• Nie Znaleziono Wyników

I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y B U D Z Y Ń Z A I P Ó Ł R O C Z E 2016 R O K U

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y B U D Z Y Ń Z A I P Ó Ł R O C Z E 2016 R O K U"

Copied!
94
0
0

Pełen tekst

(1)

01 sierpnia 2016 roku.

I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U

W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y B U D Z Y Ń

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2016 R O K U

(2)

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Budzyń za I półrocze 2016 roku.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XIII/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy na 2016 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 27.099.691,-zł.

DOCHODY BIEŻĄCE 26.644.391,00 98,32

z tego na :

- dotacje i środki celowe 3.540.529,00 13,07

w tym :

- na podstawie porozumień 15.500,00 0,06

- na zadania własne 445.038,00 1,64

- na zadania z zakresu administracji rządowej 3.079.991,00 11,37

- subwencję ogólną 8.999.944,00 33,21

w tym :

- część wyrównawcza 1.461.184,00 5,39

- część oświatową 7.538.760,00 27,82

- dochody własne 14.103.918,00 52,04

w tym :

- pozostałe dochody 657.500,00 2,42

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.674.268,00 20,94

- podatki i opłaty 7.772.150,00 28,68

DOCHODY MAJĄTKOWE 455.300,00 1,68

z tego na :

- dotacje i środki celowe 250.000,00 0,92

w tym :

- wpływy z tytułu pomocy finansowej 250.000,00 0,92

- dochody własne 205.300,00 0,76

w tym :

- ze sprzedaży majątku 205.300,00 0,76

RAZEM 27.099.691,00 100,00

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 17,42 %, to jest o kwotę 4.719.891,86 zł i aktualnie wynosi 31.819.582,86 zł.

(3)

W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco :

DOCHODY BIEŻĄCE 30.832.851,86 96,90

z tego na :

- dotacje i środki celowe 7.399.588,86 23,26

w tym :

- na podstawie porozumień 16.500,00 0,05

- na zadania własne 540.246,00 1,70

- na zadania z zakresu administracji rządowej 6.842.842,86 21,51

- subwencję ogólną 8.839.730,00 27,78

w tym :

- część wyrównawcza 1.461.184,00 4,59

- część oświatową 7.378.546,00 23,19

- dochody własne 14.593.533,00 45,86

w tym :

- pozostałe dochody 760.201,00 2,39

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.843.283,00 18,36

- podatki i opłaty 7.990.049,00 25,11

DOCHODY MAJĄTKOWE 986.731,00 3,10

z tego na :

- dotacje i środki celowe 751.431,00 2,36

w tym :

- wpływy z tytułu pomocy finansowej 352.500,00 1,11

- na zadania własne 398.931,00 1,25

- dochody własne 235.300,00 0,74

w tym :

- ze sprzedaży majątku 235.300,00 0,74

RAZEM 31.819.582,86 100,00

DOCHODY BIEŻĄCE 4.188.460,86

dodatkowe środki pochodzą ze zmniejszenia :

- subwencji ogólnej - 160.214,00

w tym :

- części oświatowej - 160.214,00

i zwiększenia :

- dochodów własnych 489.615,00

w tym :

- pozostałych dochodów 102.701,00

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 169.015,00

- podatków i opłat 217.899,00

- dotacji i środków celowych 3.859.059,86

w tym :

- na podstawie porozumień 1.000,00

- na zadania własne 95.208,00

- na zadania z zakresu administracji rządowej 3.762.851,86

DOCHODY MAJĄTKOWE 531.431,00

dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia :

- dochodów własnych 30.000,00

w tym :

- ze sprzedaży majątku 30.000,00

- dotacji i środków celowych 501.431,00

w tym :

- wpływów z tytułu pomocy finansowej 102.500,00

- na zadania własne 398.931,00

(4)

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 27.672.179,24 zł.

Deficyt budżetu wynosił 572.488,24 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 1.538.000,-zł :

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu”,

- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.038.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

- rozchody w kwocie 965.511,76 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł,

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 35.300,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,78 zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 90.000,-zł,

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 19,54 %, to jest o kwotę 5.408.436,86 zł i aktualnie wynosi 33.080.616,10 zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 1.261.033,24 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.226.545,-zł

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu”,

- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 500.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 1.226.545,-zł,

(5)

- rozchody w kwocie 965.511,76 zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł,

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 35.300,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54.000,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 90.000,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 21.800,-zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2014 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 129.411,78 zł,

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 90.000,-zł,

z dochodów własnych gminy.

Kwota dodatkowych środków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach :

Dział Kwota w zł

Rolnictwo i łowiectwo 570.318,86

Transport i łączność 803.931,00

Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00

Działalność usługowa 20.000,00

Administracja publiczna 466.711,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 4.760,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74.320,00

Oświata i wychowanie 66.921,00

Ochrona zdrowia 28.100,00

Pomoc społeczna 3.305.383,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 20.418,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.274,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.500,00

Kultura fizyczna 22.800,00

Udział środków inwestycyjnych w 2016 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem 33.080.616,10

- wydatki planowane inwestycyjne 5.733.752,00

- udział procentowy 17,33

- wydatki zrealizowane ogółem 15.137.408,26

- wydatki zrealizowane inwestycyjne 1.598.290,42

- udział procentowy 10,56

(6)

Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2016 r.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 16.981.729,41 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 15.137.408,26 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2016 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.844.321,15 zł na plus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.226.621,20 zł z tego : - zaciągnięte kredyty i pożyczki – 75,88 zł

w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,

- wolne środki – 1.226.545,32 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 485.405,88 zł z tego : - udzielone pożyczki – 0,00 zł

- spłaty kredytów i pożyczek – 485.405,88 zł w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł.

Zobowiązania gminy na 30.06.2016 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 3.142.658,22 zł w tym:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 75,88 zł,

- pożyczka w kwocie 857.000,-zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”,

- pożyczka w kwocie 125.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”,

- pożyczka w kwocie 144.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gmina Budzyń”,

- pożyczka w kwocie 342.000,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”,

- pożyczka w kwocie 687.500,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,

(7)

- pożyczka w kwocie 355.882,34 zł zaciągnięta w roku 2014 z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu oś. Piaski Etap II”,

- pożyczka w kwocie 151.200,-zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Budzyniu – Łucjanowo Etap II”,

- pożyczka w kwocie 480.000,-zł zaciągnięta w roku 2015 z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego – "Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P".

- zobowiązania w kwocie 828.176,46 zł : - jednostek budżetowych – 241.492,26 zł w tym : wymagalne – 0,00 zł

w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 586.684,20 zł w tym : wymagalne – 0,00 zł

w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Łączna kwota długu gminy Budzyń na 30.06.2016 wynosi 18,51 % wykonanych dochodów ogółem.

Należności gminy na 30.06.2016 r.

- pożyczki – udzielone – 10.838,17 zł

- sprzedaż nieruchomości na raty – 10.838,17 zł - gotówka i depozyty – 2.526.041,87 zł

- należności wymagalne – 2.625.398,66 zł - jednostek budżetowych – 2.248.649,15 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 376.749,51 zł - pozostałe należności – 4.907.303,84 zł

- gminy – 353.949,65 zł

- jednostek budżetowych – 4.311.170,82 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 242.183,37 zł.

(8)

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- Nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów,

- Nr 2 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie wydatków,

- Nr 3 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,

- Nr 4 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie zadań majątkowych,

- Nr 5 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dotacji udzielanych z budżetu,

- Nr 6 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zwierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

- Nr 7 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zwierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- Nr 8 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych, - Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,

- Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca

zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Nr 11 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,

- Nr 12 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierająca zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

(9)

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU ---

1. DOCHODY BUDŻETOWE

---

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 30.06.2016 r. wynosi 31.819.582,86 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 16.981.729,41 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 53,37 %.

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie %

Dochody ogółem w tym:

31.819.582,86 16.981.729,41 53,37

- dochody bieżące 30.832.851,86 16.785.921,95 54,44

- dochody majątkowe 986.731,00 195.807,46 19,84

Struktura dochodów gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %

Dochody ogółem w tym :

31.819.582,86 100,00 16.981.729,41 100,00

Dochody bieżące 30.832.851,86 96,90 16.785.921,95 98,85

Dochody majątkowe 986.731,00 3,10 195.807,46 1,15

(10)

Realizacja dochodów według źródeł na 30.06.2016 r. wynosi :

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie %

Dochody ogółem w tym:

31.819.582,86 16.981.729,41 53,37

- dochody własne 14.828.833,00 7.396.029,47 49,88

- dotacje ogółem 8.151.019,86 4.314.469,94 52,93

- subwencja ogólna 8.839.730,00 5.271.230,00 59,63

(11)

Struktura dochodów gminy według źródeł na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %

Dochody ogółem z tego

31.819.582,86 100,00 16.981.729,41 100,00

Dochody własne 14.828.833,00 46,60 7.396.029,47 43,55

Dotacje ogółem 8.151.019,86 25,62 4.314.469,94 25,41

Subwencja ogólna 8.839.730,00 27,78 5.271.230,00 31,04

Dochody własne 46,60 %

Subwencja ogólna 27,78 % Dotacje ogółem 25,62 %

Plan

Dochody własne 43,55 %

Subwencja ogólna 31,04 %

Dotacje ogółem 25,41 %

Wykonanie

Struktura dochodów własnych gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie Wykonanie %

Dochody własne 7.396.029,47 100,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.465.291,00 33,33

wpływy z podatku od nieruchomości 2.344.895,74 31,70

wpływy z pozostałych dochodów 693.728,81 9,38

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 456.134,50 6,17

wpływy z podatek rolny 433.786,45 5,87

dochody z majątku gminy 312.146,47 4,22

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 234.467,24 3,17 wpływy z podatku od środków transportowych 176.341,00 2,38 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130.934,00 1,77

wpływy z podatku leśnego 120.264,26 1,63

wpływy z opłaty skarbowej 20.073,00 0,27

wpływy z opłaty targowej 7.967,00 0,11

(12)

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Dział : 010 R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 577.437,86 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 576.541,13 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,84 %.

dochody bieżące

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 6.146,00 zł tj. 87,80 % z planowanych 8.000,00 zł.

(13)

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 108,00 zł z planowanych 110,00 zł tj. 98,18 %.

- wpływy z różnych dochodów -

uzyskano w wysokości 1.559,27 zł na plan 1.600,00 zł tj. 97,45 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 568.727,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r.

Kwota została przekazana w wysokości 568.727,86 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 600 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 751.431,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 0,00 %.

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzyniu”.

Środki zostaną przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2016 r. w wysokości 184.477,00 zł.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyny i Nowe Brzeźno”.

Środki zostaną przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2016 r. w wysokości 65.523,00 zł.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 102.500,-zł.

W I półroczu 2016 roku kwota nie została przekazana.

(14)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 398.931,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w Budzyniu”.

W I półroczu 2016 r. dotacja nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 700 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 431.450,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 296.997,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 68,84 %.

dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności -

uzyskano w wysokości 422,40 zł tj. 93,87 % z planowanych 450,00 zł.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -

uzyskano w wysokości 17.356,72 zł tj. 98,06 % z planowanych 17.700,00 zł, w tym na zaległości przypada 193,12 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.363,52 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 56.172,00 zł na plan 125.000,00 zł co stanowi 44,94 %, w tym na zaległości przypada 7.680,17 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 41.090,80 zł, nadpłaty 0,17 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 8.779,79 zł tj. 31,36 % z planowanych 28.000,00 zł, w tym na zaległości przypada 1.061,80 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.426,09 zł, nadpłaty 0,39 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 5.352,00 zł tj. 66,90 % z planowanych 8.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 5.252,71 zł na plan 9.000,00 zł tj. 58,36 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 7.853,92 zł z planowanych 8.000,00 zł tj. 98,17 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 48.936,64 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 42.701,46 zł.

(15)

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.869,68 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -

wynoszą 195.807,46 zł tj. 83,22 % z planowanych 235.300,00 zł, w tym na zaległości przypada 6.310,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 19.117,25 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Stan zaległości na 30.06.2016 r. wynosi 82.102,52 zł, nadpłat 0,56 zł.

W porównaniu do I półrocza 2015 zaległości w tym dziale spadły o kwotę 77.653,31 zł tj. o 48,61 %.

Rodzaj należności I półrocze 2015 I półrocze 2016 Kwota

wzrostu/spadku

% - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 37.010,13 11.363,52 - 25.646,61 - 69,30

- wpływy z czynszu za budynki komunalne 83.682,74 41.090,80 - 42.591,94 - 50,90

- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne 1.046,06 1.426,09 380,03 36,33

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2.970,00 2.869,68 - 100,32 - 0,38

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 26.200,04 19.117,25 - 7.082,79 - 27,03

- wpływy z pozostałych odsetek 8.846,86 6.235,18 - 2.611,68 - 29,52

Razem 159.755,83 82.102,52 - 77.653,31 - 48,61

Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległości.

Dział : 750 A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 112.957,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 59.098,72 zł.

Realizacja wpływów wynosi 52,32 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 37.476,00 zł na plan 74.957,00 zł tj. 50,00 %.

(16)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

uzyskano w wysokości 3,10 zł.

- wpływy z różnych opłat –

wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 6.378,16 zł na plan 20.000,00 zł tj. 31,89 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 3.272,10 zł na plan 4.500,00 zł tj. 72,71 %.

- wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 9.744,41 zł na plan 12.000,00 zł tj. 81,20 %.

- wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 0,90 zł.

- wpływy z różnych dochodów -

uzyskano w wysokości 2.224,05 zł na plan 1.500,00 zł tj. 148,27 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 751 U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I

O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 6.434,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 5.600,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 87,04 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami –

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 6.434,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie oraz wymianę urn wyborczych.

Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 5.600,00 zł tj. 87,04 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

(17)

Dział : 754 B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 5.000,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 2.088,85 zł.

Realizacja wpływów wynosi 41,78 %.

dochody bieżące - wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 1.088,85 zł na plan 4.000,00 zł tj. 27,22 %.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn. ”Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń”

na kwotę 1.000,00 zł.

Kwota została przekazana w wysokości 1.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 756 D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N Y C H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I

P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z I C H P O B O R E M

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 12.730.858,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 6.179.287,54 zł.

Realizacja wpływów wynosi 48,54 %.

dochody bieżące

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Należności przypisane wynoszą 11.442.297,46 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 54,00 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 151.077,75 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco :

1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –

planowane na kwotę 1.000,00 zł, realizacja wynosi 877,02 zł tj. 87,70 %.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej –

planowano w kwocie 1.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 877,02 zł tj. 87,70 %.

Zaległości wynoszą 6.717,48 zł.

(18)

2 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowane na kwotę 2.655.285,00 zł, realizacja wynosi 1.111.005,95 zł tj. 41,84 % w tym na zaległości przypada 0,00 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada :

Rodzaj podatku Plan Wykonanie % w tym na

zaległości - wpływy z podatku od nieruchomości 2.250.000 913.473,00 40,60 0,00

- wpływy z podatku rolnego 100.000 48.768,95 48,77 0,00

- wpływy z podatku leśny 225.000 113.868,00 50,61 0,00

- wpływy z podatku od środków transportowych 78.000 33.410,00 42,83 0,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000 953,00 95,30 0,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1.285 533,00 41,48 0,00

Razem 2.655.285 1.111.005,95 41,84 0,00

Stan zaległości na 30.06.2016 r. wynosi 178.283,20 zł - nadpłat 13,52 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku Zaległości Nadpłaty

- wpływy z podatku od nieruchomości 175.881,20 1,52

- wpływy z podatku rolnego 2.402,00 12,00

Razem 178.283,20 13,52

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 136.908,01 zł : - wpływy z podatku od nieruchomości – 136.136,01 zł,

- wpływy z podatku rolnego – 772,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 50,00 % realizacją za I półrocze 2016 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 216.636,55 zł tj. 8,16 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2016 r. wynoszą 181.482,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2015 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 168.600,27 zł tj. o 48,60 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku I półrocze 2015 I półrocze 2016 Kwota wzrostu/spadku % - wpływ z podatku od nieruchomości 335.976,21 175.881,20 - 160.095,01 - 47,65

- wpływy z podatku rolnego 10.907,26 2.402,00 - 8.505,26 - 77,98

Razem 346.883,47 178.283,20 - 168.600,27 - 48,60

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowane na kwotę 3.931.391,00 zł, realizacja wynosi 2.111.243,57 tj. 53,70 % w tym na zaległości przypada 151.077,75 zł.

(19)

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada :

Rodzaj podatku Plan Wykonanie % W tym na

zaległości - wpływy z podatku od nieruchomości 2.680.000 1.431.422,74 53,41 119.528,08

- wpływy z podatku rolnego 726.000 385.017,50 53,03 22.778,41

- wpływy z podatku leśnego 10.000 6.396,26 63,96 247,26

- wpływy z podatku od środków transportowych 280.000 142.931,00 51,05 8.524,00

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000 95,00 0,95 0,00

- wpływy z opłaty targowej 17.000 7.967,00 46,86 0,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000 129.981,00 64,99 0,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 8.391 7.433,07 88,58 0,00

Razem 3.931.391 2.111.243,57 53,70 151.077,75

Stan zaległości na 30.06.2016 r. wynosi 991.687,78 zł - nadpłat 866,82 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku Zaległości Nadpłaty

- wpływy z podatku od nieruchomości 934.922,19 592,75

- wpływy z podatku rolnego 49.631,29 225,00

- wpływy z podatku leśnego 563,30 43,07

- wpływy z podatku od środków transportowych 5.903,00 6,00

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 611,00 0,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 57,00 0,00

Razem 991.687,78 866,82

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 255.877,33 zł : - wpływy z podatku od nieruchomości – 254.285,13 zł,

- wpływy z podatku rolnego – 1.592,20 zł.

Odroczenia i rozłożenia na raty na 30.06.2016 r. wynoszą 47.446,82 zł z tego przypada na :

Rodzaj podatku Kwota

- wpływy z podatku od nieruchomości 46.564,82

- wpływy z podatku rolnego 90,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 792,00

Razem 47.446,82

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2016 r. wynoszą 513.764,32 zł.

W porównaniu do I półrocza 2015 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 768,47 zł tj. o 0,08 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków :

Rodzaj podatku I półrocze 2015 I półrocze 2016 Kwota wzrostu/spadku % - wpływy z podatku od nieruchomości 932.654,43 934.922,19 2.267,76 0,24

- wpływy z podatku rolnego 47.034,60 49.631,29 2.596,69 5,52

- wpływy z podatku leśnego 510,56 563,30 52,74 10,33

- wpływy z podatku od środków transportowych 7.480,72 5.903,00 - 1.577,72 - 21,09

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 3.090,00 611,00 - 2.479,00 - 80,23

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 149,00 57,00 - 92,00 - 61,75

Razem 990.919,31 991.687,78 768,47 0,08

(20)

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w wysokości 299.899,00 zł, a uzyskano w wysokości 256.402,76 zł tj. 85,50 %.

- wpływy z opłaty skarbowej –

zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 20.073,00 zł tj. 66,91 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą 116.877,76 zł na plan 150.000,00 zł tj. 77,92 %.

Nadpłaty wynoszą 1.322,23 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego –

zaplanowano wpływy w wysokości 107.399,00 zł, a uzyskano w wysokości 107.487,48 zł tj. 100,08 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 12,00 zł.

- z tytułu opłaty planistycznej –

zaplanowano wpływy w wysokości 12.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 11.832,40 zł tj. 98,60 %.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wynoszą 132,00 zł na plan 500,-zł tj. 26,40 %.

- wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano w wysokości 0,12 zł.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2016 r. wynoszą 0,02 zł.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 5.843.283,00 zł, realizacja wynosi 2.699.758,24 zł tj. 46,20 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –

planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2016 r.

wynoszą 5.345.283,-zł.

Na 30.06.2016 r. został on zrealizowany w wysokości 2.465.291,00 zł tj. 46,12 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –

planowano w kwocie 498.000,-zł, a zrealizowany został w kwocie 234.467,24 zł tj. 47,08 %.

Wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonych.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 274 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 136.841,90 zł.

(21)

Dział : 758 R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 8.849.730,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 5.283.436,62 zł.

Realizacja wpływów wynosi 59,70 %.

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa –

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2016 rok w wysokości 7.378.546,-zł.

Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 4.540.640,00 zł tj. 61,54 % planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2016 r. w wysokości 1.461.184,-zł.

Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 730.590,00 zł tj. 50,00 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek –

z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 11.807,46 zł na plan 10.000,00 zł tj. 118,07 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano wpływy w wysokości 399,16 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 801 O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 761.005,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 405.291,70 zł.

Realizacja wpływów wynosi 53,26 %.

dochody bieżące

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 6.345,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 126,90 %.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tego tytułu wynoszą 4.000,00 zł z planowanych 4.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 3.869,27 zł na plan 1.500,00 zł tj. 257,95 %.

(22)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – uzyskano w wysokości 17.128,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 57,09 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 325,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -

uzyskano w wysokości 70.427,30 zł na plan 146.000,00 zł tj. 48,24 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 500,80 zł, nadpłaty 113,00 zł.

- wpływy z usług –

W I półroczu 2016 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 4,28 zł, z planowanych 5,00 zł tj. 85,60 %.

Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 29,47 zł.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 171,00 zł na plan 300,00 zł tj. 57,00 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 352.090,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 176.046,00 zł tj. 50,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

- z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 14.319,08 zł na plan 15.500,00 zł tj. 92,38 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 12.421,00 zł na plan 27.000,00 zł tj. 46,00 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 110,00 zł.

- wpływ z pozostałych odsetek –

Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 0,36 zł.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 11.671,77 zł na plan 12.000,00 zł tj. 97,26 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

(23)

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 12.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Kwota została przekazana w wysokości 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 1.747,06 zł na plan 2.100,00 zł tj. 83,19 %.

- wpływy z usług –

- za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych uzyskano kwotę 75.132,30 zł na plan 152.000,00 zł tj. 49,43 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 328,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 9,64 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 96,40 %.

Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 1,73 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 6.658.946,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 3.646.384,28 zł.

Realizacja wpływów wynosi 54,76 %.

dochody bieżące - wpływy z usług –

z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 104.457,36 zł na plan 240.000,00 zł tj. 43,52 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysokości 36.896,08 zł na plan 37.500,00 zł tj. 98,39 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

wpływy z tego tytułu wynoszą 2.148,05 zł, z planowanych 4.000,00 zł tj. 53,70 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

uzyskano w wysokości 15.464,79 zł na plan 17.400,00 zł tj. 88,88 % w tym :

- z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 2.228,21 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 162.347,51 zł.

- z tytułu zwrotu należności wypłaconego funduszu alimentacyjnego (dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 13.236,58 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 715.393,30 zł.

(24)

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -

uzyskano w wysokości 4.451,00 zł na plan 7.000,00 zł tj. 63,59 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w ogólnej kwocie 3.180.948,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Do dnia 30.06.2016 r. została przekazana kwota 1.651.306,00 zł tj. 51,91 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -

- środki planowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 1.693.000,00 zł tj. 56,77 % na plan 2.982.130,00 zł.

- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 13.500,00 zł tj. 51,11 % na plan 26.415,00 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 r.

Kwota została przekazana w wysokości 0,00 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 231,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Kwota została przekazana w wysokości 231,00 zł tj. 100,00 % planu.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

Kwota została przekazana w wysokości 2.400,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 3.400,00 tj. 70,88 % na plan 4.797,00 zł.

(25)

- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 23.431,00 zł tj. 67,92 % na plan 34.500,00 zł.

- środki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 37.300,00 zł tj. 98,73 % na plan 37.779,00 zł.

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 28.399,00 zł tj. 53,84 % na plan 52.746,00 zł.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwota została przekazana w wysokości 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 854 E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 16.334,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 16.334,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 16.334,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Kwota została przekazana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 900 G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 904.100,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 498.336,23 zł.

Realizacja wpływów wynosi 55,12 %.

dochody bieżące

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –

(26)

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

zaplanowano w wysokości 860.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 456.134,50 zł tj. 53,04 %, w tym na zaległości przypada 42.704,13 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 106.236,17 zł, nadpłaty 445,60 zł.

Na 30.06.2016 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 2.650,60 zł.

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W I półroczu 2016 wystawiono 306 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 35.301,60 zł.

- wpływy z różnych opłat –

wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 4.012,48 zł na plan 4.000,00 zł tj. 100,31 %.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tego tytułu wynoszą 961,00 zł z planowanych 700,00 zł tj. 137,29 %.

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2016 r. wynoszą 3.316,90 zł.

Na 30.06.2016 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 187,00 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – uzyskano wpływy w wysokości 500,00 zł na plan 5.400,00 zł tj. 9,26 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.950,00 zł.

- wpływy z różnych opłat –

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano w wysokości 36.728,25 zł na plan 34.000,00 zł tj. 108,02 %.

- wpływy z pozostałych odsetek –

Naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 178,79 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 921 K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 13.800,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 12.321,34 zł.

Realizacja wpływów wynosi 89,29 %.

dochody bieżące

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 60,00 zł na plan 500,00 zł tj. 12,00 %.

- wpływy z usług –

uzyskano w wysokości 2.959,32 zł na plan 4.000,00 zł tj. 73,98 %.

(27)

- wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z tego tytułu wynoszą 0,02 zł.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tego tytułu wynoszą 5.000,00 zł, z planowanych 5.000,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów –

- zwrot podatku Vat wynosi 4.302,00 zł na plan 4.300,00 zł tj. 100,05 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział : 926 K U L T U R A F I Z Y C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 100,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 12,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 12,00 %.

dochody bieżące

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 12,00 zł na plan 100,00 zł tj. 12,00 %.

(28)

Zestawienie stanu zaległości, umorzeń i ubytku dochodów z tytułu obniżenia stawki w należnościach podatkowych Zaległości wg stanu na 30.06.2016 r. :

Rodzaj podatku Kwota zaległości Odroczenia i

rozłożenie na raty - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 11.363,52 0,00

- wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne 1.426,09 0,00

- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne 41.090,80 0,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.869,68 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 19.117,25 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek 48.936,64 0,00

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6.717,48 0,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 175.881,20 0,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 934.922,19 46.564,82

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 2.402,00 0,00

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 49.631,29 90,00

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 563,30 0,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 0,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5.903,00 0,00

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 611,00 0,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 57,00 0,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 792,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

12,00 0,00

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 325,00 0,00

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

500,80

- wpływy z pozostałych odsetek 29,47 0,00

- wpływy z najmu 110,00 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek 0,36 0,00

- wpływy z usług 328,00 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek 1,73 0,00

- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego - zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny

877.740,81

0,00

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 106.236,17 0,00

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4.950,00 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek 178,79 0,00

Razem 2.291.905,57 47.446,82

Zaległości na 30.06.2016 r. stanowią 13,50 % wykonanych dochodów.

Struktura zaległości na 30.06.2016 r przedstawia się następująco :

wpływy z podatku od nieruchomości

48,47 %

należności z tyt.doch.zw.z realizacją zad.zlec. należne jedn.sam.ter.- zaliczki i fundusz

alimentacyjny 38,30 % wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 4,64 % wpływy z pozostałych

dochodów 2,39 % wpływy z podatku rolnego

2,,27 %

wpływy z pozostałych odsetek 2,14 %

wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne

1,79 %

(29)

Umorzenia podatków

Rodzaj podatku Kwota

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 30.620,00 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 13.553,46

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 440,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 10.000,00 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.650,60 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.244,00

Razem 78.508,06

Umorzenia do 30.06.2016 r. stanowią 0,46 % wykonanych dochodów.

Zwolnienia podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy

Rodzaj podatku Kwota

- wpływy z podatku od nieruchomości 107.042,64

Razem 107.042,64

Zwolnienia na 30.06.2016 r. stanowią 0,63 % wykonanych dochodów.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawek

Rodzaj podatku Kwota

- wpływy z podatku od nieruchomości 542.125,36

- wpływy z podatku od środków transportowych 126.743,66

Razem 668.869,02

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek na 30.06.2016 r. stanowią 3,94 % wykonanych dochodów.

(30)

2. WYDATKI BUDŻETOWE

---

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2016 r. wynoszą 33.080.616,10 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 15.137.408,26 zł.

Realizacja planowanych wydatków stanowi 45,76 %.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie %

Wydatki ogółem 33.080.616,10 15.137.408,26 45,76

z tego :

- wydatki bieżące 27.346.864,10 13.539.117,84 49,51

- wydatki majątkowe 5.733.752,00 1.598.290,42 27,88

Struktura wydatków gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %

Wydatki ogółem w tym :

33.080.616,10 100,00 15.137.408,26 100,00 Wydatki bieżące 27.346.864,10 82,67 13.539.117,84 89,44 Wydatki majątkowe 5.733.752,00 17,33 1.598.290,42 10,56

(31)

Struktura wydatków bieżących gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie Wykonanie %

Wydatki bieżące

z tego 13.539.117,84 100,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.428.281,63 40,10

Wydatki na obsługę długu 35.517,89 0,26

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.530.956,12 26,08

Dotacje 1.156.413,27 8,54

Pozostałe wydatki bieżące 3.387.948,93 25,02

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku automatycznego naświetlania większych powierzchni zabiegowych, dostępny jest aplikator skanujący z wbudowanymi dwoma źródłami (promieniowania podczerwonego i

- dotację w wysokości 12.230,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej Kina "Mewa" w Budzyniu. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego

Unikalny system, łatwy w obsłudze (intuicyjne menu i duży ekran dotykowy), umożliwiający dostęp do terapii falą uderzeniową każdemu terapeucie, możli- wość

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wielofunkcyjny aparat typu Combo Etius ULM posiada dwa niezależne kanały i umożliwia wykonywanie za- biegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie