Gazeta Rybnicka, 1995, nr 24 (231)

Pełen tekst

(1)

CZYTELNIA

W numerze: Rybnicka młodz ież w Nancy * Spotkania z medycyną niekonwencjonalną * W ABC - o św. Antonim

359-823 1232-437X

N r 24/230 P IĄ T E K 16 C Z E R W C A 1995 C E N A : 40 gr (4000,- zł)

W ub. wtorek rybnicka służ­

ba zdrow ia w zbogaciła się o n ie z w y k le cenną a p a ra tu rę medyczną, a m ianowicie laser okulistyczny.

Uroczystość jego przekazania ZOZ- owi odbyła się w Przychodni Specjali stycznej przy ul. Byłych W ięźniów Po litycznych, dla której laser jest przezna czony. Wzięli w niej udział przedstawi ciele Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, m.in. dyrektor W ojewódzkie go Komitetu NFOZ Jerzy Sobolewski, a także w ładz m iasta z prezydentem Józefem Makoszem, członkinią Zarzą du M iasta dr Marią Kufa-Skorupową i przew odniczącym K om isji Zdrow ia RM Bolesławem Piechą.

Rybnicki ZOZ od dłuższego ju ż cza su czynił staran ia o pozyskanie tego urządzenia, którego zakup w końcu sfi nansowało po części miasto, część zaś środków pochodzi z Narodowego Fun duszu Ochrony Zdrowia.

Szczególne pow ody do radości ma również obecna na uroczystości kieru jąca Oddziałem Okulistycznym Szpita la Miejskiego nr 1 dr Aniela Kempiń ska -Aparatura ta, warta około m iliar da st. złotych, służy do leczenia zmian siatków kow ych oka - odklejenia sia tkówki

sia

tkó w ki czy zm ian zw yrodnieniow ych.

N ajczęściej dochodzi do nich z pow odu p o w ikła ń cu krzycow ych - m ów i dr Kempińska. - Trzeba pam iętać, że po 15 latach chorowania na cukrzycę, ok.

75 proc. chorych jest zagrożonych ś lepotą

w śród wszystkich innych j e j powodów.

L eczen ie laserem o ku listyczn ym j e s t najwłaściwszym sposobem j e j leczenia.

D zięki badaniu laserowemu można cu krzycowe powikłania oczne wykryć i le czyć o wiele szybciej.

Rybnik jest obecnie trzecim w w oje wództwie miastem dysponującym oku listycznym laserem. Urządzenie to będzie

M oment wręcznia lasera okulistycznego przez przedstawiciela NFOZ-u Jerze go Sobolewskiego (pierwszy z lewej). W środku dr Aniela Kempińska, obok niej dr Józef Meisel i przewodniczący Komisji Zdrowia R M dr Bolesław Piecha.

Zdj.: sol ślepotą, a p o 20 latach ta liczba zwiększa

się do 90 proc. Ślepota spowodowana cu krzycą m a d ziś p ie r w s ze m iejsce

Ambasador Francji w Rybniku

Goszczący z wizytą w Rybniku ambasador Republiki Francuskiej

Daniel Contenay (na zdjęciu z lewej) odbiera z rąk prezydenta Józefa M akosza pamiątkową płaskorzeźbę w drewnie z rybnickimi motywami. Ambasador wraz z towarzyszącymi m u osobami spotkał się w UM z przedstaw icielam i władz Rybnika, zw iedził m iasto, w tym M uzeum , oraz był gościem A lliance

Française. Zdj.: sol

SALON GIER HAZARDOWYCH I AUTOMATÓW

z a t r u d n i

b arm anki, barm anów i p ra co w n ik ó w salon u.

R y b n ik , R ynek, H otel P olski - B iała Sala.

Zgłoszenia: osobiście w godzinach od 10.0 0 - 24.00

Wizyta u przyjaciół

K ilku na sto dn io w a , skła d a jąca się z paru etapów , w y p ra w a p re z y d e n ta Jó zefa M a k o s z a do N ie m ie c i do F ra n cji m ia ła je d n o cze śn ie c h a ra k te r w iz y ty k u rtu a z y j nej i roboczej.

Do p ó łn o c n o w e s tfa ls k ie g o D o rsten prezydent został zaproszony na obchody E uropejskich Dni D orsten i Św ięta Starego M iasta, czyli spotkań p rzed staw icieli m iast z kilku kon ty nentów , z którym i D orsten utrzym u je w sp ó łp racę. O becni byli rów nież

go ście z innych p a rtn e rsk ic h m iast D orsten: m.in. z Izraela, Irlandii oraz F ra n c ji. O fic ja ln e s p o tk a n ia b y ły o k azją do rozm ów na tem aty gospo d arcze - To n ie m ie c k ie m ia sto j e s t otw arte na w szelkie ko n ta kty - mówi p re z y d e n t. - W arto z teg o s k o r z y sta ć, bo m o że m y s ię o d n ic h w iele n a u c zy ć . P o d o b n ie j a k u nas, ze w z g lę d u na p r z e m y s ł w y d o b y w c z y istnieje tam p ro b lem zw ałow ania ka m ie n ia . R o z w ią z a n o g o w sp o só b ,

c.d. na stronie 2

"Z łota L ira" została w kraju

O r k i e s t r d ę ty c h c z a r

Po raz p ierw szy w cztero letn iej h istorii M ię d z y n a rod ow ego F estiw alu O rk iestr D ętych o "Z łotą L ir ę ", o d b y w a j ą c e g o s ię p o d p a t r o n a t e m P r e z y d e n t a M ia s t a , n a j le p s z y o k a z a ł s ię z e s p ó ł p o ls k i.

Zgodnie z w erdyk tem jury, w którym za siadali: doc. Józef Szwed - w ykładow ca A kadem ii M uzycznej w K atow icach, Jirzi Szindel - d yrygent orkiestry “Vitkovak” z Czech - jednej z laure atek poprzednich edy cji festiw alu oraz re prezentujący N iem cy Tadeusz Folwarczny - m uzyk prow adzący w N iem czech w łasn ą szkołę m uzyczną,

"Złota Lira" przyzna na została Orkiestrze Dętej kop. “Krupiń ski” z Żor-Suszca.

c.d. na stronie 3

Wiceprezydent Marian Adam czyk wręcza nagrodę

"Złotej Liry" dyrygentowi zwycięskiej orkiestry z kop. "Krupiński" Arkadiuszowi Czyżowi

“ Sobota w Bytkowie” w Rybniku

Popularny program “Sobota w Byt kowie”, który wyemitowany zostanie 24 czerwca, poświęcony będzie Rybni kowi.

Ekipa telewizyjna już w poniedziałek nagrywała program w wybranych wcze śniej miejscach: w bazylice, na rybnic kich skwerach i Rynku. Zgodnie ze sce nariuszem oprócz stałych bywalców pro gramu przed kamerami wystąpili Metro polita Katowicki arcybiskup Damian Zimoń, ks. prałat Alojzy Klon, a razem z nimi Ślązak Roku ’94 Henryk Kon sek. Opowiedzą o sobie i swoich związkach

zw

iązkach z Rybnikiem, tak samo zresztą jak inni rybniczanie - żużlow iec Antoni Woryna i poeta Tadeusz Kijonka. Hi storię miasta i plany jego rozwoju zapre zentuje prezydent Józef Makosz, a w szystko to na tle plenerów Rybnika, przeplatane śląskim humorem i folklo rem w wykonaniu m.in. zespołu “Przy goda”.

Warto zobaczyć jak nasze miasto za prezentuje się na ekranie telew izora i wyboru jakiej tematyki dokonali realiza

torzy programu. /r/

Zdj.: Zb. Solarski

W programie o Rybniku wystąp ili m.in. arcybiskup Damian Zimoń, ks. Alojzy Klon i Henryk Konsek

1

GAZETA

RYBNICKA

T Y G O D N IK S A M O R Z Ą D O W Y

L e c z e n i e ś w i a t ł e m

Zdj.: Zb. Solarski

b

ędzie służyło chorym nie tylko z terenu n aszeg o m ia sta ale i o k o liczn y ch

gmin. /r/

(2)

Zarząd Miasta informuje Zarząd Miasta informuje

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH

WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

1. parcela nr 2975/132 o pow. 340 m kw. położona przy ul.

Szczygłów, zapisana w KW 106.754

cena wywoławcza: 3.500,00

2. parcela nr 2926/133 o pow. 558 m kw. położona przy ul.

Szczygłów, zapisana w KW 105.070 cena wywoławcza: 5.700,00

3. parcela nr 2931/133 o pow. 451 m kw. położona przy ul.

Szczygłów, zapisana w KW 108.044 oraz parcela nr 2942/

133 o pow. 444 m kw. położona przy ul. Szczygłów, zapisa na w KW 105.069

cena wywoławcza: 9.100,00

4. parcela nr 2992/191 o pow. 333 m kw. położona przy ul.

Pelargonii, zapisana w KW 104.948

cena wywoławcza: 3.700,00

5. parcela nr 2975/175 o pow.568 m kw. położona przy ul.

Piwonii, zapisana w KW 103.747

cena wywoławcza: 6.400,00

6. parcela nr 2991/180 o pow. 342 m kw. położona przy ul.

Piwonii, zapisana w KW 101.494

cena wywoławcza: 3.800,00

7. parcela nr 2569/131 o pow. 435 m kw. położona przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 100.294

cena wywoławcza: 3.150,00

8. parcela nr 2568/105 o pow. 429 m kw. położona przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 100.229

cena wywoławcza: 3.100,00

9. parcela nr 2570/131 o pow. 441 m kw. położona przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 100.297 cena wywoławcza: 3.200,00

10. parcela nr 2592/130 o pow. 425 m kw. położna przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 98.019 cena wywoławcza: 3.000,00

11. parcela nr 2604/131 o pow. 399 m kw. położona przy ul.

Sztygarskiej, zapisana w KW 97.834 cena wywoławcza: 2.900,00

12. parcela nr 2565/94 o pow. 434 m kw położona przy ul.

Sztygarskiej zapisana w KW 100.246 cena wywoławcza: 3.150,00

13. parcela nr 2534/63 o pow. 397 m kw. położona przy ul.

W yrobiskowej, zapisana w KW 100.923 cena wywoławcza: 2.900,00

14. parcela nr 2614/151 o pow. 489 m kw. położona przy ul.

Odległej, zapisana w KW 98.933

cena wywoławcza: 5.500,00

15. parcela nr 2769/68 o pow ierzchni 774 m kw. położona przy ul. Górniczego Stanu zapisana w KW 13,218

cena wywoławcza: 6.153,30 zł

16. parcela nr 2770/68 o pow ierzchni 752 m kw. położona przy ul. Górniczego Stanu zapisana w KW 13.218

cena wywoławcza: 5.978,40 zł

17. parcela nr 2771/68 o pow ierzchni 863 m kw. położona przy ul. Górniczego Stanu zapisana w KW 13.218

cena wywoławcza 6.860,85

Bliższych informacji udziela W ydział Geodezji i G ospo darki Gruntami Urzędu M iasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78 tel. 22-364.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.1995 r. o godzinie 10.00 w sali 37 I piętro budynku Urzędu M iasta Rybnika przy ul.

Chrobrego 2.

Wizje działek w terenie odbędą się w dniu 20 czerwca br.

gdzie zainteresowanych przedstawiciele Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oczekiwać będą:

- w dzielnicy W awok przy ul. Sikorek /obok pawilonu PSS/

w godz. 8.00 - 9.00

- w dzielnicy O rzepowice przy ul. Piwonii w godz. 11.00 - 12.00

- w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Górniczego Stanu w go dzinach 13.00 - 14.00.

W adium od każdej nieruchom ości wynosi 25 procent ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie tut. Urzędu naj później w dniu przetargu do godziny 9.30. Dodatkowo nale ży wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł od jednej nieruchomości.

W przypadku n iezaw arcia umow y przez w ygryw ającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu M iasta Rybnika przy ul. M iej­

skiej 7, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać.

Zarząd M iasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetar­

gu, w zględnie uniew ażnienia jeg o w yników bez podania przyczyny.

Wakacje z dofinansowaniem

Podczas wakacji letnich miasto Ryb nik przekaże około 60 tys. zł /600 mln st. zł/ na wakacyjne wyjazdy dzieci. Z różnych form w ypoczynku skorzysta 635 uczniów i prawie drugie tyle pozo stanie w mieście na półkoloniach.

Dzięki dofinansowaniu z w akacyjne go wypoczynku skorzystają m.in. dwa rybnickie R odzinne D om y D ziecka i O chronka Dzieci Biednych przy parafii N SPJ B oguszow ice. H arcerze b ę d ą mogli wypoczywać w Wapienicy, dzie ci ze SP nr 34 pojadą na kolonie do Li manowej, z SP nr 27 na obóz w ędrowny

Wizyta u przyjaciół

c.d. ze strony 1

który p o w in n i zo b a czyć n a si fa c h o w cy. H a łd y syp ie się w ten sposób, że są o n e w e fe k c ie n ie w id o c z n e d la m ieszka ń có w , a teren z w a ło w isk p o n ied łu g im cza sie w yg lą d a j a k o aza!

W arto w ięc te ko n ta k ty p o d tr z y m y wać i uczyć się o d ba rd ziej d o św ia d c zo n y c h , tym b a r d z ie j, ż e is tn ie je m o żliw o ść w yjadu tam na szych s p e cjalistów .

N a s tę p n y m e ta p e m p o d ró ż y był M etz. O d k ilk u ju ż la t trw a w s p ó ł p raca m iędzy W ydziałem Z arz ą d z a n ia i M a r k e tin g u u n iw e rs y te tu w tym m ieście, a takim sam ym w ydzia łem w chodzącym ak tu aln ie w skład C entrum K ształcen ia Inżynierskiego w R ybniku. N a staż do M etzu w yje dzie k o le jn y c h k ilk o ro stu d e n tó w i pedagogów z R ybnika.

w ęd ro w

ny, a dzieci z Zespołu Ognisk W ycho w awczych w Beskidy. Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli wspomoże również obozy rehabilitacyjne w miejscowości Chłopy dla dzieci z Fundacji “Uśmiech D ziecka” i w Pokrzywnej dla dzieci ze Specjalnego O środka Szkolno-W ycho wawczego.

W M iejskim O środku Sportu i R e kreacji oraz w SP 22 w okresie przerwy wakacyjnej funkcjonować będą półko lonie, k tó ry ch zo rg an izo w an ie było m ożliw e także dzięki p ieniądzom z

miasta. /a/

W In s ty tu c ie H y d ro lo g ic z n y m w N a n c y , g d z ie w y k o n a n o p ie rw s z y plan oczy szczaln i ścieków dla R yb­

nika, p rezy d en t p ro w ad ził rozm ow y o m ożliw ościach realizacji tego p la nu w oparciu o środki z B anku Św ia tow ego.

K olejnym fran cu sk im m iastem na szlaku podróży było S aint V allier w B u rg u n d ii, z którym R ybnik n a w ią z a ł k o n ta k ty je s z c z e w la ta c h 60.

D ziś k u lty w u je je II LO im. H anki S aw ickiej, a w izyta p rezydenta R yb nika p otw ierdza chęć ich utrzym ania i rozw oju.

A le s na p ołudniu F rancji je s t m ia stem , z k tó reg o ry b n ic c y fachow cy od z ie le n i z a c z e rp n ę li w iele p o m y słów , k tó re te ra z c ie s z ą nasze oko.

Byli tam na stażach, podpatryw ali i co ciekaw sze oraz m ożliw e do zrea lizow ania w naszych w arunkach k li m aty czn y ch ro z w ią z a n ia p rz e n ie śli do nas. T am te ż p o d p a trz o n o “ro n d ow e” skrzyżow ania. Prezydent M a kosz rozm aw iał z m erem A les o m oż liw ości dalszych kontaktów fachow ców od zieleni, ochrony środow iska,

Półkolonie z "Energetykiem"

Przeszło 120 dzieci może wziąć udział w półkoloniach, których organizatorem jest

“Klub Energetyka”. Podczas 3 turnusów już od 26 czerwca do 26 sierpnia dzieci, w 40-osobowych grupach, będą mogły wspólnie się bawić, uczestniczyć w wy cieczkach, zabawach sportowych, uczyć się pływać, jazdy konnej czy strzelania.

Zajęcia trwać będą od 9.00 rano do 15.00, w soboty do 20.00. Dzieci muszą zapewnić sobie tylko wyżywienie. Koszt półkolonii wynosi 150 tys., a turnusy trwa

ją 2 tygodnie. /a/

a także drogow ców . Poza tym p rz e k a z a ł w ła d z o m teg o fra n c u s k ie g o m iasta uchw ałę p o d jętą na ostatniej, m ajow ej sesji Rady M iasta R ybnika d o ty c z ą c ą p o d p is a n ia o fic ja ln e j um o w y o w s p ó łp ra c y . P re z y d e n t odw iedził także p obliskie Saint C ri sto l, g d z ie m ie s z k a s p o ra g ru p a F ran cu zó w p o lsk ie g o p o ch o d zen ia, których przodkow ie przyjechali tu w p o s z u k iw a n iu p ra c y po p ie rw s z e j w ojnie św iatow ej.

O s ta tn im e ta p e m p o d ró ż y b y ło M azam et, a konkretnie udział w uro czystościach zw iązanych z 10. rocz n ic ą n a w ią z a n ia k o n ta k tó w m iędzy tam tejszy m K a to lic k im L iceum im.

Joanny d ’A rc a P ryw atnym L iceum O g ó ln o k sz ta łc ą c y m ss. U rsz u la n e k w R ybniku. K o n tak ty te, naw iązane w czasach dla nas n ajtru d n iejszy ch , p rzetrw ały do dziś i zostały ro zsze rzone ró w n ież na m iasto. P rezydent ro zm aw iał tak że z g ru p ą fa rm a c e u tów , któ rzy do dziś o rg a n iz u ją ro z p o c z ę tą p rzed laty akcję zbiórki le ków , k tó re tr a f ia ją p ó źn iej do ry b nickich szpitali.

L is t d o r e d a k c ji

Czysto i miło

Za waszym pośrednictw em chciałam bardzo serd eczn ie p o d zięk o w ać p a niom ze sklepu m ięsnego na rogu ul.

Reja i Sobieskiego u pana Procka. W tym sklepie panie s ą m iłe i czyste, a szczególnie bardzo miłe, m ilutkie za w sze u śm iech n ięte s ą panie Jo an n a M agiera i A urelia Smołka. Wydaje mi się, że najlepszym przykładem dobrej, miłej ekspedientki je s t p. Joanna. M y ślę, że jakby G azeta Rybnicka ogłosiła konkurs na najbardziej sym patyczną ekspedientkę sklepów mięsnych i spo żyw czych w ygrałaby z p ew n o ścią p.

Joanna. Szkoda tylko, że sz e f sklepu nie zafundow ał paniom em blem atów, zresztą i tak klienci wiedzą, o którą pa n ią chodzi. Od kilku dni kupuję w yro by w tym sklepie bo mi sm akują i m o jej rodzinie, a synowi szczególnie pa

rówki grube, innych nie zje.

Jest to nie ty lk o m o ja o p in ia , ale w szystkich znajom ych, które tam się zaopatrują w w ędliny i mięso.

Stała klientka Adres do wiadomości redakcji

Chore dziecko prosi o pomoc

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 w Rybniku-Stodołach, Rada Pe dagogiczna oraz Samorząd Uczniowski zwraca się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe dla ciężko chorego ucznia klasy V - Grzegorza Urbanka. Koszty le czenia wstępnego, które wynoszą około 6.500 zł przekraczają możli wości finansowe rodziców, którzy na utrzymaniu mają jeszcze czwór kę dzieci.

Mamy nadzieję, że łańcuch ludzi dobrej woli uratuje życie dziecka.

Za każdą, nawet najm niejszą, wpłatę na konto rodziców - PKO BP O/Rybnik 27733-143563-174-1 serdecznie dziękujemy.

W sobotę 2 czerw ca odbyło się w W arszawie spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Tadeusza Zielińskie go z finalistami II Olimpiady Wiedzy o Praw ach Człowieka. U czestniczyła w nim 60-osobowa czołówka spośród 2,5 tys. uczestników tego konkursu w skali ogólnopolskiej. Z naszego regionu do tego grona dostała się jedynie dw ójka

uczniów: Aleksander Zioło z I LO w Żorach i Lesław Grzonka z II LO w Rybniku. Aby przebrnąć przez elimina­

cje szkolne należało wykazać się w ie­

dzą z dziedziny prawa, polityki, filozo­

fii oraz, oczyw iście, praw człow ieka.

W finale centralnym , który odbył się

Każdy los wygrywa!

Rybnickie Koło Polskiego Stowa­

rzyszenia na Rzecz Osób z Upośle­

dzeniem Umysłowym zaprasza wszy­

w szy

stkich chętnych do w zięcia udziału w LOTERII FANTOW EJ, która odbędzie się w niedzielę 18 czerw ca br. przy ko ściele św. Jadwigi w Rybniku na osie dlu Nowiny. Całkowity dochód z lote rii, w której każdy los wygrywa, zosta nie przeznaczony na dofinansowanie kolonii rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

W spom óżmy akcję, która sprawi, że dzieci pokrzyw dzone przez los spędzą wakacje poza Śląskiem.

Dzień Dziecka w Boguszowicach

Oprócz wymienionych w tekście “Py ton w Boguszowicach” szkół, w projek cjach film u “101 Dalmatyńczyków”

w zięła udział SP nr 20 w G otartow i cach, której uczniowie szczególnie licz nie przybyli do Domu Kultury. /a/

Mistrz matematyki

W konkursie matematycznym zorgani zowanym dla klas III szkół podstawo wych najlepsza okazała się Agnieszka Szal ze Szkoły Podstawowej nr 18 z R ybnika. D wa rów norzędne m iejsca drugie zajęli Karina Drzał z SP 12 w Jastrzębiu i Paweł Czyż z SP 2 z Żor.

Trzecie i czw arte m iejsce należały do rybniczan - sklasyfikow ani zostali na nich odpowiednio Piotr Lusiński - SP 9 i Barbara Żurawicka - SP 31. /a/

pod koniec kwietnia w Toruniu, wyma gana b y ła je s z c z e lep sza znajom ość tego m ateriału. Tłum aczy to, dlaczego rozm owa prof. Zielińskiego z olim pij czykam i przybrała kształt konferencji prasow ej, a pytania z sali były nieraz b ardziej szczeg ó ło w e niż zadaw ane zwykle przez dziennikarzy. Rzecznik zdawał się być zaskoczony obeznaniem m łodych w tajnikach praw a i wielkiej poli tyki. Źródła zain tere sowań młodzieży taką tem atyką należy upa trywać - jak uważa na uczyciel historii K ry stian T om iczek z II LO w R ybniku - przede w szystkim w lekcjach h isto rii w klasie IV oraz Wiedzy o S p o łecze ń stw ie.

Uczniowie przygotują na każdą lekcję swego rodzaju “ serw isy pra sow e” , przez co wyra bia się w nich zainte reso w an ie te m a ty k ą bieżącą. Dużo daje też przykład kole gów, którzy dzięki zdobyciu tytułu lau reata są przyjm ow ani bez egzam inów na studia; ten przyw ilej nasi finaliści w ykorzystali wybierając prawo na Uni w ersytecie M arii Curie-Skłodow skiej

w Lublinie. L . Grzonka

Olimpijczycy u rzecznika

Lesław Grzonka z p r o f T. Zielińskim

2

(3)

Współpraca szpitali

Goście z Bedburg-Hau

Kontakty Rybnickiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ze Szpitalem Psychiatrycznym w Bedburg- Hau w Niemczech trwają już 2 lata.

Od 1992 roku miało miejsce już 15 wza jem nych wizyt. W ub.

tygodniu po raz kolejny delegacja nadreńskiego szpitala z dyrektorem le karskim Aleksandrem Eckertem i burmistrzem miasta Bedburg-Hau - Hansem Geurtsem go ściła w Rybniku. Tym razem Niemcy byli go śćmi władz samorządo wych, reprezentowa nych m.in. przez wice prezydenta Mariana Adamczyka, przewo dniczącą RM Urszulę Szynol, Marię Kufa- Skorupę odpowiadającą

jako członek Zarządu M iasta za sprawy zdrowia, przewodniczącego Komisji Zdro wia RM Bolesława Piechę oraz dyrektora ZOZ-u Ryszarda Kufla, a ze strony ryb nickiego szpitala w spotkaniu uczestniczyli Wiesława Paszenda - przełożona pielę gniarek i Leszek Asman - szef lekarzy.

Podsumowano dotychczasowe kontakty oraz wymieniono okolicznościowe pamiąt ki. Goście zwiedzili również miasto.

Umowa o współpracy szpitali polskiego i niemieckiego została podpisana 2 lata temu. Zadeklarowano w niej i od tej pory realizowano wymianę doświadczeń zawo­

dowych, wzajem ną pomoc, utworzenie wspólnych grup dla rozwiązywania po­

wstających problemów. Od tamtej pory w szpitalach przebywały grupy lekarzy, pielę­

gniarek, psychologów, terapeutów.

Efektem czerwcowego spotkania ma być

utworzenie w Rybniku centrum rehabilita cji dla pacjentów i zorganizowanie w paź dzierniku sympozjum członków Polsko- Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrycz nego. Przede wszystkim jednak zorganizowane

zo rg an izo

wane będą wspólne wakacje pacjentów ze szpitala rybnickiego i z Bedburg-Hau. Bę dzie to pierwszy tego typu urlop w Polsce zorganizowany dla chorych z dwóch państw. Jeszcze nie podjęto decyzji o miej scu wypoczynku - w grę wchodzą ośrodki w Ustroniu i Jaworzu koło Bielska-Białej.

“Mamy ju ż pewne doświadczenie w orga nizowaniu takich wakacji - powiedziała Wiesława Paszenda - przełożona pielęgnia rek z rybnickiego szpitala. - W tym roku w wyjeździe będzie uczestniczyć 20 osób ra zem z Niemcami ”.

Współpraca z Bedburg-Hau rozwija się dzięki Polsko-Niemieckiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu również od 2 lat działa jącemu w Rybniku. Pomaga ono znacznie przy wymianie doświadczeń terapeutycz

nych i szkoleniu kadr. /a/

Zdj.: sol Burmistrz Bedburg-Hau Hans Geurts przekazuje upominki

na ręce przewodniczącej Rady Miasta Urszuli Szynol

Rybnicka m łodzież w Nancy

Na zaproszenie Liceum im. św. Leona IX w Nancy przebywała w tym francuskim mieście ponad 30-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z IV LO w Rybniku-Chwało wicach. Wyjazd ten przygotowywany był

już od roku i poprzedził go okres korespon dencji francuskich i polskich licealistów.

Rybnicka młodzież zwiedziła miasta Lota ryngii i Alzacji, Epinal, Luneville oraz Strasbourg i Verdun, najdokładniej jednak Nancy. Rybniczanie zostali przyjęci w me rostwie tego miasta, we wspaniałych baro kowych salach, gdzie ze strony gospodarzy padło pod adresem Rybnika i Polski wiele bardzo ciepłych słów. W imieniu naszych licealistów przemówił rybnicki romanista Adam Nowak: “/.../Nancy w Lotaryngii i Rybnik na Górnym Śląsku łączą podobne problemy regionów pogranicza. Z naszym

wspólnym sąsiadem mieliśmy w ubiegłych wiekach podobne kłopoty. Jednak to co najbardziej łączy nas z Nancy, dzięki cze mu czujemy się tutaj trochę ja k u siebie, to osoba Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski i księcia Lotaryn

gii./.../

W Nancy, na głów nym placu miasta, stoi potężny pomnik króla Stanisława, który przez mieszkańców Nancy jest niezwykle ceniony, jak żadna inna postać zwią zana z ich miastem i re gionem. Na skutek poli tyki rosyjskiej Stanisław Leszczyński zmuszony był w 1736 roku zrzec się polskiej korony.

Przybył wtedy do Fran cji, gdzie jego córka Ma ria była żoną króla Lu dwika XV. Zięć uczynił Stanisława księciem Lo taryngii. Stanisław Le szczyński wielce się swojej nowej ojczyźnie przysłużył. Dokonał wielkiej przebudowy Nancy i innych miast, był mecenasem muzy ków, architektów, pisa rzy, zdobywając uznanie mieszkańców Nancy i całej Lotaryngii. Goście z Polski czują się w tym mieście i w tym regionie dobrze, jakby część splendoru księcia “Stanislasa” - bo tak go nazywają Francuzi - spłynęła również na współcze snych Polaków. Podobne wrażenie przy wieźli również z Nancy rybniccy licealiści z Chwałowic. Podszkolili się językowo, po znali francuską kuchnię, styl życia, archi tekturę i podróżując - zdobyli nowe do świadczenia. Teraz natomiast muszą się już przygotowywać do rewizyty, gdyż licealiści z Nancy przyjadą do Rybnika w drugiej po łowie września br.

/szoł/

Licealiści z I V LO w Rybniku - Chwałowicach pod po m nikiem króla Stanisława Leszczyńskiego na głównym placu w Nancy we Francji

Orkiestr dętych

czar

c.d. ze strony 1

D yrygent tej o rk iestry Arkadiusz Czyż, prowadzący cały trudny i ambit ny pro g ram bez p arty tu ry , otrzy m ał również nagrodę dla najlepszego dyry genta festiwalu.

Jak co roku, otwarcie festiwalu miało miejsce na płycie Rynku, dokąd orkie stry zeszły się “gw iaździście” z kilku punktów miasta. Tam nastąpiła prezen tacja zespołów i oficjalne otwarcie fe stiw alu, którego dokonał w iceprezy dent Marian Adamczyk. W to samo piątkow e popołudnie i w ieczór m iały m iejsce pierw sze koncerty - p rzesłu chania i pokazy paradnej musztry.

W tym roku przez estrady na Rynku, pod Teatrem Ziem i Rybnickiej i jego salę przewinęło się ponad 20 zespołów, które razem utworzyłyby ogromną, po nad 100 0 -o so b o w ą o rk iestrę. N ie w szystkie brały udział w konkursie, wszystkie jednak zaprezentowały przed rybnicką publicznością w spaniały po ziom. O zdobą festiw alu był w spółpra cujący na co dzień z w ojskow ą orkies

trą z Rzeszowa zespół dziew cząt gra jących na szałamajach, dawnych instru mentach, kiedyś drewnianych, dziś me talowych, o bardzo oryginalnym kształ cie.

W niedzielnym koncercie galowym, zamiast zapow iadanego zeszłoroczne go laureata czyli Prezydenckiej O rkie stry Gwardii N arodowej Ukrainy, wy stąpiła Orkiestra Przykarpackiego

Okręgu Wojskowego Ukrainy ze Lwowa, dając praw dziw y show , co licznie zgrom adzona w sali p u b lic z ność nagrodziła burzliw ą owacją. Ta li cząca około setki muzyków orkiestra z lek k o śc ią p rz e rz u c a ła się z rytm ów marszowych na południowoam erykań skie, z muzyki ludowej na s tra u s s o w ską

starau sso w

s k ą k la s y k ę i s w in g . T o n ie b y li s z ty w n i w o js k o w i, to s h o w m a n i c z y s te j w o d y - r o z k o ł y s a n i, r o z ś p ie w a n i, ta k ż e po p o ls k u , k ie d y n a k o n ie c z a p r e z e n t o w a l i k r a k o w ia k a i “S z ł a d z i e w e c z k a do l a s e c z k a ”.

W d ru g ie j c z ę ś c i k o n c e r tu w y stą p ił la u re a t “ Z ło tej L iry ” - O rk ie stra D ęta kop. “ K ru p iń s k i” . Z a p re z e n to w a ła m oże ona m niej e s tra d o w y , a le b a rd z o a m b itn y i tr u d n y , d o sk o n a le w y k o n a n y p ro g ra m .

P ra w d z iw ie m o cn y m k o ń co w y m a k o rd e m f e s tiw a lu b y ł w to rk o w y k o n c e r t O r k ie stry S ił P o w ie tr z n ych USA z C o lo ra d o S p r in g s.

6 6 - o s o b o w y z e s p ó ł p o d d y r e k c j ą H. Bruce G ilkesa m ógł zasp o k o ić

n a jr ó ż n ie j s z e i n a jw y b r e d n ie js z e m u z y c z n e g u s ta . O r k ie s tr a p r z e i sta c z a ła się w m ig w ja z z o w y b ig- b a n d , to w a rz y s z y ła w c h o d z ą c e j w je j s k ła d g r u p ie c o u n tr y an d w e

stern o raz śp ie w a ją c y m so listo m , a

w szystko w porywającym tem pie i na w ysokim muzycznym poziom ie. T rę b aczy, sa k so fo n istó w i p u z o n is tó w m ógłby orkiestrze po zazd ro ścić n a j lepszy zespół jazzow y, zaś w ykonania piosenki z film u “K ról L ew ” nie po w stydziłby się sam Elton John! Były jazzow e standardy, m uzyka film owa i

nieśm iertelny rock n ’roll. Nie zabrakło polskich akcentów - B ruce Gilkes za prosił na dyrygenckie podium dw oje dzieci z sali, które radziły sobie z pa łeczką całkiem nieźle. O kazało się, że na sali je s t G rzegorz M ielim ąka, ry b n iczan in , kiedyś d y ry g en t, s z e f i w spółtw órca sukcesów tegorocznego laureata “Złotej Liry” czyli orkiestry z kop. “ K ru p iń s k i” , d ziś k a p e lm is trz O rk iestry K oncertow ej W ojska P o l skiego. N a prośbę szefa amerykańskiej o rk ie stry sta n ą ł on za d y ry g en ck im p u lp ite m i p o p ro w d z ił n ajb a rd z ie j a m ery k ań sk i u tw ó r w p ro g ram ie , marsz “Gwiazdy i pasy... ”. W cześniej A m erykanie odegrali h ejn ał z w ieży K ościoła M ariackiego i odśpiewali po p o lsk u k ra k o w ia k a o raz p io sen k ę

“Płynie Wisła, płynie... ”, czym ju ż zu pełnie zaw ojowali sobie publiczność.

Z rąk w iceprezydenta Jerzego Ko guta i dyrektora festiw alu Mariana Wolnego szef amerykańskiej orkiestry odebrał replikę “Złotej Liry” oraz fe stiw alow y proporzec, sam zaś ofiaro w ał p am iątk o w y m edal. D y rek to r Wojciech Bronowski - w spółpom y słodaw ca festiw alu i jego w spółorga nizato r - zadedykow ał je d e n z utw o rów wszystkim, dzięki którym impreza m ogła się odbyć: od w ład z m iasta, które w spom ogły festiw al finansowo, poprzez kom itet organizacyjny, który całą tą ogrom ną m achiną kierował, aż do służb technicznych i pomocniczych.

T rzeba dodać, że festiwal rozszerza swój zasięg: orkiestry koncertowały nie tylko w Rybniku, ale i kilku innych mia­

stach regionu - K nurowie, Gliw icach, K atow icach i Zabrzu. W spółpraca z organizow anym i w tym sam czasie w K rakow ie Spotkaniam i M uzycznym i O rkiestr W ojskow ych spraw ia, że do R ybnika zjeżdżają orkiestry tak dobre, ja k choćby am erykańska czy u k raiń ­

ska.

IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych przeszedł do historii, a organiza torzy ju ż m yślą o roku przyszłym, kiedy to im preza ta obchodzić będzie swój pierwszy, mały jubileusz. W.R.

Rewelacyjna amerykańska orkiestra z Gór Skalistych

Pierwszą część koncertu galowego wypełnił koncert Orkiestry Przykarpackiego Okręgu Wojskowego Ukrainy ze Lwowa

Prawie 40 dziewcząt z szałamajami z Rzeszowa stanęło w niedzielę na czele chórów zrzeszonych w Okręgu Rybnic kim P olskiego Z w iązku C hórów i O rkiestr, by w spólnie z nimi przem a szerow ać do rybnickiej b azyliki na mszę z okazji 75-lecia istnienia okręgu.

