Kartaprzedmiotu KrakowskaAkademiaim.AndrzejaFryczaModrzewskiego

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów: Administracja Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: A

Stopień studiów: II

Specjalności: Administracja publiczna

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu System polityczny RP

Kod przedmiotu WPAISM AA2N BHS3 18/19

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S La I E Wa Le

1 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/ JęzykiK — KonwersatoriumS — SeminariumLa — LabolatoriumI — InneE — E-LearningWa — WarsztatyLe — Lektorat

(2)

Cel 1 Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem systemu zasad, instytucji i pro-cedur, skła- dających się na istotę relacji państwa i społeczeństwa oraz procesu sprawowania władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

4 Wymagania wstępne

1 brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 student, który zaliczył przedmiot dysponuje podstawową wiedzą z zakresu przyjętych w III RP standar- dów ustrojowych, katalogu praw i swobód obywatelskich oraz demokratycznych procedur, wpisanych w system wyłaniania i funkcjonowania władz państwowych; student potrafi również scharakteryzować funkcje mediów w oraz zasady ładu światopoglądowego w demokratycznym systemie politycznym; na tej podstawie student wska- że różnice między demokratycznym a autory-tarnym systemem politycznym.

MU2 student, który zaliczył przedmiot samodzielnie analizuje bieżące wydarzenia o charakterze ustrojowo-politycznym;

potrafi zademonstrować własne oceny zgodności postępowania polityków ze standardami demokratycznymi, we właściwy sposób interpretuje sytuację obywatela w państwie demokratycznym w obliczu naruszenia jego praw i wolności; objaśni procedury, którymi kierują się władze i obywatele w toku kampanii wyborczych, organizowanych na różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa, samorządu terytorialnego i państwa.

MK3 po zdaniu egzaminu student porusza się sprawnie w przepisach Konstytucji RP oraz w wiedzy, dotyczącej struktury politycznej społeczeństwa polskiego. Potrafi na tej podstawie zakwalifikować własny system świa- topoglądowy i wpisać go w demokratyczne standardy funkcjonowania systemu politycznego III RP.

MK4 Potrafi wskazać nienaruszalny obszar praw i swobód obywatelskich i wykorzystać tę wiedzę przy rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych, które mogą się pojawić w praktyce obywatelskiej.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych W1

Podstawowe zagadnienia definicyjne - istota i zawartość pojęcia "system polityczny państwa", jego otoczenia społecznego i gospodarczego,

przedstawienie zastanego dorobku teoretycznego w tym zakresie

1

W2

Proces kształtowania się demokratycznego systemu politycznego RP po 1989r, aksjologiczne podstawy polskiej demokracji, przemiany o charakterze prawno-ustrojowym (w tym istota wiedzy o konstytucji jako podstawowym

akcie ustrojowym)

1

W3 Katalog zasad ustroju politycznego III RP 3

W4

Konstytucyjny katalog praw, swobód i obowiązków obywatelskich (z uwzględnieniem dokumentów międzynarodowych, obowiązujących w ONZ i strukturach europejskich). Międzynarodowe mechanizmy kontroli i ochrony

praw człowieka

3

W5

Pluralizm systemu politycznego RP i jego konstytucyjne gwarancje. Partie, ich rola i funkcje w systemie politycznym RP. Inne formy organizowania się

społeczeństwa

3

W6

Władza ustawodawcza w systemie politycznym demokratycznego państwa , czyli - sposób jej wyłaniania (z uwzględnieniem zasad prawa wyborczego, istoty

mandatu poselskiego i senatorskiego), opisania struktur Sejmu i Senatu, trybu funkcjonowania izb, trybu ustawodawczego. Ustawa budżetowa. Finanse publiczne Analiza przedstawianej problematyki pod kątem obecności w systemie

politycznym zasady demokratycznego państwa prawa

4

(3)

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W7

Władza wykonawcza w systemie politycznym RP; dwoistość władzy wykonawczej, rola ustrojowa Prezydenta RP i jego prerogatywy; pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów, konstytucyjne tryby powołania rządu;

struktura Rady Ministrów; administracja publiczna w systemie politycznym i jej zadania. Administracja rządowa i samorządowa

2

W8

Władza sądownicza w systemie politycznym RP: niezawisłość sądów i sędziów, organizacja wymiaru sprawiedliwości, zadania adwokatury , ustrojowa pozycja prokuratury, konstytucyjne prawa obywatelskie w postępowaniu procesowym.

Instytucja skargi obywatelskiej

2

W9 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, KRRiT, Rzecznik Praw

Obywatelskich 1

Razem 20

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 20

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 75

Opracowanie wyników 20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0

Przygotowanie do egzaminu 10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P3. Egzamin ustny

P11. Aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Zaliczenie przedmiotu następuje w formie ustnej, pytania egzaminacyjne opierają się na treści zalecanego podręcznika i wykładzie. Prowadzący uwzględnia również aktywność indywidualną, przejawianą przez studen- tów w toku omawiania na wykładzie zagadnień prawno-politycznych. Nie jest również wykluczana inna forma uzyskania zaliczenia, np. przedstawienie pisemnej analizy konkretnego zagadnienia merytorycznego

(4)

Kryteria oceny

Na ocenę 3 miniumum obecności na wykładzie, wykazanie orientacji w podstawowych pojęciach

Na ocenę 3.5 udzielenie pozytywnych odpowiedzi na 2 pytania

Na ocenę 4 aktywność na zajęciach, pozytywna odpowiedź na co najmniej 2 pytania Na ocenę 4.5 udzielenie pozytywnych odpowiedzi na co najmniej 3 pytania

Na ocenę 5 udzielenie pozytywnych odpowiedzi na wszystkie pytania; umiejętność

wnioskowania z wiedzy teoretycznej w nawiązaniu do praktyki życia państwowego

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1 K_W01, K_W03 W1, W2, W3, W4,

W5, W6, W7, W8, W9 M16 P3, P11

MU1 K_U08 W1, W2, W3, W4,

W5, W6, W7, W8, W9 M16 P3, P11

MK1 K_K01, K_K04 W1, W2, W3, W4,

W5, W6, W7, W8, W9 M16 P3, P11

MK2 K_K01, K_K02,

K_K04

W1, W2, W3, W4,

W5, W6, W7, W8, W9 M16 P3, P11

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] M. Gulczyński, D. Waniek — System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2008, WSE Alma Mer

[2] W. Skrzydło — Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997r., Warszawa, 2002, Zakamycze [3] W. Skrzydło — Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997r., Warszawa, 2009, Wolters Kluwer Literatura uzupełniająca:

[1] T. Godlewski, M. Jastrzębski, I. Kapsa, D. Karnowska, A. Lipiński — Współczesne partie polityczne, Toruń, 2009, A. Marszałek

Publikacje/prace zbiorowe:

[1] Zagadnienia ochrony praw konstytucyjnych obywateli — J. Iwanek (red.) , Katowice, 1993 Akty prawne:

[1] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 Dz.U. . [2] Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Karta Praw Podstawowych UE z dnia . Dz.U. .

(5)

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

prof. KAAFM dr hab. Danuta Waniek (kontakt: waniek46@gmail.com) Oboby prowadzące przedmiot

prof. nadzw. dr hab. Danuta Waniek (kontakt: danuta.waniek@neostrada.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :