Eksport województwa katowickiego do krajów RWPG w 1987 r.

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

Do użytku odr«M<o

EKSPORT Egi.«

f - 1}

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO KRAJÓW RWPG W 1987 R.

Kałowice 1988

| EKSPORT DO KRAJÓW RWPG 1 ^ ?//

WOJEWÓDZTWO W KRAJU WOJEWÓDZTWO

1 ___ f

STRUKTURA EKSPORTU DO KRAJÓW RWPG W/G KRAJÓW ZS 3RR

T *

20

T

CSRS NRD SRR WRL

r

40 60 80 100 %

STRUKTURA EKSPORTU DO KRAJÓW RWPG W/G GRUP WYROBÓW

100 %

Paliwa i energia

Wyroby przemysłu metalurgicznego

Wyroby przemysłu

elektromaszynowego

Wyroby przemysłu chemicznego

Obiekty

budowlane

Pozostałe

(2)

SPIS TREŚCI

Str

Uwagi metodyczne ... . 3 Uwagi analityczne ...

SPIS TABLIC

Eksport województwa katowickiego na tle k r a j u - . . ... 6

\ _

Eksport województwa do krajów RWPG na tle kraju ... o Eksport do krajów W P G według waluty płatności ... 7

Eksport do krajów W P G według grup i wybranych gałęzi

wyrobów ... ® Struktura eksportu województwa katowickiego do krajów RWPG 10 Eksport do wybranych krajów RA/PG według grup gałęzi wyrobów 11 Eksport do wybranych krajów RWPG według ważniejszych towarow 12

\

Opracował mgr Jan Fryc

(3)

UWAGI METODYCZNE

Dane zamieszczone w publikacji obejmują wartość towarów

wywiezionych za granicę oraz usług realizowanych w ramach transak­

cji handlowych. Zostały one opracowane na podstawie faktur eksportowych "FE” .

G rupowanie obrotów według obszarów p ła t n i czych .1

Do obrotów z I obszarem płatniczym zalicza się obroty h a n ­ dlu zagranicznego rozliczane w walutach krajów socjalistycznych, tj. w rublach transferowych, clearingowych i walutach narodowych krajów socja I istycznych, a do obrotów z II obszarem płatniczym - obroty rozliczane w walutach krajów kapitalistycznych.

Wartość w cenach transakcyjnych

Zawiera wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na bazie FOB lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru i jego ubezpieczenia od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia.

Obliczenia wartości w cenach t r ans akcy j riych dokonuje się mnożąc wartość w wa łucie obcej przez obowiążu, : y w dniu wystawienia)

faktury FE kurs waluty według tabeli kursów walut NBP.

%

Obroty w podziale, na obszary płatnicze

I obszar płatniczy wykazano w rublach, II obszar płatniczy w dolarach USA. Przeliczenia na ruble i dolary zostały dokonane według kursów dnia wystawienia faktury przyjętych ze zbioru danych

systemu Informatycznego Statystyki Handlu Zagranicznego (S I S H Z ).

Eksport do krajów RWPG

Dane dotyczące krajów - członków RWPG obejmują obroty

z Albania, Bułgarią, Czechosłowację, Kubą, Mongolią, N R D , Rumunią, Węgrami, Wietnamem i ZSRR.

(4)

Eksport ważniejszych towarów (tabl. 6).

Dotyczy towarów o największej wartości eks ortu w cenach transakcyjnych do danego kraju w 1987 r.

UWAGI ANALITYCZNE

Eiksport województwa katowickiego do krajów RWPG wyniósł w 1987 r. prawie 258 mld zł, co stanowiło 35,0% eksportu w oj e w ó d z ­

twa ogółem i 19,1% eksportu kraju do RWPG.

Obroty w eksporcie z krajami RWPG w 1987 r. wzrosły w porów­

naniu z 1986 r. - licząc w cenach bieżących w złotych o 30,7%.

W eksporcie do I obszaru płatniczego w rublach wzrost wyniósł 2,9%.

Część eksportu do krajów RWPG rozliczana jest w walutach krajów kapitalistycznych, a więc zaliczana jest do II obszaru płatniczego.

W 1987 r. eksport ten w przeliczeniu na dolary wyniósł ponad 111 min dolarów i był mniejszy o 22,3% niż w roku poprzednim.

Największy wzrost obrotów w 1987 r. osiągnięto w eksporcie do Bułgarii, Wietnamu i Czechosłowacji (w cenach bieżących w złotych).

W eksporcie województwa do krajów RWPG dominują paliwa

i energia, wyroby przemysłu elektromaszynowego oraz metalurgicznego.

W 1987 r. eksport tych wyrobów wyniósł w sumie 92% eksportu w o j e ­ wództwa do RWPG. W eksporcie wyrobów przemysłu elektromaszynowego dominowały maszyny i urządzenia.a spośród wyrobów przemysłu m e t a ­

lurgicznego wyroby hutnictwa żelaza.

Wśród krajów RWPG dominującym partnerem w obrotach eksporto­

wych jest ZSRR, a następnie Czechosłowacja i NRD. W 1987 r. eksport województwa katowickiego do tych krajów wyniósł 81% eksportu o gó ­

łem, w 1986 r. - 79,1%, w 1985 r. - 74%, a więc systematycznie wzrastał. Na europejskie kraje RWPG przypadało w tych latach ponad 99% ciksportu województwa do krajów RWPG. Jak z tego wynika obroty z nieeuropejskimi krajami-członkami RWPG są bardzo małe.

W eksporcie do ZSRR w 1987 r. dominowały paliwa i energia (54,7%), wyroby przemysłu elektromaszynowego (32,0%) oraz wyroby przemysłu metalurgicznego (9,^%). Spośród paliw i energii 82,8%

eksportu stanowił woniel kamienny. Wśród wyrobów elektromaszynowych^

24,2% to eksport modułów i systemów komputerowych.

(5)

W eksporcie wyrobów pr>zemysłu metalurgicznego przeważały pręty i profile grube - 52,9%.

Eksport do Czechosłowacji to przede wszystkim wyroby przemysłu

'N,

elektromaszynowego - 65,9% w 1987 r. Następnie paliwa i energia - 15,0% oraz wyroby przemysłu metalurgicznego - 12,0%. Spośród tych wyrobów dominuję węgiel kamienny, moduły systemów komputerowych oraz pręty i profile grube.

Struktura eksportu do NRD kształtuje się nieco inaczej niż w wymienionych wyżej krajach* Chociaż dominujęcę pozycję zajmuję

również wyroby przemysłu elektromaszynowego oraz paliwa i energia- w sumie 61,8% eksportu w 1987 r .(to jednak ponad 30% przypadało na wyroby przemysłu lekkiego i obiekty budowlane, natomiast w eksporcie do ZSRR i CSRS udział ten wyniósł odpowiednio 2,3%

i 3,9%. Spośród paliw i energii najwięcej eksportowaliśmy węgla kamiennego - 03,2%, natomiast wśród wyrobów przemysłu lekkiego dominowała przędza bawełniana i bawe ł nopodobna - 93,-5%.

Na uwagę zasługuje d u ż y wzrost eksportu towarów wysoko

przetworzonych (modułów i systemów komputerowych) do ZSRR i C z ec ho ­ słowacji w 1987 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rozwój współpracy gospodarczej i wymiany handlowej Polski z krajami R W P G , a głównie z naszym najważniejszym partnerem ZSRR, ma w wielu dziedzinach wręcz decydujęce znaczenie dla gospodarki Polski. Udział Polski w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych krajów RWPG przyczynia się w znacznej mierze do wzrostu poziomu

technicznego, zmniejszenia technicznego i technologicznego uzależ­

nienia od rpzwiniętych krajów kap ita I istycznych. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie ZSRR zapewniają nam dostawę wielu niezbędnych surowców.

W trakcie koordynacji planów na lata 1906-1990 uzgodniono

7 krajami R W P G , iż Polska będzie uczestniczyć w budowie niekfórych obiektów przemysłowych na terenie ZSRR w zamian za przyszłe dostawy gazu; do najważniejszych z nich zaliczyć na Ieży-budowę

gazociągu Jamburg na zachodniej granicy Zwięzku Radzieckiego, zagospodarowanie złóż ropy naftowej w Zagłębiu Tangiz w Kazach-

W

stanie, budowę walcowni "2000". Ponadto strona polska będzie brać udział w budowie Zakładu Tworzyw Sztucznych w Pr ikumsku#skęd w przy­

szłości otrzymamy 00 li ety len.

