• Nie Znaleziono Wyników

Conjunction + Present Simple + Future Simple (if/

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Conjunction + Present Simple + Future Simple (if/"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Palczewska-Marcjanik Kl. III TIB gr. 1

Język angielski 02.04.2020

1) Subject: Future time clauses –talking about future plans, predictions and conditions

Future time clauses – zdania czasowe - stosujemy w sytuacjach gdy mówimy o planach na przyszłość, przewidywaniach i warunkach możliwych do spełnienia w przyszłości. Konstrukcja takich zdań jest identyczna jak w zdaniach warunkowych typu 1(1st. conditional), ale poznamy więcej możliwości ich zastosowania.

Proszę otworzyć podręcznik FOCUS 3 na str. 50 i zapoznać się z poleceniem w zad.1. Określcie zdania (true /false), a następnie przeczytajcie tekst „The truth about food”. Spójrzcie na zdania, w których wyrażenia (conjunctions – spójniki / połączenia) oznaczono na niebiesko i postarajcie się

odpowiedzieć na pytania w zad. 2.

Odpowiedzi będą stanowić główne zasady stosowania zdań czasowych.

Teraz zapoznajcie się z informacjami w GRAMMAR FOCUS zad. 3, możecie sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi na pytania w poprzednim zadaniu.

Korzystając z informacji zawartych w podręczniku na str. 119 topic 4.2. zróbcie notatkę w zeszycie dotyczącą spójników używanych w zdaniach czasowych. Znajdziecie tam listę spójników z opisem zastosowania i tłumaczeniem.

Podręcznik str. 50 Zad. 4

Proszę przeczytać tekst „More truth about food” i wybrać prawidłową formę czasownika.

Przypominam zasadę dla zdań warunkowych typu 1:

Conjunction + Present Simple + Future Simple

(if/when /as soon as etc.) + zdanie w Present Simple + zdanie w Future Simple (will / won’t +verb)

When you are rich, will you buy a yacht?

– Kiedy będziesz bogaty, kupisz jacht? – pytanie dotyczy przyszłości, ale konstrukcja zdania wymaga użycia czasu teraźniejszego.

Zasada zamiany zdań miejscami:

Future Simple + conjunction + Present Simple Will you buy a yacht when you are rich?

Po spójniku (conjunction) wystąpi czas teraźniejszy.

cd. na następniej stronie

(2)

Zad. 5 i 6 proszę wykonać zadania i zapisać odpowiedzi w zeszycie.

Zad. 7 Korzystając z przykładu, dokończ zdania i zapisz je w zeszycie.

2) Subject: Future time clauses – grammar exercises

W celu utrwalenia wiadomości i umiejętności stosowania zdań czasowych proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń (topic 4.2.)

UWAGA:

W poniedziałek 6 kwietnia 2020 odbędzie się sprawdzian z tematu Future time clauses. Prześlę Wam pliki PDF ze sprawdzianem na specjalnie dla Was założone konto mailowe, na które będę również przesyłać pliki audio do zadań wymagających użycia CD.

Wasz adres: elektronik.3tib@wp.pl hasło: Elektronik3tib

Powyższe konto będzie służyło Wam wyłącznie do odbierania zamieszczonych tam plików. Konto do komunikacji ze mną: palczewska.zs9@wp.pl

Instrukcja do sprawdzianu zostanie zamieszczona na ENAUKA.

Cytaty

Powiązane dokumenty

UNLESS - JEŚLI NIE/ CHYBA, ŻE.” STOSUJE SIĘ JĄ W MIEJSCU “IF” I SAMA W SOBIE MA ZABARWIENIE NEGATYWNE.. JEST DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, IŻ WARUNEK

Jeżeli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie l.poj do czasownika zamiast -y wstawiamy

UWAGA: na kolejnej lekcji języka angielskiego (dokładna data zostanie podana po otrzymaniu nowego planu lekcji) został zaplanowany SPRAWDZIAN z czasów Present Perfect i Past Simple.

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji

We define one more natural

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.. I go to school

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie należy poćwiczyć poznane na lekcji zagadnienia gramatyczne.. Dzisiaj nie wysyłamy

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w. odpowiedniej formie wraz z

Jeśli zdnie zaczyna się od Future Simple (lub innym czasem/czasownikem modalnym), to drugiego zdania NIE

l pojedynczej (He/She/It.) Ale w przeczeniu czasownik wraca do formy podstawowej bez tych końcówek.. POZYTYWNE : She plays tennis

np. writes pisze reads czyta..  Ona pisze maile codziennie. Tom reads lots of books.  Tom czyta dużo książek. The cat always sits on the sofa.  Kot zawsze siedzi na

rozgraniczenia, [w:] Materiały konferencji pt. XX lat Kodeksu karnego wykonawczego i perspektywy dalszego rozwoju prawa karnego wykonawczego, red.. adekwatne — w takich razach

55 Dotychczas ukazało się osiem wydań powieści Buczkowskiego: Czarny potok (Warszawa: Wydawnictwo.. PAX, 1954); Czarny potok (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959);

Кроме значения ʻне работать, а отдыхать в понедельникʼ, как, например, в пословице Захотіла баба, понеділкувавши, трудодень мати (УНПП 1955,

Apart from the fact that the genu- ine, radical breakdown of storytelling, the cause-and-effect narrative model, and traditional composition will only happen later (Oficer

Wskazywana przez Ingardena dwojakość przejawiania się świata przedstawionego, zaordyno- wana na poziomie tekstu literackiego, w scenicznej konkretyzacji dzieli go na byty

Przy czym interesująca nas problematyka relacji między opisowością a ilustrowaniem literatury to zagadnienie nie tylko estetyczne, ale również te‑ oriopoznawcze i po trosze

4. Any dead cell with exactly three live neighbours becomes a live cell, as if by reproduction.. Game of Life. Still life - stable patterns that do not change

Mark ……… visited his grandmother.. had

Nauczyciel pozytywnie komentuje ich pracę (nie deprymuje uczniów, którzy wciąż mają trudności z zastosowaniem tego czasu) oraz prosi o zapisanie najważniejszych

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the