Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1937.05.20, R. 19[!], nr 56

Pełen tekst

(1)

Cena numeru 10 groszy Opłacono gotówką z góry

PISMO SPOŁECZNE. GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

Nr 56 II WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c z w a r te k d n ia 3 0 m a ja 1 9 3 7 r. || Rok 19

żadna praca nie Przywileje działaczy niepodległościowych

deklasuje

O s ta tn io d o ś ć c z ę s to s ły s z e ć m o ż n a g lo s y , d o w o d z ą c e , ż e b e z r o b o tn i p r a c o w n i­

c y u m y s ło w i m e p o w in n i p o d e jm o w a ć s ię p r a c y f iz y c z n e j, n ie p o w in n i s ię r z e k o m o

„ d e k la s o w a ć * 4.

J e s t to z a g a d n ie n ie n ie z w y k le c ie k a ­ w e , a k tu a ln e z e w z g lę d u

s ię s ię

by ou

P r o w a d z o n a o d o d d łu ż s z e g o c z a - 1 f r z n y c h g e n . S ła w o j - S k ł a d k o w s k i z a - p a l n o ś c i n i e p o d l e g ł o ś c i o w e j — j e ż e li s u a k c j a z a p e w n i e n i a p r a c u - b y ły m r z ą d z ił, b y w ła d z e i u r z ę d y o r a z | z w o ln i e n ie m a b y ć d o k o n a n e b e z p r o - u c z e s in ik o m w a l k o o d z y s k a n i e N ie - p r z e d s i ę b i o r s t w a p a ń s t w o w e , p o d le g łe ś b y z ic h s t r o n y i n i e n a p o d s ta w i e p o d le g ło ś c i, p o z b a w i o n y c h j a k i c h M i n i s t e r s t w u S p r a w W e w n ę t r z n y c h . o r z e c z e n i a d y s c y p li n a r n e g o — w y j e - K o lw ie k ź r ó d e ł u t r z y m a n i a , a w p r z e d z w o ln ie n ie m z e s ł u ż b y p r a c o w - d n y w a ł y n a to u p r z e d n i o z g o d ę M i- s z c z e g ó ln o ś c i z a t r u d n i e n ia ic h w s ł u ż - j n ik ó w . p o s i a d a ją c y c h z a s łu g i w d - z ia - !n i s tr a .

b ie p u b l i c z n e j , n a p o t y k a w p r a k t y c e _ _ _ _ _ _

w y m a g a ń p o d w z g lę d e m s t a n u z d r o - n a r o z p o c z ę c ie

s e z o n u p r a c in w e s ty c y jn y c h , n a d n im c h w ilę z a s ta n o w ić .

r r z e u e w s z y s tK im ż a d n a p r a c a , c h o c - n a jc ię z s z a i n a jo a r u z ie j o d b ie g a ją c a n a s z y c h K w a lu iK a c ji n ie m o ż e n ig d y

„ d e k la s o w a ć " . K a ż d a p r a c a w s z y s tk o j e d ­ n o c z y to b ę d z ie z m y w a n ie n a c z y ń , r ą b a ­ n ie d r z e w a , c z y z a w ile o b lic z a n ia b u c h a l- te r y jn e , c z y te z p is a n ie w ie r s z y — je s t c z y n n ik ie m u s z la c h e tn ia ją c y m c z ło w ie k a , w z o s z ą c y m g o n a w y ż y n ę p o ż y te c z n e j j e ­ d n o s tk i, c z y n n e g o c z ło n k a s p o łe c z e ń s tw a . Ż a d n a p r a c a i w ż a d n y m w y p a d k u n ie m o ­ ż e n ik o g o p o n iż y ć , w c z y m k o lw ie k u m n ie j­

s z y ć je g o w a r to ś ć .

B o c z y ż — d a jm y n a to — b e z r o ­ b o tn y b u c h a lte r , k tó r y — m e m o g ą c p r z e z d łu ż s z y c z a s d o s ta ć z a ję c ia o d p o w ie d n ie ­ g o d o s w y c h n ie u m ie ję tn o ś c i, w z ią ł s ię d o b u c z e n ia k a m ie n i n a s z o s ie , b y w y ż y w ić s w ą r o d z in ę , b ę d z ie p r z e z to m n ie j w a r i o d s w e g o k o le g i p o f a c h u , k tó r y w te j s a ­ m e j s y tu a c ji p o z w o li s ię u tr z y m y w a ć p r z e z p r a c u ją c ą ż o n ę , a lb o z y ć b ę d z ie z n a c ią ­ g a n ia n a p o ż y c z k i s w y c h z n a jo m y c h ? P r a w d a , ż e n ie ? N a p ie r w s z e g o p r a c o w n i­

k a p a tr z e ć b ę d z ie m y z s z a c u n k ie m , b a , z p o d z iw e m n a w e t, ja k o n a d c z ło w ie k a , k t ó ­ r y g o tó w je s t n a n a jw ię k s z y tr u d , n a jc ię ­ ż s z y w y s iłe k , b y le r o d z in ie z a p e w n ić w a ­ r u n k i e g z y s te n c ji, n a d r u g ie g o z a ś m o ż e z lito ś c ią , a le i z o d r o b in ą p o g a r d y i le ­ k c e w a ż e n ia ....

A p o z a ty m n a jw y ż s z y ju ż c z a s , b y w r e ­ s z c ie z r e f o r m o w a ć p o ję c ie p r a c o w n ik a u - m y s ło w e g o i p r a c o w n ik a f iz y c z n e g o .

Z n a m y b o w ie m c a ły s z e r e g w y p a d k ó w ta k ic h , ż e ja k iś o s o b n ik p o u k o ń c z e n iu d w ó c h , tr z e c h k la s d o s ta w a ł p o s a d ę . P r z y k ła d — d a jm y n a to — s te m p le , a lb o a d r e s o w a ł k o p e r ty , a lb o z a o k ie n k ie m । s p r z e d a w a ł z n a c z k i. G d y c z ło w ie k ta k i z o s ta ł z r e d u k o w a n y , z a p is y w a ł s ię w r e ­ je s tr z e ja k o b e z r o b o tn y p r a c o w n ik u m y ­ s ło w y . T a k ic h „ p r a c o w n ik ó w u m y s ło w y c h 1''1 m a m y t y s ią c e . P r z y m i e r a j ą g ł o d e m , p r o ­ s z ą o z a s i ł e k , l a t a m i c a ł y m i s ą n i e z a t r u d - n i e n i , a l e n a m y ś l i m n i e p r z y j d z i e , b y w z i ą ć s i ę d o p r a c y f i z y c z n e j, b o t o b y i c h m o g ł o „ z d e k l a s o w a ć 4 4 .

I n a c z e j z u p e ł n i e p r z e d s t a w i a s ię s p r a ­ w a z t a k z w a n y m i p r a c o w n i k a m i f i z y c z ­ n y m i . M ł o d e p o k o l e n i e t y c h p r a c o w n i k ó w m a p r z e w a ż n i e p o k o ń c z o n e s z k o ł y z a w o ­ d o w e , m a w i e l e w i a d o m o ś c i z a r ó w n o o - g ó l n y c h , j a k i d o t y c z ą c y c h ś c i ś l e i c h f a c h u . T o l u d z i e i n t e l i g e n tn i i w y k w a l i f ik o w a n i .

A l e g d y t a k i m ł o d y , w y k w a l i f i k o w a ­ n y b e z r o b o tn y ś l u s a r z , z b r a k u p r a c y w s w o i m z a w o d z i e , z n a j d z i e z a t r u d n i e n ie p r z y s e z o n o w y c h r o b o t a c h z i e m n y c h , t o a n i o n s a m , a n i n i k t i n n y n i e p o w i e o n i m , ż e s ię „ d e k l a s u j e " . B o t o p r z e c i e ż t y l k o

„ p r a c o w n i k f i z y c z n y 4 4 . A l e n i e d a j B o ż e , ż e b y d o t y c h s a m y c h r o b ó t z i e m n y c h w z i ą ł s ię „ p r a c o w n i k u m y s ł o w y 114, c h o ć b y j e g o j e d y n ą d o t y c h c z a s o w ą p r a c ą u m y s ło ­ w ą b y ł o z a k l e j a n i e k o p e r t . C o t o s i ę z r o ­ b i z a h a ł a s , z a r w e t e s ! A ż e s i ę „ d e k l a s u ­ j e , a ż e s ię n i e p o n i ż a , a ż e c o t o z a c z a ­ s y .... !

A p r z e c i e ż j e ż e li w o g ó l e m o ż n a b y m ó -

W a r t o w ja j f i z y c z n e g o u z d o ln i e n ia k a n d y ­ d a t ó w , s t a w i o n y c h i m p r z y p r z y j ę c i u d o s ł u ż b y .

W p r a w d z i e p r z e p i s y n o r m u j ą c e s t o s u n k i s ł u ż b o w e f u n k c j o n a r i u s z ó w p u b l i c z n y c h , u s t a l a j ą m i ę d z y i n n y m i j a k o j e d e n z w a r u n k ó w p r z y j ę c i a d o s ł u ż b y u z d o l n i e n i e f i z y c z n e , t o j e d ­ n a k g d y c h o d z i o u s z c z e r b e k z d r o w i a l u b m n i e j s z e j w a g i n i e d o m a g a n i a - s p o w o d o w a n e o f i a r n ą w a l k ą o o d z y ­ s k a n i e n i e p o d l e g łe g o b y t u P a ń s t w a , u w z g l ę d n i a ć s i ę b ę d z i e - ż e t y l k o n i e ­ k t ó r e r o d z a j e s ł u ż b y w y m a g a j ą s z c z e ­ g ó l n e g o z w r ó c e n i a u w a g i n a s t a n z d r o w i a i s p r a w n o ś ć f i z y c z n ą k a n d y ­ d a t a .

W i n n y h r o d z a j a c h s ł u ż b y n a z b y t r y g o r y s t y c z n e t r a k t o w a n i e k a n d y d a ­ t ó w t e g o r o d z a j u n i e b ę d z i e m i a ło m i e j s c a -

D r u g ą k o n s e k w e n c j ą z a s a d y , ż e P a ń s t w o m a s z c z e g ó l n y ’ o b o w i ą z e k z a ­ p e w n i e n i a p r a c y i u t r z y m a n i a o s o b o m ; k t ó r e s w ą i d e o w ą d z i a ł a l n o ś c i ą p r z y - , c z y n i ł y s i ę d o o d z y s k a n i a N i e p o d l e - !

g ł o ś c i , j e s t z a s a d a , ż e z w o l n i e n i e t a - 1 P o d c z a s

Minister Beck przy stole króla

na wielkim bankiecie w min. spraw zagrań

L O N D Y N . N a o b i e d z i e , w y d a n y m d l a s z a le k B l o m b e r g , d e l e g a c j i z a g r a n i c z n y c h p r z e z F o r e i g n c z o n y c h G e r r a r d , O f f i c e , m i n is t e r B e c k z o s ta ł w y r ó ż n i o n y P a s z a ,

g d y ż o t r z y m a ł m i e j s c e p r z y s t o le k r ó l a M i n i s t e r B e c k

J e r z e g o 6 - t e g o . m i n i s tr a D e l b o s a ,

S k ł a d o s ó b p r z y t y m s t o l e b y ł n a s t ę - B l o m b e r g a . p u j ą c y : k r ó l J e r z y , j e g o s i o s t r a P r in c e s 1

R o y a l , k s i ę ż n a j a p o ń s k a C h i c h i b u ,

A l ic j a , p a n i B a l d w i n , p a n i d e n , m a ł ż o n k a p r e m i e r a a u s t r a l i js k i e g o L y o n s , 1 N o r t h u m b e r l a n d , w u j k r ó l a , l o r d A t h l o n e , s z w a g ie r k r ó l a , l o r d H a r e w o o d , n a s t ę p c y

S z e w c j i , N o r w e g ii . R u m u n i i i A f g a n i s ta n u , d e l e g a c ji p o l s k ie j p r z y j ę c i b y l i w p a ł a c u k s . P a w e ł , r e g e n t J u g o s ł a w i i , m i n i s t e r s p r .

z a g r a n i c z n y c h F r a n c j i D e l b o s , f e l d m a r -

a m b a s a d o r S t . Z j e d n o - p r e m i e r T u r c j i I s m e t

p o p r a w e j s t r o n i e m i a ł a n a p r z e c i w f e l d m a r s z .

, . r. I n n i g o ś c ie s i e d z ie l i p r z y d a l s z y c h s ie d - . Y m i u s t o ł a c h , m . i n . a d m i r a ł U n r u g s i e d z ia ł i . p r z y s t o l e p r e m i e r a P o ł u d n i o w e j A f r y k i,

g e n . H e r z o g a .

D z i ś r a n o m i n i s t e r B e c k i c z ło n k o w i e

B u c k i n g h a m n a a u d i e n c ji p o ż e g n a l n e j u k r ó l a J e r z e g o .

Rozruchy antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem

, „ , _ __ w y k o n y w a n i a c z y n n o ś c i

k i c h o s ó b z e s ł u ż b y p u b l i c z n e j , b e z i s ł u ż b o w e j p r z e p r o w a d z a j ą c w s k l e p i e p r o ś b y z i c h s t r o t n i n i e n a p o d s t a w i e ż y d o w s k i m r e w i z j ę z a m i ę s e m z t a i n e - o r z e c z e n i a d y s c y p l i n a r n e g o , m o ż e n a ­

s t ą p i ć t y l k o w y j ą t k o w o \

s z c z e g ó l n i e w a ż n y c h i n i e w ą t p l i w i e s t w i e r d z o n y c h o k o l i c z n o ś c i . P o n i e w a ż z a c h o d z i ł y l i c z n e w y p a d k i n i e p r z e -

g o u l b o j u , w y w i a d o w c a p o l i c j i p a ń - z p o w o d u ' s t w o w e j , S t e f a n K ę d z i o r , u g o d z o n y z o -

; s t a ł ś m i e r t e l n i e n o ż e m p r z e z ż y d a

n y l i c z y ł 5 3 l a t a , b y ł k i l k a k r o t n i e r a n - . z p r z e s tę p c a m i , o s i e r o c i ! ż o n ę , s y n k a 7 l e t n i e g o i d r u - s t r z e g a n i a t e j z a s a d y , P r e z e s R a d y n y m w c z a s i e w a l k

M i n i s i t r ó w i M i n i s t e r S p r a w W e w n ę - <

Z wojny domowej w Hiszpanii

B E R L I N . W o s t a t n i m n u m e r z e o r g a n u , z b l i ż o n e g o d o s z ta b u g e n e r a l n e g o T r z e ­ c i e j R z e s z y , „ D e u t s c h e W e h r ‘‘ z o s t a ła p r z e p r o w a d z o n a a n a l i z a s y t u a c ji n a f r o n ­ t a c h b o j o w y c h w H i s z p a n ii . S t w ie r d z a o n a , ż e m o ż l i w o ś ć z a j ę c i a M a d r y tu j e s t c o r a z w i ę c e j o d d a l o n a , n i ż k i e d y k o l w i e k d o t ą d .

W A L E N C J A . N o w y r z ą d o p u b li k o w a ł d e k l a r a c j ę , k t ó r a g ł o s i m . i n ., iż w a l k a z p o w s t a ń c a m i m a t r w a ć a ż d o z w y c i ę s t w a s tr o n y r z ą d o w e j i ż e p r z e d t y m ż a d n e p o ­ r o z u m ie n i e n i e j e s t m o ż l iw e . D e k l a r a c j a w y r a ż a u b o l e w a n ie , ż e o r g a n i z a c je z a w o ­ d o w e n i e u c z e s t n i c z ą w g a b i n e c i e , n a w o ­ ł u j ą c j e , a b y p o d d a ł y r e w iz j i s w e s t a n o ­ w i s k o . D e k l a r a c j a z a p o w i a d a , ż e r z ą d b ę ­

d o s w e g o z a w o d u r z e m i e ś ln i k , n i ż p ó ł i n - t e l i g e n t n y , n i c w ł a ś c i w i e n i e u m i e ją c y , d o n i c z e g o s i ę n i e n a d a ją c y , j a k c h y b a w ł a ś - I n i e d o t e g o , b y k o p a ć r o w y i u k ł a d a ć k a ­

m i e n ie , o i l e r z e c z p r o s t a p o z w a l a ją m u n a t o s i ł y f i z y c z n e . D l a te g o l u d z ie , t w i e r ­ d z ą , ż e p r a c a f i z y c z n a p o n i ż a , u m n i e js z a , u c h y b i a w c z y m k o l w ie k l u d z io m , u z n a ­ n y m d o d ą t z a p r a c o w n ik ó w u m y s ł o w y c h , n i e t y l k o ż e n i e m a ją r a c ji , a l e w r ę c z z ł ą . , . . - - , o d d a j ą s p o ł e c z e ń s t w u p r z y s ł u g ę . B o k a ż - w i ć o j a k i m ś d e k l a s o w a n i u , t o c h y b a b a r - d a p r a c a j e s t j e d n a k o w o w a r t a s z a c u n k u , d z i e j j u ż d e k l a s u j e s i ę t e n w y k w a l i f ik o w a - j e d n a k o w ’o c e n n a . N a j w y ż s z y c z a s , b y n y , p r z e z s z e r e g l a t p r z y s p a s a b i a j ą c y s i ę I w s z y s c y j u ż t o w r e s z c i e z r o z u m i e li .

d z i e w s z e l k i m i s i ła m i d ą ż y ł d o u t r z y m a n i a p o r z ą d k u n a t y ł a c h , d o d a j ą c , ż e s k s c e - s y , k t ó r y c h s ię d o p u s z c z o n o , n i e s ą n i c z y m u s p r a w i e d l i w i o n e i ż e ż a d e n r z ą d n i e m ó g ł b y i c l i t o l e r o w a ć .

g i e g o s y n k a u r o d z o n e g o w d n i u j e g o , z a m o r d o w a n i a .

L u d n o ś ć c h r z e ś c i j a ń s k a o b u r z o n a z b r o d n i ą , d e m o n s t r o w a ł a p r z e c i w l u d ­ n o ś c i ż y d o w s k i e j . T ł u m w d a r ł s i ę d o s k ł a d ó w ż y d o w s k i c h , d e m o l u ją c m e b l e i u r z ą d z e n i a s k ł a d o w e .

J e d n a k o w o ż w c z a s i e c a ł e j a k c j i , t r w a j ą c e j o d g o d z . 9 r a n o d o g o d z . 1 w n o c y , m i m o o l b r z y m i e g o w z b u r z e n i a t ł u m u , n i e b y ł o a n i j e d n e g o w y p a d k u r a b u n k u . L u d n o ś ć ż y d o w s k a z a b a r y ­ k a d o w a ł a s i ę w d o m a c h , n i e w y c h o ­ d z ą c p r a w i e z u p e ł n i e n a m i a s t o . — S p r a w c a z a b ó j s t w a A i z y k S z c z e r b o w ­ s k i u s i ł o w a ł u c i e c , z o s t a ł j e d n a k a r e s z ­ t o w a n y i z a t r z y m a n y p r z e z w ł a d z e b e z p i e c z e ń s t w a , r ó w n i e ż a r e s z t o w a n o o j c a j e g o W o l f a S z c z e r b o w s k i e g o .

W p o g r z e b i e o f i a r y w z i ą ł u d z i a ł c a ł y p o l s k i B r z e ś ć . — P r z e z c a ł y c z a s t r w a n i a p o g r z e b u w s z y s t k i e s k l e p y c h r z e ś c i j a ń s k i e b v ł v z a m k n i ę te , w m i e - W A L E N C J A . P r e m ie r N e g r i n o ś w ia d ­

c z y ł, ż e n a j w y ż s z a r a d a w o j e n n a z o s ta n i e ś c ie p a n o w a ł z u p e ł n y s p o k ó j i n i e d o - z l i k w i d o w a n a , z a ś j e j u p r a w n i e n ia i o b o ­

w i ą z k i z o s ta n ą p r z e k a z a n e r a d z ie m in i ­ s t r ó w . 1

d o w y c h m a j ą n a s tą p ić z m ia n y p e r s o n a ln e , ] L u d n o ś ć c h r z e ś c i j a ń s k a d o w i o d ł a w p o c z y m k o m p e t e n c je s z ta b u z o s t a n ą r o z - , t e n s p o s ó b s w e j o b y w a t e l s k i e j d o j r a -

s z e r z o n e . ł o ś c i i g o d n o ś c i .

s z ł o d o n a j d r o b n i e j s z e g o i n c y d e n tu . T ł u m y r o z e s z ł y s i ę z c m e n t a r z a z W s z t a b i e g e n e r a l n y m w o j s k r z ą - p o w a g ą w g ł ę b o k im s k u p i e n i u .

Konferencja Ministrów

L O N D Y N . M in i s te r B e c k o d b y ł r o z m o w y z M i n i s tr a m i S p r a w Z a g r a n i c z ­ n y c h F r a n c j i , W ę g i e r i F i n la n d i i.

O g o d z i n i e 1 2 - t e j w p o i . M i n is t e r B e c k o d w i e d z i ł M i n . D e l b o s i z a b a w i ł o k o ł o g o ­ d z i n y , p r z y c z y m w c i ą g u t e g o c z a s u o b a j m i n i s t r o w i e s p r a w z a g r a n i c z n y c h F r a ń -

c j i i P o l s k i d o k o n a l i p r z e g l ą d u w z a j e m n i e i n t e r e s u j ą c y c h o b a r z ą d y s p r a w .

P o p o ł u d n i u o g o d z i n i e 5 - t e j o d w i e d z i ł M i n is t r a B e c k a M i n is t e r S p r a w Z a g r a n i ­ c z n y c h W ę g i e r K a n y a , o 6 - t e j p r z y b y ł d o M in i s t r a B e c k a M i n i s t e r S p r a w Z a g r a n i ­ c z n y c h F i n la n d i i H o l s ti .

Otwarcie sesyj izb ustawodawczych

W A R S Z A W A . D y r e k t o r b i u r a p r a w n e - P r e z y d e n ta R z e c z y p o s p o l it e j o o t w a r c iu w p r e z y d i u m R a d y M in i s t r ó w p . W ł a - s e s y j n a d z w y c z a j n y c h i z b , z d n i e m 1 9 m a - w p r e z y d i u m R a d y M in i s t r ó w p . W ł a -

g o _ _ . t __ _ _ _ _ _ _ _ _

d y s ł a w P a c z o s k i w r ę c z y ł d z i ś p p . m a r s z a ! - j a 1 9 3 7 r o k u ,

k o m S e j m u i S e n a t u z a r z ą d z e n i e P a n a

(2)

Str 2 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G Ł O S “ Nr 56

T O R U Ń . W p ie rw sz y d z ie ń Z ie lo n y c h Ś w ią t ro z p o c z ą ł się w T o ru n iu c z w a rty o - g ó ln y z ja z d ju b ile u s z o w y z o k a z ji 2 5 -le c ia is tn ie n ia P o m o rsk ie g o Z w ią z k u Ś p ie w a c z e ­ g o *

N a z ja z d p rz y b y ło o k o ło 4 0 0 0 ś p ie w a ­ k ó w z P o m o rz a i in n y c h s tro n k ra ju , m . in . z W a rsz a w y , P a z n a n ia , W ło c ła w k a i G d a ń ­ s k a . B a rd z o lic z n ie re p re z e n to w a n a b y ła P o lo n ia z g d a ń s k a , s k ą d p rz y b y ło p ię ć c h ó ró w w lic z b ie o k o ło 2 5 0 o só b .

P o n a b o ż e ń s tw ie w b a z y lic e św . J a n a , w c z a sie k tó re g o ś p ie w a ł c h ó r św . C e c y lii z T o ru n ia , u lic a m i ś ró d m ie śc ia p rz e sz e d ł p o c h ó d p o s z c z e g ó ln y c h c h ó ró w ś p ie w a ­ c z y c h n a ry n e k S ta ro m ie js k i, g d z ie n a s tą­

p iło u ro c z y s te o tw a rc ie z ja z d u . • N a try ­ b u n a c h h o n o ro w y c h z a ją ł m ie jsc e p . w o je ­ w o d a p o m o rs k i W ł. R a c z k ie w ic z , s ta ro ­ s ta k ra jo w y Ł ą c k i, p re z y d e n t R a s z e ja i in . P o o d e g fa n iu p rz e z o rk ie strę h y m n u n a ro d o w e g o , o d ś p ie w a n e g o ró w n o c z e ś n ie p rz e z w s z y stk ie p rz y b y łe n a z ja z d c h ó ry , p rz e m ó w ie n ia p o w ita ln e w y g ło sił p re z e s P o m o rs k ie g o Z w ią z k u Ś p ie w a c z e g o p . R a ­ ta js k i. k tó ry z a k o ń c z y ł w y n ie s ie n ie m o - k rz y k u n a c z e ść P a n a t P re z y d e n ta R z e ­ c z y p o s p o lite j, P . M a rsz a łk a Ś m ig łe g o R y ­ d z a i P . P re m ie ra S ła w o j-S k ła d k o w sk ie g o O k rz y k te n z e b ra n i z e n tu z ja z m e m p o ­ w tó rz y li.

N a s tę p n ie z a b ra ł g ło s p . p re z y d e n t R a s z e ja , k tó ry w p ię k n y c h s ło w a c h p rz e d ­ s ta w ił w ie lk ą ro lę , ja k ą p ie śń o d e g ra ła w u trz y m a n iu p o ls k ie g o d u c h a n a ro d o w e g o .

Z a b ra ł je sz c z e g ło s im ie n ie m Z je d n o ­ c z e n ia Z w ią z k ó w Ś p ie w a c z y c h p ro f.

R a c z k o w s k i z P o z n a n ia , p o c z y m p o łą c z o ­ n e c h ó ry o d śp ie w a ły G a u d ę M a te r P o lo ­ n ia , P o lo n e z a K u rp iń sk ie g o , H y m n P o m o ­ rz a Z M o sz y ń s k ie g o o ra z h y m n ś p ie w a c tw a P o m o rs k ie g o .

U ro c z y s to ś ć o tw a rc ia z ja z d u ś p ie w a ­ c z e g o tra n s m ito w a n a b y ła p rz e z ra d io .

O g o d z in ie 1 6 -te j w T e a trz e Z ie m i P o ­ m o rs k ie j ro z p o c z ą ł się k o n k u rs c h ó ró w .

W p o n ie d z ia łe k w ie c z o re m w T e a trz e Z ie m i P o m o rsk ie j n a s tą p iło o g ło sz e n ie z a m k n ię c ia ju b ile u sz o w e g o z ja z d u .

W s k ła d ju ry k o n k u rs o w e j w c h o d z i­

li: p ro f. K a z u ro z W a rs z a w y , p ro f. R a c z ­ k o w s k i z P o z n a n ia , k s. k a n . L e w a n d o w s k i w y n ik ó w k o n k u rsu ś p ie w a c z e g o o ra z o ra z p ro f. J e rz y S te fa n z T o ru n ia .

W k a te g o rii c h ó ró w m ę s k ic h p ie rw sz e m ie jsc e z a ją ł c h ó r D z w o n z T o ru n ia 1 1 1

Zlot śpiewaków pomorskich

p u n k tó w , 2 c h ó r L u tn ia z T o ru n ia 1 0 7 p k t.

3 c h ó r M o n iu s z k o z G d a ń s k a 9 1 p k t.

W k a te g o rii c h ó ró w m ie sz a n y c h : p ie r­

w sz e m ie jsc e z a ją ł c h ó r św . Cecylii z

G d a ń sk a 1 1 1 p k t. 2 c h ó r Halka z P o d g ó ­ rz a 1 0 7 p k t. 3 c h ó r św. Katarzyny z To­

ru n ia 1 0 4 p k t.

Z c h ó ró w p o z a p o m o rs k ic h p ie rw sz e m ie js c e z a ją ł c h ó r Pobudka z W a rs z a w y 1 0 8 p k t. 2 Lutnia z W ło c ła w k a 9 9 p k t.

3 L u tn ia z P o z n a n ia 9 4 p k t.

W d ru g ie j c z ę śc i k o n c e rtu p . Z o fia T O R U Ń . W ra m a c h z ja z d u ś p ie w a c z e - D e k s le r-P a w ło w sk a o d ś p ie w a ła k ilk a p ie ­ g u o d b y ła się w p ie w sz y d z ie ń Z ie lo n y c h ' śn i S z y m a n o w s k ie g o a n a z a k o ń c z e n ie Ś w ią t w w ie lk ie j sa li Dworu Artusa a k a - 1 z n a k o m ita s k rz y p a c z k a p . E u g e n ia U m iń - d e m ia -k o n c e rt k u c z c i śp . K a ro la S z y m a - sk a w y k o n a ła Pieśń Kurpiowską o ra z

n o w s k ie g o . I Pieśń Roksany.

Niesamowita zbrodnia w Paryżu

P A R Y Ż . C a ła p ra s a i s z e ro k ie k o ła m ie sz k a ń c ó w P a ry ż a p a s jo n u ją się o d n ie ­ d z ie li s e n sa c y jn ą z b ro d n ią p o p e łn io n ą w w a g o n ie k o le jk i p o d z ie m n e j. Z b ro d n ia ta p o p e łn io n a z o s ta ła w n ie sły c h a n ie z a g a d ­ k o w y c h o k o lic z n o ś c ia c h . G d y p o c ią g k o ­ le jk i p o d z ie m n e j w y ru sz y ł z p u n k tu k o ń ­ c o w e g o , n a p ie rw s z y m p rz y s ta n k u g ru p a trz e c h m ło d y c h d z ie w c z ą t i o fic e r le k a rz w s ie d li d o w a g o n u k la sy p ie rw sz e j z u p e ł­

n ie p u s te g o , p o n ie w a ż n ie b y ło ju ż m ie js c w p rz e p e łn io n y c h w a g o n a c h k la sy d ru g ie j.

S p o s trz e g li o n i w w a g o n ie le ż ą c ą n a ło w ię m ło d ą k o b ie tę z e s z ty le te m tk w ią c y m w sz y i. L e k a rz s k o n sta n to w a l ż e ju ż ra n n e j n ic p o m ó c n ie m o ż e , p o n ie w a ż p rz e b ita z o s ta ła a rte ria . L e k a rz te n n ie b a w e m w y c o fa ł się z w a g o n u i z n ik n ą ł w tłu m ie n a p e ­ ro n ie . Z a a la rm o w a n a s łu ż b a k o le jo w a i p o lic ja p rz y b y ła n a m ie js c e n a ty c h m ia s t, je d n a k ż e ra n n e n ie z d o ła ła ju ż w y p o w ie­

d z ie ć a n i sło w a .

W d ro ż o n e ś le d z tw o s ta n ę ło w o b e c z a ­ g a d k i, k ie d y i w ja k ic h o k o lic z n o śc ia c h p o p e łn io n o z b ro d n ię . W a g o n y k o le jk i p o d ­ z ie m n e j są c a łk o w ic ie o s z k lo n e , ta k iż n a ­ w e t p rz e jś c ia p o m ię d z y w a g o n a m i z a o p a ­ trz o n e są w o s z k lo n e d rz w i. P o n ie w a ż w s z y stk ie w a g o n y s ą s ie d n ie b y ły p rz e p e ł­

n io n e p u b lic z n o ś c ią a w a g o n , w k tó ry m z n a le z io n o z a m o rd o w a n ą b y ł z u p e łn ie p u s ty , p rz y w y jś c iu z e s ta c ji k o ń c o w e j w s z y stk o c o się d z ia ła w ty m w a g o n ie m o ­

। P o sło w ie w s tę p n y m , w y g ło sz o n y m I p rz e z d y re k to ra P o m o rs k ie g o K o n s e rw a - i to riu m M u z y c z n eg o P io tra P e rk o w s k ie g o , o rk ie s tra s y m fo n ic z n a P o m . T o w . M u z y - I c z n e g o w y k o n a ła u tw ó r K . S z y m a n o w sk ie ­

g o z e z b io ru Na sabalową nutę.

N a s tę p n ie J e rz y S te fa n , p ro f. K o n s e r­

w a to riu m M u z y c z n eg o w y k o n a ł n a s k rz y - p s a c h p rz y a k o m p a n ia m e n c ie p . Ire n y K u -r i p isz S te fa n o w e j s o n a tę d -m o l o p u s 9 .

g ło b y ć w id z ia n e z w a g o n ó w s ą sie d n ic h . J a k s tw ie rd z o n o z a m o rd o w a n a b y ła k a s je rk ą je d n e g o z e s k le p ó w p a ry s k ic h , p rz y c z y m je d n o c z e ś n ie w ie c z o re m w y ­ s tę p o w a ła ja k o fo rd a n s e rk a w je d n y m z d a n c in g ó w n a M o n tm a rtre . Z e w z g lę d u n a n ie z w y k łe o k o lic z n o ś c i m o rd e rs tw a s p ra w a ta w y w o łu je o g ro m n e z a in te re so w a n ie .

Eksplozja na statku

H O N G K O N G . N a w ie lk ie j b a rc e p rz e -j la ta k w ie lk a , ż e b a rk a u le g ła k o m p le tn e - w o ż ą c e j p a sa że ró w 7 w 7y d a rz y ła się g w a ł- 1 m u z n is zc z e n iu . C ia ła z a b ity c h ro z rz u c o n e z o s ta ly w w ie lk im p ro m ie n iu w z d łu ż w y ­ b rz e ż a . a n a w e t z n a jd o w a n o je n a d a ­ c h a c h d o m ó w .

to w n a e k s p lo z ja , w w y n ik u k tó re j 1 0 o - só b s tra c iło ż y c ie , 7 o d n io sło c ię ż k ie ra ­ n y , a o k o ło 4 0 z a g in ę ło . Z p o śró d o fia r w ię k s z o ś ć s ta n o w ili J a p o ń c z y c y , e m ig ru ­ ją c y d o A m e ry k i P o łu d n io w e j. W ic h li­

c z b ie b y ły k o b ie ty i d z ie c i.

P rz y c z y n y e k s p lo z ji n a ra z ie n ie u s ta ­ lo n o . N a s tą p iła o n a w c h w ili p rz y m o c o ­ w y w a n ia b a rk i d o m o lo . S iła w y b u c h u b y -

śmierć zasłużonego dziennikarza

K R A K Ó W . W lo k a lu S y n d . D z ie ń . K ra ­ k o w s k ic h o d b y ło się p o s ie d ź . Z a rz ą d u d la u c z c z e n ia p a m ię c i śp . re d . d r A n to n ie g o B e a u p re , re d a k to ra n a c z . „ C z a s u ’,, a b . re d a k to ra „ G ło s u N a ro d u 4’ c z ło n k a M ie -

i OGRANICZENIE WYSZYNKU NAPO­

JÓW ALKOHOLOWYCH NA CZAS POBORU

N a p o d s ta w ie § 1 ro z p o rz ą d z e n ia M in . S p ra w W e w n . z d n ia 1 4 c z e rw c a 1 9 3 3 r.

(D z . U . R . P . n r 4 5 , p o z . 3 5 1 ) o ra z z g o d ­ n ie z a rt. 4 p k t f u sta w y o o g ra n ic z e n ia c h w s p rz e d a ż y , p o d a w a n iu i s p o ż y c iu n a p o ­ jó w a lk o h o lo w y c h z d n ia 2 1 m a rc a 1 9 3 1 r.

(D z . U . R . P . n r 5 1 , p o z . 4 2 3 ) z a rz ą d z a m c o n a s tę p u je :

§ 1

N a c z a s te g o ro c z n e g o p o b o ru w o jsk o ­ w e g o o d d n ia 4 c z e rw c a d o 1 1 c z e rw c a 1 9 3 7 r. w łą c z n ie z a k a z u ję s p rz e d a ż y i w y ­ s z y n k u n a p o jó w a lk o h o lo w y c h , z a w ie ra ją­

c y c h w ię c e j n iż 4 ,5 % a lk o h o lu w m ie jsc o ­ w o śc i W ą b rz e ź n o o d g o d z . 6 -e j d o g o d z . 1 6 -e j.

§ 2

W in n i p rz e k ro c z e n ia n in ie js z e g o z a ­ rz ą d z e n ia b ę d ą k a ra n i n a p o d s ta w ie a rt.

1 0 i n a s tę p n y c h p rz y to c z o n e j n a w s tę p ie u sta w y z d n ia 2 1 m a rc a 1 9 3 1 r.

. § 3

Z a rz ą d z e n ie n in ie js z e w c h o d z i w ż y c ie z d n ie m 4 c z e rw c a 1 9 3 7 r. o g o d z . 6 -e j.

Starosta Powiatowy: (—) Kalkstein

Rozpowszechniajcie „GŁOS"

H O N G K O N G . U rz ę d o w o k o m u n ik u ją , ż e ilo ść o fia r e k s p lo z ji, ja k a w y d a rz y ła się n a b a rc e , w y n o si 3 3 z a b ity c h , 8 c ię żk o ra n n y c h i 1 0 z a g in io n y c h .

d z y n a ro d o w e j F e d e ra c ji D z ie n n ik a rsk ie j, Z a rz ą d u Z w ią z k u D z ie n n ik a rz y R . P . o d ­ z n a c z o n e g o w ie lu o rd e ra m i k ra jo w y m i i z a g ra n ic z n y m i.

30)

\u niewoli W NAPBAlf

Powieść z lat 1921—24 na Polesiu.

C iąg d a lsz y .

Ja k ą ś u w a g ę d o rzu cili m a jo r i ro z ­ m o w a s ta ła się o g ó ln a i ta k o ż y w io n a , że n ie z a u w a ż o n o n a w e t, ja k p o c iąg w je c h ał n a sta cję w D ro h ic zy n ie . M a ­ jo r, k tó ry tu w y siad a ł, p o śp ie sz n ie n a ­ rz u c i p ła sz c z i p o ż e g n a w sz y to w a rz y ­ sz e , w y sia d ł. A ci ty m cz a se m g a w ę ­ d z ili d a le j, n ae z w rac a jąc n a to u w ag i), że p o c iąg n ie ru sz a . G d y je d n ak m in ęło

d z iesięć m in u t, a p o ctiąg n ie ru sz a ł, o b a j w y jrz e li p rz e z o k n o . W id o k , ja k i u jrze li, b y ł n iezu p ełn iio n a tu ra ln y , ja k n a m a tą sta c y jk ę .

N a p e ro n ie p e łn o b y ło p o lic jan tó w z k a ra b in a m i, k tó rz y o b sta w ili n ie ty l- k o w y jśc ia z d w o rca , a le n a w e t p iln o ­ w a li d rz w i p o sz c z e g ó ln y c h w a g o n ó w . W w a g o n a c h ty m cz a se m d o k o n y w a n o g ru n to w n e j re w iz ji d o k u m e n tó w w sz y ­ stk ic h p o d ró ż n y c h . P a tro l, zło żo n y z k ilk u u z b ro jo n y c h p o lic ja n tó w i o fic e­

ró w p o lic ji, p o su w a ł się o d w a g o n u d o w a g o n u , n ie o p u sz cz a ją c a n j je d n e g o p rz e d zia łu . P o c h w ili ro z su n ę ły się d rz w i p rz e d z ia łu p ie rw sz e j k la sy i u k a z a ł się w m ieli w o to c z e n iu p o ste ­ ru n k o w y c h o fice r p o lic ji — p ro sz ą c g rz e c z n ie o d o k u m e n ty .

A n g lik , p o in fo rm o w a n y p rz e z in ż y ­ n ie ra o c e lu p rz y b y c ia p o lic ji, o b u rz j 1 : się i co ś g n ie w n ie m ru k n ą ł p o a n g ie l. | sk u , czeg o o fice r p o lic ji n a jw id o c z n ie j : n ie z ro z u m ia ł. In ż y n ie r ty m cz a se m j

" y .iął z p o rtfelu sw ó j d o w ó d o so b isty I

n a n a z w isk o M ik o ła ja Z w ie rz y ń sk ie g o , n a z w isk o z n a n e w ty c h stro n ac h , i w rę c z a ją c g o o fic e ro w i p o licji, w y ­ ja śn ił. że je g o w sp ó łto w a rz y sz p o d ró ż y je st A n g lik ie m i p ro si o p rz e d ło że n ie m u z e z w o le n ia p ro k u ra to ra n a d o k o ­ n a n ie re w iz ji.

— M o że p a n b ę d z ie ta k u p rz e jm y i zech ce w y tłu m a cz y ć te m u p a n u — rz ek ł sta n o w c zo o fic e r p o licja — że z a ­ rz ą d ze n ie n ie o d n o si się w y łąc z n ie d o n ie g o , lecz d o w szy stk ich o só b ja d ą - c y c h ty m p o c ią g iem . W w y p ad k u , g d y b y ó w p a n n ie z e c h cia ł p rz e d ło ż y ć sw y ch d o k u m e n tó w , b ę d ę z m u sz o n y z a trz y m ać g o w D ro h icz y n ie , aż d o c h w ili n a d e jśc ia z p ro k u ra tu ry w y m a­

g a n e g o p rz e z e ń z e z w o le n ia .

In ż y n ier p rz e tłu m a c z y ł o św ia d c z e­

n ie o f'c e ra p o licji. W id o cz n ie z a trz y ­ m a n ie się w D ro h ic z y n ie n ie u śm ie­

c h a ło się A n g lik o w i, g d y ż p o k ilk u so c z y sty c h a n g ie lsk ic h k lą tw a c h , w y­

d o sta ł z p o rtfelu ja k iś d o k u m e n t i \\ rę< zv ł g o p o lic ja n to w i.

O ficer szczeg ó ło w o o b e jrz a ł d o k u ­ m e n t, o p ie w a ją cy n a n a z w isk o m str.

A d a m a Jo h n a W ilso n a .

G d y o fic e r z w ró c iw sz y d o k u m e n t i p rz ep ro siw szy z a n ie p o k ó j, z a m ie­

rz a ł ju ż w y jść z p rz e d z ia łu , Z w ierz y ń ­ sk i. w ie d z io n y c ie k a w o śc ią , z a p y ta ł:

- C zy n ie zecie ia lb y P a n o b ja śn ić n a m celu te j n ie o c ze k iw a n e j re w iz ji, jeś-i n a tu ra ln ie n ie z a sia n ia te g o ta ­ je m n ic a słu ż b o w a .

— S z u k a m y p e w n ej b a n d y d y w e r- sa n tó w , k tó re, rz e k o m o je d zie ty m p o ­ c ią g ie m .

— C zy c z ase m n ie O rlik a ? *— z a p y . + al z d u m io n y Z w ie rz y ń sk i.

O fic e r sk in ą ł tw ie rd z ą c o g ło w ą ji z u śm ie c h e m sp o g lą d ają c n a A n g lik a , k tó ry u sły sza w szy i z ro z u m ia w sz y z n a jo m e m u n a z w isk o , z a c z ą ł sSę u w a ­ ż n ie w słu ch iw a ć — z a sa lu to w a ł i o p u ­ ścił p rz e d zia ł.

P o c ią g ru sz y ł p o p ó ł g o d zin iie i c h o ­ c ia ż o b a i p o d ró ż ni u w a ż n ie w y g ląd a li o k n e m , n ie d o w ied zileli się, czem z a ­ k o ń c z y ła się re w iz ja .

— M a p an . je szc z e je d en p rz y k ła d n ie u m ie jętn o śc i i b e z m y śln o ści p o stę ­ p o w a n ia ty c h w a sz y c h o sła w io n y c h a ta m a u ó w - b a n d y tó w ... Je ż e li ju ż o d ­ w a ży ł się w sią ść d o p o c iąg u i to z c a ­ łą b a n d ą — to m ó g ł p rz y n a jm n ie j z a ­ d a ć so b ie ty le tru d u i p o p rze c in a ć p o ­ łą c ze n ia te le fo n ic z n e .

— M o że je d n a k ż ą d n i siln y c h w ra ­ ż e ń i z a o p a trz e n i w d o ść u d a tn ie p o d ­ ro b io n e d o k u m en ty lu d z ie ci w ra z z a ta m a n e m ja d ą w te j c h w ili w p o c ią ­ g u i w d u sz y d rw ią so b ie z p o lic ji? A p rz ec ież to b y ło b y b a rd z iej e m o c jo n u ­

ją c e, m ż p rz e c in a n ie d ru tó w !

— C zy p a n a ż ta k w y so k o c e n i o d ­ w a g ę j z u c h w a ło ść te g o w a sze g o O r­

lik a ?

— M ó w ią, że je st o n ła k o m y n a ta ­ k ie d re sz c z y k i e m o c ji. S ły sz a łe m n a ­ w e t o n im p e w n e z a jm u ją ce o p o w ia­

d a n ie .

W id zą c , że A n g lik z z a c ie k a w ie ­ n ie m słu c h a, Z w ie rz y ń sk i ro z sia d ł się w v g o d n ie n a p rz e c iw k o n ie g o i z a cz ą ł o p o w ia d a ć :

— Z d a rz y ło się ra z O rlik o w i, że u c iek a ł p rzed ja k ą ś p o g o n ią p o c ią ­ g ie m T a k ja k te raz , w ia d o m o ść o tern d o ta rła d o p o lic ji i n a p e w n ej sta c ji p rz e trzą śn ię to d ro b ilazg o w o c a ły p o ­

ciąg. C zło n k o w ie b a n d y O rlik a n ie d o ­ je ż d ż a jąc d o o w ej sta cji, w y sk o c z y li p o d c za s b ie g u p o c iąg u . O rlik , ż ą d n y w ra ż e ń , p o zo istał B y ł św ietn ie u c h a - ra k tery z o w an y i z a m a sk o w an y . P e c h c h c iał, że w jed n y m p rz e d zia le z n im je c h ał ró w n ie ż z a m ask o w an y , a le z n a­

n y O rlik o w i, je d en ze z n a k o m ity c h w y w ia d o w c ó w . O ule się n ie m y lę , w y ­

w iad o w ca ó w u d a w a ł c u d z o z ie m c a ...

n a w e t, z d a je m i się, że A n g lik a. P a n w ie z a p e w n e , że O rlik w ła d a k ilk u ję­

z y k a m i N ic d z iw n e g o , że z , cu d zo ­ z ie m c e m '1 p o ro z u m ia ł się d o sk o n a le . W

ten sp o só b sie d z ie li i ro z m aw iali p o a n g ie lsk u , czy n ie m ie c k u i je d e n d ru ­ g ieg o tu m an ili M ó w ię, tu m a n ili, b o je d e n w ie d z ia ł, że p rz e d m im sied z i w y w ia d o w ca p o lic ji śle d cz e j, a d ru g i ...

— B a rd z o p rz e p ra sz a m ! — rz e k ł n a g le z m ie n io n y m g ło se m Z w ierz y ń sk i ju ż p o p o lsk u . -- B y ło b y m j z n a c zn ie p rz y jem n ie j, g d y b y p a n w te j c h w ili

n a d a l trz y m a ł rę c e n a w ie rz ch u , a n ie k ie ro w a ł ic h w stro n ę k ie sz e n i!

— I ta k — k o n ty n u o w a ł Z w ierz y ń ­ sk i, sc h y lają c się w stro * nę A n g lik a , i u śm iec h a jąc się ju ż te raz ła g o d n ie — sie d zie li ci d w a j p a n o w ie n a p rz e c iw k o sieb ie i ro z m a w ia li tu m an ią c się w z a ­ je m n ie aż d o c h w ili, g d y d o w a g o n u w sz e d ł k to ś w sp ra w ie re w iz ji d o k u ­ m e n tó w ... W ó w c z a s ro z e g ra ła się m a ła z a b a w n a sc e n a... W te j c h w ili, g d y O r­

lik sp o k o jn ie p o k a z ał fa łszy w y d o k u ­ m e n t, w y w ia d o w c a p o stan o w ił p o z o r­

n ie o b u rz y ć się, w c e lu c a łk o w ite g o o d su n ię c ia e w e n tu a ln y ch p o d e jrz eń co d o je g o o so b y . D a ł się je d n a k p rz e k o ­ n a ć d o ść p rę d k o 1 w k o ń c u p o k a z a ł ja k iś d o k u m e n t... I w tem w ła śn ie z a ­ w ie ra się z a b a w n o ść te j sc e n y , b o p ra w d ę m ó w ią c , p ism o , ja k ie o n p rz e d ­ staw ił. n ik o g o n ie m o g ło b y zad o w o lić.

\ je d n a k z a d o w o liło o fice ra p o lic ji.

(Ciąg d a ls z y n a s tą p i).

(3)

N r 5 6 Str. 3

icaWMWhOMUO* —UŁrifnUBn"7rrlflWHMLfcu

Zakończenie uroczystości koronacyjnych w Londynie

I N S I G N I A Ł A D /A K R Ó L E W S K I E J ] P a n o w ie o to p r z e d s ta w ia m k r ó la J e - o d n o s z ą c y c h s ię d o k tó r e g o k o lw ie k z p o - r z e g o , w a s z e g o b e z p o ś re d n ie g o k r ó la , w y w y ż e j w y m ie n io n y c h o r a z tw e g o c e s a r- w s z y s c y , k tó r z y p r z y b y liś c ie d z is ia j d la j s iw a in d y js k ie g o — z g o d n ie z p r a w a m i i z ło ż e n ia h o łd u i c z c i, c z y je s te ś c ie d o t e - ' z w y c z a ja m i ty c h z ie m :" , n a c o K ro i o d -

g o g o to w i. p o w ia d a : „ U ro c z y ś c ie p r z y r z e k a m , ż e ta k

W o d p o w ie d z i z try b u n , z n a jd u ją c y c h b ę d ę p o s tę p o w a ł" . s ię n a w s c h o d n ie j

ją s ię g ło ś n a o k r z y k i:

B ó g n ie c h a j m a k r ó la J e r z e g o w o p ie c e Z a a r c y b is k u p e m p o s tę p u ją c z te r e j

n a jw y ż s i d o s to jn ic y k r ó le w s c y : lo rd k a n ­ c le rz , lo rd w ie lk i s z a m b e la n , lo rd n a jw y ż ­ s z y s tra ż n ik i m a rs z a łe k a r y s to k r a c ji r o d o ­ w e j. N io s ą o n i n a s z k a rła tn y c h p o d u s z ­ k a c h in s y g n ia w ła d z y k r ó le w s k ie j. P ie r w ­ s z y m ie c z , d r u g i z ło te o s tr o g i i p ie r ś c ie ń , trz e c i b e r ło i ja b łk o , a c z w a r ty k o r o n ę lś n ią c ą i is k r z ą c ą s ię b r y la n ta m i. •

MIN BECK W MUNDURZE PUŁKOWNI­

KA ARTYLERII KONNEJ.

P o n ic h d o ś w ią ty n i w k ra c z a ć z a c z y n a w ła ś c iw y o r s z a k k r ó le w s k i. N a jp ie rw h e ­ r o ld o w ie w h is to ry c z n y c h s tro ja c h z h a la - b a r d a m i, z a n im i s z e f o w ie r z ą d ó w b r y ty j - 1 s k ie g o i d o m in ió w , k s ią ż ę ta in d y js c y i in n i e g z o ty c z n i p a n u ją c y , z n a jd u ją c y s ię p o d p r o te k to r a te m k o r o n y b r y ty js k ie j, n a s tę p ­ n ie k r o c z ą s z e f o w ie d e le g a c y j, w ś ró d n ic h r e p r e z e n ta n t R z e c z y p o s p o lite j P o ls k ie j m in . B e c k w m u n d u r z e g a lo w y m a r ty le ­

c z ę ś c i o p a c tw a r o z le g a -! „ C z y w e d łu g , s ię d o te g o , a b y

b y ły m iło s ie r n ie s p r a w o w a n e k ic h tw o ic h o r z e c z e n ia c h ? "

p o n o w n ie a r c y b is k u p , a k r ó l o d p o w ia d a :

„ T a k b ę d ą p o s tę p o w a ł" .

D a ls z e z a p y ta n ia i o d p o w ie d z i d o ty ­ c z ą k o ś c io ła a n g lik a ń s k ie g o .

K ła d ą c p o c a łu n e k n a b ib lii, k r ó l s ia ­ d a z p o w ro te m n a tro n i p o d p is u je p e r g a ­ m in o w y d o k u m e n t, z a w ie ra ją c y r o tę c a łe j p r z y s ię g i.

KORONACJA

W ó w c z a s d o p ie ro z a c z y n a s ię w ła ś c i­

w y a k t k o r o n a c ji. A r c y b is k u p p r z y s tę p u - ! je d o k r ó la i d o n o ś n y m g ło s e m z a p y tu je :

,C z y w a s z a k r ó le w s k a m o ś ć je s t g o ­ tó w z ło ż y ć p r z y s ię g ę ? " , a k r ó l o d p o w ia -

: „ J e s te m g o tó w " . W ó w c z a s a rc y b is k u p p r z y s tę p u je d o o d c z y ta n ia r o ty p r z y s ię g i:

„ C z y u r o c z y ś c ie p r z y r z e k a s z i p r z y s ię g a s z ż e w ła d a ć b ę d z ie s z lu d a m i W . I rla n d ii, K a n a d y , A u s ta lii, N a w e j Z e la n d ii o r a z L i­

n ii P o łu d n io w o -A f r y k a ń s k ie j, s w y c h p o -

| s ia d io ś c i i in n y c h z ie m , n a le ż ą c y c h lu b

tw e j m o c y p r a w o

je s t n a m a s z c z e n ie k r ó la ś w ię ty m i o le ja m i.

K ró l s ia d a n a h is to r y c z n y m tr o n ie E d ­ w a rd a I z d e jm u ją c s w ó j p ła s z c z k r ó le w s k i C z te re j r y c e r z e O rd e ru P o d w ią z k i w m a ­ lo w n ic z y c h c z a r n y c h p ła s z c z a c h z o d z n a ­ k a m i p o d w ią z k i n a le w e m r a m ie n iu w z n o - p r z y c z y n is z s z a b a ld a c h im , k tó r y p o d tr z y m u ją n a d is p ra w ie d h w o ś ć s ie d z ą c y m n a tro n ie k r ó le m . D z ie k a n W e s t-

w e w s z y s t-

— z w ra c a s ię

NA HISTORYCZNYM TRONIE EDWARDA WYZNAWCY

P o z ło ż e n iu p r z e z

n a s tę p n y m a k te m k o r o n a c y jn y m

m in is te ru z a b ie ra z o łta r z a a m p u łk i i z ło tą ły ż k ę i n a le w a ją c k ilk a k r o p li ś w ię ty c h o - le jó w d o ły ż k i p o d a je je a rc y b is k u p o w i.

P r z y s tę p u ją c d o k r ó la , a r c y b is k u p d o ty k a n a jp ie r w d ło n i k r ó la tą ły ż k ą i o z n a jm ia : N ie c h a j r ę c e tw o je b ę d ą p o m o z a n e ś w ię ty ­ m i o le ja m i. N a s tę p n ie lo rd s z a m b e la n r o z ­ p in a s u k n ię k r ó la n a p ie rs i i a rc y b is k u p d o k o n a w s z y n a m a s z c z e n ia m ó w i:

p ie rś tw o ja b ę d z ie p o m a z a n a św W r e s z c ie a r c y b is k u p c z y n i z n a k ły ż k ą n a s k r o n i k r ó la , g ło s z ą c : c z o ło tw o je b ę d z ie p o m a z a n e ś w .

N ie c h a j o le je n i.

N ie c h a j o le je m , p r z y s ię g i ta k ja k b y li p o m o z a n i k r ó lo w n e k a p ła n i

k r ó la I i p r o r o c y . r ii k o n n e j W o js k P o ls k ic h , p r z e p a s a n y

w ie lk ą w s tę g ą o r d e r u „ P o lo n ia R e s titu ta 1’4 ¥

u d e k o ro w a n y w s z y s tk im i s w o im i o d z n a ­ c z e n ia m i p o ls k im i. D a le j p o s tę p u ją p r z y ­ b y li n a u o r c z y s to ś c i k o r o n a c y jn e k s ią ż ę ta k r w i, z a n im i c z ło n k o w ie a n g ie ls k ie g o d o ­ m u k r ó le w s k ie g o , w r e s z c ie k r ó l i k r ó lo ­ w a , z a p o w ie d z ia n i s p e c ja ln y m i f a n fa r a m i.

KRÓL I KRÓLOWA

S eria pożarów w pow iecie w ąbrzeskim

D n ia 1 5 b m . o g o d z in ie i-m e j w y b u c h ł ; s ia n a i 8 0 c tr . k o n ic z y n y , d a le j s u s z a r n ia in te n s y w n e j a k c ji r a tu n k o w e j d o m m ie s z - . z i, I k a ln y . S tr a ty s ą o g r o m n e i z o s ta n ą z le d - I n w e n ta r z ż y w y s z c z ę - w o ś c ią p o k r y te p r z e z u b e z p ie c z e n ie o d ś liw ie u r a to w a n o , r ó w n ie ż o c a la ł d z ię k i o g n ia .

] p o ż a r w m a ję tn o ś c i P ią tk o w o , w ła s n o ś c i p . I o b o r a i d u ż o r o ln ic z y c h m a s z y n i n a r z ę d z i, | k a ln y . S tr a ty s ą S p a lił s ię ! w ty m m ło c k a rn ia . 1

I p u łk o w n ik o w e j I w a n o w s k ie j.

P ie rw s z a k r o c z y k r ó lo w a , m a ją c n a s o - [ c h le w p r z e z n a c z o n y d la tr z o d y s łu ż b y b ie w s p a n ia łą s z a tę s z k a rła tn ą z d łu g im I f o lw a rc z n e j.

trenem, nlirarnnwan vm 'złntem ('i«» 7.L i tAn

t t s.

tr e n e m , o b r a m o w a n y m z ło te m . C ię ż k i te n tr e n p o d tr z y m u je 6 d a m d w o ru , w y b r a ­ n y c h p o ś r ó d n a js ta r s z y c h r o d ó w a n g ie l­

s k ic h . Z a k r ó lo w ą k r o c z y k r ó l w e w s p a ­ n ia ły m f io le to w y m p ła s z c z u , b o g a to o b r a ­ m o w a n y m g r o n o s ta ja m i o r a z p o k r y ty m g r o n o s ta jo w ą p e le r y n ą . O lb rz y m i f io le to ­ w y , o b ra m o w a n y g ro n o s ta ja m i tre n , n ie s io - n y je s t p r z e 8 p a z ió w k r ó le w s k ic h , c ja ln ie d o b r a n y c h w e d łu g w z ro s tu , w y ż s z e g o d o n a jn iż s z e g o . S ą to c h ło p c y w w ie k u o d la t m n ie j w ię c e j 1 2 d o 1 6 , s y ­ n o w ie n a jw ię k s z y c h r o d ó w a n g ie ls k ic h . K r ó l i k r ó lo w a z a s ia d a ją n a u s ta w io n y c h z le w e j s tr o n y o łta r z a tro n a c h . W c z a s ie ic h w e jc ia , ja k r ó w n ie ż w c z a s ie g d y s ia ­ d a ją n a tr o n a c h , c h ó r ś p ie w a u r o c z y ś c ie i o r g a n y g r a ją .

BÓG NIECHAJ MA KRÓLA JERZEGO W OPIECE.

P r z e d k r ó le m s ta je a r c y b is k u p C a n te r ­ b u r y i s k ło n iw s z y s ię p r z e d m a je s ta te m k r ó le w s k im , k r o c z y n a ś r o d e k z a trz y m u ­ ją c s ię p o m ię d z y tro n e m a h is to r y c z n y m E d w a r d a W y z n a w c y a o łta rz e m w o to ­ c z e n iu lo r d a k a n c le r z a , lo rd a w ie lk ie g o s z a m b e la n a , lo r d a n a jw y ż s z e g o d o s to jn ik a i m a rs z a łk a r o d o w e g o . Z w r ó c o n y w k ie ­ r u n k u w s c h o d n im , p o s tę p u ją c p a r ę k r o - k ó n a p r z ó d , a r c y b is k u p k ie d y u m ilk ł f a n ­ f a r y , d o n o ś n y m g ło s e m w o ła :

s p e - o d

P r z y c z y n y p o ż a r u d o ty c h c z a s n ie u s ta ­ lo n o , je d n a k o w o ż p o d p a le n ie u m y ś ln e z d a - ję s ię h y c w y k lu c z o n e , o g ie ń p r a w d o p o ­ d o b n ie w y b u c h ł w s k u te k p o r z u c e n ia n ie ­ d o p a łk a o d p a p ie ro s a , ju ż p o r a n n y m n a ­ k a rm ie n iu ś w iń u m ie s z c z o n y c h w c h le w ie . S z k o d y w y n o s z ą c a . 2 0 0 0 z ł p o k r y te z o ­ s ta n ą r ó w n o w a rto ś c ią u b e z p ie c z e n ia . Z in ­ w e n ta rz a ż y w e g o n ic s ię n ie s p a liło .

D n ia 1 7 b m . o g o d z in ie 3 - c ie j w y b u c h ł p o ż a r w z a g r o d z ie r o ln ik a K o n o p a c k ie g o F r y d e ry k a w P iw n ic a c h , p o d c z a s n ie o b e c ­ n o ś c i w ła ś c ic ie la , k tó r y ju ż 1 5 b m . w y je ­ c h a ł n a g o ś c in ę w R y p iń s k ie .

P ie c z ę n a d z a g r o d ą s p r a w o w a ł w ty m c z a s ie s ą s ia d , k tó ry te ż w c z a s ie w y ­ b u c h u o g n ia s p a ł w m ie s z k a n iu p o s z k o ­ d o w a n y c h . P r z y c z y n y p o ż a ru d o tą d n ie s tw ie r d z o n o , ś le d z tw o w to k u . S z k o d y w y ­ n o s z ą c a . 2 5 0 0 z ł, w k tó r e j to w y s o k o ś c i s to d o ła b y ła u b e z p ie c z o n a w T o w a r z y s t­

w ie U b e z p ie c z e ń W z a je m n y c h w K s ią ż ­ k a c h .

Karygodna swawola

N ie m a d n ia , b y k r o n ik a p o lic y jn a n ie n o to w a ła o f ia r r u c h u u lic z n e g o w z g lę d n ie d r o g o w e g o .

T y s ią c e o s ó b r o k r o c z n ie s ta ją s ię k a ­ le k a m i lu b tr a c ą ż y c ie . W s z e lk ie z a r z ą d z e ­ n ia , ty g o d n ie n a u k i ja z d y i p r z e c h o d z e n ia p r z e z u lic ę n ie d a ją p o ż ą d n e g o e f e k tu . W ła d z e a d m in is tra c y jn e w y s ila ją s ię a ż e ­ b y w p a ja ć ta k k ie ro w c o m p o ja z d ó w , r o ­ w e rz y s to m i p ie s z y m z a s a d y i p r z e p is y r u c h u d r o g o w e g o , p u b lik u ją c je c z y to w p r a s ie , p r z e z s p e c ja ln e o b w ie s z c z e n ia r o z ­ p la k a to w a n e n a u lic a c h i d r o g a c h , z w ła ­ s z c z a w p o b liż u f a ta ln y c h z b ie g ó w u lic w z g lę d n ie d r ó g .

C o to w s z y s tk o p o m o ż e , je ż e li tr o s k a o b e z p ie c z e ń s tw o p u b lic z n o ś c i z n a jd u je ta k m a ła w y r o z u m ie n ia , ż e s w a w o ln e r ę c e z d z ie

r a ją te o b w ie s z c z e n ia , k tó r e je m a ją c h r o ­ n ić p r z e d k a le c tw e m . S m u tn y to o b ja w n ie d o jr z a ło ś c i k u ltu r a ln e j, k tó ry n ie s te ty z a o b s e rw o w a ć m u s im y i w n a s z y m m ie ś ­ c ie : Z r o z w ie s s z o n y c h n a m u r a c h i p a r ­ k a n a c h p la k a tó w z w ie s z a ją ty lk o s m ę tn e s trz ę p y , ś w ia d c z ą c e o n is k im p o z io m ie ii- m y s ło w y m i e ty c z n y m s p r a w c ó w . P o p r a w ­ m y s ię , s z a n u jm y z a r z ą d z e n ia , k tó r e m a ją ty lk o n a s z e d o b r o n a o k u .

P o m ó ż m y w ła d z y w je j u s iło w a n ia c h o s p o łe c z n e w y c h o w a n ie p u b lic z n o ś c i, c h o c ia ż b y w te n s p o s ó b , ż e p o d a m y s p r a - i w c ó w ty c h w y b r y k ó w w ła d z y p o lic y jn e j

d o u k a ra n ia .

R a z c h y b a m u s i s ię ta n ie c n a s w a w o ­ la s k o ń c z y ć !

Zamiast gotówki dwie zdechłe myszy

w .tó w k i, z n a le ź li k a s ia r z e d w ie z d e c h łe m y - c c H .iŁ -g u w u r z c c iiu - > lu o u e m c w e w lo s z e c n s K i a m i k a s ia r z e s z y . R o z c z a r o w a n i — p o z o s ta w ili k a s ę r:.

p a d ły d w ie s to d o ły k a s ę p a n c e r n ą , w y w o ż ą c ją d o p o b lis k ie - z e m z m y s z a m i w le s ie .

— ® — - R ó w n ie ż d n ia 1 7 b m w g o d z in a c h p o ­

p o łu d n io w y c h w y b u c h ł w s k u te k u d e r z e n ia g r o m u p o d c z a s b u r z y g r o ź n y p o ż a r n a I

m a ją tk u p , J ó z e fa S o je c k ie g o w O rz e c h o -1 M o d c n ie w e W ło s z e c h s k r a d li w ie . P a s tw ą p ło m ie n i p a u iy u v v ic D L U U U iy ;

z z a w a rto ś c ią 1 0 0 0 c tr . s ło m y , 6 0 0 c tr. Ig o la s u . P o o tw o r z e n iu k a s y , z a m ia s t g o - M O D E N A . Z g m a c h u te a tr a ln e g o

21)

\OLOD2IEJCZYk

( C ią g d a ls z y ) .

Z a m ó w ie n ia p o c z ę ły s ię s y p a ć , ja k z r o g u o b f ito ś c i, le c z h u la n k i z d o s to jn i­

k a m i p o c h ła n ia ły w s z y s tk ie z a r o b k i i...

tr z e b a b y ło z a r a b ia ć w ię c e j.

R ó ż n e m a c h in a c je p r z y d o s ta w a c h p r z y n io s ły p o ż ą d a n e p ie n ią d z e i s p r o ­ w a d z iły s z a n ta ż y s tó w , ta k — ja k p a d li­

n a s p r o w a d z a sępy.

i in ż y n ie r K u ts z e w isk i w p r z y s tę p ie r o z p a c z liw e j s z c z e r o ś c i o p o w ie d z ia ł C z e r w c o w i o „ K lu b ie S ło w ia ń s k ie m “ i je ­ g o „ d z ia ła ln o ś c i" .

— G d y b y m n ie m ia ł d z ie c i — c ią g n ą ł d a le j g o s p o d a r z — n ie z a le ż a ło b y m i n a m c z e m . A le ja k o c h a m s w e c ó r k i i s io - s trz e n ic ę - s io s tr ę c h o c ia ż w ie m , ż e s ą p r z e z ż o n ę w y c h o w a n e p o s ta r o ś w ie c k u i ż e im to w ż y c iu z a s z k o d z i. K o c h a m je w ła ś n ie d la te g o , ż e s ą ta k ie c z y s te i b e z - b io n n ie ... g łu p ie .

N ie c h p a n n ie p r o te s tu je , p a n ie m a g i­

s tr z e , b o p a n s ą d z i to s a m o . J e d y n ie H e le n k a je s t b a r d z ie j r o z tr o p n a i n o ­ w o c z e s n a , c h o c ia ż te ż n ie w ie le b r a k u je je j d o s z y b k ie g o z a d u r z e n ia s ię w p e w ­ n y m p a n u , n a k tó r e g o u s iłu je s ię g n ie ­ w a ć .. N ie c h p a n n ic n ic m ó w i, b o ja te ż u m ie m o b s e rw o w m ć ...

’ — P a p o ! J u ż w s z y s tk o g o to w e — z a ­ w o ła n o p r z e z d r z w i.

— J e s z c z e c h w ilk ę , m o je d z ie c k o .

— O tó ż , k o ń c z y ł S p ie s z n ie K u s z e w s k i, z ty c h w s z y s tk ic h p o b u d e k , o k tó r y c h p a n u ta k s z c z e r z e , ja k n ik o m u d o tą u , o p o w ie d z ia łe m , c h c ta łb y m p o z b y ć s ię r a z n a z a w s z e ty c h s z a n ta ż ó w , w y r w a ć b r o ń z r ę k i ty c h p a n ó w , a p r z e d e w s z y s tk ie m u s trz e c c z y s to ś ć m o ic h d z ie c i o d z a - is z a rg a n ia o jc o w s k u e m b ło te m .

K o m p r o m itu ją c e m n ie d o k u m e n ty , li­

s ty i f o to g r a f je z n a jd u ją s ię w p o s ia d a ­ n iu n ie ja k ie j M ic h a J a k ó w in y , z a m ie s z k a ­ łe j p r z y u l. S e w . M ie lż y ń s k ie g o . G d y p a ­ n u u d a s ię te p a p ie r y o d e lb r a ć , o tr z y m a p a n o d m e g o p r z y ja c ie la z a z w r o te m ty c h p a p ie r ó w z d e p o n o w a n e u n ie g o 1 .5 0 0 z ło ty c h .

Z r e s z tą s z c z e g ó ły m o ż n a , je s z c z e o m ó ­ w ić . C h o d z i o r z e c z z a s a d n ic z ą — c z y p a n p o d e jm u je s ię te g o z a d a n ia ?

— N a w e t b e z n a g r o d y .

— A łe c z y p a n to c h c e z r o b ić d la m n ie , c z y d la H e le n k i?

— D la n ie j.

— W o b e c te g o je s te m p e w ie n , ż e p a n te g o d o k o n a i s p o k o jn ie u d a m s ię n a s p o c z y n e k . A te r a z , m ło d z ie ń c z e , z a p o ­ m n ij n a c liw iłę o w 's z y s tk ie m ' i b a w s ię o c h o c z o .

Z a p r o w a d z ił C z e rw m a d o p r z y le g łe g o s a lo n ik u , g d z ie ic h p o w ita ło g ło ś n e :

„ N a r e s z c ie " .

— M o je p a n ie n k i — r z o k ł in ż y n ie r — e d a ję w a m z g u b ę . B a w c ie s ię n a p r a li d ę

p o m ło d e m u , c h o ć b y d o r a n a . J a id ę s p a ć . A im g ło ś n ie j b ę d z ie c ie k r z y c z e ć , te r n le p ie j m n ie s ię b ę d z ie s p a ło . W e s o ­ łe j z a b a w y !

— D o b r a n o c .

I n ż y n ie r , ja k b y s o b ie c o ś p r z y p o m n ia ł, d o d a ł je s z c z e :

— T y lk o r n i n ie w y c h o d z ić z w illi a n i k r o k ie m n a d w ó r . T o je s t b e z w z g lę d n y r o z k a z .

Z a m k n ą ł d r z w i i w r ó c ił d o s w e g o g a ­ b in e tu .

P a n ie n k i p o w ita ły C z e r w c a o z n a jm ie ­ n ie m : „ M a m y te n s a m „ S a u te r n " , c o w

M o u lin R o u g e " .

S Z A Ł I G R O Z A .

— W o b e c te g o n a p ije m y s ic z a z d r o ­ w ie s y m p a ty c z n y c h g o s p o d y ń w rę c e p a n i d o b r o d z ie jk i — w z n ió s ł H e n r y k p ie r w s z y to a s t.

W p r z y ś p ie s z o n y m te m p ie p o s y p a ł) s ię d a ls z e .

J a n k a p o d y k to w a ła :

— A te r a z z a d r o w ie te g o , k tó r e g o n a jr z a d z ie j w i d u j e m y .

— T o z n a c z y ?

— M ę ż c z y z n y .

— Z d r o w ie p a n a H e n r y k a ..

— O , p ię k n e p a n ie , je s te m z a s z c z y c o ­ n y — r z e k ł H e n r y k , o d s ta w ia ją c k ie li­

s z e k , le c z c z y p a n ie c h o c ia ż w ie d z ą , k im je s te m ?

— K c c n a n y m c h ło p c e m — w w a liła J a d z ia .

— O w s z e m , o w s z e m . A le p o z a te m je ­ s te m d e te k ty w e m .

— O o o o ...

— I o p o w ie m p a n io m p r z y g o d ę , ja k ą m ia łe m w c z o r a j d o p o łu d n ia .

— P o d w a r u n k ie m , ż e p a n d o k o ń c z y .

— P r z y rz e k a m . Z g ło s ił s ię w ie c d o m n ie k lie n t — r o m a n ty c z n y c h ło p ie c . P o w ia d a , ż e p o z n a ł p r z e d w c z o r a j w ie ­ c z o r e m p ię k n ą p a b iie n k ę . Ż e ją o d p r o ­ w a d z ił d o d o m u i ż e s ię w n ie j z a k o c h a ł.

— H o — h o — h o .

— J e sz c z e n ie k o n ie c . A le , n ie s te ty , r o m a n ty c z n y m ło d z ia n n ic w ie d z ia ł a n i n a z w is k a , a n i a d r e s u s w e j u k o c h a n e j.

W ie d z ia ł ty lk o , ż e m ie s z k a o n a n a ... S o - ła c z u i ż e b y ła u b r a c ia w c z a r n y k o s tju - m .ik i c o je s z c z e ? A c h a , ż e b y ła b lo n ­ d y n k ą ... P r o s ił m n ie , a b y m s ię o n ie j d o w ie d z ia ł b liż s z y c h d a n y c h , a p r z e d e ­ w s z y s tk ie m n a z w is k a i a d r e s u , b o o n s c h n ie z tę s k n o ty .

— I c o z r o b ił d e te k ty w ?

— D e te k ty w — to je s t ja — w s ia d łe m d o tr a m w a ju i p o je c h a łe m n a D ę b ie c , to je s t, p r z e p r a s z a m n a S o la c z i ta m ...

H e n r y k o p o w ie d z ia ł w g r o te s k o w y c h b a r w a c h s w ó j n ie f o r tu n n y w y w ia d u k io s k a r z a .

— I p a n ta k z b ie g ł z p la c u b o ju — n ie d o p o m ó g łw s z y z a k o c h a n e m u ? A P !

— K ie d y p r z y b y łe m d o b iu r a , c z e k a ł n a m n ie ó w m ło d z ie n ie c w r a z z e sv . ą b lo n d y n k ą . O k a z a ło s io , ż e w m ię d z y c z a ­ s ie s p o tk a ł ją n a u lic y ...

— H a — h a — h a .

( C ią g d a ls z y n a s tę p i)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :