• Nie Znaleziono Wyników

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie V

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie V"

Copied!
1
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie V

Ocena dopuszczająca Uczeń:

- Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy.

- Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

- Określa podstawowe elementy Pulpitu.

- Uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu na Pulpicie.

- Poprawnie kończy pracę programów.

- Otwiera plik.

- Zapisuje plik, dobierając nazwy tworzonych plików do ich zawartości według wskazówek.

- Otwiera okno folderu.

- Zakłada folder.

- Kopiuje plik lub folder.

- Usuwa wskazany plik lub folder.

- Porusza się po strukturze folderów.

- Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania kwadratów i kół.

- Kopiuje elementy rysunku, przeciągając je myszką z wykorzystaniem klawisza CTRL.

- Wyświetla dokument w różnych widokach.

- Zmienia marginesy i orientację strony według podanego wzoru.

- Przegląda tekst, stosując paski przewijania

- Wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki, stosując klawisze do kasowania znaków.

Ocena dostateczna Uczeń:

- Przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy - Analizuje korzyści wynikające z użytkowania legalnego oprogramowania.

- Obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów.

- Zmienia rozmiar i położenie okna wg potrzeb oraz odkłada okno na pasek zadań i przywraca je na Pulpit.

- Obsługuje menu programu i okna dialogowe.

- Uruchamia programy, korzystając z przycisku START.

- Przegląda zasoby komputera, korzystając z drzewa folderów w oknie Eksploratora Windows - Zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze.

- Operuje kolorem pierwszo - i drugoplanowym.

- Rysuje proste elementy graficzne, prawidłowo dobierając z PRZYBORNIKA narzędzie i jego cechy.

- Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej pracy.

- Wykonuje proste rysunki według określonego wzoru.

- Korzysta z LUPY do korekty rysunku.

- Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45o.

- Wypełnia gotowe elementy, pobierając kolor z rysunku.

- Ustala parametry dotyczące układu strony (rozmiar, orientację strony, szerokość marginesów).

- Stosuje klawisze sterowania kursorem i kombinacje klawiszy (HOME, END, PG UP, PG DN, CTRL + HOME, CTRL + END) do przeglądania tekstu.

- Stosuje w tekście wcięcia w pierwszym wierszu akapitu i wcięcia akapitu.

(2)

Ocena dobra Uczeń:

- Charakteryzuje możliwości wykorzystania komputera w procesie nauczania i uczenia się.

- Określa zastosowanie skanera, plotera, mikrofonu, głośnika, słuchawek, modemu w zestawie komputerowym

- Porównuje różne sposoby zmiany rozmiarów okna programu.

- Charakteryzuje elementy okien dialogowych.

- Kojarzy rodzaj pliku z ikoną która go reprezentuje.

- Przegląda zawartość folderów w różnych widokach.

- Uruchamia programy za pomocą aplikacji Mój komputer.

- Przełącza się między uruchomionymi aplikacjami.

- Tworzy skrót do programu na Pulpicie i zmienia jego nazwę.

- Dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany na dysku ze zmianą lokalizacji.

- Dokonuje poprawek w pracach graficznych, wykorzystując siatkę pikseli.

- Zapisuje rysunki w formatach JPG lub GIF.

- Dokonuje wyboru czcionki i jej atrybutów.

- Wybiera optymalne metody kopiowania, przenoszenia i usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku

- Wykorzystuje poznane operacje do uzyskania cienia.

- Świadomie podejmuje decyzję o zapisywaniu lub rezygnacji z zapisu zmian w pliku na dysku.

- Ocenia układ treści i format wzorcowych dokumentów.

- Dobiera tryb pracy edytora do wykonanej operacji poprawiania tekstu.

- Wybiera optymalną metodę zaznaczania tekstu.

- Pracuje w różnych widokach.

- Stosuje poznane czynności redagowania tekstu, wprowadzając zmiany i poprawki w celu dopracowania jego treści.

- Zmienia odstępy między wierszami i akapitami, korzystając z polecenia AKAPIT z menu FORMAT.

Ocena bardzo dobra Uczeń:

Analizuje różnice między pamięciami wewnętrznymi a zewnętrznymi komputera.

Charakteryzuje nośniki pamięci zewnętrznych (płyty CD-R, CD-RW, DVD).

Porównuje zasady pracy i zastosowania drukarek igłowych, atramentowych i laserowych.

Łączy elementy zestawu komputerowego.

Prawidłowo reaguje na zawieszenie się komputera.

Stosuje optymalne metody zmiany położenia i rozmiaru okna.

Prawidłowo reaguje na pojawiające się w programie komunikaty.

Rozpoznaje rodzaj pliku na podstawie rozszerzenia jego nazwy (TXT, BMP, DOC).

Przewiduje na podstawie poznanych rozszerzeń lub ikony reprezentującej plik, z jaką aplikacją jest on skojarzony.

Wyszukuje na dysku ikony plików wykonywalnych i uruchamia za ich pomocą programy.

Tworzy według własnego projektu rysunki i bogate kolorystycznie kompozycje graficzne Wykorzystuje poznane operacje do uzyskania efektu perspektywy.

Tworzy ozdobne napisy.

Sprawnie pisze na klawiaturze.

Używa kombinacji klawiszy w pracy z edytorem tekstu.

Ocenia, jak dobór parametrów układu strony wpływa na jej wygląd.

(3)

Dobiera rodzaj tabulatora do wyrównania kolumn tekstu Ocena celująca

Uczeń:

- Posiada wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności:

- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji (internet, multimedia itp.).

- Potrafi rozwiązywać zadania z o dużym stopniu trudności.

- Korzysta z literatury fachowej.

- Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązując problemy teoretyczne i praktyczne.

- Pomaga innym uczniom w rozwiązaniu trudniejszych problemów.

- Bierze udział w konkursach, oraz odnosi w nich sukcesy.

- Samodzielnie rozszerza zainteresowania informatyczne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych

Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w

 napotykając trudności, szybko się zniechęca do dalszej pracy, trzeba go ponownie do niej motywować;.  na miejscu pracy często jest

5) rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika, przekształca konstrukcję strony biernej i czynnej i odwrotnie, odpowiednio do celu i intencji wypowiedzi; 6)

pokazuje na mapie Polski Tatry (C); na podstawie zdjęcia wymienia 2–3 cechy krajobrazu.

- wymienia cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego - pokazuje na mapie Polski Prądnik i Ojców oraz główne miasta Wyżyny Lubelskiej - wskazuje na planie miasta główne

podaje przykłady działalności człowieka skutkujące przekształcaniem krajobrazu (B); wyjaśnia, dlaczego Morze Bałtyckie należy do mórz chłodnych (B); charakteryzuje

PP Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem wiadomości o prostych, odcinkach, kątach.Rozwiązuje zadania dotyczące obliczania ułamka danej liczby

• Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązując problemy teoretyczne i praktyczne. • Samodzielnie rozszerza zainteresowania informatyczne. Ocenę bardzo

 korzysta z bloków z kategorii Pisak do rysowania linii na scenie podczas ruchu duszka.  zmienia grubość, kolor i

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.. Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych

– stara się rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz podstawowe części mowy i podstawowe funkcje składniowe

• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach,. • dodaje i odejmuje ułamki ze sprowadzeniem do

krajobrazu wysokogórskiego - wymienia 2–3 cechy tatrzańskiej pogody - podaje nazwy pięter roślinności w Tatrach - pokazuje na mapie Polski parki narodowe w

Wybiera optymalną metodę kopiowania, przenoszenia i usuwania folderów oraz plików.. Charakteryzuje szkodliwe działania

Wymagania na ocenę dobrą obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia... Wymagania na

Uczeń nie przestrzegający zasad ,,fair play” oraz zasad bezpieczeństwa podczas zajęć otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 3.. Wypełnianie funkcji organizacyjnych w

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści przewidziane realizowanym programem, a w szczególności:..  Potrafi stosować

 Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązując problemy teoretyczne i praktyczne.  Samodzielnie rozszerza zainteresowania informatyczne.  Opisuje

Wykorzystanie opanowanych elementów technicznych w uproszczonej grze w mini piłkę koszykową według zasad..

• Dodaje tło do animacji tworzonej w programie Pivot animator.. Ocenę dopuszczającą otrzymuje

• współpracuje w grupie podczas pracy nad projektem, przyjmuje funkcję lidera. • rozbudowuje grę o

– Wymienia i z pomocą nauczyciela wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia i Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność