Handel wewnętrzny i usługi w I kwartale 1980 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

O ?

P O U F N E

<10

E gz. n r . D a n e w stępne m ogq ulec zmionie

HANDEL WEWNĘTRZNY I USŁUGI W I KWARTALE 1980 ROKU

ñ

Katowice 24 maja 1980

(2)

§fJf=gj|ŚQJ Str.

Owa ¿i metodyczne... ... 1 JS_TĄ3LIC

Sprzedaż w uspołecznionych jednostkach handlu

detalicznego rynkowego według organizacji...

5

Struktura sprzedaży w uspołecznionych jednostkach

handlu detalicznego rynkowego. . ... .

7

Sprzedaż w zakładach gastronomicznych oraz plaoów-

kach żywienia przyzakładowego, ...

9

Sprzedaż w zakładach gastronomicznych oraz placówkach

żywienia przyzakładowego według organizacji. . . .

10

S p r z e d a ż napojów alkoholowych powyżej 18° w przed­

siębiorstwach handlu detalicznego rynkowego i przed­

siębiorstwach gastronomicznych...

1 1

Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlu rynkowego

według organizacji... ...

12

Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlu rynkowego

oraz średnie ceny... 13 Zaopatrzenie województwa w niektóre towary. . . . 18

Dostawy towarów na zaopatrzenie rynku przez przed­

siębiorstwa produkcyjne... ...

21

Sprzedaż w handlu detalicznym i zakładach gastro­

nomicznych weaług miast i gmin... ...

29

Sprzedaż usług bytowych dla ludności... * 32

Sprzedaż usług bytowych dla ludności w jednostkach

planu terenowego... 34

Opracowali: mgr Danuta Griger,Janina Dybus, Jadwiga Kosz,Adam Kaiser

(3)

UWAGI i£ETODXCZNE

Opracowanie zawiera informacje sta.tystyc zne dotyczące handlu detalicznego rynkowego, z a ^ d ó w gastronomicznych otwartych i za&iŁniętych, zaopatrzenia ryntu oraz usług dla ludności.

*/ związku ze stosowaniem w praktyce statystyczno-eko-

^omicznej jednoznacanego nazewnictwa oraz jsdnolitej interpretacji

^ ./Ojęć występujących w statystyce handlu wewnętrznego i usług, poda- jfe się ważniejsze określenia występujące w treści informacji licz­

bowej zawartej w niniejszej publikacji.

1. Sprzedaż a uspołecznionym handlu detalicznyit rynkowym , Co uspołecznionego haDdlu detalicznego rynkowego zali­

cza się przedsiębiorstwa handlu rynkowego detalicznego i detalicz- no-hurtowego oraz punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego rynkowego i organizacje niehan­

dlowe, ,t«kie jak; organizacje społeczne, zakłady przemysłowe, do­

konujące sprzeoaży towarów przeznaczonych głównie dla ludności.

Sprzedaż w przedsiębiorstwach handlu detalicznego obejmuje wyłącznie wartość sprzedaży towarów /łącznie ze sprzedażą I w sklepach komisowych oraz placówkach prowadzonych na zasadach umo- / wy agencyjnej/. Sie zalicza się tu wpływów ze sprzedaży znaczków

pocztowych i skarbowych, biletów na środki komunikacji miejskiej, opłat zbdiofonicznych i za uczestnictwo w grach liczbowych i spor- to*-»ch ore z wpływów z tytułu świadczonych usług.

Część sprzedaży detalicznej towarów stanowi tzw. sprze­

daż pozarynkową, t j. sprzedaż jednostkom gospodarki uspołecznionej, mięczy innymi konsumentom zbiorowym, t j. urzędom, instytucjom,

żłobkom, przedszkolom-dokonującym zakupu towarów dla potrzeb ich bieżącej działalności /nie do dalszej odsprzedaży/w przedsiębior-

» # ' t*

stwach handlu detalicznego rynnowejo.

* tablicy dotyczącej struktury sprze-iaży w uspołecz- jiionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego towary żywnościowe podano łącznie z napojami alkoholowymi, natomiast papierosy i za­

pałki zaliczono do towarta nieżywnosciowych.

(4)

2

4

2. Sprzedaż w uspołecznionych zakładach saatronomlcznych oraz placówkach żywienia przyzakładowego.

* Do przedsiębiorstw gastronomicznych zalicza się przedsię­

biorstwa podległe organizacjom handlowym, prowadzące zakłady gastro­

nomiczne otwarte/ dostępne dla ogółu konsumentów/ oraz placówki ży­

wienia przyzakładowego.

Sprzedaż w zakładach gastronomicznych obejmuje wartość sprzeuaży towarów orez wartość wpływów z tytułu świadczonych usług /zadziałalność rozrywkową, za organizowanie przyjęć poza zakładem, opłaty za korzystanie z telefonu , z szatni i t p ./.

Dane w tablicy-nr 3 i ł obejmują sprzedaż w uspołecznio­

nych zakłaaach gastronomicznych otwartych oraz placówkach żywienia przyzakładowego, t j. prowadzonych zarówno przez przedsiębiorstwa gastronomiczne, jak i przez jednostki niehandlowe /organizacje społeczne, Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i iii es z-

¿aniowej i inne/. Nie obejmują natomiast sprzedaży placówek żywie­

nia przyzakładowego prowadsonyoh przez zakłady pracy we własnym zakresie /brak informacji- sprawozdawczość roczna/.

Sprzeoaż w uspołecznionych zakładach gastronomicznych otwartych obejmuje sprzedaż wszystkich zakładów gastronomicznych dostępnych dla ogółu konsumentów.

Dane dotyczące placó«e& żywienia przyzakładowego obejmują sprzedaż placówek prowadzonych przez przedsiębiorstwa gastronomi­

czne oraz innych jednostek niehandlowych. Kie zawierają jednak peł­

nej informacji z uwagi na brak danych w okresach kwartalnych o sprzedaży w placówkach żywienia przyzakładowego prowadzonych przez zakłady pracy we własnym zakresie.

3. Zapasy towarów w handlu rynkowym

Zapasy towarów w handlu rynicowym obejmują zapasy w ma­

gazynach wykazywane według siedziby przedsiębiorstwa orez zapasy w >un&tach sprzedaży detalicznej zgodnie z lokalizacją tych punktów /bez towarów w drodze/.

(5)

f

4-, Zaopatrzenie wo.jewćdzty.a w niektóre towary

3

Tablica nr 8 obejmuje zatup towarow przez przeasiębi®rst- wa handlowe, przeznaczonych na potrzeby województwa katowickiego -

z przemysłu, od przedsiębiorstw handlu zagranicznego i pozostałych źródeł.

5« Usługi dla ludności

Dane o wartości usług bytowych dotyczą wybranych usług

¿3» jzanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz zaspokojeniem niektórych potrzeb osobistych i obejmują usługi: przemysłowe, budo­

wlane, handlowe, pralnicze, turystyczne oraz pozostałe usługi nie­

materialne. D&ne obejmują wyłącznie usługi świadczone przez przed­

siębiorstwa /zakłady/:handlu państwowego, przenysłu państwowego, spółdzielczości, organizacji społecznych, przez przedsiębiorstwa turystyczne, zakłady remontowo-budowlane przedsiębiorstw komunal­

nych i spółdzielni usługowych.

Pod pojęciem "usługi” należy rozumieć czynności nie stwarzające bezpośrednio nov(ych dóbr, świadczone odpłatnie przez jednostki gospodarki naród wiej na zewnątrz, zarówno w sferze pro­

dukcji materialnej, jak i poza sierą produkcji materialnej, nie­

zależnie od charakteru wykonawcy lub odbiorcy.

Pod y ojęciem "ludność" należy rozumieć osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz jednostki gospodarki nieuspołecznionej t j. indywidualne gospodarstwa rolne, rzemiosło prywatne oraz inne osob^.trudniące się na własny rachunek działalnością wytwórczą, tteri?' jwą lub usługową. Do usług dla ludności nie zalicza się świa­

dczeń usługowych wykonywanych na rzecz kółak rolniczych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Przez usługi dla ludności rozumie się wszelkie usługi materialne i niematerialne sprzedane ludności/gospodarstwom domowym/ oraz jednostkom gospodarki nieuspołecznionej opłacane ze środków pie­

niężnych ludności lub jeunostek gospodarki nieuspołecznionej.

Usługami w wyżej podanym rozumieniu są:

a / czynności polegające na oddziaływaniu na produkty /przedmioty, obiekty/:

- czynności o charakterze remontowym, naprawczym i konserwacyj­

nym, mające na celu utrzymywanie lub przywrócenie przedmiotom /obiektom/ ich przydatności użytkowej|

(6)

4

- czynności polegające na obsłudze procesu produkcyjnego n inćywidiai.uych gospodarstwach rolnychi

b / czyr-uosci w zakresie transportu i łączności;

c/ czy:.i.ości zasc oita jające inne potrzeby człomieiia , jak usługi:

micsz<caniowe i komunalne, usługi w zakresie oświaty i wychowa- nis , kultury i sztuki, ochrony zarosiia , opieki społecznej , kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz inne usługi o chart^terze osobistym /fryzjerskie, fotograficzne itp/j

a / pc^adto na zasadzie wyjątku.ao usług dla ludności zalicza się:

- wytwarzanie niektórych wyrobów ne indywidualne zamówienie i-dnosci z materiałów wiasnycn zakładów usługowych, uwzględ­

niających indywiduaine cechy i życzenia konsumenta|

- oucowę cołow mieszkalnych jednorodzinnych oraz pomieszczeń gospodarczych na zlecenie osób prywatnych z podstawowego ma­

teriału powicrzonebo /za ¿.odstawowy uateriał uważa się:

cegłę, pustaki, cement, tarcicę/i - buaowę stuazien ao ^obierania wody.

(7)

Tabl.l SPRZ2DAŻ USPOŁECZNIONiCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZ­

NEGO RYNKO.YEGO WEDŁUG ORGANIZACJI

1979 1980

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-III

ogółem konsumen­

tom indy­

widual­

nym

jednostkom gos­

podarki uspołecz nionej

w tys.zł

I-III 1979 =

=100

w tys.zł

w %

sprzede ży ogó­

łem ogOłem

28069892

51531188 112,3 30033534 1497654 4,7 p rzedsię biorstw a

HANDLU DETALICZNEGO 27560263 50810429

1 1 1 , 8

29336417 1474012 4,8 Ministerstwo Han­

dlu Wewnętrznego

i Usług 73572 85164 115,8 82431

1

2733 3,2 Centrala Państwo­

wego Handlu Wew­

nętrznego

7186118

8539739 118,8 8167391 372348 4,4 w tym:

Wojewódzkie Przed siębiorstwo Han­

dlu Wewnętrznego 67^2424 7965853 118,1 7605071 360782 4,5 Przedsiębiorstwo

Domy Towarowe

"Centrum" 358500 433643 121 ,C 433438 205

0 ,1

. mtralna Skład­

nica Harcerska 32170

41779

129,9 31113 10666 25,5

"Moda Polska"

Przedsiębiorstwo

Państwowe ^ 49?89 95423 189,2 93423

_

Przedsiębiorstwo Obrotu Częścia­

mi Zamiennymi

"Ardom"

Ministerstwo Kul­

tury i Sztuki

3635 192447

5041 247589

138.7 128.7

4346 161805

695 85784

13,8 34,6 Zjednoczenie

Księgaistwa 162439

20^962

129,3 134785 75177 35,8 Przedsiębiorstwo

Państwowe Dzieła Sztuki i Antyki

"Desa" 9946

12100

121,7

10926

1174 9,7 Zjednoczenie

Przemysłu Muzycz

nego 20062 25527 127,2 16094 9433 r ,0

(8)

6

Tabl. i SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZ­

NEGO RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI /dek,/

W ¿SZCZEGÓLNIENIE

1979 1980

I-III

ogółem

w tys.zł I-III 1979.

=100

konsumen­

tom indy­

widual­

nym

jednostkom gos­

podarki uspołe­

cznionej ~

w tys.zł I* %

sprzeda­

ży ogó-

¿£1____

Ministerstwo Han dlu Zagranicznego i Gospodarki Mor skiej - "Centrala

Rybna"

77552

Ministerstwo Prza

mysłu Maszynowego 1056592 Centrala Tech.-

niczno-Handlowa Motoryzacji

"Polmozbyt" 999257 Centrala Techni­

czno-Handlowa Elektroniki "Uni tra-Sen»ice" 57335 Ministerstwo Prze mysłu Chemicznego Centrala Handlowa Przemysłu Chemicz aego "Chemia"-OHE

CZSS "Siołem" ^2579880 CZSH "Samopomoc

Chłopska"

Robotnicza Spół­

dzielnia Wydaw­

nicza "Prasa-Ksią żka-Ruch"

4686938

sntralny Związek półdzielczości Ce Sp

Pracy

Związek Spółdziel ni Inwalidów CBGAinZiCJE 3P0łEC2JE POZOSTAŁE JEiHCSTKI

w tyci

ilinisterstwo Prze mysiu Lekkiego M ir.

3

ter.two L

06

-

nict.

1

Przemy­

słu Dr z :.e, o

1476525

77478

153161 3367 506262

192913

172539

97163

512115

440175

71940

10328 14230763

5240976

1584356

*1135 171101 7111269633

290066 190774

125,:

48,;

44,1

125,5

, 1 1

97163

453814

402305

51509

7090 3854921 113,

111,fl| 4744425

107,3 1533489

117,6 ,8 3 8 6 2 111,7

286,1 140,3

150,4

1 1 0 ,6

150026 6909586159

58301

37870

20431

3238 375842]

496551

50867

7273 21075 201683474

288468 1578

190774 I

11,4

8 , 6

28,4

31,4 2 ,6 9,5

3,2

8,0

36,1

12,3

2 , 8 0,5

(9)

Tabl. 2 STRUKTURA SPRZEDAŻY W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO

1 1 1

1979 ’ 1980

WYSZCZEGÓL­ I - III

NIA NIE • towary towary

ogółem żywnoś­

ciowe nie żywno­

ściowe

ogółem żywnoś­

ciowe nieżywno­

ści owe W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

OGÓŁEM 28069892 13722307 14347585 31531188

15483203

16047985 HANDEL PAŃ­

STWOWY 9022833 182341 8840492 10116495

239479

9^77016

w tym:

Centrala Pa­

ństwowego Handlu Wew­

nętrznego 7186118 * 56570 7129548 8539739 64157 8475582 ićinisteret-

wo H&ndlu Wewnętrzne­

go i Usług 73572 28911 44661 85164 33397 51767 HANDEL SPÓŁ­

DZIELCZA * 190^3692 13539966 5503/26 152^3724 bibl

33

fa

w tym:

CZSS^połeri

1

12579880 11127321 1452559 14230763 12527967 1702796 CZSR"Samo­

pomoc

Chłopska" 4686938 2266135 2400803 5240976 2576440 2664536 EMJDLL ORGA­

NIZACJI SPO­

ŁECZNYCH 3367 «

3367 I 9633 9633

W ODSETKACH •

OGÓŁEM

100,0

48,9 51,1

100,0

49,1 50,9

HANDEL PAŃ­

STWOWY

100,0 2,0

98,0

100,0

2,4 97,6

w tym:

Centrala Pań stwowego Han dlu Wewnę­

trznego

100,0 0,8

99,2

\

100,0 0,8

99,2

Ministerstwo Handlu Wew­

nętrznego i

Usług

100,0

39,3 60,7

100,0

39,2 60,8

(10)

Tabl. 2 STRUKTURA SPRZEDAŻY * USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO /d o k ./

1979 *

1980 ' I - III

« YSZCZEGÓLNIENIE towary towary

ogółem żywno­

ściowe nieżyw­

nościowe ogółem żywnoś­

ciowe nieżyw­

ność i ow‘

W ODSETKACH /dok./

HANDEL SPÓŁDZIEL­

CZY 100,0 71,1 28,^ 100,0 71,2 28,8

w tym:

CZSS"Społem" 100,0 88, 5 11,5 100,0 88,0 12,0 CZSR"SCH" lo0,0 4a,8 51,2 . 100,0 49,2 50,8 HAI>DEL ORGANIZA­

CJI SPOŁłCZKYCH 100,0

100,0 100,0

_

100,0

DYNAMIKA

/rok poprzedni * 100/

OGÓLE i! 106,1

107,0

105,2 112,3 112,8 111,9

HANDEL PAJ&ST1S0-

V.Y 104,6‘ 96,3 104,8 112,1 131,3 111,7

w tyas

Centrala Państ­

wowego Handlu

wewnętrznego 104,2 98,8 104,2 118,8 113,4 118 Ministerstwo

fiandiu Wewnę­

trznego i Usług 99,7 91,7 105,7 115,8 115,5 115,9 HANDEL SPÓŁDZIEL­

CZY 106,8 107,2 106,0 112,4 71,2 111,9

w tym: '

CZsS"Społem” 108,4 108,1 110,7 113,1 112,6 117,2 CZSR"tCHM 103,2 104,3 102,3 111,8 112,7 111,0

HANDEL Cr.GAM-

¿»CJI ^PORĘCZ­

NYCH 44,8 - 44,8 286,1 - 286,1

(11)

\

T a b l . 3 ' SPRZ£DAŻ 'ii ZAKŁADACH GASTfcOKOUICZIiYCH CHAZ PLAC&SKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO5 '

5

1979 19t>0 * 1979 1960

WYSZCZEGÓLNIENIE I - I I I

w tysiącach złotych I-III

1979=100 u odsetkach

OGÓŁEM 2396627 2610962 106,9 100,0 10c,0

Zakłady gastronomi­

czne 17o7913 19373H 100,4 74,6 74,2

«■tym:

za Kłady prowadzone systemem agencyj­

nym ' 364692 506256

133,8

20,4 26,1

Placówki żywienia przy- za Kła dow ego/pronadzoce przez przeaeiębiorst- wa gastronomiczne oraz jednostki nie­

handlowe/

w tym: *

608914

i

673651 110,6 25,4 25,6

placówki żywienia przyza Kładowego prowadzone syste­

mem agencyj­

nym 17434 2a635 164,2 2,9 4,3

«/Bez wartości sprzedaży placóweK żywienia przy za .cła dcm eg o prowa­

dzonych przez zakłady pracy.

(12)

10

Sabl. 4 SPRZEDAJ to ZAKŁADACH GASTRONOiaCZKYCH ORAZ PŁACĆWKACH ŻIAIENIA PRZYZAKŁADOWEGO8/ WEDŁUG ORGANIZACJI

1979 l&JO

AYSZCZEG&LNIENIE

I - I II

w tym w za­

>

ogółem kładach gas tronomicz- nych

I - I * 1979

= 100 w tysiącach złotych

OGĆ'ŁS“ 2396627 2^10962 19373H 108,9

PnZEDSI5BIORST.’.A GASTRO-

NOHICZl® 2347246 2558412 1884817 109,0

Ministerstwo Handlu

Wewnętrznego i Usług

30010

34900 - 116,3

Centralny Związek Spółdzielni Spożywców

"Społem" 1992574 2166609

1533444

108,7

Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych

"Samopomoc Chłopska" 290363 319890 . 314360 110,2

Inne resorty 34299 37013 37013 107,9

► Przedsiębiorstwo

»agonów Sypialnych i Restauracyjnych

"Wł t s" 30646

32436 32436

105,8

Przedsiębiorstwo P rod u kc y J n o-Ha nd 1

0

-

we"Centrala Rybna" 3651 4577 4577 125,4

ORGAiriZACJS SPOŁECZNE 18877

22131

22131 117,2

Iiaffi ORGANIZACJE 30704 30419 30363 99,1

e/Bez warcości sprzedaży plecowe* żywienia przyzakładowego prowe- dzcnych przez z&<cłady pracy.

(13)

Tabl

. 5

' SPRZEDAŻ KAPOJĆW ALKOHOLOWYCH POWYŻEJ 18 * PRZEDSIĘBIOR­

STWACH HANDLU QEIALICZi\ŁGG RYNaCWEGC I PRZEDSIĘBIORSTWACH GASTRONO­

MICZNYCH

1979* 19bO

WYSZCZEGÓLNIENIE I - III

w tysiącach złotych

/ceny hetaliczne/ I-III

=1001979

3234271 3593342 111,1

HANDEL DETALICZNY 2770251 3155531 113,9

Handel miejski 2302216 2616818 113,7

WSS"Społem" 2266523 2579515

113

,8

Przedsiębiorstwo Domy

Towarowe "Centrum" 24966 27366

109,6

Regionalny Związek Spółdziel­

ni Inwalidów 10403 9200 88,4

Przedsiębiorstwo Gastrono­

miczno-Handlowe "Konsumy" 321 737 229,6

Handel wiejski 468035 538713 115,1

WZSR"Stmopomoc Chłopska“ 468035 533713 115,1

GASTRONOMIA 464020

4370

I I 94,4

Handel* miejski 355392 33170$ 93,3

WSS"Społem" 344506

320512

93,0

.

1

^ ^ Centrala Turystyczna

^ 'Orbis" 4559 3833 84,1

Przedsiębiorstwo Gastrono-

miczno- Handlowe"Jtonsumy " 2831

4

2647 93,5 Przedsiębiorstwo Produkcyj­

no-Handlowe "Centre la Rybna" 213 922 4 razy

Organizacje społeczne 3283 3?91 115,1

Handel wiejski 108628 106106 97,7

Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych

"Samopomoc ChłopsKa" 10062« lubl06 97,7

(14)

Tebl. 6 ZAPASY T(?««SdKf 6 PRZl-iDSięBIORSTY, A CH HANDLU RYKKCWEGO •

■ WEDŁUG ORGANIZACJI /star. w dniu

3 1

H I /

1979 i

98

'o

aYSZCZEGÓLNEKIE ogółem I II

1979

udział

\i sapa sach ogółem

« * .a w tysiącach złotych

=100

OGÓŁEM v 26187718 27645371

10 5,5 100,0

« tyń towary żywnościowe 5007395 01378542

5465892

10 9 ,1 19,8

Central-. Państwov.ego Handlu

Wewnętrznego 11771076

103,4

42,6

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

H-.ndlu V;ewr.ętrznego 10640052 10o95ó04

102,4

39,4

Przedsiębiorstwo Dony Towaro­

we "Ceritrani" 622601 705068

113 ,2

, 2 . 6

Centralna Sicładnica Harcerska 65720 74648

1 1 3 ,6

0,3

"¿loda Polska" Przedsiębiorst­

wo Państw oke 43791 89'?64

205,4

0,3

Przedsiębiorstwo Obrotu Częś­

ciami Zamiennymi "Ardom" 617b 5792 93,8 0,0

¿linisterstwó Handlu .zewnętrzne­

go i Usług-Przedsiębiorstwo Gas­

tronomiczno-Handlowe "Konsumy"

65444 68242 104,3 0,2

CZSS"Społem" 5855461 6346659 108,4 23,0

w tym W'SS"Społeni" Katowice 5638437 6266673 111 *1 22,7 CZSR"Samopomoc Chłopska” 4566044 4366376 95,6 15,8 Inne resorty

w tym:

4322227 5093016 117,8 18,4

Centrala Techtu-czno-Handlo­

wa Motoryzacji"Polmozbyt" 940378 1378867 146,6 5,0 Centrala Techniczno-Handlo­

wa Elektroniki "Unitra-Serwi

^1

23910 154257 6 razy 0,5 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-

Handlowe "Centrala Rybna" 55343 97622 176,4 .0,3 Regionalny Związek Spółdziel­

ni Inwalidów 107618 106265 96,7 0,4

Cencralny Związek Spółdziel­

czości Pracy ¿41387 ! J.6718S 69,3 0,6

Robotnicza Spółdzielnia Wy-

dawnicza"Prasa-Książka-Ruch" ló3C4‘ * j 10Ć754C

10 3

, d 3,9 Zjednoczenie Przedsiębior­

stw Zaopatrzenia FarnaceUty- czneęo " C e :"

0

%

1&7,C 5,9 oc. . i ue s i ę '■aa

z'źr»}

j -’od J 1,0

2j«di ly*

tor.* o.. £c •

* [ 1 *

\

^ •

(15)

Tabl.

7

ZAFASi TOWARÓ« V. PęZEESI?3ICHS?V7ACH HATDLU RYTKCiEGC

■ORAZ SREDK1E CEKY /stan vi -cniu 31 III /

GRUPY TOWARÓW

4

Jedn.

mia- ly

' *979 1960 1979

ogółem III

1979

=100

zapasy n a d ­ m i e r n e * tys*złotych

III

=1001S79

TOWARY ŻYMiO&CIOME Konserwy mięsne,

szynki i łopat­

ki « puszkach

tona tys.zł zi/kg

723,3 42652 56,97

614,4 39228 63,65

64,9

92,0

106,3

X X X

Mąka pszenna tona tys.zł z łA g

4166,6 26362 6,76

6842,2 48168 7,04

163,4 169.7

103.8

X

«

X X

Kasze tona

tys.zł zł/kg

2955,4 22157 7,50

2951,3 23259 7,88

105,0

99,9 105,1

X X X

Ryż łuszc żonk­ tona tys.zł

zł/kg

1266,4 12751 10,07

2523,2 22989 9,12

199.2 180.3

90,6

X X X

ila «aron t o n a t y s .z ł zł/kg

1217,7 24247 19,91

1662,4 364d5

«1 ,6 9

136,2 150,5 108,9

X X X

Cukier tona

t y s . z ! z ł A g

9254,6 106345 11,49

8367,9 103013 12,31

90,4 96,9 107,1

X X X

Wyroby spirytu­

sowe czyste tys.zł 593936 589279 99,2 X X X

Wódki gatunko-

. ^'Ogółem tys.zł 796395 776855 97,3 X X X

Wina i miody pitne krajowe

i importowane tys.zł 377247 375381 99,5 X X X

Konserwy z

ryb trwałe tys .¡d 6o213 95607 140,5 X X X

Kawa natural­

na/bez domie­

szek/

tona tys.zł zł/kg

470,9 276077 590,52

463,7 274522 592,03

98,598,7 100,3

X X X

Herbata tona

tys.zł z ł A g

253,9 61766 243,28

341,0 90097 264,22

134,3 145,9 106,6

X X X

Sól jadalna tys.zł 3676 6375 173,4 X X 1 X

TOWARY NIE ŻY WK OŻ C107, E Tkaniny i dzia­

niny

bawełniane i bawełnopodo- bne

tys.m tys.tf zł/m

6292 377147 59,94

4142576395 64,78

101,6 109,8

106,1 12916 4664 36,1

(16)

Tebl. 7 14

ZAPASY TOflARÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO ORAZ ŚREDNIE CENY/cd./

/stan-w dniu 31 I II /

GRUPY

TOWARÓW

Jedn.mia-

17

i ' l 1979

---- 1 ---

1980 ' 1979 1980 ogółem I II

1979=100

zapasy nad­

mierne w tys«złotych

I II 1979=100

TOWARY NIE ŻYWNOŚCIOWE / a d . /

Tkaniny i dzia- mny

jedwabne i jedwabnopo- dobne

tys .m tys .zł zł/m

3003303356 89,49

3269903363 97,24

100,2

108,9 11398 6128 53,8 wełniane i

wełnopodo- bne

tys.m tys .zł zł/m

6833341735 393,85

7468941795 416,10

103.5 109,3

105.6 2o955 17105 59,1 lniane i ko­

nopne tys ,m

tys .zł zł/m

1587 126133 79,46

1967 138711 70,52

123,9 110,0

¿38,7 3465 2058 59,4 Dywany i chod­

niki/bez sło­

mianych i rogo­

żynowych/ tys .zł 201946 159723 79,1 13392 5169 38,6 Wyroby ażurowe

-firanki tys .zł 88858 65118 73,3 2697 1129 41,9 Wyroby przemy­

śla odzieżowe­

go tys .zł 2836968 2664357 93,9 118668 91870 77,4 w tym:

okrycia z tka­

nin tys .zł 943819 980789 100,7 49270 43702

%

88,7

ubiory z tka­

nin tys. zł 1230109 1107594 90,0 53349 35632 66,8 Wyroby dziewiar­

skie tys .zł 1839093 1925704 104,9 122036 70563 57,8 Wyroby pończosz­

nicze tys.ał 347658 413765

119 ,0

3833 15973 180,8 w tym rajsto­

py i rajtu­

zy

tys.

tys .złpar zł/p

1902,8 139392 73,26

2427,7 160292 69,33

127.6

120.7 94,6

3790 766 20,2

Obuwie:

z cholewką skó­

rzaną i z two­

rzyw sztucznych i syntetycznych

tys.

. par sys .zł zł/p

2223 ,6 912166 410,22

2487,6 lu3u?45 434,44

111,9 113,0

10 1

,c 426o9 35557 83,3

(17)

Tfabl.

7

ZAPASY TOKARÓW la PBZLDSIĘBICRSWACH HANDLU EYl<’KC7iEG0 OKAZ ¿RLDKIE CLNY / c d ./

/stan-w aniu

31

I I I /

15

GRUPY TOT, AR iw Jedn.

mia­

ry

1979 1980 1979 19o0

ogółem III 1979=100

zapasy nad­

mierne w tys.złotych

III

=1001979

TOWARY NIE ŻYWI OŚCI 0\V2 /c d ./

Obuw i e :

gumowe tys.par tys.zł zł/para

124,2 11375 91,59

205,0

21649 105,61

165,1 190.3 115.3

402 409 101,7 tekstylno-

gumowe tys.par tys.zł zł/para

568,1 50296 88,53

614,9 56722 92,25

108,2 112,8

104,2 913 614 67,3 Wyroby futrze la­

skie oraz odzie skórzana

ż*

tys .zł 212140 128302 60,5 213

609

323,5

Meble z drewna wikliny oraz meble z zasto­

sowaniem innych

materiałów tys.zł 512672 355319 69,3 34544

10172

29,4 Naczynia ku­

chenne i gos- poaarcze z bla chy 8 talowej

tys.szt tys.zł zł/szt

40752757 53,83

1006 49524 49,23

•132,9 121,5 91,5

122 1226

« lOrazy Kaczynią ku­

chenne i gospo­

darcze alumi­

niowe

tys.szt tys.zł zł/szt

29764410 72,60

32151415 77,4#

101,2 108,0

106,7 38

1500

39 razy

«>*' czynią i wia dr<* ocynkowane z blachy stało wej

tys.szt tys.zł zł/szt

7722111 69,57

85 5383 63,33

76.6 69.7

91,0 125 27 21,6

Kuchnie gazo­

we z piekarni­

kiem

BZttys.zł zł/szt

176456433 2743

11974 49743

4154

186,1 281,9

151,4 260 9517 37 razy Pralki i wirów­

ki elektryczne szt tys .zł zł/szt

382239379 4075

6066 23561 3ób4

64,761,6

95,3 2315 - -

w tym automaty pralnicze bę bnowe domowe

szt tys .zł zł/szt

23342

2050

11386

1467 15463 10540

71.6

66,2

92.6

1787 - -

Chłodziarki i .zamrażarki do­

mowe

szt tys.zł zł/szt •

29690 209702 7063

16362 117029 7152

55,1 55,8 101,3

6150 1120 18,2 Odkurzacze ele­

ktryczne szt

tys.zł tł/szt

27779 45357 1633

13761 20458 1487

49,5 45.191.1

7098 5 0,1

(18)

16

Pabl. 7 ZAPASY TOWARÓW W ZLDSI^BIOESTWACH HANDLU RYNKOWEGO

■ORAZ ŚREDNIE CENY /c d . / /sta n -w dniu 31 III /

GRUPY TOWARÓW

“ - ' Jedn.

mia­

ry

1979 1980 1979 1960

ogółem III 1979=100

zapasy nad­

mierne w tys. złotych.

III 1979

= 100 TOt.ARY NIE ŻYWNOŚCIOWE / c d ./ w- Froterki elektry­

czne szt

tys.zł zł/s zł

2677 4778 1661

'1823 2998 1645

63,4

99,062,7 88 85 96,6

¡¿

9

szyny do szy­

cia domoiie szt tys.zł zł/szt

15297232 4730

941 5361 5697

61,574,1

120,4 24 - -

Odbiorniki

radiofoniczne szt tys.zł zł/szt

107690 266675 2476

96841 249524 2577

89,993,6

104,1 6999 4009 44,5

» tym stereo­

foniczne szt tys .zł zł/szt

15055 88235 5861

0268 70309 8504

54,979,7

145,1 1156 921 79,7 w tym przenoś­

ne turystycz­

ne

szttys.zł zł/szt

63118 108011 1711

55906 95767 1713

88,6

08,6

10 0 ,1

1473 607 41,2

telewizyjne

tys.złszt zł/szt

19487 181950 9337

32433 329512 10163

166,4 181,1

108,8 16603 4696 28,3 w tym do od­

bioru tele­

wizji kolo­

rowej

tys.złszt zł/szt

397881845 21565

655322095

31280 113 ,6

164,7

145,0 11238 - -

¡Magnetofony i 'dy­

ktafony powszech­

nego użytku

tys .zł szt zł/szt

22314 99717 4469

26342

119888

4551 118,1

120 ,2

10 1,8

2459 452 18,4

w tym stereofo­

niczne szt

tys.zł zł/szt

6199 44293 7145

310024125 7516

66,5

70,0

105,2 1137 - -

Gramofony ele­

ktryczne w obu­

dowie *

szt tys.zł zł/szt

228457897 2893

9754 25913 2657

123,5 113,4

91,8

230

101 43,9 Sz*ło stołowe i

galanteryjne tys.zł 151458 185832 122,7 1026

2300

224,2 Porcelana sto­

łowa i galante­

ria porcelanowa tys.zł 93132 120948 129,7 499 68 13;6 Porcelit stoło­

wy i galanteria

porcelitowa tys .zł 13041 16951

130 ,0

77 4

,

: 5,2

(19)

/

/stan • « dniu

3 1

I II /

Tfcbl. 7 ZAPASY TOV.ABÓ* „ Fr.ZEDSILBIGRSi V.A CH HAMżLC RY1.KCV.LGC Ciu\Z SRLDl.xii CENY /ocI.. /

GRUPY TOWARÓW Jedn.

m i a ­

1979 | 1960 1979 19o0

I H z a p a s y nad- III

ry o g ó ł e a 1979 L i e r n e V. 1979

=100 t y s . z ł o t y c h =100

TOWARY KIE ŻYWNOŚCIOWE /doli./

Farby 1 lakiery tys .zł 44091 53692

12 1,8

30 7 23,3

Proszki i gra­

nulki do prania tona tys .zł zł/kg

2539,3

69626

35,30

4059,9 149070 36,72

159,9 166,3

104,0 424 - -

iiydło toaletowe i specjalne w kawełKach

tona tys .zł zł/Kg

2060,7 159612 77,55

1581,4 169329 107,08

106,076,7

138,1

8

2769 346

razy

• Motocykle

szt tys .zł zł/szt

. 916

10945

11949

11652

955

12201

104,3 106,5

10 2 ,1

78

13

16,7

Motorowery szt tys.zł zł/szt

59039»675 6806

1521 10395 6834

17.517.6

100,4 3140 222 7,1

Rowery normal- ,r n.młodzieżowe

* dziecięce

szt tys.zł zł/szt

24093 51493 2137

35792 69041 1929

148,6

134,1

502

283 56,4

Apaiaty foto­

graficzne

t

EZt tys .zł zł/szt

12704 15916 1253•

8504 140C8 1647

66,9 68,1 131,4

12 1349 112 razy

Papierosy min

szt ty *. zł

zł/szt

685,3 335908 0,49

900,5 382407 0,43

131,4 113,8

87,8 - - -

Zape łki tys.

zł 17173 32136 187,1 - - -

(20)

Tabl. 8 ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY Ti 1980 KOKU

WYSZCZEGÓLNIENIE Jedno­ I - III

stka

miary wykonanie I -III 1979

=100

TO.'/ABY żYiVNO§CIOWE Mięso, podroby i przetwory

mięsna /łącznie z potrawami

kulinarnymi i garmażeryjnymi/ ton

tys.zł 75451

3855282 106,9

1 2 1

,

2

*

w tym mięso surowe /bez wyro­

bów garmażeryjnych/ ton

tys.zł , 35697

1493593 105,5

1 1 5 ,8

Tłuszcze zwierzęce surowe

i topione konsumpcyjne ton

tys.zł

4290

127491

100,397,5

Drób bity ton

tys.zł 10734

560249 110,5

1 1 1 , 0

Jaja spożywcze tys.szt

tys.zł 131391

466438 114,7

117,4 Ryby i przetwory rybne spożyw­

cze ton

tys.zł 7399

268573

115,6 116,8 Mleko spożywcze normalizowane tys.l

tys.zł 75101

222039

104,5105,0

Masło ton

tys.zł 8059

673089 99,6

115,4

Mąka pszenna ton

tys.zł 20735

134184 112,8

118,4

Kasza ton

tys.zł 7789

57731 107,7

122,5

Makaron ton

tys.zł 1985

41856 109,9 _ 127,0 *- Cukier /bez cukru surowego/ ton

tys.zł 24521

259828 106,4

' 105,4 Wyroby spirytusowe czyste tys.l

¿ y s .z l100° 3823

2279830

101,8104,2

ffódki gatunkowe czyste tys.l

tys.zł 2224

1652918 128,0

130,6 //ino owocowe, owocowo-zioło.ve

i gronowo-ziołowe oraz miody

pitne i krajowe tys.l

tys.zł 6757

577443

111,5 122,5 Tłuszcza roślinne jadalne na­

turalne rafinowana /łącznie z oliaą z oliwek/

ton

tys.zł

5294

163C96 101,2

106,7

(21)

Tabl.8 ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA U NIEKTÓRE TOWARY ,V 1980R / c d ./

19

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-III

wykonania I-III 1979=100

TOWARY NIEźYWNOSc IO//E Pralki i wirówki elektryczne szt

tys.zł

28729

172908 111,0

112,5 w tym automaty pralnicze

bębnowe domowe szt

tys.zł 14004

149654 155,4

122,1 Chłodziarki i zamrażarki

domowe szt

tys.zł 17620 143095

158,0 159,9

■Sichnie gazowe z piekarnikiem szt

tys.zł 6742

24599 140,5

167,0 Maszytydo szycia domowe szt

tys.zł 8879

50149

154,8 165,3 Odbiorniki radiofoniczne /bez

zestawów radiomagnetofonow^ch/ szt

tyS.Zł 68480

154595 85,7

101,0

Odbiorniki telewizyjne szt

tys.zł 28698

575275

120,0 145,2 w tym z ekranem odbioru

kolorowego

szt

tys.zł 7661

222190 19 1.6

145.5

Proszki i granulki do prania ton

tys.zł 6078

220827

127,8 159,4 Mydła toaletowe i specjalne

w kawałkach ton

tys.zł 1185

84455

86,4 77,9 Obuwie gumowe i teksylno-gumowe

1

tys.par

tys.zł 446

40259 102,8*

115,5 Szkło stołowe i galanteryjne tys.zł 99577 106,9 Porcelana stołowa i galanteria

porcelanowa tys.zł 106485 152,8

Porcelit stołowy i galanteria

porcelitowa tys.zł 24997

12 5 ,2

Meble z drewna, wikliny oraz meble z częściowym zastosowa­

niem materiałów tys.zł 1174772 125,9

(22)

Isbl.5 ZA.CPA&Z2NI* ..OJE.7ÓŁZTaA f< KIEKTfiRi: T0.7APY .. 1980H /do k./

Jedno­

stka niary

I-III .. YSZ Z Z J jCUCI X£

wykonanie I-III

=1001979

TOWARY NIEŻY.VHOSCIOWE /d o k ./

Tkaniny i dzianiny bawełniane

i ha.ełnopodobne tys.m

tys.ał 1201

380578 98,8

103,2

Tkaniny lniane i konopne tys.m

tys.zł 1869

113959 164.5

168.5

Tkaniny jedwabne i jedwabno-

podobne ■■•j'kończono tys.m

tys.zł 1810

153967

106,4 115,6

«yruby dziewiarskie tys.zł 1254726 1^4,1

Jyroby pończosznicze tys.zł 297453 121,1

/.yroby przemysłu odzieżowego tys.zł 1884459 109,8

Obu;vie z cholewką skórzaną z t.vorzyw sztucznych i synte­

tycznych /na podeszwie sKórza-

nej i nie skórzane

3

/ tys.partys.zł 7556562091

129,8

139,5

Obunie z cholewką tekstylną

/ n-. podecz.';ie skórzanej i nie- Fkórzanej/

tys.par

tys.zł 815

101077 89,7

112,6

(23)

Tabl.9 DOSTAWY TOWARÓW NA ZAOPATRZSNIS RYNKO PRZEZ PRZEDSIĘ­

BIORSTWA PRODUKCYJNE

1979 1930

I-III

WYSZCZEGÓLNIENIE wykonanie I-III

vi tysiącach złotych .. cenach detalicznych bieżących

m

OGÓŁEM 18011091 20684604 114,8

hjzemysł paSstv/oy 13461905 15440192 114,7

MINISTERSTWO GÓRNICTWA 4171 4283 102,7

Przedsiębiorstwo Materiałów

Podsadzkowych 0 273 -

"Paser" Tarnowskie Góry 1299 .48 3,7 Zakłady Drzewne Przemysłu

Węglowego Katowice 385 946 245,7

Zakłady Odzieżowe Gór-

niotwa Ruda śląska 432 f 463 107,2

Zakłady Gumowe Górnic­

twa Bytom 282 187 66,3

Przedsiębiorstwo Obrotu Materiałowo-Technicznego

Gormcćwa 1773 2366 133,4

MINISTERSTWO HUTNICT..A 1283119 121204o 94,5

Kombinat Górniczo-Hutniczy

Cynku i Ołowiu Bukowno - 1946 -

Huta*Cedlera" Sosnowiec 112819 * 153566 135,1 Huta "Jedność" Siemianowice 59037 53197 90,1

Zakłady Dolomitowe Bytom 1542 1810 117,4

Huta "Baildon" Kacowice 1183 973 82,2 Huta "Florian" Świętochłowice 53387 123824 231,9 Huta "Buczka" Sosnowiec 3740 5753 180,6 Kombinat Koksochemiczny

Zabrze 196177 433110 220,8

Zakłady Elektrod Węglowych

Racibórz 564 342 60,6

Huta Cynku^Miasteczko śląskie 1p809 29757 188,2

Huta "Pokój" - 348 -

Zakłady Cynkowe‘Sielsia"

Katowice 6762 16230 240,0

Zakłady Metali Nieżelaznych

Szopienice 222 313 141 ,0

(24)

22

Tabl.9 DOSIA..i TO..kr,¿.i lik SAOPJRZEHIE RY^KU PRZEZ K-^KDSIfBIOfi- ST.VA PRODUKCYJNE / c d ./

1979 1980

¿YSZCZ3&6LNI2NIE

I-III .

wykonanie I-III

w tysiącach złotych iv cenach detalicznych

bieżących

1979=100

MINISTERSri'0 HUTNICTWA /do k ./

Huta "Zawiercie" 30493 42841 140,5 Zakłady Materiałów Ogniotrwa­

łych Chrzanów 954 1246 130,6

Huta"Katowice" 745843 230833 30,9

"Centrostai - Będzin 3826 822 21,5

‘Centrosta! - Katowice 567 4677 8 razy

Huta "Kościuszko" Chorzów 11759 68676 6 razy

Huta "Batory" Chorzów - 1003 -

Huta "Bobrek" 2602 3461 133,0

Walcownia Metali Czechowice-

Dziedzice 33833 36320 107,4

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MASZY­

NOWEGO 544897 112,5

Będzińska Fabryką Pilników 9641 11066 114,8

"Domgos" Racibórz 48575 47029 96,8

"Zelmech-Domgos" Mysłowice 35092 37407 106,6

"Domgos" Katowice 35157 29648 84,3

"Domgos" Zabrze 18387 19173 104,3

"Elektiocarbon" Tarnowskie

Góry 1060 1535 144,8

śląskie Zakłady Mechaniczno-

Optyczne Katowice 142195 144300 101,5 •

"Polam-Kontakt" Czechowice-

Dziedzice 115474 143490 124,3

"Prema-ŁIilmet" Sosnowiec 24895 50435 202,6

"ft>lan' śląska Fabryka Lamp

¿arowych 53968 60814 112,7

UDiIST2P.ST.V0 PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 2239047 5700448 120,6

"Stomil" wolorom 43512 55031 126,5 Zakłady Chemiczne "Hajduki"

Chorzów * 50183 61969 123,5

Zakłady Azotowe im.P.Findera

Chorzów 541 1E58 232,5

(25)

23, Tabl

. 9

DOSTAWi TOWARÓW HA ZAOPATRZENIE RYNKO PRZEZ PRZEDSIEBIOR

¡SNA PRODUKCYJNE /c d ./

1979

19&0

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-III

•wykonanie I-III

w tysiącach złotych

v cenach detalicznych bieżących

1979=100

MINISTERSTWO HiZEMYSŁU CHEMICZNEGO /d o k ./

śląskie Zakłady Rafineryj­

ne Czechowice-Dziedzica 0 6237

Zakłady Chemiczne Tarnowskie

Góry 1940 1146 59,1

Zakłady Tworzyw Sztucznych

144,9

"Erg" Gliwice 64182 • 93007 Zakłady Tworzyw Sztucznych

112,8

"Nitron-Erg" Krupski Młyn 115493 130263 Zakłady Tworzyw Sztucznych

75053 124,1

"Krywałd-Erg" knurów 60501

"Pollena" Katowice 762081

922021

121,0

* Zakłady Tworzyw Sztucznych

169712 121,1

"Erg" Tychy 140155 P .P .H . Polskie Odczynniki

69174

98,8

Chemiczne- Gliwice 69989

Zakłady Tworzyw Sztucznych

45452 54156 119,1

“Ząbków ic e-Erg ”

Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami Naftowymi CPN

Katówice 355840 571708 160,7

Zakłady Chemiczne "Organika

Azot" Jaworzno 421924 381249 90,-

PPH "Chemia" Katowice 107254 108464 104,1 MINISTERSTWO PRZEMYSŁU

LEKKIEGO 555313 661269 119,1

Przedsiębiorstwo Obrotu , Surowcami Włókienniczymi

i Skórzanymi Toszek

V

1048 -

Technozbyt" Sosnowiec 3763 7675 204,0

Zakłady Przemysłu Odzieżo-ego

158,2

Bytom 203756 522371

Zakłady Przemysłu Odzieżowego

58895 64554 109,5

"Tarnilo"

Zakłady Przemysłu Dziewar-

skiego I ¿26696 211785 93,4

(26)

24

Tabl.9 DOSTAWI TOSkiityl NA ZAOPATRZCIE RYNKU PRZEZ PliZEDSI^BIOR ST..A PRODUKCYJNE / c d ./

• * 1979 1980

:irvc^rt r< n y at > T T t >

I-III W i SZC ¿ M J OLl\ L z ii ±Ja

wykonanie

I-III 1979=100 w tysiącach złotych

u cenach detalicznych bieżących

Ku»ISTERST.V0 PRZEMYSŁU LEKKIEGO /d o k ./

Zakłady Konfekcji Technicz­

nej "GuaoY.-nia" 6220? 53835 86,5

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYW­

CZEGO I SKUPU 5446507 -6395450 117,4

Okręgowe Przedsiębiorstwo

Przemysłu Mięsnego 2101849 2669722 127,0

Cukrownie Opolskie Racibórz 500838 281561 93,6 śląskie Zakłady Koncentratów

Spoży.-ęzych Wodzisław śląski 1J2934 199294 149,9 śląskie-Zakłady Drobiarskie 1262275 1490430 118,1

"Baeutil" Katowice . 97400

88952

91,3 śląskie Zakłady Przemysłu

Cukiemiozego Siesftanowice 336141 304961

0

90,7

"Polmos" - Racibórz 909 - -

Przedsiębiorstwo Przemysłu

Chłodniczego Będzin 139346 150686 108,1

“Opakomet" Zawiercie 7984 9748 122,1

śląskie Zakłady Przemysłu

Tłuszczowego Katowice . 342862 345990 100,9

Górnośląskie Zakłady Pi Disar-

skie Zabrze 6P0143 785854 113,9

PZZ Zabrze 63826 68252 106,9

MINISTERSTWO FRZEUYSŁU MASZYN

CIĘŻKICH I ROLNICZYCH 1224308

1329588

108,6

Przedsiębiorstwo Dostaw Ma­

teriałów Odle niccych Tychy 3633 4614 127,0 Fabryka śrub i Nitów Siemia­

nowice Śląskie 3241 10585 3 razy

Huta "Silesia" Rybnik 493773 577961 117,0 .Fabryka DrutU i Wyrobów

z Drutu Gliwice 376436 345111 91,7

Zakłady Wyrobów z Drutu

Gliwice 38281 24557 63,6

(27)

25 T a b l.9 DOSTANY TO..ARÓW NA ZAOPATRZENIE RYNKU PRZEZ PRZEDSIĘBIOR­

STWA PRODUKCYJNE / c d . / .