(6)

6

T a b I . 1. EKSPORT WOJ EWÓDZTWA KATOWI CK I EGO NA TLE KRAJU

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - kraj w min zł 1985 1906 1987

b - województwo w min zł

c - kraj = 100 •

W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH O G Ó Ł E M ...

b c

1690994 417177 24,7

2115637 514074 24 ,3

3227731 737003 22,0

w tym kraje RWPG

b c

024455 167900 20, 4

906505 197410 20,0

1352700 257949 19,1 w tym ZSRR ....

b c

479305 03706 17,4

504004 100504 10,6

.002034 142634 17, C ROK POPRZEDNI = 100

O G Ó Ł E M ...

b

126,6 121,1

125,1 123,4

152,6 143,2 w t ym kraje RWPG

b

126,0 117,2

119,7 119,5

137,1 130,7 w tym ZSRR ....

b

121,4 103,9

121,9 129,7

137,1 131,4

Tabl.2. EKSPORT WOJEWÓDZTWA DO K RAJÓW RWPG NA TLE KRAJU

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1906

b 1907

c - 1906 = 100

Kraj Wojewódz two I

iUdzlał

wo j ewódz twa w kraju

w cenach transakcyjnych w mI n zł

w procentacł

KRAJE RWPG ... 906505 197410 20,0

b 1352700 257949 1&, 1

c 137, 1 130,7 X

z t ogo :

ZSRR . . ... 504904 100505 10,6

b 002034 142634 17,0

c 137, 1 131,4 X

Czechosłowacja .... 132349 27103 20,5

b 194605 30965 20,0

c 147,0 143,3 X

NRD ... 103007 20407 19,0

b 137207 27509 20,0

c 133 ,1 134,0 X

(7)

Tabl.2. EKSPORT WOJEWÓDZTWA DO KRA J Ó W RWPG NA TLE KRAJU /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986

b - 1987

c - 1986 = 100

. Kraj Wo j ewódz two Ucz i a‘ł

wo j ewódz twa w kraju w procentacł w cenach transakcyjnych

w mln zł

Węgry ... a 63547 17483 27,5

b 77070 16641 21,6 .

c 121 ,3 95, 2 X

Bułgaria ... a 48302 5474 11,3

b 72718 10527 14,5

c 150,6 192,3 X

Rumunia ... a 4 314 2 16253 37,7

' b 50023 10956 37,9

c 116,0 116,6 X

Kuba ... >... a 5253 818 ' 15,6

b 10650 1021 9,6

c 202,7 124 ,8 X

WTotnam ... a 2701 340 12,6

b 4040 548 13,6

c 14 9,6 161,2 X

2050 845 41,2

b 2349 1122 47,8

c 114,6 132,8 X

Monqo I i a ... a 1170 22 1,9

b 1996 26 1,3

c 170,6 118,2 X

e- ^p o r t d o k r a j ó w r w p g w e d ł u g w a l u t y p ł a t n o ś c i

WYSZCZEGÓLNIENIE ■ a - 1986

b - 1987

c - 1986 = 100

I obszar w mln rubI i

I I obszar w mIn do I arów USA

OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO ... 1878,3 1927,4

b 1935,9- 1863,7

c ■ 103, 1 96-, 7

w t ym:

1868,8 143,8

b 1922 , 3 111,7

9 c 102,9 77,7

w t y m :

ZSRR ... 987,0 100,8

b 1001,1 88,3

c 101,4 87,6

Czechosło ac ja .... 291,5 1,2

b 323, 1 2,1

- c 110,8 175,0

(8)

Tabl.3. EKSPORT DO KRAJÓW RWPG WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI /dok./

8

WYSZCZEGÓLNIENIE I obszar II obszar

a - 19-86 w mln rubli w ml n do I arów

b - 1987 USA

c - 1986 = 100

NRD ... a 218,8 1,4

b 229,6 1,0

c 104 ,9 71,4

Wę gry ... a 161,5 14,3

b 122,9 8,0

c 76, 1 55,9

Rumun i a ... a 130,7 24,9

b 138, 1 10,5

c 105,7 42,2

Bułqa r i a ... a 57,5 1,2

b 84 ,9 1,8

c 147,7 150,0

Tabl.4. EKSPORT DO KRAJÓW RWPG WEDŁUG GRUP I WYGRANYCH GAŁĘZI WYROBÓW

WYSZCZEGÓLNI ENIE a - 1986

b - 1987

c - 1986 = 100

Wartość w c e ­ nach transak­

cyjnych w m 1n zł

Udz i ał

% w ogółem

KRAJE RWPG ... a 197410 100,0

b 257949 100,0

c 130,7 X

z tego:

Pa I i wa i enerc] i»a ... a 88348 44,8

b 104153 40,4

c 117,9 X

węgiel i brykiety ... a 81418 41,2

b 88521 34,3

c 108,7 X

paliwa oraz przetwory a 6930 3,6

pal iw b 15632 6,1

c 225,6 X

Wyroby przemysłu elektro- a 70884 35,9

ma s zynowecfo b 104601 40,5

c '147,6 X

wyroby przemysłu metalowego a 3358 1.7

b 4338 1.7

c 129,2 X

mi szyny i urządzenia ... a 31158 15,8

b 50337 19,5

c 161,6 X

4

(9)

9

Tab 1.4. EKSPORT DO KRAJÓW RWPG WEDŁUG GRUP I WYBRANYCH GAŁĘZI W Y R OBÓW /dok'./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986

b - 1987

c - 1986 = 100

Wa r t o ść w ce­

nach transak­

cyjnych w mln zł

Udz Î ał

% w ogółem

Wyroby przemysłu elektro­

maszynowego /dok;/

wyroby przemysłu precyzyjnego a 11855 6 0

b 19394 7 5 ,

c 163 ,5 X

środki transportu ... a 4794 2 4

b 4872 1 9

c 101,6 X

wyroby przemysłu elektro te­ a 2119 1 1

chnicznego i elektronicz­ b 3573 1 4

nego c 168,6 X

wyroby przemysłu e l e k t r o m a ­ a 17600 8 9

szynowego pozostałe b 22087 8 5

c 125,5 X

Wy roby p r z emy słu me talurgicz- a 22940 11 6

nego b 28555 11 1

c 124 ,5 X

wyroby hutnictwa żelaza .... a 15822 8 0

b 18416 7 2

c 116,4 X

wyroby przemysłu metali a 7118 3 6

n i eżcIaznych b 10139 3 9

c 142,4 X

Wyroby przemysłu chemicznego a 2154 1 1

b 2840 1 1 .

c 131,9 X

Wyroby przemysłu mineralnego a 829 0 4

b 713 ' 0 3

, c 86,0 X

Wyroby przemysłu drzewno- a 28 0 0

pap i ern i czego b 177 0 1

c 632, 1 X

Wyroby przemysłu lekkieno .... a 5629 2 9*

b 7134 2 8

c 126,7 X

Obiekty buctowlane ... a 5501 2 8

b 8312 3 2

c 151, 1 • X

Wyroby przemysłu spożywczeco a 243 0 1

i produkty rolnictwa b 380 0 1

c 156,4 X

a 854 0 4

0 b 1084 0 4

c 126 ,9 X

(10)

Tabl.5. STRUKTURA EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO KRAJÓW RWPG

10

WYSZCZEGÓLNIENIE

1985 1986 1987

w odsetkach

1

KRAJE RWPG .... 100 ,0 100,0 100,0 .

z tego:

• _

ZSRR ...

\

¿9,8 55,0 55,3

Czechosłowac ja 12,4 13,9 15,1

NRD ... 11,8 10,3 10,6

Rumun i a ... 11,3 8,2 . 7,4

Wę g r y ... 8,6 8,9 6,5

(3u ł gar i a .... 4,9 2,8 4,1

Albania ... 0,5 0,4 0,4

Kuba ... 0,5 0,4

0,4

W ietnam ... 0,2 0,2 0,2

MonooI I a .... 0,0 0,0 0,0

(11)

Tabl. * EKSPOPT DC WYBRANYCH KRAJÓW RWPG WEDŁUG GRU? GAŁĘZI WYROBÓW

t

WYSZCZEGÓL­

NIENIE a-198S b-1987 c-1926=100

Ogółem

Z tego

pa I. iwa i ene­

rgia

wyroby przemy­

słu elektro­

maszy­

nowego

wyroby przemy­

słu meta­

lurgi­

cznego

wyroby przemy­

słu chemi - cznego

wyroby przemy­

słu mine­

ra Inego

wyroby przemy­

słu drzew- no-pa- pier- n i czego

wyroby przemy­

słu le- kk i ego

obiekty budow­

lane

wyroby przemy­

słu spożyw­

czego i pro­

dukty rolni­

ctwa

Wyroby pozo­

stałe

W ml n z ł x ■

Z S R R .... a 108585 62099 30441 12204 1062 44 20 2372 272 17 53

b 142634 78054 45680 13894 1589 49 14 2780 435 32 107

c 131,4. 125,7 150,1 113,9 149,6 111,4 70,0 117,2 159,9 188,2 201,9

CSRS .... a 27183 6905 14779 3842 323 341 0. 7 682 206 98

b 38965 5843 25659 4690 4'48 387 1 22 1504 296 115

c 143,3 84,6 173,6 122,1 138,7 113,5 X 314,3 220,5 143,7 117,4

NRD .... a 20407 4749 8180 741 310 183 7 3221 2701 11 304

b 27509 5312 11688 1046 355 63 9 4310 4472 4 250

c 134,8 111,9 142,9 141,2 114,5 34,4 123,6 133,8 165,6 36,4 82,2

W ODSETKACH

ZS^R .... a 100,0 57,2 28,0 11,2 1,0 0,0 0,0 2,2 0,3 0,0 0,1

b 100,0 54,7 32,0 9,8 1,1 0,0 0,0 2,0 0,3 0,0 0,1

CSRS ... a 100,0 25,4 54,3 14,1 1,2 ,1,3 0,0 0,0 2,5 0,8 0,4

b 100,0 15,0 65,9 12,0 1,2 0,9 0,0 0,0 3,9 0,8 0,3

NRD .... a 100,0 23,3 40,1 3,6 1,5 0,9 ■ 0,0 15,8 13,2 0,1 1,5

b 100,0 .19,3 42,5 . 3,8 1,3 0,2 0,0 15,7 16,3 0,0 0,9

(12)

Tabl.7. EKSPORT DO WYBRANYCH KRAJÓW RWPG WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH TOWARÓW

. 12

1987

Jednos­ wartość 1906 = 100 WYSZCZEGÓLNIENIE tka

miary

*

i lość

w ce­

nach transak­

cyjnych w min z.ł

I lość

wartość w cenach

transak­

cyjnych

ZSRR ... ... X X 14 2634 X ‘131,4

węgiel kamienny ... tys . t 9582,9 64653 02,0 112,9 'koks i półkoks ... tys . t 1159,8 13401 203,2 278,1 pręty i profile grube tys . t 347,3 7347 123,4 115,6 moduły systemów korn-

put erowych ... . . . szt 1700? 7111 162,4. 163,6 systemy komputerowe .. szt 2859 3956 510,9 125,6 tokarki do» rnr' lali

rapr i n I i 7OWrłHO . . • . . • s ^ t 107 3180 93 ,0 116,4

p o d w o ź i a r u r a w i

samochodowych ... s z t 290 2852 103,2 137,9

CSRS ... X X 38965 X 143,3

weg i e 1 kamicnny ... t y s . t 1149,5 504 3 60,4 84,6 moduły systemów kom- J .

puterowych ... szt 4 44 2 3414 232, 1 320,3 pręty i profile grube t y s . t 53,3- 1477 95,2 122,4 wyroby z miedzi i sto-

d o w miedzi ... t y s . t

X

5,1

X

1095 02,3 106,4

NRD ... 27509 X 134,8

węgiel kamienny ... t y s . t 605,3 4950 94 ,9 120,6 przędza bawełniana

i bawełnopodobna

zgrzebna ... t y s . t 5,7 2484 96,6 124,2 przędza tjiiWe ł n i a n a

i bawełnopodobna

czesankowa • • • >»>—-*o • t y s . t 2,5 1804 113,6 149,5

P+ąA

WUS Katowice, zam. / 88 A4

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :