Ilustrowany Kurier Polski, 1946.02.23, R.2, nr 52

Pełen tekst

(1)

Ceno egzempkirza zł

Pobieranie wyższe) opłaty

jest nadużyciem ILUSTROWANY czenłe zamieść.

ozenie miejscowa

&

■i-.

Sok li 1 ełefony CentrrU.

Sobota, dnia 23 lutego 1946 r. lawcatSPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA..ZRYW-.

:O .ZRYW" Nr VI—135. PKO „LK.P."NrYL Nr 52

Kiedy zakończy się

] proces

norymberski

NORYMBERGA (FA). Kradzieże dzieł sztuki z państw okupowanych przez Niemców były częścią składo­

wą polityki hitlerowskiej — jak to określił prokurator radziecki. Przed­

stawił on z kęlei Trybunałowi dowo­

dy systematycznych kradzieży w Ro­

sji, Czechosłowacji, Jugosławii i Pol­

sce. Ponadto Rosenberg kradł na ^Ja­

sny rachunek, a Frank wzbogacił się zbiorami, pochodzącymi z muzeów i galerii polskich.

Koniec procesu norymberskiego przewidziany jest na koniec maja, wzgl. początek czerwca.

Inierpelacja w angielskiej Izbie Gmin

w sprawie armii Andersa

Kanadyjska

iH ekspedycja ||

.LONDYN (PAP-ms). Kanadyjska ar­

mia i sały lotaicze zorganiaowaiy ekspedycję do rejonu Arktyko celem zbadania nowych metod żeglugi, wa­

runków meteorologicznych i przysto­

sowania lotnictwa dla dostaw żywno­

ści Ekspedycja liazy 47 ludzi. Usta­

lono kontakt radiowy z czołówką ocaiM.iaja.cn ekspedycję, która :maj- duje się w odległości 150 mil od ko­

ła polarnego. W ekspedycji biorą udział obserwatorzy amerykańscy i członkowie angielskiego minaeterstwa wojny.

LONDYN (PAP-ms). Podczas debaty w Izbie Gmin w sprawie polityki za­

granicznej Wielkiej Brytanii jeden z postów Labour Party wystąpi! z in­

terpelacją w sprawie działalności armii Andersa.

Interpelacja zawierała pytania: Czy min. Bevinowi wiadomo o aresztowa­

niu przez polską policję terrorystów, którzy utrzymywali łączność z orga­

nizacjami faszystowskimi? Czy mini­

strowi Bevinowi wiadomo, że wśród nich byli członkowie armii Andersa?

Czy min. Bevin jest pewien, iż zna­

leziona kwota 400.000 doi. nie pocho­

dziła z funduszów płaconych na utrzymanie armii Andersa?

Min. Bevin, odpowiadając na inter­

pelację, oświad­

czył, że jest go­

tów wszcząć śledz­

two, czy oskarże­

ni wojskowi, przybyli do Polski, korzystali

Czy część funduszówprze­

znaczonych na utrzymanie armii Andersa zużyto dla celów terrorystycznych w kraju. Oświadczenie min.

--- Bcvisnso ---

z funduszów armii Andersa 1 czy część funduszów, przeznaczonych na utrzymanie armii Andersa, została użyta dla celów terrorystycznych.

W dalszym ciągu min. Bevin oświadczył, że przed oswobodzeniem Polski szły do kraju znaczne kwoty na cele walki z okupantem. Obecnie jednak żadne sumy na jakąkolwiek akcje wywrotową do Polski nie były wysyłane. Gen. Ąnders zaprzeczył, ja­

koby istniała jakaś łączność z ru­

chem podziemnym w Polsce.

Min. Bevin stwierdził, że dużo jest plotek nie opartych na żadnych real­

nych dowodach. Trzeba pamiętać, że nikt w Izbie Gmin nie krytykował żołnierzy polskich kiedy walczyli o ' wspólną sprawę.

Bevin wezwał Izbę, aby była lojalna wobec ludzi, , tak, jak oni byli lojalni w stosunku do Wielkiej Brytanii.

Min. Kiernik

uczestniczy w rozmowach polsko- czeskich

Niemcy nie mogą produkować aparatów

radiowych

BEJU,IN (FA) Zarządzenie Rady Aliantów dot. przemysłowego roz­

brojenia Niemiec obejmuje zakaz produkowania sprzętu radiowego, ciężkich maszyn rolniczych, trakto­

rów itp.

Straszna katastrofa w kopalni

Zniesienie przymusu pracy w Anglii

LONDYN (FA). Rozporządzeniem angielskiego min. pracy w połowie maja około 5 milionów robotników i robotnic, zajętych w przeszło 100 zakładach przemysłowych, zwol­

nionych będzie od obowiązku pracy w tych zakładach. Wydane w cza­

sie wojny zarządzenie nie pozwoli­

ło robotnikom zmieniać miejsca pracy, co obecnie zniesiono.

