Zatrudnienie. Sytuaja na rynku pracy w miesiącu grudniu 1974

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Oddział Słałysłyki Społecznej

f O U f N f

60

». T

Z A T R U D N I E N I E

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W MIESIĄCU GRUDNIU 1974

KATOWICE 10 STYCZNIA 1975

(2)

Z N A K I U M O W N E K r a i k i t—> — zjaw isko n ie w y»tępuje.

Z » r o ( 0 ) — zjaw isko (istnieje, jednakże w lloiciach m niejszych od liczb, k tó re m ogłyby być w yrażone uw idocznionym i w tablicy znakam i cy fro ­ wymi, np.: jeżeli p rodukcja w yrażona jest w tysiącach ton (w licz­

bach całkow itych), znak (0) oznacza, że p ro d u k cja w danym p rz y ­ p a d k u nie osiąga 0,5 ty s. ton.

K r o p k a ( . ) — zupełny b rak Inform acji, albo b ra k inform acji w iarygodnych.

Z n a k (X) — w ypełnienie ru b ry k i, ze w aględu na układ tablicy, je st niem ożli­

we iu b niecelowe.

„W tym " — oznacza, że nie podaje się w szystkich składników sufny ogólnej.

W A Ż N I E J S Z E S K R Ó T Y

*t m złotych I “ litr

ty ł. “ tysiąc m w m etr

m in m milion m’ — m etr kw ad rato w y

t “ tona szt. " sztuka

U w a g a . N iektóre dane liczbowe m ają c h a ra k te r tym czasowy I mogą ulec zm ianom w późniejszych opracow aniach W ojewódzkiego U rzędu Statystycznego.

(3)

SPIS TREŚCI

Sytuaojja na rynku pracy wojjawóditwa katowickiego Sytuacja na rynku pracy w Świętochłowicach ...

Sytuacja na ryrmi pracy w Zabrzu ...

SPIS TABLIC

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy według powiatów

(4)

Sytuacja na rynku orac-y województwa katowickiego

Bynek pracy województwa katowickiego w 1974 roku charaktery- zowa

1

się mniejszą aniżeli w roku

1975

» ale nadal bardzo dużą ilością wolnych miejsc pracy w poszczególnych miesiącach i mini­

malną w stosunku do potrzeb liczbą poszukujących pracy /mniejszą aniżeli w roku poprzednim/.

W końcu grudnia 1974 roku wydziały zatrudnienia urzędów po­

wiatowych i miejskich dysponowały

17»7

tysiącami wolnych miejsc pracy, o

53

,

6

% mniej aniżeli w końcu roku 1973« W obu okresaoh ponad

70

% wolnych miejsc przeznaczonych było dla mężczyzn.

Z ogólnej liczby 16,5 tys. /93%/ to miejsca dla pracowników fizycznych /w porównaniu z grudniem

1973

roku spadek o

31

,

2

%/, a

1,2

tys. /

7

%/ - dla umysłowych /spadek o 34,7%/.

W roku 1973 udział wolnych miejsc pracy dla pracowników umys łowych był większy i wynosił

10

,

3

%.

W 1974 roku najwięcej wolnych miejsc pracy było w końcu kwie tnia /ponad

36,2

tys./, a najmniej - w październiku -

13,9

tys.

W wydziałach zatrudnienia w końcu grudnia 1974 roku były za­

rejestrowane 434 osoby poszukujące pracy, prawie o połowę mniej aniżeli w analogicznym okreęle roku 1973* Spośród poszukujących pracy aż 91<6% to kobiety /w roku 1973 - 95»4%/.

376

osób poszukiwało pracy fizycznej /82,8%/, a tylko

78

/

17

,

2

%/ - umysłowej. W roku poprzednim procenty te wynosiły od­

powiednio

90

% i 10%.

Najwięcej osób poszukujących pracy w obu latach było zareje­

strowanych w X 1 II kwartale, a najmniej w 17.

W końcu grudnia 1974 roku na 1 poszukującego pracy mężczyznę przypadały 332 wolna miejsca pracy, a na 1 kobietę - 12. Te same

¡1

(5)

wskaźniki w końcu 1973 roku wynosiły 4 9 7 oraz 9*

Poszukujących pracy nie objętych rejestracją w końcu roku 1974 szacuje się na 4,2 tys., z tego 1,7 tys. to mężc*yzni;a 2,5 tys. - kobiety.

W roku 1974 skierowano do pracy 227,1 tys. osób /w tym 143,3 mężczyzn/, tj. o 1$ więcej aniżeli w roku 1973'. W obu latach naj­

więcej osób skierowano we wrześniu /ponad 30 tys./ i październiku.

W grudniu 1974 roku skierowano do pracy 15,0 tys. osób z te­

go 93*7/6 - do pracy fizycznej /w całym omawianym roku procent ten był nieco niższy - 89,4/.

W porównaniu do grudnia 1973 roku skierowań było więcej o 20,5$. Skierowania do pracy zwiększyły się w grudniu o 26,6%, a do pracy umysłowej - zmniejszyły o

30

,

1

% / w porównaniu z grud­

niem roku poprzedniego/. *

Sytuacja na rynku pracy w poszczególnych okręgach gospodar­

czych kształtowała się w końcu grudnia następująco:

3

WYSZCZJBGdmiENIK i

Poszukujący pracy

Wolne miejsce pracy dla

Liczba wolnych miejsc pracy na 1 poszukują­

cego /poszu­

kującą/

mężczy

¿ni kobiety mężczy źn

ko­

biet

mężczy zn6

ko­

bietę Bielski

OKręg

1973

- - 1195 690 z ' X

Przemysłowy 1974 649 398 X X

Częstochowski

Okręg 1973 31 631 1149 581 37,1

0,9

Przemysłowy 1974 34 268 659 612 19,4 2,3

Górhośląski

2053,9

Okręg 1973 8 182 16431 5951 32,7

Przemysłowy 1974- 4 112 9689 3503 2422,3 31,3 Hybniski

Okręg

1973

rtęglowy

1974

- 362 1617612 616127 • * i 17,1* 63,5

(6)

Deficyt siły roboczej, zarówno męskiej jak i żeńskiej.utrzy­

muje się we wszystkich powiatach i miastach wydzielonych /jedynie jeszcaa w kłobuckim jest nieznaczna przewąga kobiet poszukujących pracy nad liczbą wolnych miejsc dla nich, wyrażająca się stosunkiem 1.7 * !/• ~

Największy deficyt mężczyzn występuje w miastach GOP-us

Dąbrowa Górnicza - 1693 wolne miejsca, poszukujących nie zarejes-

Na skutek jednak ograniczenia w zgłaszaniu wolnych miejsc pracy przez zakłady, w roku 1974 jeszcze większego aniżeli w po­

przednim, liczba wolnych miejsc prac w większości miast i powia­

tów była w minionym roku niższa aniżeli w 1973 roku#

Sytuacja na rynku pracy w Świętochłowicach

Sytuację na rynku pracy w miesiącu grudniu 1974 roku w mieś­

cie Świętochłowicach charakteryzuje duży niedobór siły roboczej.

Wydział Zatrudnienia na koniec miesiąca grudnia 1974 roku posiadał 471 wolnych miejsc pracy, w tym 254 miejsca dla kobiet.

W porównaniu z takim samym miesiącem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy zmniejszyła się ogółem o 57,7%» a dla ko-

biet o 22,1%. Najbardziej poszukiwani są pracownicy fizyczni /94,9%/ wolnych miejsc/ w takich zawodach jak: - formierz,tokarz,

suwnicowy. \

Największe zapotrzebowanie na pracowników w miesiącu grud­

niu

1974

roku posiadała:

Kuta "Florian” - 33 osoby /walcownik, wytapiacz, ślusarz,tokarz/

Zakłady Urządzeń Technicznych "Zgoda" - 60 pracowników wykwalifi­

kowanych Buda śląska Katowice

torowano

1430 wolnych miejsc, poszukujących brak 1110 wolnych miejsc, poszukujących brak

(7)

Don Mody Elegancja - 100 szwaczek i do przyuczania zawodu.

' ■ 1 > : ■ f W miesiącu grudniu 1974 roku nie było zarejestrowanej ani

1 . ! ! J jednej osoby poszukującej pracy. Szacunkowa liczba poszukujących pracy nie objętych rejestracją na koniec miesiąca grudnia wynosi­

ła 20 mężczyzn i 40 kobiet. [' ■ l i c 5 s ; i i Liczba skierowanych do pracy w miesiącu grudniu 1974 roku wynosiła 195 osób czyli o 36,5% mniej niż w roku ubiegłym. Ha ogólną liczbę skierowanych do pracy 70 stanowią kobiety, czyli 35,9%. W miesiącu grudniu do pracy na 1/2 etatu skierowano 8 ko­

biet.

Kształtowanie się pośredniotwa pracy w miesiącu grudniu obrazuje poniższa tablica:

WYSZCZEGÓLNIENIE

, ■ ■ ' i

Ogółem Mężczy­

źni Kobiety

Pracownicy fizycz­

ni

umysło­

wi Wolne miejsca prący

Grudzień 1973 Grudzień 1974

1973=100

1113

471 42,3

787 217 27,6

326 254 77,9

« 1068 447 41,9

45 24 53,5

Grudzień 1973 Grudzień 1974

1973=100

Skierowani do pracy

307 235 72 275

195 125 70 192

63,5 53,2 97,2 69,8

32 9,43

Sytuacja ną rynku pracy w Zabrzu

Ma koniec grudnia 1974 roku - Wydział Zatrudnienia Urzędu Uiejskiego w Zabrzu dysponował 661 wolnymi miejscami pracy, w tym 600 miejscami dla pracowników fizycznych.

(8)

6

Liczba wolnych miejsc pracy oferowana mężczyznom wyniosła 493, co stanowi 74,6% ogółu wolnych miejsc.

V stosunku do grudnia roku ubiegłego oferowana liczba wolnych miejsc pracy zmalała o 280, tj. o

29

,

6

$.

najbardziej poszukiwane zawody na rynku pracy to ślusarz,to­

karz, murarz, zdun, instalator, dekarz, kierowca.

W grupie pracowników uzyalowych notuje się brak techników budowlanych oraz techników-mechaników.

Największe zapotrzebowanie na pracowników wykazały w miesią­

cu grudniu następujące przedsiębiorstwa: Huta "Zabrze", Śląskie ,Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Mostowych "Mos­

tostal", Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zespół Opieki Zdro­

wotnej .

Według stanu na dzień 25 grudnia 1974 roku - Wydział Zatrud­

nienia zarejestrował 14 osób poszukujących pracy. Są nimi wyłącz­

nie kobiety, z czego

10

reflektowało na pracę fizyczną.

W wyżej oma«ianym okresie skierowano do pracy 617 osób, co w porównaniu z grudniem 1973 roku oznacza o 146 osób więcej, tj. o 31,0%.

Większość, bo 69,7% stanowią skierowani do pracy mężczyźni. -•

Strukturę skierowanych osób według występujących na rynku pracy podstawowyoh grup zawodowych przedstawia poniżBze zestawieni«:

Skierowani do pracy ogółom 617 100,0%

- pracownicy fizyczni

557

90,3%

- pracownicy umysłowi 60

9

,

7

%

W celu dokładniejszego zobrazowania liczby skierowanych do pracy osób w porównania z analogicznym okresem roku ubiegłego,po- Słuiono Się poniższą tablicą:

»TSZCZBGdiSISNIS a - III

b - I-III

' ___ 1973 1 1974 ' w liczbach bez

względnych 1973-100 ogółem w tym

kobiet ogółem w tym

kobiet ogółem w tym kobiet Skierowani a

do pracy b 471

10738 < 3 &

187

4448 131,0 92,2

106,8 89,7

(9)

POŚREDNICTWO PRACT STAN W KOfiCU OKEESO

7

WYSZCZEGÓL­

NIENIE Ogółem Ini*7 Ko­

biety

Pracownicy

fizyczni urny e—

łowi razem

w tym młodo­

ciani A . Wolne miejsca pracy

1973 I 27534 21249 6285 24214 347

3320

II 34256 28133

6123

30824 614

3432

III 32687 26105 6582 29912 1934

2775

IV 21936 15138 6798

20250

4696 1686

V 29073 20486 8587 26899 8792 2174

VI 26638 17782 8856 24474 7592 2164

VII 31909 21702 1020? 28526 4500 3383 VIII 30059 20880 9179 27134 2418 2925

Ii 37575 26261 11314 33167 1328 4408

X 28635 20508 8127 25853 764 2782

XI 29057 21740 7317 26192 550 2865

XII 26736 19387 7349 23994 • 332 2742

1974

I 27390 19006 8384 24254 466 3136

II 27315 19512 7803 22347 558 4968

III 27678 19299 8379 23728 1822 3950

IV 36161 26454 9707 32236 6588 3925

V 30673 22076 8597 27742 4931 2931

VI 36011 25951 10060 32205 5055 3806

VII 31015 22746 8269 27449 5368 3566

V III 29907 21490 8417 26489 2065 3418

IX 24108 17131 6977 21213 1232 2895

X 15903 9827 4076

12510

518 1393

XI 16674

11902

4772 15323 289 1351

XII 17743 12614 5129 16500 230 1243

1975

I 99,5 89,4 153,4 100,2 134,2 94,5

=100 79,7 69,4 127,4 72,5 90,9 144,8

* III 84,7 73,9 127,3 79,3 94,2 142,3

IV 164,8 174,8 142,8 1$9,2 140,3 232,8

V 105,5 107,8 100,1 103,1 56,1 134,8

VI 135,2 145,9 113,6 131,6 66,6 175.9

VII 97,2 104,8 81,0 96,2 119.3 105.4

VIII 99,5 102,9 91,7 97,6 85,4 116,9

IX 64,2 65,2 61,7 64,0 92,8 65.7

X 48,6 47,9 50,2 46,4 67,8 50,1

XI 57,4 54,7 65,2 58,5 52,5 47,2

XII 66,4 65,1 69,8 68,8 69,3

>

45,3

(10)

8

POŚREDNICTWO FEACI STAN W KOŃCU OKRESU /cd./

»1 ' • «

Pracownicy WISZCZBGOL- Ogółem Meżezy

¿ni

Ko­ fizyczni

umysło­

HIEHIE biety wi

razem

w tym młodo­

ciani

B* Zarejestrowani poszukujący pracy 1975

1974

1975=100

1 1665 27 1656 15^5

72

118

II 1679 20 1659 1579 65 100

III 1496 15 1485 1415 46

85

IV 1251 20 1251 1191 55 60

V 1214 19 1195 1157 19 77

VI 1050 15 1055 902 52 140

n i 1040 15 1027

850

21 190

VIII 928 14 914 755 24 195

IX 984 5 979 799 57 185

X 915 5 910 774 59 141

II 92 7 55 892

856

61 91

XII 854 59 815 769 40 85

I 850 56 794 77 2 44 58

II 775 54 741 665 41 112

III 695 24 671

650

18 , 45

IV 625 16 609 599 10 26

V 459 14 445 428 9 51

VI 425 15 408 552 14 71

VII 567 15 552

270

15 97

VIII 4 77 115 564 571 12 106

IX 559 8 551 291 12 68

X 555 10 5^5 275 18 78

XI 445 21 422 555 10 88

XII 454 58 416 576 4 78

I 49,9 155,5 48,5

50,0

61,1 49,2

II 46,2

170,0

44,7 42,0 65,1 112,0

III 46,5 184,6 45,2 46,0 59,1 54,2

IV

50,0

80,0 49,5 50,5 50,5 45,5

V 57,8 75,7 57,2 57,6 47,4 40,5

VI 40,5 100,0, 59,4 59,0 45,8 48,0

VII 55,5 115,4 54,5

51,8

61,9 51,1

VIII 51,4 807,1 59,8 50,5

50,0

54,9

IX 56,5 160,0 55,9 56,4 52,4 56,8

X 58,6 200,0 57,7 55,5 46,2 55,5

XI 47,8 60,0 47,5 42,5 16,4 96,7

XII 55,2 97,4 51,0 48,9 10,0 91,8

(11)

POŚREDNICTWO PRACX - STAN W KOÑCÜ OKEESO /dok./

1 Pracownicy

WYSZCZEGÓL­

NIENIE Ogółem Mężczyż

ni Kobiety fizyczni umys­

razem w tym młc dociani

łowi

C. Skierowani do pracy

197?

1974

I

17270 10716

6554 15475 51? 1795

II

20548

11943 8405 18063 751

2285

III 17618 10144 7474 15665 557 1953

IV

1599

? 8826 716 7 14415 2251 1578

V 13694 8053 5641 12533 1374 1161

VI 16839 9408 7431 14840 2 038 1999

VII 16769 9407 7362 14553 1463 2216

VIII 19634 11191 8443 16779 1601 2855

IX 30106 17284 12822 26071 4350 4035

X 22504 13336 9168 19623 1594 2881

XI '21547 13913 7634 19374 805 2-173

XII 12455

\

7872 4583 11111 312

1344

I 14936 9068 5868 13375 312 1561

II 19095 11261 7834 16866 499 2229

III 15088 9065 6023 13345 448 1743

IV 15634 9609 6025 14049 1431 1585

V 15447 9558 5889 13900 7.225 1547

VI 16182 10010 6172 14509 728 1673

VII 17075 10411 6664 14800 1222 2275

VIII 21831 13993 7838 19365 1245 2466

IX 31402 19976 11426 27522 2098 3880

X 25826 16248 9578 23125 2926 2701

XI 19581 13514 6067 18071 556 1510

XII 15006 10577 4429 14066 268 940

I 86,5 84,6 89,5 86,4 60,8 87,0

II 93,8 94,3 93,2 93,4 66,4 97,5

III 85,6 89,4 80,6 85,2 80,4 89,2

IV 97,8 108,9 84,1 97,5 63,6 100,4

V 112,8 118,7 I W ,4 110,9 89,2 133,2

VI 96,1 106,4 83,1 97,8 35,7 83,7

VII 101,8 110,7 90,5 101,7 83,5 102,7

VIII 111,2 . 125,0

92,8

115,4 77,8 86,4

IX 104,3 115,6 89,1 105,6 48,2 96,2

X 114,8 121,8 104,5 117,8 183,6- 93,8

XI 90,9 97,1 79,5 93,3 69,1 69,5

XII 120,5 134,4 96,6 126,6 v 85,9 69,9 I-XII 224777 132093 92684 198502 17609 26275 I-XII 227103 143290 83813 202993 12958 24110

0 0 101,0 108,5 90,4 102,3 73,6 91,8

(12)

10

Tabl. POŚREDNICTWO p r ą c i w b d ł o g p o w i a t ó w

WYSZCZEGÓLNIENIE a-etan w końcu

grudnia 1973 roku b-atan w końcu

grudnia

197

^ roku

Zarejestrowani po- szkujący pracy

Wolne miejsca pracy dla

mężczyźni kobiety mężczyzn kobiet J

WOJEWÓDZTWO

O G Ó Ł E M a

b 39

38 815

416

19387 12614

7349 5129 POWIATY

Będzin1 a

b

-

-

1117 494

203 83 Bielako-Biala1 a

b -

646

402

328 208

Cieszyn1 a

b

- 549

247

362 190 Częstochowa1 a

b 3

40 dl

499 233

178 272

Gliwic«1 a

b 3

2 3

2 1515

897

453421

Kłobuck a

b 31

3

491 172

117 24

21 101

.

Lubliniec a

b - 8

4

101 113

4137

Wyszków a

b -

87 13

97 56

29 44

Pszczyna a

b

- 4 264

523

70 125

Rybnik1 a

b

-

m

174 1137

80 352 Tarnowskie Góry a

b

- 30

12

. 624 231

183 70

Tychy1 r a

b

1 2

2 1263

527

283 112 Wodzisław śląski a

b

2 36

438

480 47

264

. . 1

Zawiercie a

b 28 13

2

436

346 353

195

(13)

Tabl.

POŚBEDN ICTWO PRACY WED LOG POWIATÓW /dole./

WYSZCZEGÓLNIENIE a-stan w końcu

grudnia 1973 roku b-stan w końcu

grudnia 1974 roku

Zarejestrowani po­

szukujący pracy

Wolne miejsca pracy dla

mężczyźni kobiety mężczyzn kobiet

MIASTA STANOWIĄCE POWIATY MIEJSKIE

Bytom a

b

- 11 148

117

100 110

Chorzów a

b

- - 844

269

501

369

Cze!adż a

b - 26 463

225

169 100 Dąbrowa Górnicza a

b

- - 3625

1893

440 232

Katowice a

b

1

V *

1 1819

1110

1642 731

Mysłowice a

-

35 43

131164

84 55 Ruda śląska a

b - 23

18

1141 1430

132 160 Siemianowice Si. a

b

- - 940

465

188 87

Sosnowiec a

b - 23

19

1018 521

830 385 Świętochłowice &

b - - 787

21?

326 254

Zabrze a

i b

3 16

14 631

493

310 168

1 - Łącznie z miastami«

Uwaga. Wolno miejsca pracy dla kobiet zgłoszone prze* zakłady pra­

cy Jako dostępne dla kobiet. Dane dotyozą poszukujących pracy i wolnych miejsc pracy zarejestrowanych w urzędach powiatowych i _ miejskich. Dane te nie obejmują w pełni sytuaoji, pomewat wydzia­

ły zatrudnienia i spraw socjalnych urzędów powiatowych/miejskich/

nie pośredniczą w zatrudnieniu niektórych grup pracowników*

(14)

NOTATKI

(15)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :