Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 1999, nr 11

128  Download (0)

Pełen tekst

(1)

B'tbU'oieß*.

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

MU

INFORMATION AND STATISTICAL

PAPERS URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN

OF MAŁOPOLSKIE

VOIVODSHIP

Kraków, grudzień 1999

December

(2)

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE SO DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

kg

= milion million

= miliard

= milliard (billion)

= decytona (kwintal) deciton

= kilometr kilometre

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

m2

m3

cd.

= metr kwadratowy square metre

= metr sześcienny cubic metre

= mililitr millilitre

= hektolitr (sto litrów) hectolitre

= ciąg dalszy

= continued

= dokończenie

= continued

Communaute Europeenne

= egzemplarz

ZNAKI UMOWNE SYMBOLS

(-) - oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

(.) - oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

- oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

categories of applied c ;unku do obowiązującej klasyfikacji.

anted in abbreviated form.

- oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

data revised.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100 - okres poprzedni = 100

previous period = 100 - grudzień roku poprzedniego = 100

December of previous year = 100

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

MIESIĘCZNIK KRAKÓW, GRUDZIEŃ 1999

MONTHLY KRAKÓW, DECEMBER 1999

(4)

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Barbara Oremus Anna Pawlik Zofia Pawlikowska Roman Podorski Grzegorz Ruta Helena Sienniak Bogumiła Skowronek Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY COMPUTER COMPOSITION AND CHARTS

Ewa Kopacka Michał Wszołek

ISSN 1508-3373

Uwaga: Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom w następnych wydaniach Biuletynu Statystycznego. Liczby względne (wskaźniki) wyliczono na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych z większą dokładnością niż podane w tablicach.

Note: Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Relative numbers (indices) are calculated on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in tables.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 Tel. (0-12) 415-60-11, fax. (0-12) 415-40-58

Druk: Urząd Statystyczny w Katowicach Wydział Poligrafii zam. 128/99, nakład 150 egz. A4

(5)

SPIS TREŚCI Tablica

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne...

x Ogólna charakterystyka sytuacji społecz­

no-gospodarczej w województwie...

x Pracujący i przeciętne zatrudnienie...

x Bezrobocie...

x Wynagrodzenia...

x Rolnictwo...

x Budownictwo mieszkaniowe...

x Działalność gospodarcza w sektorze przedsiębiorstw...

x Przemysł...

x Budownictwo...

x Transport...

x Handel...

x Podmioty gospodarcze...

1. Wybrane dane o województwie...

2. Wybrane dane według sektorów własności...

LUDNOŚĆ

3. Stan i ruch naturalny ludności...

4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ....

5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw...

6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty

7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­

mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­

stawania bez pracy i stażu pracy...

8. Aktywność ekonomiczna ludności w wie­

ku 15 lat i więcej według BAEL...

WYNAGRODZENIA 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto w sektorze przedsiębiorstw...

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 10. Wyniki finansowe przedsiębiorstw...

11. Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji i działów...

I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... ...

II. Wynik finansowy brutto i netto...

12. Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych...

13. Majątek obrotowy i zobowiązania przedsiębiorstw...

14. Majątek obrotowy i zobowiązania przed­

siębiorstw według sekcji i działów...

CONTENTS

General notes... 5

Methodological notes... 11

General description of the social and economic situation in a voivodship... 19

Workers and average employment... 19

Unemployment... 20

Salaries... 21

Agriculture... 23

Dwelling construction... 24

Economic activity in enterprise sector... 24

Industry... 24

Construction... 25

Transport... 25

Economic units... 25

Selected data on voivodship... 26

Selected data by ownership sector... 32

POPULATION Population and vital statistics... 34

LABOUR Employment in enterprise sector... 35

Average paid employment in enterprise sector... 40

Registered unemployed people and job offers... 45

Registered unemployed people by educational level, age, duration of unemployment and work seniority... 46

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... 47

WAGES AND SALARIES Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 48

FINANCES OF ENTERPRISES Financial results of enterprises... 53

Financial results of enterprises by section and division... 54

I. Income, costs, financial result from II. Gross and net financial result... 59

Economic relations and composition of enterprises by obtained financial result... 64

Current assets and liabilities of enterprises... 77

Current assets and liabilities of enterpri­ ses by section and division... 78

(6)

Spis treści Contents

Tablica Strona

Table Page

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

16. Relacje cen w rolnictwie...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych ..

Average market-places prices received by farmers...

Price relations in agriculture...

Average retail prices of selected consu­

mer goods and services...

INWESTYCJE INVESTMENTS

18. Nakłady inwestycyjne...

19. Mieszkania...

PODMIOTY GOSPODARCZE

Investment outlays... 93 Dwellings... 94 ECONOMIC UNITS

20. Podmioty gospodarcze według sektorów

21. Podmioty gospodarcze według formy prawnej...

ROLNICTWO

Economic units by sectors and sections... 95 Economic units by legal

form... 96 AGRICULTURE

22. Skup ważniejszych produktów rolnych...

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 23. Produkcja sprzedana przemysłu...

24. Produkcja sprzedana budownictwa...

HANDEL

25. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według specjalizacji branżowej...

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Procurement of major agicultural products... 98 INDUSTRY AND CONSTRUCTION Sold production of industry... 100 Sold production of construction... 104

Indices of retail sales by branch specialization... 105 PUBLIC SECURITY

zastępstwa stw

wykrywalności przestępstw...

27. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach .

Recorded crimes and the rate of detectability of crimes... 107 Road traffic accidents with casualties 107

28. Wybrane dane o powiatach...

29. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie

Selected data on poviats... 108 Selected indicators for Poland... 112

x Wykaz publikacji wydanych przez GUS x Wykaz publikacji będących w sprzedaży

SPIS WYKRESÓW

The list of the CSO publications... 116 The list of publications being in sale... 118 LIST OF CHARTS

x Struktura pracujących w sektorze przedsiębiorstw...

x Bezrobotni zarejestrowani...

x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...

x Struktura przychodów ze sprzedaży wy­

robów i usług w sektorze przedsiębiorstw

Structure of employed in enterprise sector... 20 Registered unemployed people... 21 Average monthly gross wages and

salaries in enterprise sector... 22 Structure of sales revenues of goods and

services in enterprise sector... 24

(7)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

1 Biuletynie Statystycznym prezen isyfikacj

dstawii /spólnc

Activites de Communautś Europeenne - NACE tuje się w układzie Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura Statystyczn Europejskich EUROSTAT - "Nomenclature de;

1990 r. (Dz. Urz. GUS Nr 30, poz.

Dane statystyczne prezentowane są w układzie EKD według sekcji, działów i - w niektórych przypadkach - grup.

1. Data in Statistical Bulletin are presented according to NACE classification, compiled on the basis of the publication of Statistical Office of the European Community EUROSTAT,

"Nomenclature des Activity de Communaute Europeenne - NACE, rev. I ". NACE has been implemented since 1 I 1991 by Regulation No. 83 of the President of the Central Statistical Office, dated 31 XII 1990 (CSO Official Journal No. 30, item 151).

Statistical data are presented following the NACE scheme - by sections, divisions and - in some cases - by groups.

obejmują podmioty względu na charakter ści, tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego. Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowiące własność państwową samorządową oraz mieszaną z przewagą

spółki z wyłączn;

i zagranicznego) oraz mieszaną apitału podmiotów sektora prywatni

2. Presented data cover units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, communal ownership and mixed ownership with a public sector unit capital majority. The private

krajową (m.in. spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne , prowadzące działalność gospodarczą, organiza- f j cje społeczne, stowarzyszenia, fundacje), zagra- f •

:ną (m.in. przedsiębiorstwa zagraniczne drob- wytwórczości, spółki z wyłącznym udziałem

(among others: cooperatives, natural persons carrying out economic activities, social

•ganisations, associations, foundations), private ireign ownership (among others: small-scale foreign enterprises, partnerships with exclusive foreign capital share) and mixed ownership with

te sector unit capital majority.

3. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej.

Wskaźniki dynamiki w zakresie pracujących :yjnym gospodarki niki w zakresie ich porównywalnych.

3. Data are compiled according to the respective organizational status of units of the national economy. Indices of employment and average paid employment are in comparable conditions.

4. Przez podmioty gospodarki narodi rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby praw samodzielne jednostki organizacyjne nie maj;

osobowości prawnej oraz osoby fizyc;

prowadzące działalność gospodarczą.

lependent organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

5. Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usługową w zarobkowych i na własny rachunek pc prowadzącego tę działalność.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

(8)

Uwagi ogólne General notes

6. W zależności od częstotliwości i zakresu pozyskiwanego materiału źródłowego (spra­

wozdania, wyniki badań i inne), dane pre- nBiuletynie Statystycznym zentowane w Biuletynie 5 różnią się

dane o pracujących, zatrudnieniu i wynagro­

dzeniach - w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 5 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, zatrudnionych w gospo­

darstwach pomocniczych jednostek budżeto­

wych oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych;

dane o wynikach finansowych przedsię­

biorstw - w ujęciu kwartalnym - dotyczą pod­

miotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządza­

nia co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01 (w 1998 r z wyjątkiem podmiotów, których podstawo­

wym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według EKD do sekcji "Rol­

nictwo, łowiectwo i leśnictwo", "Rybołówstwo i rybactwo"), przy czym dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 50 osób,

- pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób;

dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, z tym że dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 50

- pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób;

6. Data presented in the Statistical Bulletin differ in subject and time period depending on frequency and scope of source documents (reports, research finding and other). Data concerning:

1) data on employment, wages and salaries - for monthly periods - refer to those units of the national economy, in which the number of employees exceeds 5 persons, further-more, data excludes persons employed abroad, employed in auxiliary establishments of budgetary units and engaged in social and political organizations, trade unions and other;

2) data on financial results of enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare monthly reports on income, costs and the financial result F-01 (in 1998 with the exception of units in which the principal activity is classified to

"Agriculture, hunting and forestry",

"Fishing"), furthermore data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those units,

in which the number of employees exceeds 20 persons;

3) data on investment outlays and newly started investments refer to units of the national economy, but data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, - other kinds of activities refer to those units,

in which the number of employees exceeds 20 persons;

4) dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu miesięcznym - dotyczą danych meldun­

kowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki orga­

nizacyjne nie posiadające osobowości pra­

wnej (w tym spółki cywilne i jawne), które mają siedzibę na terenie województwa, a prowadzą w ramach działalności gospo­

darczej skup produktów rolnych bezpo­

średnio od producentów niezależnie od miejsca dokonania transakcji i siedziby

4) data on procurement of agricultural products - for monthly period - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organi­

zational entities without legal personality (of which civil association and unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricul­

tural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi-

(9)

Uwagi ogólne General notes

centów z terenu województwa.

Wskaźniki dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych mel­

dunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości;

5) dane o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu,

ności oraz

towarów - dotyczą podmiotów gospo­

darczych, w których liczba pracujących przekracza 5 osób;

6) dane o przewozach ładunków i pasażerów - w ujęciu miesięcznym - obejmują przewozy dokonane przez przedsiębiorstwa transpor­

towe, w których liczba pracujących przekracza 5 osób.

7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przedsiębiorstw, dotyczy to podmiotów prowa­

dzących działalność gospodarczą w zakresie:

leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i kopalnictwa; działalności produkcyjnej; zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów prze­

znaczenia osobistego i użytku domowego; hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazy­

nowej i łączności; obsługi nieruchomości, wynajmu maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczania artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowe;

8. Ilekroć w Biulel

patrywai

ist mowa c

"Górnic ia" oraz "Zao-

gaz i wodę".

annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds 10 thous. zl as well as reporting range covering only producers from the voivodship's area.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction from reporting system;

5) data on sold production of industry and of construction, and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 5 persons;

6) data on transport of goods and passengers include transport services rendered by transport enterprises, in which the number of employees exceeds 5 persons.

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas:

larrying; manufacturing;

informatyki i działalności pokrewnej, pozostałej działalności związanej z prowadzeniem inte­

resów; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych i pokrewnych; działalności związanej z rekreacją kulturą i sportem oraz pozostałej działalności usługowej.

itynie jest mowa o przemy­

ci EKD: "Górnictwo i kopal-

9. W Biuletynie - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących, a wskaź­

niki dynamiki na podstawie wartości w cenach stałych. Jako ceny stałe od 1996 r. przyję­

to ceny stałe 1995 r. (średnie ceny bieżące

forestry, logging and related service activities;

sea fishing; mining, quarr

electricity, gas and water supply; construction;

whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants;

transport, storage and communication; real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a busines

disposal, sanitation

recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

8. The category - industry used in the Bulletin, the NACE (r

quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply".

9. In the Bulletin - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented at current prices and index numbers, on the basis of value at constant ices since 1996 - 199 average current prices).

(10)

Uwagi ogólne General notes

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain - base index method.

11. Dane według sekcji, działów i grup EKD opracowano metodą przedsiębiorstw.

11. Data by the NACE section, division and group are compiled following the enterprise method.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następ­

nych wydaniach Biuletynu Statystycznego.

W momencie wprowadzenia zmiany dane te oznaczone są

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign "*".

13. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypad­

kach sumy danych z niższych poziomów klasyfikacji EKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji EKD.

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NACE classification level, due to number roundings, may differ from the figure "total" at higher NACE classification level.

14. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokład­

nością niż podano w tablicach.

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision that presented in tables.

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data is not available, quarterly data is shown in the line of the month ending a given quarter.

16. W stosunku do obowiązującej Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) w Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach znakiem

„A". Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign „A”. The abbreviations and their complete names are given below:

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

sekcje EKD sections NACE

handel i naprawy handel hurtowy i deta­

liczny; naprawy pojaz­

dów mechanicznych, motocykli oraz artyku­

łów przeznaczenia oso­

bistego i użytku domo-

trade and repair wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods

obsługa nieruchomości obsługa nieruchomości,

i firm wynajem i działalność

związana z prowadze­

niem interesów

real estate and busi- real estate, renting and ness activities business activities

administracja publiczna administracja publiczna i obrona narodowa i obrona narodowa;

gwarantowana prawnie opieka socjalna

public administration public administration and defence and defence; compul­

sory social security

(11)

Uwagi ogólne General notes

divisions NACE produkcja o

futrzarstwo

produkcja drewna i wy­

robów z drewna oraz ze słomy i wikliny

produkcja celulozowo- papiernicza

działalność wydawnicza i poligraficzna

produkcja koksu, prze­

tworów ropy naftowej i pochodnych

produkcja odzieży; wy­

prawianie i barwienie skór futerkowych garbowanie i wypra­

wianie skór; produkcja toreb bagażowych, to­

reb ręcznych, wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia produkcja drewna i wy­

robów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli; pro­

dukcja artykułów ze słomy i materiałów uży­

wanych do wyplatania produkcja masy celu­

lozowej, papieru oraz wyrobów z papieru działalność wydawni­

cza; poligrafia i repro­

dukcja zapisanych noś­

ników informacji produk 'jgja. F

processing of leather and manufacture of leather products

manufacture of wood and wood, straw and wicker products

manufacture of pulp and paper

publishing and printing

manufacture of coke, refined petroleum products and derivatives

dyeing of fur tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear

manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials manufacture of pulp, paper and paper products publishing; printing and reproduction of recor­

ded media

manufacture of coke oven products, refined petroleum products and nuclear fuel

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

produkcja wyrobów z metali (bez maszyn i urządzeń)

produkcja maszyn i urządzeń

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

produkcja mebli; pozos­

tała działalność produk-

sprzedaż i naprawy pojazdów mechanicz­

nych; sprzedaż deta­

liczna paliw

produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń produkcja maszyn i urządzeń, gdzie in­

dziej nie sklasyfiko-

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie skla­

syfikowana produkcja mebli; dzia­

łalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasy­

fikowana sprzedaż, obsługa i na­

prawy pojazdów me­

chanicznych i motocy­

kli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

manufacture of chemi­

cals and chemical products manufacture of metal products (except ma­

chinery and equipment)

manufacture of machi­

nery and equipment

manufacture of elec­

trical machinery and apparatus

manufacture of furni­

ture; other manufa­

cturing

manufacture of chemi­

cals, chemical products and man-made fibres manufacture of fabri­

cated metal products, except machinery and equipment manufacture of machi­

nery and equipment not elsewhere classified

manufacture of elec­

trical machinery and apparatus not else­

where classifiled manufacture of furni­

ture; other manufacture not elsewhere classifed

sale and repair of motor sale, maintenance and vehicles; retail sale of

automotive fuel

repair of motor vehicles and motorcycles; retail trade of automotive fuel

(12)

10 Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

działy EKD divisions NACE

handel hurtowy i komi- handel hurtowy i komi­

sowy, z wyjątkiem han­

dlu pojazdami mecha­

nicznymi i motocyklami

wholesale and com­

mission trade

wholesale and commis­

sion trade, except of motor vehicles and motorcycles handel detaliczny; na­

prawy artykułów przez­

naczenia osobistego i użytku domowego

handel detaliczny, z wy­

jątkiem sprzedaży po­

jazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznacze­

nia osobistego i użytku domowego

retail trade; repair of personal and house­

hold goods

retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of

personal and

household goods

transport lądowy i rurociągowy

transport lądowy; tran­

sport rurociągami land and pipeline transport

land transport; transport via pipelines działalność pomocnicza

dla transportu; organi­

zowanie turystyki

działalność wspierająca i pomocnicza dla tran­

sportu; działalność age­

ncji turystycznych

auxiliary transport activities; tourism organization

supporting and auxiliary transport activities;

activities of travel agencies

grupy EKD NACE groups

wznoszenie budowli; in­

żynieria lądowa i wod-

wznoszenie komplet­

nych budowli lub ich części; inżynieria lądo­

wa i wodna

building constructions;

civil engineering building of complete constructions or parts of them; civil engineering przeładunek, magazy­

nowanie i składowanie towarów

przeładunek, magazy­

nowanie, składowanie i przechowywanie towa-

cargo handling and

storage cargo handling storage

and warenhousing

organizowanie turystyki działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycie­

czek; pozostała działal­

ność związana z turys­

tyką, gdzie indziej nie sklasyfikowana

tourism organization activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities not elsewhere classified

17. Od 1999 r. badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych prowadzone jest według zaleconej przez EUROSTAT klasyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów - wersja stosowana w obliczeniach zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych). Klasyfikacja ta została wprowadzona w krajach UE Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 2214/96 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr L 296 z 21 listopada 1996 r.

17. Since 1999 consumer goods and services prices survey has been kept according to COICOP/HICP classification recomended by EUROSTAT (individual consumption classifi­

cation according to aims - version used in

mmision N° 2214/96 published in Official Journal of European Community N° L 296 of 21 th November 1996.

18. Szersze informacje wyjaśnienia metodyczne w zeszytach metodycznych branżowych GUS.

oraz szczegółowe publikowane są oraz opracowaniach

18. Broader information and detailed methodological description are published in methodological volumes and statistical publications of the Central Statistical Office.

(13)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

1. Dane o:

1) ludności opracowano metodą bilansową w oparciu o wyniki NSP 1988 oraz bieżące dane z ruchu naturalnego (urodzenia i zgo­

ny), migracji na pobyt stały (wewnętrznych i zagranicznych) i czasowy (powyżej 2 mie­

sięcy), a także wykorzystując dane doty­

czące zmian administracyjnych,

2) urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) opracowano zgodnie z kryteriami nowej definicji urodzenia i zgonu noworodka - rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

2. Dane o pracujących obejmują osoby pełno- zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.

Do pracujących zaliczono:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku

2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek działalność gospodarIność gospodarczą łączi : pomagającymi członkami ich rodzin;

Dsoby wykonują wadzących z pomagaja

3) osoby wykonujące pracę nakładczą 4) agentów oraz osoby zatrudnion

le w Biuletyni rolnictwa indywidualnego.

5) członków rolniczych spółdzielni produk­

cyjnych.

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują

i zatrudnieniu obej- stawie stosunku iczeniu 3. Dane o przeciętnym zatru mują osoby zatrudnione na podst pracy w pełnym wymiarze czasu pracy orz w niepełnym, po przeliczeniu na pełni zatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym doty­

czą osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Od 1 stycznia 1997 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie obejmuje osób otrzymujących świadczenia lub zasiłki przedemerytalne oraz osób odbywających szkolenie lub staż u praco­

dawców.

Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły prawa do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

1. Data concerning:

1) population are compiled using balance method on the basis of results of the 1988 National Population Census and actual data on vital statistics (births and deaths), permanent migration (internal and external), temporary migration (over 2 months) and also utilising data regarding administrative changes,

2) births and deaths (including infant deaths) - fis calculated according to the new definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Data on employment includes those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Employment includes:

1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including helping mem­

bers of their families;

outworkers;

4) agents and persons employed by agents;

5) members of agricultural production coope-

Data pres individual

ented in the Bulletin does not include agriculture.

3. Data on average paid employment includes persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Data of registered unemployment cover persons registered in labour offices.

Since 1 January 1997 registered unemployed has not included persons who receive pre­

pension benefit and persons directed to training or practice at employer's.

The unemployed without to the right to benefit, are the persons registered in employment offices searching for work, who either I acquire the right to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the econo­

mically active civilian populatior

l°£

(14)

12 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozu­

mieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy, jeżeli:

- ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocia­

nych absolwentów),

- kobieta nie ukończyińczyła 60 lat, a mężczyzna

rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych,

nie podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako domo­

wnik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

nie podjęła pozarolniczej działalności gos­

podarczej lub nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubez­

pieczenia społecznego, lub zaopatrzenia emerytalnego,

jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub

I persoi

having no employment and not attending any full­

time school, capable of work and ready to take up full-time employment and registered in a local labour office, appropriate for its permanent of temporary place of residence, if the person:

is aged 18 or more (excluding adolescent graduates);

is aged less than 60 (for women), or less than 65 (for men);

luire the

pension resulting from inability to work or, after ceasing to work, does not receive a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit;

is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

is not subject to retirement and pension urance 1

nember 2 convertible ha;

did not undertake non-agricultural economic activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to obligatory social insurance or a retirement provision;

is disabled but is able to work at least half the full work-time required within a given

a prison senter

insurance from full-time work due to being an agricultural household with agricultural land exceeding

nie odbywa kary pozbawienia wolności.

j opracowano na podst:

wie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzo­

nego w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospo­

darstw domowych. Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:

- wykonywały pracę przynoszącą dochód lub zarobek albo pomagały w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej, - nie wykonywały pracy (np. z powodu choro­

by, urlopu, strajku), ale formalnie miały Bezrobotni to

towe ją podjąć.

6. Data on the economic activity of the population, aged 15 and older, are compiled from the representative Labor Force Survey (LFS), which is conducted quarterly. The survey includes the members of randomely selected households. The LFS counts as employed, persons who within the surveyed week:

- worked earning income or wages or helped in the family economic activity,

but form

work, actively sought work and was prepared to accept work.

(15)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 13

Współczynnik aktywności zawodowej obli­

czono jako udział aktywnych zawodowo w licz­

bie ludności w wieku 15 lat i więcej.

The coefficient of professional activity is calculated as a percentage of the professionally active, aged 15 and older.

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

The employment index is calculated as a percentage of the employed, aged 15 and

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej.

The unemployment rate is calculated as a percentage of the unemployed in the number of the professionally active, aged 15 and older.

7. Pod pojęciem ludności czynnej zawodowo należy rozumieć osoby pracujące oraz bezrobotne.

7. The category - ecomically active population is understood as employment and unemployed persons.

8. Składnikami wynagrodzeń są: wynagro­

dzenia osobowe, wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracow­

ników jednostek sfery budżetowej, wynagro­

dzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, honoraria. Dane za okresy kwartalne nie uwzględniają wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych i honorariów.

8. The components of wages and salaries are personal wages and salaries, payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives, additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere, impresonal wages and salaries, commision and agent payments, fees. Quartery data on wages and salaries do not include impersonal wages and salaries, agent and commission payments and fees.

9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne nominalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono przyjmując:

1) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów,

2) wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla

pracowników jednostek sfery budżetowej, 4) wynagrodzenia wypłacane z funduszu ho­

norariów pracownikom własnym na podsta­

wie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło mające charakter wynagrodzenia pracow­

niczego.

9. Average monthly nominal wage and salary per employee are computed assuming the following:

1) personal wages and salaries (excluding wa­

ges and salaries of outworkers and appren­

tices as well as persons employed abroad);

2) payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives;

3) additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere;

4) wages and salaries paid from fees fund to own - employees on the basis of contract of tasks in the capacity of wages and salaries for employees.

10. Dane o wynagrodzeniach oraz przecięt­

nych wynagrodzeniach miesięcznych prezentuje się w ujęciu brutto.

10. Data on wages and salaries and average monthly wages and salaries are presented in gross value.

11. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ).

11. Data on financial results of enterprises are presented in conformity with the law of September 29, 1994 on book-keeping (Official Gazette No 121, entry 591).

12. Przychody z całokształtu działalności obejmują:

1) przychody ze sprzedaży produktów, tj. kwoty uzyskane lub należne z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych i usług w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą

12. Income from activity as a whole includes:

1) income from the sale of products, i.e., sums owned from the sale of finished goods and services in entities conducting economic activity;

(16)

14 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

przychody ze sprzedaży towarów i mate­

riałów, łącznie z kwotami należnymi z tytułu

'chody ze sprzedaży produktów, towa- irzedaży opakowań wielokrotnego użytku.

:ywistych cenach sprzedaży z uwz- liem upustów, rabatów i bonifikat, rów i materiałów, wpływające na wynik f nansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży z ględnieniem upustów, bez podatku od towarów

2) income from the sale of commodities and materials, including sums owed from the sale of re-useable containers.

Income from sale of products, commodities and materials, affecting the financial result, is established in a value expressed in the actual sale prices, taking into account all discounts, rebates and deductions, excluding value-added tax (VAT);

3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przy­

chody nie związane bezpośrednio z działal­

nością podmiotu, do których zalicza się:

przychody ze sprzedaży lub wpływy z likwi­

dacji środków trwałych i inwestycji odpisane przedawnione odszkodowania, otrzym

wyegzekwowane kary i grzywny, otrzymane przez jednostkę nieodpłatnie składniki majątku, otrzymane dotacje,

dopłaty (znacz

3) other operational income, i.e., income not connected directly with the basic activity of a unit, which includes: income from sales or receipts from the liquidation of fixed assets and investments started, deducted stale lia­

bilities, received indemnities, exacted fines and penalties, received components of as­

sets against payments, received subsidies, subventions and surcharges (the majority of other operational income is formed by items included till now in excess profits);

lub kwoty należne z tytułu dokonanych przez finansowych, tj. dywidendy

wartościowych (długoterminowych i krótko­

terminowych), odsetki i prowizje od środków 4) przychody finansowe, które obejmują wpływy

dokon;

podmiot operacji

z tytułu udziałów w innych jednostkach, kwoty wpływy ze sprzedaży papierów

h (długoteri , odsetki i p

pieniężnych (lokat) na rachunkach bankowych, odsetki od udzielonych przez jednostkę pożyczek i kredytów (zwłoki w spłacie rat), dyskonto potrącone przez jednostkę przy zakupie weksli i czeków obcych, dodatnie różnice kursowe ustalone płacie należności i zobowiązań oraz : przy wyce

udziałów i papierów wartościowych.

13. Koszty uzyskania przycl kształtu działalności obejmują:hodów z cało-

vłasny sprzedanych produktów, to- i materiałów, do którego zalicza się:

zytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży (z

koszty ogólnego zarz

pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów;

owym), irządu (lub koszty ogółem izt wytworzenia świ<

4) financial income which includes receipts or owed Sums from financial operations of a unit, that is dividends from shares in other units, owed Sums and receipts from the sale of securities (long-term and short-term), interest and commissions from funds (investments) in bank accounts, interest of loans and credits granted by an unit (installment in arrears), discount, deducted by an unit, when purchasing foreign bills and cheques, positive differences in exchange rates agreed when repaying charges and liabilities and differences in re-pricing of financial means, shares and securities.

13. Cost of income acquisition from activity as a whole includes:

1) prime cost of sold products, commodities and materials, which includes: the manufacturing cost of sold products, sales cost (including excise tax), cost of general management (or total cost decreased by the cost of manufacture for own unit needs and corrected by change in product stocks) and value of sold commodities and materials;

(17)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 15

2) pozostałe koszty operacyjne obejmujące koszty związane ze sprzedażą składników majątku trwałego, inwestycji oraz (uprzednio zaliczane do strat nadzwyczajnych) odpisane należności przedawnione, należności umorzone i nieściągalne, skutki aktualizacji wartości zasobów rzeczowych składników majątku obrotowego, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania oraz darowizny na rzecz osób fizycznych i prawnych;

2) other operational costs include cost related to sale of components of fixed assets, investments and the following items, till now included into excess losses, deducted stale charges, charges, remissed and not- collectable charges, results of up-dating of value of material means of current assets components, paid fines, penalties and indemnities and donations for legal and natural persons;

3) koszty finansowe obejmujące odsetki i pro- pożyczek

potrącone przez nabywcę przy sprzedaży dla niego weksli i czeków obcych, straty na sprzedaży papierów wartościowych, odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku

ujemni

trwałego oraz krótkoterminowych wartościowych, a także utworzenie rezerw na pewne lub prawdopodobne straty dotyczące operacji finansowych.

3) financial costs include interest and commissions from contracted credits and loans and negative differences in exchange rates, discount, deducted by a buyer when selling to him foreign bille and cheques, losses on sale of securities, deductions up­

dating value of financial fixed assets and short-term securities, and also creating reserves for certain or probably losses concerning financial operations.

14. Wyniki finansowe: 14. Financial results:

1) ze sprzedaży produktów, towarów materiałów stanowią różnicę między :ychodami osiągniętymi ze sprzedaży a kosztami przychodami osiągniętym produktów, towarów i materiałów a ł poniesionymi na ich uzyskanie (koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów);

1) financial results from sale of products, commodities and materials constitute a difference between income gained from the sale of products, commodities and materials and costs born for their acquisition (prime cost of sold products, commodities and materials);

2) wynik finansowy na działalności gospodarczej jest to suma wyniku finansowego na sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyniku na pozostałej działalności operacyjnej oraz wyniku na operacjach finansowych;

2) the financial result from economic activity is the sum of the financial result from the sales of products, commodities and materials, of result from other operational activity and result from financial operations;

3) saldo zysków i strat nadzwyczajnych (wynik na operacjach nadzwyczajnych) stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Straty i zyski nadzwyczajne skutków finansowych zdarzeń irzalnie, poza zwykłą i- Są to zwłaszcza skutki zdarzeń losowych, zaniechania lub zawieszenia pewnego rodzaju działalności, istotnej zmiany metod produkcji lub sprze­

daży zorganizowanej części jednostki, po­

stępowania ugodowego lub naprawczego zarówno u wierzyciela (straty), jak i dłużnika

4) wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na działalności gospodarczej, dotyczą skutków finansowyc powstających niepowtarzalnie, | działalnością jednostki.

ziałalno:

skorygowany o saldo

nadzwyczajnych; zysków i strat

3) the balance of excess profits and losses (the result of excess operations) constitutes the

losses concern financial results of events occurring once, apart from the usual activity of an entity. In particular, these include the effects of random events, a forbearance or stoppage of a certain kind of activity, a substantial change in the production method or the sale of an organized part of an entity, and conciliatory or composition proceedings both by the obligee (losses), and by the debtor (profits);

4) gross financial result (profit or loss) constitutes a result from economic activity, corrected by the excess profits and losses balance;

(18)

16 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5) obowiązkowe obciążenia wyniku finanso­

wego brutto obejmują: podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz płatno­

ści z nimi związane na podstawie odrębnych przepisów (np. dywidenda od funduszu założycielskiego);

6) wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.

5) obligatory encumbrances on gross financial result include: income tax from legal and natural persons as well as payments related on the basis of separate regulations (for example: dividend from a founder's fund);

6) net financial result (profit and loss) is obtained after subtracting obligatory encumbrances from the gross financial result.

15. Majątek obrotowy obejmuje: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe.

15. Current assets include: stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and active inter-period settlements of accounts.

16. Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z cało­

kształtu działalności do przychodów z cało­

kształtu działalności.

16. The cost level index constitutes the relation of the costs of income acquisition from activity as a whole to income from activity as a whole;

17. Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

17. The profitability rate of gross turnover constitutes the relation of gross financial result to income from activity as a whole.

18. Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.

18. The profitability rate of net turnover constitutes the relation of net financial result to income from activity as a whole.

19. Wskaźnik płynności I stopnia jest to relacja środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do zobowiązań krótkoterminowych.

19. The first degree liquidity index constitutes the relation of monetary funds and securities designed for turnover to short-term liabilities.

20. Wskaźnik płynności II stopnia jest to relacja należności i roszczeń, środków pienię­

żnych oraz papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu do zobowiązań krótko­

terminowych.

20. The second degree liquidity index constitutes the relation of charges and claims, monetary funds and securities designated for turnover to short-term liabilities.

21. Wskaźnik płynności III stopnia jest to re­

lacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń, papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterminowych (do 31 XII 1994 r. łącznie z kredytami i pożyczkami krótkoterminowymi).

21. The third degree liquidity index constitutes the relation of current assets (stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and inter-period settlements of accounts) to short-term liabilities;

till December 31, 1994 including short-term credits and loans.

22. Wartość produkcji sprzedanej i usług w przemyśle od 1996 r. wykazywana jest w bieżących lub stałych cenach bazowych. Cena bazowa definiowana jest jako kwota pieniędzy otrzymana przez producenta za jednostkę produktu, pomniejszona o podatki opłacone od danego produktu (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy) względnie rabaty i upusty, powiększona o dotacje otrzymywane do danego produktu. Jako stałe ceny bazowe przyjmuje się średnie ceny z 1995 r.

22. The value of sold production and service in the industry since 1996 has been presented in current or constant base prices. The base price is defined as the amount of money obtained by a producer for the unit of product decreased by the tax on this product (the tax on goods and services VAT, excise tax) or discounts and rebates, increased by subsidies to the very product. The average prices in 1995 are assumed as constant base prices.

(19)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 17

23. Wskaźniki cen przemysłu opracowanonysłu opracowano na pod

igo badania cen wyrobów i usług faktycznie uzyskiwanych przez dobrane do prób) produkcji sprzedanej na podstawie miesię-

ibrane do próby Dwy, podmioty gospodarcze, do sekcji: „Górnictwo i kopal- iość produkcyjna”, „Zaopatry­

wanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

24. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych notowane są przez ankieterów. Na podstawie zbioru notowań obliczane są średnie miesięczne

25. Dane o cenach skupu produktów rolnych dotyczą cen przeciętnych (obliczonych jako iloraz wartości i ilości poszczególnych produktów) płaconych w danym okresie przez jednostki skupujące produkty rolne bezpośrednio od producentów rolnych.

26. Źródłem informacji o cenach produktów : rolników na targo- rolnych uzyskiwanych przez rolników na targo­

wiskach są miesięczne informacje korespon­

dentów rolnych GUS (notowania w połowie miesiąca). Przeciętne ceny w miesiącu obliczo­

no jako średnie arytmetyczne wszystkich noto­

wań w skali całego województwa.

27. Zasady podziału nakładów inwestycyjnych zostały dostosowane do zasad wdrażanego systemu rachunków narodowych, zgodnych z zaleceniami „SNA 1993”. Nakłady inwesty­

cyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe to nakłady na:

- budynki i budowle, w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacja pro- jektowo-kosztorysowa,

maszyny, urządzenia tecnmczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem),

środki transportowe,

- inne środki, tj. melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji (odsetki uwzglę­

dnia się wyłącznie w danych wyrażonych w cenach bieżących).

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pier­

wsze wyposażenie inwestycji i zakup oprogra­

mowania komputerów, w przypadku ich kom­

pleksowego nabycia łącznie ze sprzętem, oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji.

Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.

23. Price indices of sold production of industry are calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services actually received by specifically selected economic units, included in the sections: ‘‘Mining and quarrying”, “Manufacturing”, “Electricity, gas and water supply”.

24. Prices consumer good and services are quoted by interviewers. The average monthly prices for individual representatives are calcula­

ted on the basis of quotation set arithmetical means with respective number of quotation.

25. Data on prices of agricultural products procurement concern average prices (computed as a quotient of value and quantity of each product) paid in a given period by units purchasing agricultural products directly from agricultural producers.

Monthly reporting of agrici sntral Statistical Office

the source of igricultural

;orrespondents of the Central Statistical Office (mid-month quotations) constitutes the source o information on prices of agricultural products received by farmers in market-places. Average prices in month are computed as arithmetical means of all quotations on voivodship-wide scale.

27. The presented principles of investment outlays were developed according to the principles of the "SNA 1993" recommendations.

Investment outlays are divided into outlays for fixed assets and other outlays.

Outlays for fixed assets include outlays for:

buildings and structures, of which among others for construction and assembly works, design and cost estimate documentation, machinery, technical equipment and tools (including instruments, movables and fittings),

- means of transport,

- other, i.e., specific land melioration, expenditures on the purchase of land and second-hand fixed assets and interests on credits and investment loans for the period of investment realization (including data expressed exclusively in current prices).

Other outlays include outlays for so-called primary equipment investments as well as other costs connected the investment realization.

These outlays do not increase the value of fixed credits and investment

(20)

18 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

28. Dane o produkcji sprzedanej przemysłu dotyczą działalności przemysłowej i nieprzemy­

słowej podmiotów gospodarczych zaliczanych do sekcji: "Górnictwo i kopalnictwo", "Działal­

ność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę" i obejmują:

1) wartość sprzedanych wyrobów, półfabry­

katów i części własnej produkcji (niezależnie od tego, czy otrzymano za nie należne opłaty);

2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. zarówno przemysłowych, jak i nieprzemysłowych;

3) zryczałtowaną odpłatność agenta padku zawarcia umowy na warunki zlecenia lub pełne przychody agenta

warcia u v przypadku zawarcia umowy ageisncyjnej.

montażowej dotyczą robót

terenie kraju przez podmioty gospodarcze budowlane, tj. zaliczane zgodnie z EKD do sekcji

„Budownictwo".

30. Dane o sprzedaży detalicznej towarów sprzedaż towarów konsumpcyjnych irzez punkty punkty ilościach potrzeb obejmują

i niekonsuiisumpcyjnych dokoi sprzedaży sprzedaży (np.

wskazujących indywidualnych nabywców.

icyjnych dokonywaną prz detalicznej oraz inne tkłady, magazyny), w na zakupy dla

31. Przestępstwo stwierdzone jest to zbrodnia lub występek, których charakter jako przestępstwa został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego.

28. Data on sold production of industry cover industrial and non-industrial activities of the economic entities included to the section: "Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply" and concerns:

1) the value of finished products sold, semi­

finished products and parts of own production (regardless of whether or not payments due were received for them);

2) the value of paid works and services rendered, i.e., both industrial and non­

industrial;

3) lump sum agent fees in the case of concluding an agreement on commission terms and full agents fees in the case of concluding an agency agreement.

29. Data on sales of construction and assembly production refer to works performed within the country by economic units classified according to NACE in “Construction”.

30. Data on retail sales cover the sale of consumer and non-consumer commodities carried by retail sales outlets and other sales outlets (i.e. warehouses, store-houses) in quantities indicating purchases for needs of individual customers.

31. A recorded crime is a crime or offence, the nature of which has been recorded in the course of preparatory proceedings.

32. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek procentowy liczby przestępstw wykrytych do ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych.

32. The rate of detectability of delinquents is the proportion between the number of detected crimes to the total number of recorded crimes.

(21)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Analiza danych statystycznych się dotychczasowych zjawisk społer małopolskim.

Według danych na koniec września 3222,0 tys. osób. W pierwszych trzech kwar tj. o 14,8% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

urodzeń żywy«

Warto zaznać;

/ch i 22,5 tys. zgonów, a więc wystąpiło zjawisko dodatniego przyrostu naturalnego.

;zyć, że w III kwartale br. w stosunku do II kwartału br., zwiększyła się zarówno ilość małżeństw o 46,0%, jak i urodzeń żywych o 6,1%, podczas gdy liczba zgonów

potwie

W tym samym okresie zanol zjawisko dodat

nałopolskiego liczyła

;ce zawarto 15,5 tys. małżeństw, itowano 27,1 tys.

zmniejszyła się o 3,1% (w tym liczba

sprzedaży wyrobów i usług w kwoi wyższe niż przed miesiącem. Średni przyi wyniósł 12,8 tys. zł, czyli o 0,4 tys. zł więcej niż w

)9,4 m

>ł 12,8 tys. zł, czyli o 0,4 tys. 2 Według wstępnych danych mniej niż prz

żących cenach bazowych) były o aży w przeliczeniu na 1 zatrudni srniku br.

oddano do użytku 6593 mieszkania, tj. o 8,3%

edług wstępnych irzed rokiem.

Duże i średnie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w listopadzie br. osiągnęły przycl i sprzedaży detalicznej w wysokości 1350,4 min zł (w cenach bieżących), czyli o 1,6% niższy iesiąctemu.

irstw w listopadzie br. ukształtowało siąc tern

Prze ętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzi poziomie 392,5 tys. osób i w porównaniu z październikiem br. było niższe o 0,4%, w porównaniu z listopadem 1998 r. Sektor prywatny skupiał 78,3% ogółu zatrudnionych.

W miesiącu listopadzie zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy 15,9 tys. osób, tj. o 8,2% więcej niż w październiku br. Ogółem na koniec listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 152,1 tys. osób i była o 3,5% wyższa niż w końcu ubiegłego miesiąca, ale o 32,9% wyższa w stosunku do grudnia 1998 r. Stopa bezrobocia w województwie małopolskim wyniosła w listopadzie br. 9,9% (w Polsce - 12,5%). W powiatowych urzędach pracy na 1 ofertę p przypadały 243

'54,70

łby zarejestrowane jako bezr miesięczne wynagrodzenie bruttr

ub. roku wzrosło o wyniosło 1645,42 zł i wzrosło o

zł, czyli było o 3,2% wyższe 10,3%. W okresie styczeń-listc

Jtto w sektorze przedsiębi niż w październiku br., a

<resie styczeń-listopad br. przeciętne miesięczne wyn;

8,7% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

terenie województwa małopolskieao Policja odnol listopac agrodzenie brutto

w których poszkodowanych było 6719 osób, w tym 3i W rejestrze KRUPGN-REGON w końcu podmiotów gospodarczych (łącznie z jednostkami lokalnymi

1. PRACUJĄCY I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Liczba pracujących w sektorze przedsiębi wyniosła 408,7 tys. osób (spadek o 0,6% w porównaniu z pi

' stosunku do stanu z końca poprzedniego miesiąc rm |ak i w

padzie br. wyniosło 3 ni)da

bT';zarejestrowanych było 244696

w sektoi

z według stanu na koniec listopada br.

ta 408,7 tys. osod ^spaueK. u u,O7o w porównaniu z październikiem br.).

W stosunku do stanu z końca poprzedniego miesiąca spadła zarówno ilość osób pracujących Drze prywatnym jak i w sektorze publicznym (odpowiednio o 0,2% i 2,0%).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dużych i średnich podmiotach ilistopadzie br. wyniosło 3°° c *■"* ■ łwm eomum enoriir. ... oł«c.i,niz..

Podobnie zatrudnio handel i naprawy

W ciągu 11 mie 398,6 tys. osób i spadło w

ajmujących się budownictwem

, br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 398,6 tys. osób i spadło w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 0,3%, przy czym w sektorze prywatnym miał miejsce wzrost o 2,4%, a w sektorze publicznym - spadek o 8,9%. Znaczący jest fakt, że sektor prywatny skupiał 77,6% ogółu zatrudnionych.

(22)

Bezrobocie Unemployment

2. BEZROBOCIE

Na rynku pracy utrzymały się dotychczasowe niekorzystne tendencje. W listopadzie br.

wystąpił dalszy wzrost bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego w końcu miesiąca wyniosła 152125 osób i w stosunku do października br. była wyższa o 3,5%.

W dalszym ciągu w znacznym stopniu zagrożone bezrobociem są kobiety. Populacja zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w naszym województwie w listopadzie br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,2% i wyniosła 87,8 tys. osób. Kobiety stanowiły 57,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie małopolskim.

W listopadzie 1999 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 9,9%.

W skali całego województwa wśród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędacl stanowiły osoby nie posiadające prawa do zasiłku (79,7%). Dotychczas nii

ia bezrobocia rejestrowani

i% to absolwenci szkół ubiegłego miesiąca nie uległa większym zmianom liczba jestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi (57,8% ogólnej liczby zarejestrowanych

lawowych), 'anych bezi botnych).

W listopadzie br. liczba nowych rejestracji bezrobotny w październiku br. i wyniosła 15918 osób. Po raz pień absolwentów.

łych była o 8,2% wyższa niż Dwało się 5401 osób, w tym 1543

W liczbie Wśród bezrol

izbie 15,9 tys. nowo zarejestrowanych, osoby dotyc ibotnych zarejestrowanych w listopadzie - 55,1% mii mawianym miesiącu z listy bezrobotnych wyrejesti bezrobotnych z końca października br. Z ogólnej liczby v\

podjęły pracę oferowaną przez powiatowe urzędy pracy (st publiczne) lub otrzymały pożyczki na uruchomienie działalno«

Liczba ofert pracy zgłoszonych w listopadzie br. wyniosła w ub. miesiącu. W końcu miesiąca sprawozdawcz

Na jedną ofertę pracy przypadały 243 osoby (w pa;

!, tj. o 19,3% mniej niż irawozdawczego urzędy pracy dysponowały 626 ofertami pracy,

iździemiku br. 246 osób).

(23)

Wynagrodzenia Salaries

W końcu listop;

co oznacza, że na 1

zarejestrowanych jako bezrobotne. Dla 2154 absolwentów, którzy uz) w omawianym okresie, urzędy pracy dysponowały ofertami pracy w liczbie €

Z danych na koniec listopada br. wynika, że 163 zakłady pracy zadeklarowały z w najbliższym czasie 12081 pracowników, w tym z sektora publicznego 71 zakładów - 4041 osób.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy poniosły wydatki z Funduszu Pracy w kwocie 224,5 min zł, z czego zasiłki dla bezrobotnych stanowiły 55,8%. Na aktywne formy pomocy bezrobotnym przeznaczono 19,6% wydatków z Funduszu Pracy, w tym najwięcej na: aktywizację zawodową absolwentów (36,4%), prace interwencyjne (22,6%) i pożyczki dla bezrobotnych (12,4%).

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI Stan w końcu miesiąca

3. WYNAGRODZENIA

W listopadzie br. w województwie małopolskim w sektorze przedsiębiorstw wypłaty wynagrodzeń brutto powiększonych o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem 688,8 min zł. Kwota ta w porównaniu do poprzedniego miesiąca była wyższa o 2,8%.

W sektorze prywatnym wypłacono 73,7% całej kwoty wynagrodzeń.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z obligatoryjną składką na ubezpieczenia społeczne) w listopadzie br. wyniosło 1754,70 zł i w stosunku do października wzrosło o 3,2%; w sektorze publicznym ukształtowało się na poziomie 2126,74 zł, a w sektorze prywatnym na poziomie 1651,78 zł. W odniesieniu do ub. miesiąca rzeciętne wynagrodzenie w sektorze prywatnym wzrosło o 1,3%, a w sektorze publicznym o 9,3%.

Poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto wyższy od przeciętnej w województwie, lalność pro lagrod;

następujących sekcja«

zaopatrywanie w energię elektryczną, g:

niskie przeciętne wynagrodzenie miesięt wach oraz hoteli

górnictwo i kopalnictwo;

wodę oraz obsługa nieruch«

W okresie I-XI br. przeciętne miesi«, wyniosło 1645,42 zł i było o 8,7 % wyższe niż w ani

lach i restauracjac idętne miesięczne

vodę oraz obsługa brutto w listopadzii

lomości i firm. Stosunkowi w listopadzie br. mieli pracownicy zatrudi

wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw lalogicznym okresie ub. roku.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :