• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Copied!
16
0
0

Pełen tekst

(1)

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

II ETAP REJONOWY 5 grudnia 2017 r.

Uczennico/Uczniu:

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.

3. Nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i zaznacz/napisz inną odpowiedź.

4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 80 100%

Uzyskana liczba punktów % Podpis Przewodniczącej/-ego

(2)

2

Uzupełnij poniższe zdania wpisując brakujące informacje.

A. Kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej musi mieć ukończone najpóźniej w dniu wyborów ………. lat (podaj liczbę).

B. W wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej czynne prawo wyborcze uzyskuje się po ukończeniu ……… lat (podaj liczbę).

C. Kandydat na senatora Rzeczypospolitej Polskiej musi mieć ukończone najpóźniej w dniu wyborów ……… lat (podaj liczbę).

D. Bierne prawo wyborcze w bezpośrednich wyborach na wójta gminy uzyskuje się po ukończeniu ……… lat (podaj liczbę).

Zadanie 2. (0–6 pkt.)

Wyjaśnij pojęcie inicjatywa ustawodawcza i wymień 5 podmiotów, które ją w Polsce posiadają.

Wyjaśnienie:

………..

………..

………..

Podmioty:

 ………...

 ………...

 ………..………...

 ……….

 ………..…...

(3)

3

Zadanie 3. (0–4 pkt.)

Podaj imiona i nazwiska polityków widocznych na zdjęciach A–B oraz nazwę pełnionych przez nich funkcji.

https://pl.wikipedia.org

Imię i nazwisko: ………...

Funkcja: ………...

https://pl.wikipedia.org

Imię i nazwisko: ………...

Funkcja: ………...

A

B

(4)

4 Wyjaśnij poniższe terminy:

vacatio legis

………..

………..

………..

konstruktywne wotum nieufności

………..

………..

………..

Zadanie 5. (0–4 pkt.)

Scharakteryzuj rolę Prezydenta RP w procesie legislacyjnym.

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

(5)

5

Zadanie 6. (0–4 pkt.)

Podaj imiona i nazwiska aktualnych szefów następujących ministerstw w Polsce.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

………...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

………...

Ministerstwo Obrony Narodowej

………...

Ministerstwo Finansów

………..

Zadanie 7. (0–5 pkt.)

Rozstrzygnij prawdziwość poniższych zdań – obok zadania prawdziwego zaznacz P (prawda), obok fałszywego F (fałsz).

1. Ważność wyborów parlamentarnych w Polsce stwierdza

Państwowa Komisja Wyborcza. P F

2. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją członka Rady

Ministrów. P F

3. Prezes Rady Ministrów zwołuje Radę Gabinetową i jej

przewodniczy. P F

4. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu

Najwyższego. P F

5. Prezesa Rady Ministrów wybiera sejm kwalifikowaną

większością 2/3 głosów. P F

(6)

6

Podaj nazwy instytucji Unii Europejskiej, których dotyczą poniższe opisy (A–D).

A.

Instytucja ta określa główne kierunki polityki UE. Stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami członkowskimi UE. Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na kwartał w formie spotkań na szczycie, w których biorą udział przywódcy państw UE.

………..

B.

Instytucja ta jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego.

Składa się aktualnie z 28 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego.

………..

C.

Główny organ decyzyjny UE, w ramach którego spotykają się ministrowie ze wszystkich krajów UE, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne oraz koordynować politykę.

Ministrowie są upoważnieni do podejmowania zobowiązań w imieniu swoich rządów w odniesieniu do działań uzgodnionych na posiedzeniach.

………..

D.

Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. W chwili obecnej liczy 751 członków wyłanianych w powszechnych wyborach.

……….

Zadanie 9. (0–1 pkt)

Dokończ rozpoczęte zdanie, wpisując odpowiednie imię i nazwisko.

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej w czasie, gdy Prezesem Rady Ministrów

był………..

(7)

7

Zadanie 10. (0–10 pkt.)

Mapa polityczna Europy

https://commons.wikimedia.org

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy państw oznaczonych na mapie cyframi 1–5 oraz rok ich przystąpienia do Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej i NATO.

Numer na mapie

Nazwa państwa

Rok wstąpienia do Wspólnot Europejskich/UE

Rok wstąpienia do

NATO

1

2

3

4

5

(8)

8

Podaj pełne polskie nazwy organizacji wyspecjalizowanych ONZ (A–D), których loga zostały zaprezentowane poniżej.

A. B. C. D.

https://pl.wikipedia.org

A. – ………..………

………..

B. – ………..………

………..

C. – ………..………

………..

D. – ………..………

………..

(9)

9

Zadanie 12. (0–2 pkt.)

Podaj nazwę organizacji, której logo znajduje się poniżej i wyjaśnij, czym się ona zajmuje.

https://pl.wikipedia.org

Nazwa:

………

Wyjaśnienie:

………

………

………

………

Zadanie 13. (0–2 pkt.)

Wyjaśnij, w jakich okolicznościach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się obsadzania mandatów bez głosowania.

………..

………..

………..

………..

………...

(10)

10

Wymień samorządowe organy władzy wykonawczej na poziomie:

a) gminy wiejskiej – ……….

b) powiatu ziemskiego – ……….……….

c) województwa – ………

Zadanie 15. (0–4 pkt.)

Zaznacz poprawne dokończenie zdań 1–4.

1. Pierwsze bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Polsce obyły się w roku

A. 1990.

B. 1994.

C. 1998.

D. 2002.

2. Sejm może odrzucić weto prezydenta A. bezwzględną większością głosów.

B. kwalifikowaną większością 3/5 głosów.

C. zwykłą większością głosów.

D. kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

3. Nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Polsce nie prowadzi A. Prezydent RP.

B. Regionalna Izba Obrachunkowa.

C. wojewoda.

D. Prezes Rady Ministrów.

4. Odpowiedzialność konstytucyjną Prezydent RP ponosi przed A. Trybunałem Konstytucyjnym.

B. Sadem Najwyższym.

C. Trybunałem Stanu.

D. Zgromadzeniem Narodowym.

(11)

11

Zadanie 16. (0–3 pkt.)

Rozstrzygnij prawdziwość poniższych zdań – obok zadania prawdziwego zaznacz P (prawda), obok fałszywego F (fałsz).

1. Kadencja marszałka województwa trwa 4 lata. P F

2. Samorząd terytorialny w Polsce nie ma układu hierarchicznego. P F

3. Kadencja rady powiatu i sejmiku województwa trwa 4 lata. P F

Zadanie 17. (0–5 pkt.)

Wymień pięć sytuacji, które skutkują wygaśnięciem mandatu wójta.

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(12)

12

Mapa administracyjna Polski (podział na województwa)

https://pl.wikipedia.org

Na podstawie mapy i własnej wiedzy wymień województwa, które sąsiadują bezpośrednio z państwami należącymi do strefy euro.

………..

………..

………..

………..

………...

(13)

13

Zadanie 19. (0–10 pkt.)

Wyjaśnij, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki oraz oceń jej skutki.

a) Zdefiniuj pojęcie „globalizacja”.

………..

………..

………..

………...

………..

………..

………..

b) Wyjaśnij na dwóch przykładach globalizację w sferze kultury.

1. ………..

………..

………..

………..

………..

2. ………

………..

………..

………..

………..

(14)

14

1. ………..

………..

………..

………..

………..

2. ………

………..

………..

………..

………..

d) Wyjaśnij na dwóch przykładach globalizację w sferze polityki.

1. ………..

………..

………..

………..

………..

2. ………

………..

………..

………..

………..

(15)

15

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

(16)

16

Cytaty

Powiązane dokumenty

Średnia liczba punktów zdobytych przez jednego zawodnika drużyny Czarnych jest równa 12.. Średnia liczba punktów zdobytych przez jednego zawodnika biorącego udział w tym

s 5 m i znalazła się wyżej niż w chwili rozpoczęcia ćwiczenia (wypchnięcie piłki odbywało się pod pewnym kątem do poziomu). Masa piłki jest równa

jego szybkość zwiększa się a wahadło porusza się z coraz większym przyspieszeniem.. jego szybkość zmniejsza się a wahadło porusza się z coraz

Przyjmując, że nie zmieniają się warunki, w jakich pracuje kuchenka (ta sama ilość wody w naczyniu, temperatura początkowa wody, temperatura otoczenia, napięcie zasilające)

Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum, Warszawa 2011, s... Napisy na nagrobku: „GRÓB

Związek Australijski posiada duże zasoby wielu surowców mineralnych. Podkreśl wiersz z nazwami surowców mineralnych, w wydobyciu których Związek Australijski zajmuje

Na mapie konturowej przedstawiono podział administracyjny Polski. znajdują się Jeziorka Duszatyńskie. siedziba wojewody położona jest nad trzecią, co do długości, rzeką

A) Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. B) Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat.. C) Członkowie Krajowej