Serdeczne

======ss rozmowy polsko - czeskie

PRAGA (PAP-ms). Ministrowie Rzy­

mowski i Kiernik odbyli rozmowy z przedstawicielem komisji repatriacyj­

nej w Pradze. Minister Świątkowski złożył wizytę min. sprawiedliwości Czechosłowacji. Rozmowa toczyła się w serdecznej atmosferze i dotyczy­

ła zagadnienia współpracy między światem prawniczym Polski i Czecho­

słowacji. Min. administracji puM.

Kiernik złożył wizytę czechosłowac­

kiemu min. spraw zagrań. W ser­

decznej rozmowie obaj ministrowie informowali się o organizacji admini-y stracji w obu krajach.

pg iWarodM

DORTMUND (FA) Pod Dort­

mundem w kopalni „Monopol Grim- berg“ wydarzyła się wstrząsająca katastrofa. W chwili, kiedy pod, zie­

mią znajdowało się około 500 górni-

ków, w jednym z szybów nastąpił wybuch. Po kilku mniejszych wybu­

chach, kopalnię ogarnął pożar. Do­

tychczas udało się wydobyć jedynie 59 górników żywych i 12 zabitych.

Jest mało nadziei na wydobycie i ura­

towanie reszty.

Stosunki tmgiolsko-radzieckte

W próbach z bombą atomową

wezmą udział członkowie Rady bezpieczeństwa

tematem Izby Gmin

LONDYN (FA). Tocząca się w an­

gielskiej Izbie Gmin debata na temat polityki zagranicznej, obejmuje głów­

nie zagadnienie politycznej współ­

pracy ze Związkiem Radzieckim. Na

WASZYNGTON (FA). Min. spraw zagr. Byrnes oświadczył na konfe­

rencji prasowej, te ogłoszenie Nie­

bieskiej Księgi, oskarżającej Ar­

gentynę o współpracę z Niemcami, nie zmieni polityki amerykańskiej w stosunku do Argentyny. Stany Zjednoczone zbierają obecnie do­

kumenty dot współpracy Hisz­

panii z Niemcami. Dokumenty te zostaną ogłoszone po odpowiednim uporządkowaniu i segregacji.

Co do Niemiec, min. Byrnes oś­

wiadczył, że na razie nie podobna jeszcze określić, kiedy w amery­

kańskiej strefie okupacyjnej wpro­

wadzona zostanie administracja cywilna.

W związku z memorandum Ju­

gosławii odnośnie wojsk polskich we Włoszech, stwierdził amerykań-

ski min. spraw, zagr., że jego zda­

niem wojska te nie stanowią dla Jugosławii żadnego niebezpieczeń­

stwa.

Wobec przewidzianych prób z bombą atomową na Pacyfiku, min- Byrnes oświadczył, że na próby te winni być zaproszeni członkowie

UNRRA dla Polski

WARSZAWA (PAP-dr). Min. komu­

nikacji przyjął szefa misji UNRRA w Polsce, który poinformował o znaj­

dującym się w drodze transporcie pa­

rowozów i wagonów, przeznaczonych przez UN^tRA dla Polski i omówił szczegóły techniczne przejęcia trans­

portu. Szef misji UNRRA oświadczył, że poczyni dalsze kroki, aby powięk­

szyć pomoc UNRRA dla Polski w dzte-

że niesłuszne jest że tylko polityka i prowadzenie bez-

Rady Bezpieczeństwa ONZ, nie wy- szyć pomoc UNRRA dla P<

łączając delegata Zw. Radzieckiego.'dżinie taboru kolejowego.

ONZ przeiwsś się do Nowego Jorku

g. Działalność . republikanów hiszpańskich

PARYŻ (PAP-G). Po przyjeździe do Paryża min. spraw zagr. w rzą­

dzie Girala, Fernando de los Rios dało się zauważyć ożywienie wśród republikanów hiszpańskich we Fran­

cji. Przywódcy hiszpańskiej partii socjalistycznej odbyli z Giralem sze­

reg rozmów. Wynikiem tych rozmów komitet wykonawczy hiszpańskiej partii socjalistycznej i egzekutywa hiszpańskich związków zawodowych odbyły posiedzenie plenarne. Los Rios odwiedził byłego premiera Hi­

szpanii Largo Caballero, któremu w uh. .tygodniu amputowano nogę.

LONDYN (PAP-G). Reuter donosi, że część urzędników sekretariatu ONZ udała się do Nowego Jorku, gdzie czasowo w Empire State Buil­

ding będzie się mieściła siedziba se­

kretariatu. Całkowity komplet spra­

wozdań z wszystkich posiedzeń, ze­

brań kom. i Rady Bezpieczęńśtwa-zo- stał sfilmowany na małych taśmach filmowych, które mogą się pomieścić w jednej małej, damskiej walizce.

Ogółem 300 urzędników sekretariatu przeniesie się do Ameryki do połowy marca. Dokonają oni przygotowania do otwarcia posiedzeń Rady Bezpie­

czeństwa w sali balowej Waldorf A- storia w Nowym Jorku, które ma na­

stąpić 21 marca.

y San Salvador nowy ambasador włoski wręczył listy uwierzytel­

niające.

ą mbasador polski we Włoszech żl Kot, odjechał z Rzymu do War­

szawy

zarzuty posłów opozycji, jakoby sto­

sunki angielskc-radzieckie pogorszyły się w związku z ostatnimi obradami ONZ i Rady Bezpieczeństwa, odpo­

wiedział w imieniu rządu min. stanu Noel Baker.

Stwierdził on, zdanie posłów, trzech mocafstw

pośrednich rokowań może dać pozy­

tywne wyniki d usunąć podejrzliwość.

Pokój jak i dobrobyt — stwierdził Noel Baker — są niepodzielne i dą­

żymy właśnie do tego, aby wytępić politykę zakulisową i zakapturzoną.

Za pomocą ONZ zlikwidowano roz­

grywki polityczne między wielkimi mocarstwami, dopuszczając do głosu małe państwa. Duże zainteresowanie budzi zapowiedziana w Izbie mowa min. Bevina.

Władze amerykańskie oddały do dy- , spozycji sekretariatu ONZ 6 olbrzy­

mich samolotów transantlantyckieh.

W ślad za urzędnikami sekretariatu podążą ich rodziny. Sekretarz gene­

ralny Trygve Lie, jak dotąd nie zor­

ganizował swego stałego biura i urzę­

dnicy, udający się obecnie do Amery, ki, wciąż jeszcze sprawują swe urzę­

dy tymczasowo.

Wszyscy urzędnicy ONZ udają się do Ameryki za paszportami swoich krajów, a dopiero późnięj otrzymają specjalne paszporty ONZ. Trygve Lie, uda się do Nowego Jorku za 10 dni, również za swoim norweskim pa­

szportem. Cały dobytek ONZ, znajdu­

jący się w Central Hall i Church House zostanie przeniesiony do Ame­

ryki. Są to przede wszystkim sztan­

dary 51 narodów, które ozdabiały salę podczas zgromadzeń oraz błękit­

ne i złote dekoracje i wielki złoty ' symbol ONZ, który był umieszczony nad fotelem przewodniczącego.

Tysiące rencistów czeka

Poszanowanie dla pracy stanowi podstawę demokracji. Przecież ten tylko, co pracą swą przyczynia się do pomnażania dóbr narodu, za­

równo materialnych, Jak i moral­

nych czy kulturalnych jest w spo­

łeczeństwie jednostką wartościową, zasługującą na uznanie. Na tej za­

sadzie opiera swój byt cało prawo*

dawstwo socjalne, będące bodaj najlepszym sprawdzianem demo- kratyczności danego społeczeństwa czy państwa. h,

Drugą podstawą demokracji, jest sprawiedliwość. Ustawodawstwo socjalne obejmuje swą opieką nie*

| tylko tych, co pracują aktualnie, co wysiłkiem swej pracy fizycznej czy umysłowej dziś wzmagają po­

tencjał wartości narodu, lecz nie­

mniej uważa za swój demokraiycz-

|ny obowiązek dbać również o tych wszystkich, którzy w służbie cięż­

kiej i twardej dla dobra swego spo­

łeczeństwa sterali siły, a dziś do bu­

dowy nowych zrębów Polski nie są zdolni w całej pełni, lub też zdol*

ność tę stracili zupełnie. Przysło­

wie o murzynie, który spełnił swój obowiązek i może następnie iść, choćby na „złamanie karku**, nie może mieć zastosowania w naszym życiu.

Sprawiedliwość społeczna, socjal­

na, w zetknięciu z zagadnienia­

mi natury politycznej zeszła nieja­

ko na drugi plan. Jakże bowiem potraktowano tych, co po dwóch i pół, trzech, ba nawet czterech dziesiątkach lat pracy posiadają słuszne i sprawiedliwe prawo do I opieki społecznej, do przysługują-

| cej im renty? Przede wszystkim przez cały długi szereg miesięcy I traktowano ich na równi z niepro­

duktywnymi paskarzami, szabrow­

nikami 1 innymi nierobami, nie uz­

nając ich za godnych otrzymywa­

nia — kart żywnościowych. Mogli­

byśmy przytoczyć imiennie przy­

kład, że człowiek, który przez lat blisko czterdzieści pracował dla do­

bra publicznego, prześladowany by! przez niemców dla swej pracy przed pierwszą wojną światową i podczas niej, a niemniej przez t. zw. sanację za pierwszego okresu Wolnej Polski w Opiece Społecz­

nej wyciągać musiał rękę, by otrzy­

mać — kartę żywnościową III ka­

tegorii.

Prawda! Renciści otrzymują z Ubezpieczalni Społecznej „zalicz­

ki*. Wysokość tych zaliczek, gdy zważy się wzrost cen na rynku wszelkich towarów codziennego użytku, jest znikoma. Rencista, niezdolny już do żadnej pracy, ska­

zany jest dziś w demokratycznej Polsce do korzystania z łaski dzie- * ci, a jeżeli ich nie posiada — na powolną śmierć głodową. Nie po­

może mu nawet dawana od czasn do czasu zapomoga w postaci stu­

procentowego dodatku do „zalicz­

ki**.

Nie pomogą mu również — obiet­

nice, że los rencistów dozna polep­

szenia. Obietnice obietnicami, a tymczasem starsi już się ich speł­

nienia nie doczekają. Umrą z po­

czuciem doznanej krzywdy, której głosić nie przestaną pozostali po

Bormann ukrywa się

w Argentynie?

1 MONTEWIDEO (ZAP). Radio­

stacja emigrantów argentyńskich w Urugwaju donosi, że argentyńskim antyfaszysrom udało się ustalić, iż I Marcin Bormann przybył do Argen­

tyny i zamieszkuje w domu nieja­

kiego Hoppe, duchownego ewan­

gelickiego w pobliżu miasteczka Obera w stanie Misiones. Bormann według tych informacji przybył.do Argentyny na łodzi podwodnej | nich.

„U*435“, którą następnie załoga za* Py' topiła. Na ślady Bormanna napro­

wadził były niemiecki konsul w Cordobie, Schmidt, który zwrócił na siebie uwagę częstymi swoimi wy­

jazdami do Misiones, po powrocie z których za każdym razem odwie­

dzał hitlerowskiego kierownika i przyjaciela gen. Perona, Ludwika

Pytamy wobec tego, kiedy wresz­

cie nastąpi spełnienie dawanych obietnic, — kiedy nastąpi unormo­

wanie ustawowe sprawy rent, kie­

dy Ubezpieczalnia Społeczna zacz- nie wypłacać nie tymczasowe za­

liczki, a renty faktyczne, odpowia­

dające choć w przybliżeniu warto­

ści renty przedwojennej. Uregulo­

wanie tej ważnej dla tysięcy spra-

(2)

lr BBSS

tlUTTROWUHV

KURIER POLSKI

wy w myśl społecznej sprawiedli-g Premie? Mongolii

wcści nie powinno przecież przed-1 M«clrvnA stawiać jrieprzęwycłążcnyeh tmd-3 w

noścl. Składki od setek tysięcy pra | MOSKWA (PAP-ms). Do Moskwy cewników fizycznych i urny sio- g przybył premier mongolskiej repu- wych, opłacane chyba regularnie

przez przedsiębiorstwa prywatne

i liczniejsze państwowe, nie wpły- ,* mongolskiego. Jednocześnie przybył wają do kas Ubezpieczali;! w ułam- § do Moskwy pełnomocnik Związku kach groszy, lecz w stosunku do 5 Radzieckiego w mongolskiej repubii-

•zarobków. Wpływy te nie powinny ’ ’ być tak niskie, by na ich podstawie | nie było możliwe sprawy rent ure-|

gniewać ostatecznie. Tymczasem j renciści otrzymują wciąż jeszcze!

grosze. Świadczy to wymownie żefe

gdzieś coś nie jest w porządku. p musz£» PłacAć za en uzjazm z jakim H popierały Hitlera i jego klikę. Na Zdołała się już z ważnym tym długie lata Niemcy będą krajem zagadnieniem uporać bratnia Cze- gwdów i kobiet niezamężnych, choslewacja. Tamtejsze Tymczaso-| Według ostatnich danych dla ca- we Zgromadzenia Narodowe, odps- Jego państwa 9 kobiet przypada na władające naszej Tymcz. Krajowej §5 mężczyzn. W Berlinie jest o Radzie Narodowej, uchwaliło w 1700.000 kobiet więcej, aniżeli męz- dniu 13 grudnia 1945 r. ustawę o | ezyzn. Podobnie przedstawia się dodatku do rent. Z Ważnością od|

1X45 r. ustawa ta wprowadza do-y—m.—— Skon -.. . ■■ . 1

datki do rent na wypadek inwa-jS

Stasińskiego

sięcznie: do rent inwalidzkich KROSNO (PAP-ms). Zmari tu wy- 1 starczych 500.90 kor. cz.; do reni ! bitny twórca ruchu ludowego, zało- wdowich 300,69 kor. cz.; do ręni źydel Str. Lud. i przyjaciel ludu, Jan sierocych i Innych pozostałych| Stępiński Urodzony w 1867 r„ już w 280.00 kor. cz Dodatki te przysłu- , 1895 r. zostaje przywódcą Str. Lud , gują w tym przypadku, o ile suma 1; powstałego na zjeżdzie w Tarnowie, rocznej renty razem z dodatkami ' Pogrzeb Jana Stasińskiego odbędzie nie przekracza u rent inwalidzkich się na koszt ęaństwa.

i starczydb — słuchajcie! słuchaj-;,) . r . cie! — 40.000 kor. cz. (czterdzieści| '<jlfaiKCa nnSKO«Tadz2®cka tysięcy koron czeskich), u rent g HELSINKI (PAP-ms) -Mieszana ko- wdowich 24 tysiące, a u sierocych misja fińsko-radziecka, zgodnia z u- 15 tysięcy koron. | k-Jadem pokojowym między F-inlan-

Renclsta czechosłowacki, któryś f Zw!^iem 2 19

odbierał do tej pory np. 40 tysięcy ^44. % pra“

« 1 5 j Z . " nad demarkacią linii granicznej po

koron cz., otrzymuje tedy obecnie» J b J 1

miesięcznie 3830 k. cz„ tj, joimck _ .___

rrn „fjPeczenga Petsamo. Komisja sporzą-

uO zł. Zważywszy, że drożyzna w* pr(>tótół. który będzie zatwier- Czechach jest mniejsza niż u nas,|

ze ponadto aprowizacja kartkowaj,

Jest tam korzystniejsza, stwierdzić^ Austria itryda Polsce

należy, że rencista może się w Cze-| zabrane mienie

choslowacji z renty dość dobrze

wyżywić ' f WIEDEŃ (PAP-dr). Min. spr. zagr.

| Austrii złożył oficjalne oświadczenie Spodziewamy się, że Krajowe ■* przebywającemu w Austrii przewodni- Rada Narodowa sprawy unormo-hcz^cenlu polskiej delegacji handlowej, wania rent interesującej aajszer-rize rzą(j austriacki jest gotów wydać sze warstwy pracowników zarówno | poisce caie mienie polskie, zabrane fizycznych, jak i umysłowych, nie|-Dr2e2 Niemców, znajdujących się na zechce odkładać do czasu wybc-^erytorium Austri£

rów, do czasu przyszłego Sejmu/

lecz uznając jej nagłość, zajmie słę tą sprawą t w najbliższym czasie rozwiąże. Spełni przez to ważny obowiązek, ciążący na demokra­

tycznym ciele ustawodawczym, — obowiązek, wypływający z zasady prostej sprawiedliwości. (TM?)

Dalszy c^g procesi członków NSZ

bitki ludowej, zastępca premiera oraz dyrektor państwowego uniwersytetu

ee ludowej.

WARSZAWA (dr). W procesie 23 członków NSZ Sąd przesłuchiwał osk.

Nowaka, który nic nie umie wyjaśnić i nie wie nawet, co to jest NSZ i ONR Następny, osk. Roguski przyznaje, że był członkiem NSZ i zajmował wyższe stanowiska, zaprzecza jednak, jakoby wydawał rozkazy do napadów czy zabójstw. Zadaniem jego było

i Otaymia nrz 8 was a hob let w Niemczech

» BERLIN (ZAP). Niemki srogo sprawa w Dreźnie. W Berlinie naj-sprawa w Dreźnie. W Berlinie naj- gorszy stosunek dla płci pięknej wykazują roczniki od 15 do 50 lat.

Sześć kobiet na jednego mężczyznę przypada na młodzież od 19 do 21 lat, 3 do 1 dla młodzieży 18-letniej.

Oto skutki zbrodniczej polityki

„wielkiego fuhrera".

Rząd bawarski wprowadził duże ułatwienia przy zawieraniu mał­

żeństw. Jeżeli strony mają trudno­

ści z dostarczeniem potrzebnych dokumentów, względnie uzyskanie tych dokumentów narażałoby ich na duże wydatki finansowe, urzęd­

nik stanu cywilnego może się zado­

wolić zaręczeniem w miejsce przy­

sięgi, że nie ma przeszkód do za­

warcia małżeństwa. Obcokrajowcy mogą być w ogóle zwolnieni decyz­

ją prezesa sądu apelacyjnego od dostarczenia dokumentów.

tylko organizowanie okręgów. Rogu­

ski, który był członkiem NSZ jeszcze za czasów okupacji, wyjaśnia istotę różnicy między NSZ i AK. NSZ nie miał zaufania do AK. W lutym 1945 r. do mieszkania oskarżonego w Chełmie przybył łącznik z oddziałów leśnych, z prośbą o przyjazd i inter, wencję w sprawie wynikłych tarć między tymi oddziałami i AK. Dalsze pytania dotyczą jego awansów służbo­

wych. Oskarżony określonego wyna­

grodzenia nie pobieraj, ale w pierw, szej połowie 1945 r. otrzymał około 10.000 zł, co stanowiłoby około 2000 zł miesięcznie. Otrzymane później

p remier Persji wygłosił po przyby-

* ciu do Moskwy przemówienie ra­

diowe.

TUZ Londynie czyni się przygotowa.

*r nia do międzynarodowej konfe­

rencji w sprawie wyżywienia.

4 mbasador Stanów Zjednoczonych x ■*■ w Madrycie złożył protest prze- ejwko znieważeniu obywateli amery­

kańskich przez studentów faszystów, skich. Chodzi tu o korespondentów Associated Press Hartmanna i Taylo­

ra. Jednemu z nich studenci zrzucili i rozbili okulary.

V tl iakiśi między obu państwami na odcinku OmOCH'*' *

*' * ‘ /■ Dom-onrra Prtfcjąrn/t Tforn.ifcia ttn-nrzA-

£9.4.-1.346

zł nuesięczme Utrzymane pozmej „ Brukseli spłonął w muzeum hi- 3 000 zł opiewały na koszty podroży W storycznjJ dzial, uwierający

NSZ czeipał finanse z ~tych * straty

źródeł.. Okręg siedlecki by) .najza.. ^onów franków belgij- mozmejszy, ponieważ posiadał . ze| sycb, *

zapasy spirytusu, zrabowanego Niem-a

com. Spirytus spieniężono. Dalszym," Qelegacja lothictwa angielskiego źródłem dochodów były napady.' O-? '--przybyła do Paryża w sprawie skarżony stosuje taktykę słńbej pa-j stałego lotniczego ruchu pasażerskie- międ, wzgl. kwestionowania zapisów? go między Francją — Anglią i In>

protokółu. Do Warszawy przybył w| perfum Brytyjskim.

1945 r na odprawę, która się.odbyła^ x J& pohidnie od Mukdenu ciągle je- na plaży Uczestniczyli w niej .Dyz-f szcze trwają walM M froncie ma-Wujek i -Henryk oraz j 5 długości 70 km między komunistami kto nieznany. Prokurator stawia Ro- a dowymL

guskiemu pytanie, czy wiedział os ,

przygotowaniach na Wierzchowiny.? VV7 ilhelmowi Furtwanglerowi, zna- Oskarżony odpowiada, że .tego nieś nemu dyrygentowi filharmonii mogę twierdzić*. Po przerwie zezna-’berlińskiej odmówiono prawa powrotu je oskarżony .Łojek* — pseudonim i na stanowisko. Przyczyną tego za-

.Opona*. skazu jest zbyt przyjazny stosunek

-- | do hitleryzmu w latach wojny.

zapasy spirytusu, zrabowanego Niem-j

bOO'fedO (Uroczystości w

stens

BO80SZOY |Ł kałed rze św. Pawia

I ę» zef angielskiego sztabu general- i *3 nego przybył na krótki* pobyt do , Pragi, by brać udział w manewrach i wojskowych.

i ę trajk 1.000 pracowników tdefo I nicznych w Filadelfii zakończył

5 , \

Z okaz'? rocznicy wyzwolenia stolicy Wielkopolski — Poznania

„Ilustrowany Kurier Polski", w numerze, który ukaże się w sprzedaży w niedzielę, 24 bm„ przyniesie szereg aktualnych artykułów poświę­

cony oh tej rocznicy i danych o wyniku wysiłków społeczeństwa wiel­

kopolskiego w ciągu ubiegłego roku, oraz zdjęć z Poznania z mo­

mentów walk o wyzwolenie.

pfsgą inni?

Czytamy p. Zam- w niedłu-

„Gazeta Ludowa" w numerze z 18 bm. poświęca dłuższy artykuł prze­

mówieniu p. Zambrowskiego, wygło­

szonemu ostatnio w Łodzi.

tam m. in.:

„Dowiedzieliśmy się od browskiego, że Sejm, który

gim czasie wybrać mamy, spełnić ma rolę Sejmu Konstytucyjnego, że za­

tem ma być powołany przede wszyst­

kim do uchwalenia nowej Konstytu­

cji. A zaraz potem powiedział p.

Zambrowski, że „u podstaw nowej Konstytucji leżeć będzie manifest lipcowy PKWN, który w widu pun­

ktach wymaga jeszcze realizacji".

„Plany partii marksistowskich idą podobno w tym kierunku, ażeby Sejm Konstytucyjny trwał rok lub najwy­

żej półtora roku, po czym na podsta­

wie nowej konstytucji i przykrojonej do niej ordyn-'R wyborczej odbyły­

by się znowu wybory do normalnego Sejmu Usta jodawczego".

Według „Głosu Ludu" z 19 bm. do- skłowny ustęp przemówienia p. Zam­

browskiego brani:

„Inna jest dziś Po’ska od tej, która była w 1921 r., kiedy przyjęta została konstytucja, która w zasadzie i ob - enie nas obowiązuje. Inna jest Pol­

aka i dlatego też powinny być te za­

sadnicze zmiany, które się w kraju Manaty, uwzględnione i usankcjono­

wane przez konstytucję, wypracowa­

ną przez sejm ustawodawczy. U pod­

staw działalności tego nowego sejmu i u podstaw programu wyborczego jest manifest PKWN, który w dużej swojej części zrealizowany, jeszcze w wielu zasadniczych punktach wy­

maga dalszej realizacji i który jest naszym ramowym programem na bardzo długi jeszcze okres".

„Podstawą naszego programu "wy­

borczego jest zasada, że te wolności demokratyczne i swobody demokra­

tyczne, które zdobył obóz poi- skiej demokracji, mają służyć tyl­

ko dla sił demokratycznych, dla or­

ganizacji demokratycznych i nie mo­

gą być wykorzystywane przez siły reakcji. Podstawą naszego programu wyborczego jest dalsza demokratyza­

cja naszego aparatu państwowego, zabezpieczanie bezpieczeństwa oby­

wateli, likwidacji band, odbudowy kraju, wzrostu wydajności, wzrostu produkcji i podniesienia siły ekono­

micznej kraju i poziomu życiowego szerokich mas pracujących.

Plenum naszego Komitetu Central­

nego zarazem potwierdziło na«ze pod­

stawowe wytyczne w dziedzinie or­

dynacji wyborczej, stojącej na zasa­

dzie pięcioprzymiotnikowego

wyborczego". prawa

’ Dachau rozpocznie się za 3 ty­

godnie wielki proces o prze­

stępstwa wojenne przeciw 50 SS-ma- nom obozu w Mauthausen.

P retendent do tronu hiszpańskiego Don Juan, oświadczył w Lizbonie RZYM (PA). Uroczystość nadania | że nie ma żadnej nadziei na zawarcie kapeluszy kardynalskich odbyła się I porozumienia z gen. Franco.

w katedrze św. Piotra w Rzymie z’

udziałem Ojca św. Poprzedziło ten ' akt rozdanie kardynałom czerwonych biretów, przy czyta Papież wygłosił

Przed wyborami w Czebhosiowacji

PRAGA (PAP-G). W związku

zbliżającymi się wyborami do parła--przemówienie, w którym odrzucił mentu, czeskie koła rządowe proponu-j koncepcję zamykania religii w świą- ją wprowadzenie tzw. białych kartekjtyniach. Celem wiary katolickiej jest wyborczych dla tych obywateli pań-;tworzenie doskonałego społeczeństwa, stwa, którzy nie zgadzają się z obec-’j£ogc;^} katolicki patrzy na człowieka nym programem obecnego rządu, czyi

też z programem istniejących stron­

nictw Na podstawie kartek wybór, czych pragnie rząd czechosłowacki stwierdzić stan liczebny opozycji w kraju.

Nowe komisar aty ludowe w ZSRR

MOSKWA (dr). W Związku Ra­

dzieckim wydano dekret, mocą które­

go utworzone zostały nowe komisa­

riaty ludowe, a mianowicie: komisa­

riat przemysłu maszyn budowlanych, komisariat przemysłu samochodowego oraz komisariat przemysłu narzędzio­

wego. Dekret ten stoi w ścisłym związku z przestawieniem przemysłu ZSRR na tory pokojowe oraz z nową pięciolatką, zapowiedzianą przez Sta­

lina. Komisariat amunicji przekształ­

cono na komisariat maszyn rolniczych.

Rozwiązano komisariat budowy czoł­

gów.

Kredyty na wiosenną akcję siewną

WARSZAWA (PAP-ms). Dla popar­

cia wiosennej akcji siewnej Państw.

Bank Rolny uchwalił kredyty w 'vy- sokości 50 mil zł. Kredyty są prze­

znaczone w pierwszym rzędzie na za­

opatrzenie rolników w nasiona i sa­

dzonki, na zakup narzędzi rolniczych i opłacenie najemnych robotników.

Potyczki do wysokości 30.000 zł otrzymać mogą rolnicy za pośrednic­

twem komunalnych kas oszczędności, pożyczki ponad 30.000 zł przyznają oddziały P. B. R.

Przydział młynów

Na dzień 1 1. 46 r. Ministerstwo Aprowizacji i Handlu przekazało Sa­

mopomocy Chłopskiej 789 młynów, z czego w woj. białostockim 23, pomor­

skim 180, gdańskim 34, śląsko-dąbro­

wskim 271, kieleckim 21, krakowskim 13, lubelskim 25, łódzkim 51, w okrę­

gu mazurskim 14, w woj. poznańskim 91, rzeszowskim 14, warszawskim 50.

Dla porównania zaznaczyć należy, że w obecnej chwili Zjednoczenie Państwowego Przemysłu Młyńsko- Piekamianego objęło definitywnie 284 młyny o‘ zdolności przemiałowej 4.710 ton na dobę Związek „Społem" otrzy­

mał 104 młyny o zdolności przemiało­

wej 2.893 ton na dobę.

Przez zgrupowanie ilości młynów w rękach Samopomocy Chłopskiej in­

stytucja ta stała się poważnym czyn­

nikiem aprowizacji kraju.

'iikuisciui trawMCKi pa jako na twór Boży.

Ks. kard. Sapieha z okazji swego

Rząd brazylijski odmówił prawa wstępu na terytorium Brazylii i nowomianowanemu ambasadorowi Hi­

szpanii,

Z okazji Konsystorza Kolegium Kardynalskiego Papież wygłosił przemówienie.

Czechosłowacki min. sprawiedli­

wości sądzić będzie byłych człon- Ików rządu marionetkowego oraz Ka- pobytu w Rzymie przeprowadził już j rola Hermanna Franka, który oopo- drugą rozmowę z prof. Kotem, ; wledzialny jest za zniszczenie Lydic.wledzialny jest za zniszczenie Lydic.

4 merykański minister pracy odbył i konferencję z przedstawicielami wielkiego płzemysiu i związków za­

wodowych w sprawie zażegnania ka- ' tastrofy strajków w przemyśla Pro-

O niezmniejszanie

’cstaiv UNkKA dis Polski

WARSZAWA (PAP-G). W odpo-

wiedzi na list dyr. Lehmana w spra- l3Slrol7 B“aJŁUW ” .*

liczenia dostaw UNRRA r ^je rozwiania konfliktu opiera- premier Osóbka-Moraw- na now^’ch P^ta^ach uchwa‘

wie ograniczenia dostaw UNRRA dla Polski, j

ski, wystosował do dyr. Lehmana te­

legram, w którym obrazując obecną sytuację Polski, wskazuje na koniecz­

ność nieuszczuplania dostaw dla Pol­

ski.Jednocześnie prez. KRN Bierut

zwrócił się telegraficznie z prośbą do| obeznane z prawem, chociaż nie generalissimusa Stalina, prez. Tru.

mana oraz premiera rządu Wielkiej Brytanii Attlee, o poparcie starań Polski w sprawie zrealizowania zapo­

trzebowań na dostawy żywności UNĘRA dla Polski.

Wynik- akcji Pomocy Zimowej

WARSZAWA (PAP). W stolicy obradował Centralny Komitet Akcji Pomocy Zimowej. Ze złożonych spra­

wozdań wynika, że chociaż prace podjęto dość późno, to jednak osią­

gnięto już pomyślne wyniki. Do dnia 30. 1. br. zebrano i rozprowadzono na rzecz biednych i potrzebujących ponad 30 milionów zł. Dwie zbiórki uliczne dały 350.000 zł, a sprzedaż znaczków i nalepek propagandowych przyniosła 800.000 zł.

Ponadto zebrano i rozdano znaczne- ilości odzieży i artykułów żywnościo­

wych w komitetach na obszarze ca­

łego kraju. Z pomocy akcji korzysta­

ją również repatrianci i zdemobilizo | wani żołnierze. »

lonycb przez rząd.

nr nr 4 .Dziennika Ustaw* ukazał W ęię dekret o wyjątkowych zezwo­

leniach na obejmowanie stanowisk sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych itp. przez osoby dostatecz.

' posiadające dyplomu.

; y. szystkim rolnikom niemieckim z i i Nowej Marchii i Brandenburgii którzy otrzymali ziemię na skutek przeprowadzonej przez radzieckie władze okupacyjne reformy rolnej, przyznane będzie w dniu 1 marca prawo własności posiadanej ziemi.

x Ta rozkaz gen. Mac Arthura are- f V sztowano byłego ambasadora Ja­

ponii na Burmie.

o Revalu przybył pierwszy sta.

Jtek amerykański z Nowego Jor­

ku, który zapoczątkował żeglugę mię- idzy Stanami Zjedn. a Związkiem Ra­

dzieckim.

[Ty związku ze świętem Armii Czer wonej utworzona będzie w Ber­

linie wystawa dzieł sztuki.

< ustralijsko-radzieckie* tow przy.

J jaźni w Sidney urządziło przy­

jęcie dla członków ambasady radzie­

ckiej. W dniu święta Armii Czerwo­

nej otwarta będzie w Sidney wysta- wTa fotografii z życia ZSRR.

Tania wódka w Berlinie

BERLIN (ZAP). Od 1 marca ber- linczycy będą mieli tanią -wódkę dzięki staraniu magistratu berliń­

skiego Kieliszek' wódki, który do­

tychczas kosztuje 25 mk, będz.e można od marca nabyć za 3,50 mk Dotychczasową wysoką cenę wódki berlińscy destylatorzy tłumaczą tym, że chcąc pokryć wydatki związane z destylowaniem suro­

wego spirytusu dla wojsk okupa­

cyjnych, muszą tak drogo sprzeda­

wać Niemcom wódkę, którą otrzy­

wynagrodzenie za de»

berliński dostarczył mują jako

stylację.

Magistrat

obecnie destylarniom pewną ilość surowego -picviusu i odpowiednią do destylacji ilość cukru, co umoż­

liwi obniżkę ceny wódki dla sprag­

nionych Niemców którzy zwłasz­

cza w ostatnich latach wojny w krajach okupowanych tak bardzo

„robaka zapijali" i brak wódki w Berllne niewątpliwie boleśnie od­

czuwali.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :