• Nie Znaleziono Wyników

Czynniki ryzyka wpływające na proces łączenia się spółek kapitałowych w branży ciepłowniczej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czynniki ryzyka wpływające na proces łączenia się spółek kapitałowych w branży ciepłowniczej"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna BedlA

Czynniki ryzyka wpływające na proces łączenia się spółek kapitałowych w branży ciepłowniczej

Streszczenie: Istotnym segmentem działań podejmowanych w procesie łączenia się spółek kapitałowych jest opraco- wanie strategii zarządzania ryzykiem. Kluczowe przedsięwzięcie w tym zakresie obejmuje między innymi iden- tyfikację źródeł niepewności związanych z realizacją przedsięwzięcia. W artykule wyszczególniono najważniej- sze czynniki ryzyka oddziałujące na proces łączenia się spółek kapitałowych w branży ciepłowniczej. W treści zaprezentowano krótką analizę tych czynników z określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. Interesujący element pracy stanowi diagnoza wskazująca na poziom istotności określonego rodzaju ry- zyka z punktu widzenia realizowanego procesu fuzji. Artykuł zwraca uwagę na fakt, iż w procesie reagowania na pojawiające się zagrożenia istotne jest kreowanie właściwej strategii zarządzania ryzykiem, pozwalającej na od- powiednie monitorowanie niebezpieczeństw i szans na wszystkich etapach realizacji połączenia przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, łączenie spółek, zarządzanie ryzykiem

Cytaty

Powiązane dokumenty

wchodziła w skład modeli odpływu ludności ogółem, mężczyzn i kobiet łącznie, a także do miast była liczba wolnych miejsc pracy na 100 po­.

W rozporządzeniu jest napisane między innymi, że do Krajowego Systemu Ratow- niczo-Gaśniczego włącza się jednostki ochrony przeciwpożarowej takie jak: jed- nostki

Krystyna Piotrowska,Andrzej Matoga..

Polskie miasta od wielu lat przyciągają swymi atrakcjami turystów krajo- wych i zagranicznych, tworząc dla nich bogatą i zróżnicowaną ofertę usług turystycznych

Przewija się tędy duża liczba pojazdów (średnio jeden pojazd co około 30 sekund, a w dni wolne od pracy nawet co 2–3 sekundy), zwłaszcza, że na odcinku od Skały do

Targi BETT są doskonałym miejscem do spotkań przedstawicieli edukacji z firmami oferującymi sprzęt, oprogramowanie, pomoce naukowe i usługi przeznaczone dla oświaty. W tym

Zrealizowanie transakcji połączeniowej spółek ciepłowniczych poprzedzone zostało zi- dentyfikowaniem znaczących, w kontekście planowanego objęcia przez akcjonariuszy akcji

9 Opłaty dodatkowe w umowie leasingowej zgodnie z ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 1990 roku były naliczane jako iloczyn 75 procent aktualnej stopy