• Nie Znaleziono Wyników

Książki nadesłane

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Książki nadesłane"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Książki nadesłane

Postscriptum Polonistyczne nr 2(52), 204

(2)

204

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

Andrij Kozyckyj, Stepan Bilostockyj, Szemrany światek starego

Lwo-wa, przekład: Agata Buczko, Warszawa: Bellona 2006.

Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red.

Ro-muald Cudak, Katowice: Wydawnictwo Gnome 2006.

Marek Pytasz, Nowe opowieści o niektórych dolegliwościach bycia

poetą emigracyjnym i inne historie, Katowice: Wydawnictwo

Uniwersyte-tu Śląskiego 2006.

Słownik literatury polskiej, red. naukowa: Marek Piechota, Marek

Py-tasz, Piotr Wilczek, Katowice: Videograf II 2006.

Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa

i etniczna, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006. Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe, red.

Małgorzata Kita przy współudziale Marii Czempki, Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 2006.

Żonglerzy słów w literaturze, red. Małgorzata Kita przy współudziale

Marii Czempki, Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowwego i Języków Obcych w Katowicach 2006.

„Fraza”, 2006, nr 1-2 (51-52).

„The Polish Review”, vol. LI 2006, no. 1, no. 2.

KSI¥¯KI NADES£ANE

Cytaty

Powiązane dokumenty

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu

Ponieważ skutki powodowane przez planowanie przestrzenne są trwałe, oraz w bardzo wielu przypadkach nieodwracalne, konieczne jest w procesie planowania przestrzegać dyrektyw

przedmiotową uchwałę zmieniono Uchwałą nr 3/2014/15 Senatu WSZOP z dnia 14 listopada 2014 r. Księga Jakości Kształcenia stanowi zbiór wytycznych odnoszących się do

Sposoby podawania instrukcji do zadań Przebieg lekcji Metody i techniki wykorzystywane przez nauczyciela. Dominujące formy

Data Rodzaj działań podejmowanych przez praktykanta.

c) turystykę medyczną – realizowaną w tradycyjnych centrach medycznych (instytuty badawcze, szpitale, kliniki, centra chirurgii plastycznej), w połączeniu z leczeniem, rozu-

Janusza Arabskiego, Andrzeja Łydy, Justyny Ziębki; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.. - Katowice: Wyższa Szkoła

Kształcenie odbywa się w różnych, dostosowanych do potrzeb, formach studiów (wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe) w oparciu o kadrę