W ram ach jubileuszu odbył się przed teatrem występ połączonych chórów, a także kilku orkiestr dętych uczestniczą cych w festiw alu o “Z ło tą L irę” . N a uroczystościach obecny był prezes Za rządu G łównego PZChiO W alter Stryja oraz prezes Oddziału Śląskiego Rajmund Hanke.

O ddział Rybnickiego PZChiO zrze sza około 300 śpiewaków i każdy pra wie chór może pochw alić się piękną, d łu g ą tra d y c ją w k rzew ien iu ruchu śpiewaczego, tak charakterystycznego dla Śląska i mającego niemały udział w utrzymywaniu polskości tych ziem.

/r/

75 lat Rybnickiego Okręgu PZChiO

Przed TZR wystąpiły połączone chóry zrzeszone w Rybnickim Okręgu PZChiO.

Zdj.: sol

3

(4)

Ostatni koncert sezonu

robi ogromne wrażenie, bogactwem ryt mu i dźwięków. Wydaje się, że kompozytorowi

Konstanty Andrzej Kulka pokazał swoją klasę. Zdj.: sol Trzydziesty piąty sezon swojej działal

ności orkiestra Filharmonii ROW-u za kończyła mocnym ak

centem.

N a deskach Teatru Ziemi Rybnickiej wy stąpił jed en z n ajlep szych skrzypków pol skich, podziwiany rów nież na najw iększych estradach świata Kon stanty Andrzej Kul ka. Z towarzyszeniem filharmoników pod dyrekcj ą Sławomira C h r z a n o w s k i e g o przedstawił on rybnic kim melomanom kon cert skrzypcowy A-dur Mieczysława Karłowi cza. Sylwetkę kompo zytora oraz samo dzie ło przybliżyła w słowie w iążącym K am ila K iełbińska. Jej pobu dzająca w yobraźnię opow ieść m iała na pew no w pływ na odbiór dzieła, które uchodzi za trudne, i to zarów no dla solisty, ja k i dla orkiestry.

M istrz K ulka pokazał

cały swój kunszt techniczny, choć, we­

dług opinii niektórych melomanów, w jego grze za mało było uczucia i ognia.

Drugą część koncertu wypełniła, po przedzona również ciekawym wprowa dzeniem , VII Sym fonia A -dur L. van Beethovena w wykonaniu orkiestry Fil harmonii ROW. Wielkie, trzyczęściowe dzieło głuchnącego ju ż kom pozytora

k o m p o

zytorowi zależało na tym, by nie dać mu zykom ani chwili oddechu, bo tempo nie słabnie ani na moment. Rybnicka orkie stra z perfekcją potrafiła przekazać potę gę twórczej siły Beethovena, w pełni za sługując na brawa, których publiczność nie szczędziła.

Czekamy na równie udany koncert na rozpoczęcie nowego sezonu. /r/

Z Miami do Rybnika

I znów praw dziw a gwiazda na Małej Scenie R ybnickiej! W piątek 16 czerwca o godz. 2.00 zagra tu zna komity gitarzysta, absolwent W y działu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w K atow icach Krzysztof Barcik. Od roku 1980 w spółpracuje on z n ajlep szymi formacjami muzycznymi, nagry wa płyty, gra w większości krajów Eu ropy i USA. Od 1990 roku w spółpra cuje ze znakom itym k om pozytorem m uzyki film ow ej K rzysztofem P re i snerem, nagrywając dla niego gitarowe ścieżki dla takiej czołow ej w ytw órni film ow ej ja k W arner B ross oraz in nych wytwórni w H ollyw ood, a także dla BBC. W nagryw aniu jeg o pierw szego, autorskiego krążka kom pakto wego w zięła udział U rszula Dudziak.

W roku ub. K. Barcik został przez M a gazyn M uzyczny “G itara i B as” w y brany "N ajlepszym gitarzystą w kate gorii syntezator gitarow y" , w tym sa mym roku otrzymał stypendium przy znane przez U niversity o f M iam i na Florydzie i aktualnie je st studentem i asystentem W ydziału Jazzu w Szkole Muzycznej tej uczelni.

W Rybniku K rzysztof B arcik zagra z: Grzegorzem Kapołką - git., Zbi gniewem Jakubkiem - kbds, Dariu szem Ziółkiem - bass i Adamem Buczkiem - dr.

Sympatyków jazzu zapraszamy!

Edukacja ekologiczna

Po dwóch m iesiącach przygotowań, przy w spółpracy W ydziału O chrony Środowiska Urzędu Miasta w pierw szą sobotę czerwca odbyły się w II Liceum O g ó ln o k ształcący m obchody “ D nia Ziem i” . M łodzież w spólnie z nauczy cielami przygotow ała szereg atrakcji:

m ożna było kupić zdrow ą żyw ność i rośliny doniczkow e, m iała ró w n ież miejsce wystawa zwierząt, w tym egzo tycznych, a także m ecz piłki nożnej między uczniami z fakultetu biologicz no-chemicznego, a reprezentacja szko ły, która zresztą go wygrała. Przez cały czas trwały liczne konkursy - ucznio w ie głosow ali na n ajlep szy plakat, wiersz, album fotograficzny i najmilsze zwierzątko. Zwyciężył plakat autorstwa Sylw ii K arw ot z kl. III f, n ajlepszy wiersz był dziełem Sebastiana Ciema ły z kl. II e, najwyżej oceniono album z zestaw em zdjęć Hanny Olpińskiej z kl. II c. Do tej samej klasy chodzi też w łaścicielka najm ilszego zw ierzątka - Ewa Motyka.

N ajtrudniejszą konkurencją był je d nak turniej wiedzy ekologicznej. N ale żało się w nim wykazać szeroką w iedzą z biologii, chemii i geografii. W ygrała go uczennica klasy II d - Monika Bluszcz. Kto chciał, mógł obejrzeć je den z filmów o tem atyce ekologicznej

wyświetlanych w szkolnej auli. W ystą pił też “Ślązak Roku” H enryk Konsek w raz z zespołem . Znany gaw ędziarz i

“ Kondy G otartow ickie” przedstaw ili

Maria Minkus i Hanna Liczba. Jak przyznały, tego typu wydarzenia są rze­

czą bardzo w ażną w edukacji młodych, zw ażyw szy na w ycofanie ekologii z

Na tle swoich prac stoją: Iwona G awlik / I I m. w konkursie na plakat/, Seba stian Ciemała, H anna Olpińska, Ewa Motyka. Zdj.: L.G.

Rynek 5

dodać, że omawiany bu dynek ma bardzo intere sujące piwnice. A wieść gminna głosi, że powsta nie tam kawiarnia...

szoł

Kamienica przy Rynku z numerem pią tym, w której dziś mieści się dom handlo wy “Merkury”, został zgrabnie wkompo nowany w pierzeję Rynku. Kamienica po siada dwuspadowy dach

kalenicowy, przysłonię ty od frontu szczytem o powyginanych secesyj nych formach. Kamieni ca ta widnieje już na ar chiwalnych zdjęciach z 1910 roku, można więc przypuszczać, iż wybu dowano j ą około roku 1900. Przemawiają rów nież za tym dane archi tektoniczne. Od począt ku budynek ten miał przeznaczenie handlo we, zmieniono jedynie kształt okien wystawo wych na parterze i pierwszym piętrze.

Ostatnia renowacja ele wacji kamienicy i znaj dującego się w niej skle pu nastąpiła przed ro kiem. Warto również

Kina Koncerty

“APOLLO”

16 czerwca, godz. 17.00, 19.15, 17 czerwca, godz. 16.00, 18.00, 18 czerwca, godz. 17.00, 19.15 - “BAR WY N O C Y ” , prod. USA /od lat 15/

19- 22 czerwca, godz. 17.00, 19.15 -

“EPIDEM IA”, prod. USA /od lat 15/

DKF “EKRAN” przy TZR 19 czerwca, godz. 19.00 - “PO LSK A ŚMIERĆ”, reż. W. Krzystek, wstęp za karnetami oraz kartami wstępu

“PREMIEROWE” przy TZR

20- 22 czerwca , godz. 18.45, 19.30 -

“PULP FICTIO N ” , prod. USA /od lat 18/, cena 5 zł.

“WRZOS” Niedobczyce 18 czerwca, godz. 17.00 - “4 W ESE LA I POGRZEB”, prod. USA

“ZEFIR” - Boguszowice 18-22 czerwca, godz. 17.00, 19.00 -

“ U LIC Z N Y W O JO W N IK ” , prod.

USA /od lat 12/

Imprezy

Mała Scena Rybnicka 16 czerwca, godz. 20.00 - K oncert K rzysztofa Barcika, wstęp 5 zł, wolny dla czło n k ó w H ig h lig h ts C o llectio n Club za okazaniem karty klubowej.

Wystawy

Muzeum - Stary Ratusz W ystawa stała pt. “RYBNIK - M OJE M IASTO”, czynna /z wyjątkiem ponie działków / od 10.00 do 14.00, w środy od 10 do 18.00, niedziele od 14.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Dom Kultury - Niedobczyce W ystaw a tw ó rczo ści plastycznej uczniów SP nr 9 z W odzisławia - prace pod kierunkiem Grażyny Zarzeckiej - Czech, wstęp wolny

Teatr Ziemi Rybnickiej 16-18 czerwca, godz. 10.00 - 18.00 - TARGI MEDYCYNY N IEKONW EN CJONALNEJ - m.in. radiesteci, bioe nergoterapeuci, różdżkarze, prezenta cje zdrow ych w kładek do obuw ia, fil trów w odnych B ritta , k o sm ety k ó w k rzem ow ych, in d y w id u aln e p o rad y , diagnozow anie, prelekcje, z io ło lecz nictwo i inne, wstęp 3 zł.

Dyskoteki

D y s k o t e k i

Restauracja “OLIMPIA” - Kamień Piątek, 16 czerwca, od 20.00 do 2.00

Mała Scena Rybnicka Sobota, 17 czerwca, od 19.00 do 1.00

Kino “APOLLO”

Sobota, 17 czerwca, od 20,00 do 2.00

Zabawy

Mała Scena Rybnicka Niedziela, 11 czerwca, od 17.00 do 23.00, tańce w rytm ach lat 60. i 70., cena 3 zł

/gw/

Młodzi tancerze z II LO

N ie w ie lu z nas w ie, że w II LO obok o lim pijczyków , arty stó w czy g a w ę d z ia rzy is tn ie je ró w n ie ż g ro n o u ta le n to w a n y ch ta n c e rz y . Od b lis k o tr z e c h la t u c z e ń II LO im . H.

Sawickiej Ł ukasz Szejka z kl. II d jest szefem i duszą gru py tanecznej “ Mad - Mi l ” . Z e sp ó ł w y s tę p u je na w s z y s tkich

w szy

stkich w iększych im prezach w “ H an c e ” , ja k np. w czasie w yborów m iss szkoły czy pożegnania m aturzystów . M ło d z i n a s tę p c y Jo h n a T ra v o lty m a j ą ju ż na sw oim koncie kilka d u ży ch su k c e s ó w . N a V F e s tiw a lu M ło d zieży S zkolnej w K ato w icach zdobyli w y ró żn ien ie I sto p n ia, a na W ojew ódzkich Spotkaniach T anecz nych O lkusz ’95 - II m iejsce. M łodzi ta ń c z ą g łó w n ie u k ła d y do m u zy k i pop. W skład zespołu w chodzi sz e f i d z ie w ię ć ła d n y c h d z ie w c z ą t. Ich w ystęp na p o żeg n an iu m atu rzy stó w

’95 w yw ołał ap lau z w śród p u b lic z ności. M iło usłyszeć o kolejnych ta lentach rodem z Rybnika.

L. Grzonka

Najlepsze powinszowania dla naszej kamratki z roboty

Uśki Szczerbaniewicz kiero łobchodzi okrągło

rocznica urodzin,

żeby sie jej dziecka i gryfno wnuczka zdrowo chowały, żeby sie z nią ślubny nie wadził, a yno pszoł i przygadywoł i wdycki miała piniądze na żymły,

wuszt i bombony

kamratki z roboty

KONCERT PLENEROWY

w Centrum Muzycznym

Centrum M uzyczne w Rybniku przy ul. Hibnera 41 zaprasza 17 czerwca br.

o godz. 19.00 na KONCERT PLE NEROWY.

Z d edykacją m uzyczną dla w szyst­

kich niepełnosprawnych dzieci, ich ro­

dziców i pedagogów w ystąpią ucznio­

wie Centrum M uzycznego oraz młodzi artyści szkół m uzycznych z Rybnika i R acib o rz a, a także ze S połecznego Ogniska Muzycznego.

4

program pt.: “Po naszymu czyli p o Ślą s k u ”. W idać było d obrą organizację i zapał młodzieży. Nad całością czuwały nauczycielki: Agnieszka Ciesielska,

programów nauki biologii. Organizato rzy ju ż teraz m yślą o roku przyszłym.

“Dzień Ziemi ’96" ma pozostać nieza

pomniany. L. Grzonka

DRZEWKO życzeŃ

(5)

Wielki pod każdym względem!

Abecadło Rzeczy

Śląskich

P

rzekonywał mnie kiedyś pe wien ksiądz, że w jego parafii św. Antoni Padewski uważa ny jest prawie za “czwartą osobę bo ską”. W Europie Antoni należy do gro na n a jp o p u la rn ie jsz y c h św iętych, a je g o k u lt trw a od śred n io w iecza po dzień dzisiejszy. Pochodził z Lizbony w P o rtu g alii, a za datę je g o urodzin p rzyjm uje się rok 1195, na rok w ięc bieżący przypada 800-lecie jego uro dzin. Pochodził z kupieckiej rodziny Buglioni, a na chrzcie otrzym ał imię Ferdynand. Jako m łodzieniec w stąpił do zakonu K anoników R egularnych, je d n a k pod w rażen iem zakonu św.

Franciszka z Asyżu przystał do franci szkanów. Obrał sobie wtedy nowe imię

“A ntoni” , ku czci św. A ntoniego Pu stelnika, żyjącego na przełomie III i IV wieku. A ntoni zm arł w P adw ie 13 czerwca 1231 roku i miasto to jest cen trum jego kultu, gdzie nazyw any je s t zwyczajnie “il Santo” czyli “św ięty” i wszyscy wiedzą, że chodzi o A ntonie go. Fakt wielkiej popularności, nie tyl ko po śmierci ale i za życia, zaw dzię czał Antoni swej osobowości. Ten wy kształcony, pobożny i pełen życia czło wiek był wybitnym kaznodzieją. Jego słuchacze nie mieścili się w kościołach i Antoni głosił kazania na placach lub na w zgórzach pod murami miejskimi.

Ludzie pod wrażeniem nauczania A n toniego stawali się lepsi i wobec jego silnej osobowości nie pozostawali obo jętnymi. Niektóre wyobrażenia święte go, przedstawiające go jako drobnego, g ładkolicego m ło d zień ca z lilijk ą i Dzieciątkiem, są dalekie od rzeczyw i stości. A ntoni był człow iekiem o bystrym

b y

strym i zdecydow anym spojrzeniu, a nogi i ko lan a m iał sch o ro w an e od podróżow ania z kazaniam i i długiego klęczenia podczas mo

dlitw . Był ró w n ież czło w iek iem pełnym życia, n ieo b ce mu były tak że rozkosze p o d n ieb ien ia. N ic dziw nego, że przy jego stole trzeba było wyciąć półokrągłe wy cięc ie na pokaźny brzuch. Jego potężna figura i 190 centym e trowy wzrost oraz do nośny głos p o w o d o w ały, że na w ielkich placach naw et z dale ka był bardzo dobrze słyszany i widziany.

K

ult świętego Antoniego p rzy jął się rów nież w całej P o l sce, a także na Śląsku.

Od w ieków też u zna w any je s t za p atro n a naszego miasta. Praw do p o d o b n ie ju ż w XIV wieku kult św ię tego A ntoniego k rze wili w naszym mieście bracia franciszkanie z

p o b lisk ieg o W o d zisław ia. N iew iele młodsza jest też drewniana figura św ię tego czczona w kościele NM Panny /dziś kaplica akademicka/. Kult dla Padewczyka

P

ad ew czy k a ożyw ił się w R ybniku w 1822 roku. W tedy to bow iem spłonął doszczętnie cały Wodzisław, a lamenty

pozbawionych dachu nad głow ą pogo­

rzelców rozniosły się po całej okolicy.

Poniew aż pożar ten nastąpił w wigilię liturgicznego w spom nienia św. A nto­

A n to

niego, cała Ziem ia Rybnicka odczytała to trag iczn e w y d arzen ie ja k o znak:

świętego wzywającego do nawrócenia.

O budził się w tedy na now o kult św.

A ntoniego w R ybniku, a je g o m ie szkańcy: Prusowsky, Stephany i Sob czyk w lutym 1823 roku zwrócili się do rybnickiego proboszcza ks. Schneidera, z prośbą o pozw olenie na w ybudow a nie kaplicy św. A ntoniego. Grunt pod kaplicę podarował magistrat, zaś koszt budowy miał pokryć z własnej kieszeni pew ien rybnicki protestant /!/, m istrz ciesielski Knobloch. Kaplica stanęła je szcze w 1823 roku w m iejscu, gdzie dzisiaj są schody prow adzące na plac kościelny przed rybnicką bazyliką. W murowanej kapliczce um ieszczono za kratam i sta ro d a w n ą ry b n ic k ą figurę św iętego A ntoniego. Z najdow ały się tam zawsze świeże lub suszone kwiaty oraz zapalone świece.

N

ajw iększym jednak aktem ryb nickiej pobożności i gorącego nabożeństwa do św. Antoniego był pomysł budowy wielkiego kościoła pielg rzy m k o w eg o pod w ezw an iem świętego Antoniego. Pow stał on ju ż w 1897 roku za proboszcza ks. Edwarda Bolika, ale realizatorem miał zostać ks.

Franciszek B rudniok, który ry b n ick ą parafią zarządzał w latach 1900 - 1923.

K ościół św. A ntoniego budow ano od kwietnia 1903 do listopada 1906 roku.

Po tak krótkim czasie pod rybnickim niebem stanęła jed n a z najw iększych po dzień dzisiejszy świątyń na Górnym Śląsku. W ieże kościoła m ają 95 m e trów wysokości, czyli są sto razy w ięk sze niż 95-centym etrow a starodaw na rybnicka figurka św. A ntoniego. Od tego w łaśnie czasu d atu ją się w ielkie odpusty, na które do Rybnika zjeżdżali ludzie z całej Ziemi Rybnickiej. W okół

“nowego kościoła”, jak do dzisiaj nazy w a się tę św iąty n ię, m iało pow stać Święty A n to n i Padewski /1195-1231/, wielki kazno

dzieja franciszkański, cudotwórca, uważany też za pa trona rzeczy zagubionych. Kanonizowany przez papieża Grzegorza I X ju ż w rok po śmierci czyli w 1232 roku.

Święty A ntoni je st też patronem Rybnika i całej Ziem i Rybnickiej

Rozśpiewani harcerze

Wśród harcerzy najlepsza okazała się 40 D H "Zmierzch ". Zdj.: sol Wiadomości

Stan bezrobocia w końcu maja.

Jak się dowiadujemy z Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy, tygodnio we sprawozdanie z rynku pracy za czas od 23 do 30 m aja w ykazuje o g ó ln ą przybliżoną liczbę 173.140 bezrobot nych.

W stosunku do poprzedniego tygo­

dnia liczba ta spadła o 2360 osób.

- /E gzam in dojrzałości w gim nazjum państw ow em w R ybniku/. E gzam in dojrzałości zdali z wynikiem dodatnim następujący uczniowie: Leszek Biały, W ilhelm C iałoń, L udw ik Frysz, Jan Kłosok, Witold Kozioł, Szczepan K oj zar, Franciszek Prus, Franciszek Przy była, Paweł Uherek.

- /N asze bolączki./ M a Rybnik swoje bolączki jak wszystko na tym świecie, a w szczególności m iasta, m a z pew no ścią w iększe i m niejsze. Ale najbole śniejsza chyba, bo d o ty czą ca c o n a j mniej 50 procent obywateli Rybnika i okolicy, to brak pew nego urządzenia kulturalnego, które powinno, estetycz nie ukryte, stać conajmniej na jednym z rynków rybnickich. Urządzeniem tem , jak się zapewno wszyscy domyślili, to ustęp publiczny. Temat to niezbyt miły, ale wobec narzekań i skarg, spotyka nych bardzo często, zasługujący na po ruszenie go i omówienie, bowiem łączy się z nim ściśle kwestja higieny miasta.

- /3 m iesiące w ięzienia na bezpraw ne

p o siad an ie m aterji w y b u ch o w ej./

O skarżony niejaki August Gorzawski stawał przed tutejszą izbą karną za bez prawne posiadanie środków wybucho wych, które znaleziono podczas rewizji w jego mieszkaniu.

Oskarżony bronił się tem , że znalazł proch na ulicy i sądził, że są to kostki buljonowe. W yrok nałożył na niego 3 miesiące więzienia.

Ogłoszenia

BIURO PRAWNE /pisarz ludowy/

Pisuję skargi sądowe, doniesienia do p.

Prokuratorji i Policji, wnioski, nakazy zapłaty, reklam acje, protesty, prośby, zażalenia, kontrakty, zgłoszenia, poda nia, uniewinnienia, testamenty i t.d.

Franciszek Kruppa, Rybnik, ulica Raci borska 17 i Poprzeczna 39

* * *

Obelgę rzuconą przeciwko kupcowi p.

Kocjanowi

z Rybnika niniejszem, odwołuję.

Jan Urbańczyk Rybnik

* * *

Szanowna Gospodyni!

Mąż chętnie wypije filiżankę dobrej kawy!

Dlatego używaj Pani zawsze słynną praw dziw ą Scheruer’a

“DOPPEL - RITTER”

w znanem żółtem, okrągłem opakowa niu

najmocniejsza domieszka KAWY Do nabycia w wszystkich :składach kolonjalnych:

W so b o tę 10 c z e rw c a w T e a trz e Z iem i R y b n ic k ie j o d b y ł się F e s t i­

w al P io se n k i H a rc e rsk ie j. W sz y s t­

k ic h u c z e s tn ik ó w s k la s y fik o w a n o

* * *

N iniejszem podajemy do wiadomości, że dnia 20 bm otw ieram y w Rybniku filję

w domu pana Zibisa ul. Łony 1.

Nasze specjalności jako kawę herbatę, kakao, konfitury i inne w branżę kolon ja ln ą w chodzące towary będziemy się

starali naszej K lienteli w najlepszych gatunkach i po niskich a ustalonych dla w szystkich naszych filji cenach odda wać, na co uprzejmie zwracamy uwagę.

Z poważaniem Kensera Skład Kawy T. z o.p.

N ajw iększa palarnia kawy.

Własny import kawy i herbaty.

w d w ó ch g ru p a c h - h a rc e r z y i z u chów . W p ie rw s z e j n a jle p s z ą d ru

żyną okazała się 40 DH

“Z m ierzch ” . D ru g ie m ie jsc e z d o b y ła d ru ż y n a “ S p a d o ch ro n ia rz e”

a trz e c ie “O brońcy W ieży S pad o ch ron ow ej” z Jejk o w ic.

P ie r w s z e m ie js c e w ś ró d z u c h ó w w y ś p ie w a ły “ W e so łk i z Ł ą k i” , d ru g ie “ D zie c i R óżow ej P a n te r y ” . T rz e c ie m ie js c e z d o b y ły ex aequo “ G w ia z d e c z k i W sz e c h św iata” i “W esołe Jagód k i” z J e j kow ic.

O p ró c z g łó w n y c h n a g ró d p r z y z n a n o te ż d w a w y r ó ż n ie n i a z a śp iew an e p io sen k i ślą sk ie . Z d o b y li je “ O b roń cy W ieży S p a d o ch ro now ej” i “W esołe J agód k i” . F u n d a to r e m w s z y s t k ic h n a g r ó d b y ł U rząd M iasta.

/a/

wielkie centrum pielgrzymkowe i han­

dlowe, jednak te wielkie plany zurbani­

zowania tej części Rybnika nie zostały nigdy zrealizow ane. Stanęły tem u na przeszkodzie dwie wielkie wojny świa­

towe.

K

ościół zachował swoje prestiżowe prestiżowe znaczenie do dziś mimo

iż był trzykrotnie niszczony - /w 1921 roku w czasie eksplozji dyna mitu na rybnickim dworcu kolejowym, w 1945 roku w wyniku działań w ojen nych, oraz w 1959 roku p rzez po żar w ieży północnej. W o statn ich latach kościół św. A ntoniego nabrał jeszcze w iększego splendoru. W listo p ad zie 1991 roku zo stał uznany za zabytek grupy “A”, zaś w grudniu tego samego roku w kościele skończyła się “era lo dowcowa ”, gdyż zainstalowano w nim centralne ogrzewanie. Całkowicie je d nak przełom ow y okazał się rok 1993, kiedy to przy kościele zainstalow ano zewnętrzne oświetlenie. Przede wszyst kim jed n ak papież Jan Paw eł II nadał kościołow i tytuł B azyliki M niejszej.

Było to najw iększe w ydarzenie w hi storii świątyni i Rybnika, w którym kult św. Antoniego trwa prawie od 600 lat.

Marek Szołtysek

Spotkania z medycyną niekonwencjonalną

Spotkania z medycyną niekonwencjo n aln ą “N atura i Z drow ie” , które ro z poczną się już dziś tj. w piątek 16 czerw ca w TZR, będą okazją do zakupu natu ralnych specyfików, a także do w ysłu chania prelekcji i wykładów związanych z tematem spotkań.

I tak w piątek o godz. 16.00 Nina Dul mówić będzie o fotografowaniu aury, o 17.00 pokaz “świecowania” przedstawią Adam Wiśniowiecki i Bogusław Miko łajczak, o 18.00 Leszek Tulik ze spółki radiestezyjnej “Karnak” opowie o profi laktyce zdrowotnej.

W sobotę 17 czerw ca o godz. 11.00 odbędzie się pokaz hipnozy w wykona niu Olega Daniłowa, o 15.30 o uzdra wiającej mocy dzwonów i dzwonków mówić będzie Andrzej Polakowski, o 16.30 z prelekcją o roli krzemu w me dycynie wystąpi prof. dr hab. Wacław Tuszyński, od 17.15 - świadoma ener goterapia pod kierunkiem Aleksandra Galickiego.

W niedzielę 17 czerwca o godz. 11.00 - drugi pokaz hipnozy O. Daniłowa, o 15.00 o najsławniejszych jasnowidzach opowie Andrzej Żak, o 16.00 o związ kach kręgosłupa z nerwicą mówić będzie Włodzimierz A. Sowa.

Cykl wykładów zakończy o godz. 17.00 Maria Wolniewicz prelekcją o wróżbiar stwie w dobie XX wieku.

Po wysłuchaniu prelekcji wiele z ta jem nych dotąd i trudnych do zrozumie nia problemów okaże się proste i jasne.

Choćby z tego powodu warto ich wysłu

chać. /r/

Seminarium

Klub Energetyka ju ż po raz drugi

jogi

zorganizow ał sem inarium jogi, które odbędzie się w dniach 17 - 1 8 czerwca w siedzibie klubu. Na program zło żą się lekcje praktyczne - ćw iczenia jogi i konsultacje. Oprócz tego m ożna będzie wysłuchać wykładu “Znaczenie Asan w H atha - j o d z e ”. W szystkie ćw iczenia prowadzić będzie Vanco Digalovski - instruktor z Centrum Sztuk Wschodu w Ś w inoujściu. W sem inarium w ziąć u d ział m o g ą w szy stk ie osoby, które ukończyły 13 rok życia. M uszą jedynie przynieść ze sobą wygodny strój i kari

matę lub koc. /a/

Sztandar Polski

(6)

Zarząd Miasta informuje

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY I OGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POW. UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO -

GOSPODARCZĄ

ORAZ PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIK.

Przedmiotem przetargu jest:

- najem lokali użytkowych

Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja stawka wadium lokalu w m. kw. w dniu godz. wyjściowa w wys. zł

za 1 m2 zł

1. Kościelna 7 parter str. lewa

72,70 12.06 9-11 11,00 500,00

2. Kościelna 7

I p. str. lewa 64,57 12.06 9-11 4,50 500,00

3. Kościelna 7

I p. str. prawa 36,43 12.06 9-11 4,50 500,00

4. Kościelna 7 poddasze str. lewa

61,56 12.06 9-11 4,50 500,00

5. Kościelna 7 poddasze str. prawa

33,80 12.06 9-11 4,50 500,00

6. Raciborska 20 oficyna

16,00 13.06 9-11 4,50 500,00

7. 1 Maja 57 127,10 13.06 9-11 4,50 500,00

8. Kościuszki 9 31,00 14.06 9-11 4,50 500,00

9. Rynek 12 20,40 16.06 9-11 4,50 500,00

oficyna - przetarg ograniczony na kawiarnię

Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek Vat w wys. 22 procent

- sprzedaż nieruchomości

Lp. Nieruchomość N r Ks.W iecz. Pow. Łączna Wadium Wizja zabudowana Parceli na nieruch. wartość 10% ceny nieruch.

przy: K.m. 1 w m.kw. składnika wywoł. godz.

budowal. w zł dzień

i gruntów.

1. ul. Staszica 3 KW 162 parc . 132 43.000,00 4.300,00 9-11

nr 822/94 20.VI.

Km 3 dod 2 obręb Rybnik

1995 r.

2. ul. W illowa 28 KW 646 1016 19.000,00 1.900,00 9-11 Rzędówka parc.

Nr 3912/54 K.m Leszczyny dod Kamień

21. VI.

1995 r.

obręb Kamień

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika tel. 24-168, 25-344

Oferty zawierające proponow aną cenę nabycia w/w nieruchomości należy skła dać do dnia 21 czerwca 1995. godz. 15.00 do Wydziału Lokalowego Urzędu Mia sta Rybnika przy ul. 3 M aja 12 pokój nr 9.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wys. wyżej poda nej od każdej pozycji najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzę du M iasta przy ul. Chrobrego 2. W adium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wygrywającego przetarg. Przetarg na lokale użytkowe odbędzie się w dniu 22 czerwca 1995 r. o godz. 10 w sali nr 38 I piętro w bu dynku Urządu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, natomiast przetarg - otwarcie ofert dot. sprzedaży nieruchości nastąpi w dniu 22 czerwca 1995 r. o godz. 11.00 w sali wyżej podanej.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wysokości 15,00 zł od jednej pozycji.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminami przetargów, które są do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12. Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika wspólnie z Radą Dzielnicy Niedobczyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE SIECI

GAZOWEJ ŚR. PRĘŻ. OSIEDLOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W DZIELNICY NIEDOBCZYCE W RYBNIKU.

Przetarg dotyczy wykonania sieci gazowej z rur polietylenowych o średnicy od 25 mm do 110 mm. D okum entacja techniczna - do w glądu - przedm iar robót, szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia m oż na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul.

Hallera 10 a.

Rozpoczęcie inwestycji - III kwartał 1995 roku.

Sieć gazowa będzie inw estycją wieloletnią, realizow aną sukcesywnie w dostoso­

waniu do corocznych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie.

Przyłącza finansowane będą ze środków m ieszkańców przy udziale Społecznego Komitetu Gazyfikacji Niedobczyce.

O ferty opracow ane zgodnie ze specyfikacją istotnych w arunków zam ów ienia i umieszczone w zamkniętej kopercie z napisem “ Sieć gazowa osiedlow a N iedo bczyce” należy składać w terminie do dnia 26 czerw ca 1995 roku do Wydziału Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a.

Komisyjne otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 27 czerwca 1995 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie:

- wadium w wysokości 5.000,00 zł

- opłaty za opracowanie materiałów - 10,00 zł do kasy Urzędu Miasta Rybnik, ul. Chrobrego 2.

Ogłoszenia drobne Ogłoszenia drobne

SP R Z E D A M P O L O N E Z C A R O '91

G A Z -B E N Z Y N A R yb nik , ul. Ś w ierklańska 88

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK ___________ tel. 27-616___________

G a b i n e t i n t e r n i s t y c z n y

Gabinet internistyczny

G rażyna P O T E R A lekarz specjalista chorób wewnętrznych Rybnik, ul. Św. Jana 5 - I piętro

wtorki, piątki 15.30 - 16.30 wizyty domowe - tel. 26-883

Dział Reklamy i Promocji Racibórz, PL Dworcowy 16 tel./fax (0 -3 6 ) 15-45-8 2

Rybnik, Rynek 6 te l. ( 0 - 3 6 ) 2 3 -9 7 5

Redakcja radia tel. (0-36) 15-42-21

(0-36) 15-42-22

TELEFONICZNA AGENCJA INFORMACYJNA

511 8 7 0 511 8 6 5 511 8 6 4

KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o:

*handlu *produkcji

*usługach oraz *treści ogłoszeń i reklam Gazety Rybnickiej z ostatnich 7 dni

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

D zia ł U słu g P o g rzeb o w y ch ul. R u d zk a 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:

*wynajęcie karawanu

* całodobowy przewóz zwłok

* szeroki asortyment trumien

*kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu z możliwością odprawienia mszy św.

*usługi cmentarne

*zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów

*możliwość załatwienia orkiestry

*wynajęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności pogrzebowych również w Zakładzie Anatomopatologii w Orzepowicach przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne

W r a z i e p o t r z e b y

TELEFONY ALARMOWE POG. RATUNKOWE: 999, 23-666

STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 POLICJA: 997, 21-091

STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 POG. WETERYNARYJNE: 22-461

POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 POG. ENERGETYCZNE: 210-71

POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45

POMOC DROGOWA: 27-569

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638

POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233

MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905

ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 BUDZENIE TELEFONICZNE: 900

ZEGARYNKA: 926

INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60

RADIO TAXI: 27-000

POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul.

Gliwicka 33/

NOCNY DYŻUR APTEK:od 16 do 22 czerwca - Apteka pod Orłem, Osiedle 35-lecia PRL 17b, Rybnik-Boguszowice, tel. 23-031 w. 5739

e k s p r e s s Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

CENNIK OGŁOSZEŃ W " GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm 2 - 0 ,8 0 zł

• 1 sło w o - 0 ,5 0 zł

w artykułach sp onsorow anych

• 1 /4 strony - 9 0 zł

• 1 /2 strony - 160 zł

• 3 /4 strony - 2 4 0 zł

• 1 strona - 3 0 0 zł

Środowa Giełda Cenowa

M ięso

s c h a b w o lo w eextra szy n k a w p.

g o to w a n a śląska

PIOTROW SKI

8 ,8 6 9 ,0 9 13,08 7,02

Jastef, Raciborska 22

8 ,7 0 8 ,7 12,60 6 ,7 0

TA R G

8 ,5 0 - 8 ,8 0 8 ,8 0 - 9 ,9 0 12,70-13,00 7 ,1 0 - 7 ,2 0

Owoce/Warzywa

cytryny pomarańcze marchewka ziem niaki

R a c ib o r s k a 15

2 ,6 0 2 ,6 0 (pol.) 1,70 St. 1,70

M iejsk a 2

2 ,8 0 3 ,0 0 (pol.) 1,50 1,40

T A R G

3 ,0 0 2 ,2 0 - 2 ,5 0

ml. l,00(lp.)

ml. 2,50-2,80

S p o ż y w c z e

m asło 2 0 0 g cukier jajko m ąka

R y n k o w y

2 0 0 g - 1,50 1,80

0,20 1,00 J a n N o g a

2 2 7 g - 1,65 1,75

0,20 1,00 T A R G

2 2 7 g - 1,50 1,60 0 ,1 5 - 0 ,2 0 0 ,8 3 - 0 ,9 7

W a lu ty

dolarów100 m arek100 100 koron c z e sk ic h

100 franków francuskich

P e w e x d u ż y

230,00\234,00 164,00\167,00 8,70\8,95 47,00\49,00

Delikatesy, ul. Miejska

230,00\ 234,00 164,00\ 167,00 8,70\8,95 46,50\48,50

G allu x , R y n e k

231,00\235,00 163,50\ 166,50 8,60\8,90 47,00\48,50

6

FUJICOLOR

RADIO

...U NAS

SZYB KO

I TANIO

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :