300 punktów.. W kwadracie ABCD na boku BC obrano dowolny