1979 ' 19^0

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-III

wynonanie I-III

0 V

w tysiącach złotych w cenach bieżących' bieżących

=1001979

MINISTERSTWO HiZEiiYSŁU t MASZYN CięźKICH I ROLNICZYCH /do k./

Zakłady Wyrobów z Drutu

Sławków 115419 99041 85,8

"Linodrut" Zabrze 9266 9405 . 101,5 Odlewnia Żeliwa Cią^liwego

i Wytwórnia Łączników

Zawiercie 2277 ’ 1473 64,7

"Metalzbyt” OT Gliwice - 1001 -

"Agroma" Świerklaniec 143298 169239 118,1

"Centrokabel" Bytom 20283 24601 121,»

Biuro Sprzedaży Pomp i

Armatury Przemysłowej 17448 60751 3 razy

Metalzbyt OT Bytom 953 *1415 148,5

"Chemet" Tarnowskie Góry - 54 -

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I HIZEMYSŁU MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH 567413 638483 112,5

Huta Szkła Gospodarczego

Zawiercie 82829 124003 149,7

Huta Szkła Gospodarczego

Ząbkowice 89034 88862 99*8

Przedsiębiorstwo Ceramiki

Budowlanej Gliwice 50557 59573 129,5

Zakłady Porcelany Bogucice 55542 51527 95,9 Centrala Materiałów Budow­

lanych 16 06 2046 127,4

śląska Kombinat Cementowo-

wapienniczy -Ogrodzieniec 97012 48924 50,4 Zakłady Płytek i Wyrobów

Sanitarnych "Józefów"

Czeladź 20559 - 27582 134,2

Huta Szkła Okiennego

32183

" S z c z a k o w a " 24303 152,4

Przed ę fr.vo -atjriałó.7

I z o i - ; . - i ^ i-.lanej "Izolacj'.

• Z u i: ł Hit? 3ojki.7 - . 82

(28)

26

Tabl.9 D05TA..T TOViA!.‘ i' NA ZAOPATRZEŃ13 3YI.KU PRZEZ PSZEDSię- BIORST.iA PRODUKCYJNE / c d ./ ,

1979 1980

U .SZCZDGiiLNIiN 13 I-III

wykonanie

I-III

*1001979

w tysiącach złotych w cenach detalicznych bieżących

UUtISTSESTV.'0 BUBO..NICT.U I KtZEUYśŁU UAT-j:-.IAŁO.V

BUDO.. LANYCH /d o k ./ • -

Przedsiębiorstwo Izolacji liateriałór; Budovjlanych

"Izolacjo" Zakład Gliwice 175 Przedsiębiorstwo LIatoriałów

Izolacji Budowlanej

"Izolacja" Ogrodzieniec 56744. 45392 80,0 Przedsiębiorstwo Materiałów

Izolacji Budowlanej‘"Izola­

cja" Zakład nr 2 Trzebinia 26451 33507 125,9 Przedsiębiorstwo Przemysłu#

Betonów "Prefabet"

Łaziska Górne 52600 55475 105,5

Żakłady Odlewnicze Elemen­

tów Wyposażenia Budownictwa

"Metalplast" Tarnawskie Góry

2023

2060 101,8 Zakłady Odlewnicze Elementów

Wyposażenia Budownictwa

"Metalplast" Chorzów 8183

10030

122,6 Zakłady Odlewnicze Elementów

Wyposażenia Budownictwa

"Metalplast" Będzin ’ • f

940 Huta Szkła Okiennego

Ząbkowice mm 51271 -

Huta Szkła Budowlanego

Jaroszowiec 21970 25253 114,9

MINIST^.ióTJiO ROLNICTWA 108832 121069 111,2

Centrala Nasienna Katowice 47152 47539 100,3 , Stacja Hodowli Roślin

Ogrodniczych Wodzisław 129 -79 61,2

Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodow­

lanymi 10705

24430

¿28,2

Zjednoczenie Państwoaiych Przedsiębiorstw Gospoder!:i

Roltej 50846 1 ¿ O Z “1 96,4

(29)

2?

Tabl. 9 DOSTAflY TOV/AR&W NA ZAOPATRZENIE RYNKU PRZEZ PRZEDSIE- BIORST.7A PRODUKCYJNE /c d . /

1979

19-0

WYSZCZEGÓLNIENIE I-III

wykonanie I-III

w tysiącach złotych w cenach detalicznych bieżących

288-

MINISTERSTWO LEŚNICT./A

I PRZEMYSŁU DRZE,v NEGO 511246 690295

135 ,0

Przedsiębiorstwo Przemysłu

Drzewnego Katowice 30765 43477 141,3

Przedsiębiorstwo‘Produkcji

Leśnej ''Las" Wojkowice 17132 20351 118,8 Katowickie Fabryki Mebli 245200 284938 116,2 śląskie Zakłady Papiernicze

Tychy 43049 41946 97,4

Zakłady Przemysłu Zapałcza­

nego 53529

153188

286,2

Zakłady Papiernicze Klucze 121571 146395 120,4 MINISTERSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO

I USŁUG 958323

/

1046617

109,2

Katowickie Zjednoczenie Pro­

dukcji Rynkowej "Prodryn"

Katowice 957030 1045617 109,3

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych

"Wuteh" 1293 *

1000

77,3

MINISTERSTWO OS.VIATY I WYCHOWA­

NIA 1584

117 7

74,3

Fabryka Pomocy Naukowych

Bytom 630 87 13,8

Zespół Szkół Mechaniczno-Budow

lanych Zabrze 954 1090 114,3

MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI

5210

18378 3 Í 3 Z J

Wydawnictwo "Śląsk"Katówice

5210

18378 3 razy MINISTERSTWO ZDRO.'.IA I OPIEKI

SPOŁECZNEJ 1294 1840 142,2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Leśnictwa "Cezal"

%

1294 1840 142,2

(30)

Tabl.9 DOSTA3 / TOSA:.'.V NA ZAOPATRZENIE RYNKO PRZEZ PRZEDSIĘ­

BIORSTWA PRODUKCYJNE /d o k ./

- 1979 1980

I-III

«YSZCZEGÓLKIENIE wykonanie I-III

w tysiącach złotych w cenach detalicznych bieżących

1979 =

=100

liSilSIŁ-.SI-O SPr-A.. ESBLWOSCI 10066 11253 111,8 Przedsiębiorstwo Konfekcji

Odzieżowej Racibórz 10066 11253 111,8

r AilAlsZZUJk I JlU Z 108 29 26,9

śląski Insytut Naukowy

Katowice 108 29 26,9

CRZ*D GCSPODArKI UATŁ‘.IAŁO.VSJ 60920 63068 103,5 Centrala Obrotu Daszynami

i Surowcami "Bonis" 17583 23206

13 2 ,0

Przedsiębiorstwo Handlu Technicznego Sprzętu Po­

żarowego i Ochrony

Katowice 344 355 103,2

Katowickie Przedsiębior­

stwo Handlu Artykułami

Technicznymi "Elmet" 42993 39527 91,9 PRZ31TYSŁ SPÓŁDZIELCZY 4521810 >207552 115,2

Centralny Związek Spół­

dzielni Rolniczych "SCH" 1864725 2103322 112,8 Centralny Związek

Spółdzielczości Pracy 485554 619865 127,7

CZSS "Społem" 1682120 1869397 111,1 R33 "Prasa-Książka-

Ruch" - 151629 171332 113,0

Związek Spółdzielni

Inwalidów 337782 443636 131,0

ORGii:iZACJS SPOŁ-CZ’3 27376 36860 134,6

(31)

29 Tabl. 10 SPfcZiDAŻ V? HANDLU DETALICZNYM I ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH

W I KWARTALE 1980 ROKU

ItLASIA

- Z tego

Na 1 mia szkańca

« zło­

tych Ogółem w handlu

detalicz­

nym

w zakła­

dach gas­

tronomicz­

nych w milionach złotych

vVOJi,VÓDZTWO 'OGfiŁSM 33468,5 31531,2 1937,3

9102

III ASTA RAZEM 28845,5 27221,7 1623,8 9857

Będzin 654,8 620,1 34,7

8748

Bytom 2268,2 2144,0 124,2 9770

'Chorzów 1585,1 1454,5 130,5 10568

Czeladź 261,8 250,4 11,4 7659

Dąbrowa Górnicza 1074,7

10 17 ,8

56,9 7Ó35

Gliwice

2219,8

2085,1 134,7 11341

Jastrzębie-Zdrój 803,1 762,1 41,0 8148

Jaworzno 704,2 668,1 36,1 8032

Katowice 5476,2 5169,3 306,9 15534

Knurów 308,3 293,1 15,2 7650

Łaziska Górne 126,0 116,5 9,5 6601

Mikołów 363,2 344,9 18,3 11146

Mysłowice 661,5 610,2 51,3 84c0

Orzesze 111,1 104,1 7,0 4026

Piekary śląskie 468,6 441,0 27,6 7581

Pyskowice 198,8 186,2 12,6 9592

Racibórz 622,4 579,2 43,2 11848

Ruda śląska 1134,8 1087,7 47,1 7197

Rybnik 1349,1 1271,2 77,9 11464

Siemianowice śląskie 573,3 531,1 42,2 7458

Sosnowiec 1936,5 1872,5 64,0 8036

Świętochłowice 473,7 440,3 33,4 8226

Tarnowskie Góry 726,0 685,6 40,4 11015

Tychy 1368,6 1306,9 61,7 8560

Wodzisław - śląski 973,4 903,2 70,2 9249

Zabrze ’ , 1851,7 1748,5 103,2 9454

Zawiercie 550,ó 528,1

8941

(32)

I a 'o l .1 0 SPKZc.DA2 .. ha: SLO nSTALICZOTK I ZAKŁADACH GASTRONOMIOZNYCH

.i I K..AKTALS 19-0 ROKU / c d ./

- Z tego

Na 1 mie szkańca w zło_

tych -•-«U- . O »A

3::::rr O^ółea w handlu

detalicz­

nym

w zakła­

dach gas- tronomi«z- nych

• w milionanh złotych i:iAsrA-G^ur/ o ?azx

j?iz-_‘C.;a£ 30-..0JU oPC i_J*ld—3COPWI>AJ?—

’ ■? V • ‘ ■■• - 3249,4 3055,2 194,2

7266

Brzeszcze 173,2 162,3 12,9 6750

Sukcfr.io 86,7 81,6 5,1 4898

j ..i‘~ &nó •• 435.4 412,3 23,1 9754

C-0 -¿o.. ice-Dziedzice

360,2

336,5 23,7 7713.

E^sni^ Raciborska 74,0 66,5 7,5 6478

Lisiąż 94,7 87,6 7,1 5010

Łszy 87,1 82,8 4,3

5080

Ogrodzieniec 49,8 46,9 2,9

5161

Olkusz 369, e 357,8

12 ,0

9363

Pszczyna 409,6 384,9 24,7

8683

5ić.\ierz 80,0 76,9 3,1 6166

loc-zek 76,3 70,7 5,6 6049

Leszczyny

225,6

206,8 18,8 6218

Trzebini3 244,0

227,5

16,5 7328

.‘«oloroa 133,8 128,9 4,9 5939

2ory 347,2 325,2

22,0

6847

s^rrr c p: z y s p i*,ó*,c;.y\i

&0-..GJU ¿l.O-GOS —

? : ^ r ; z r : fa zej

90,8

84,4 6,4 4878

-ietro.ice .»ielkie 44,3 39,9 4,4 5713

Pilica 46,5 44,5

2,0

4282

p c-O^a ls g u in y razku 1282,8 1169,9 112,9 4507

3ibice 26,5 23,3 3,2 3545

Bobrowniki 59,1 56,9

2,2

4642

Gaszowice 37,5 33,4 4,1 3459

Gierałtowice 65,8 63,3 ' 2,5 3697

Godó< 48 f 9 44,0 4,9 4594

(33)

Tabl.

10

STRZEDAŻ W HANDLU DETALICZNYM I ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH

H I KWAł-.TALE 1960 HOIOJ /do k./

31

Z tego

GMINJ Ogółem w handlu

detalicz- nyn

w zakła­

dach gas­

tronomicz­

nych

Na 1 mie­

szkańca w zło­

tych

w milionach złotych ~

POZOSTAŁE GMINY RA­

ZEM /do k./

Gorzyce 71,2 66 f2 5,0 4324

Klucze 68,1 63,1 5,0 4809

Krzanowice 35,9 32,1 3,8 5780

Krzyżanowice 50,8 52,0 6,8 5246

Lubomia 34,3 29,8 4,5 4575

Lyski 50,1 46,7 3,4 3888

Mierzęcice 28,8 26,4 2,4 3930

Mszana 38,1 34,6 3,5 5302

Nędza 21,0 19,5 1,5 306?

Pawłowice 42,9 40,9 2,0 4696

Pilchowice 48,2 41,5 6,7 4377

Psary 35,8 34,6 1,2 5148

Budnik 23,4 21,7 1,7 3756

Rudziniec 49,9 42,4 7 »5 3941

Sośnicowice 49,6 46,6 3,0 6103

Świerklaniec 42,3 38,2 4,1 4043

Świerklany 51,4 45,6 5,8 5131

Tąpkowice 23,1 21,7 1,4 4480

Tworóg 73,2 66,0 7,2 6053

Wielowieś 46,6 42,6 4,0 6976

Zbrosławice 74,9 67,0 7,9 4532

Zebrzydowice 52,7 46,5 6,2 5019

Żarnowiec 24,7 23,3 1,4 4580

(34)

Tsbl.ll S FE Zł, DA Ź USŁUG BITOWYCH DLA LUDKGŚCI 52

1979 1960 '

JZDKCSIKI ORGANIZACYJNE I - III

w tysiącach złotych I-III

1979=100

OGÓŁEM JEDNOSTKI ŚWIADCZĄCE

USŁUGI BYT07.E 929080 1105125 118,9

plan centralny 392772 475809 121,1

plan terenowy 536306 629316 117,3

Ministerstwo Przecysłu Maszyno-

»ego/plan centralny/ 70022 95002 135,7

Ministerstwo Przecęysłu Chemiczne­

go/plan centralny/ 868 1070 123,3

Ministerstwo Leśnictwa i Przeny-

słu Drzewnego/plan centralny/ 3289 3970 120,7 Ministerstwo Komunikacji-Zjedno­

czenie Zaplecza Technicznego

Motoryzacji/plan centralny/ 545 757 138,9

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego

i Usług 140837 167902 119,2

plan centralny 441 591 134,0

plan terenowy 140396 167311 119,2

Ministerstwo Administracji,Gos­

podarki Terenowej i Ochrony

Środowiska 17347 19455 112,2

plan terenowy 17347 19455 112,2

Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu /bez PP "Totalizator

Sportowy? £>lan terenowy/ 11221 13098 116,7

Główny Komitet Turystyki 50769 52575 69,5

plan centralny 22851 21ol0 95,4

plan terenowy 35918 30765 85,7

Centrala Turystyczna "Orbis"

/plan centralny/ 31990 39942 124,9

Centrala Państwowego Handlu

Aewnętrznego/plan centralny/ 94615 117539 124,2 Centralny Związek SpółdŁielni Rol­

niczych "Samopomoc Chłopska"

/plan centralny/ . 24669 32875 133,3

(35)

Tab l.ll SPRZEDAŻ USŁUG BYTOWYCH DLA LU Dli OŚCI/dok./

33

1979 19b0

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I - III

w tysiącach złotych I-III 1979=100

Centre lny Związek Spółdziel­

czości Pracy 362560 4202 09 1-5,9

plan c entralny 56441 63124 iii f O

plan terenowy 306119 357085 ilo ,6

"Spolem"Centralny Związek Spół­

dzielni Spożywców /plan central­

ny/ 54433 59803 109,9

Związek Spółdzielni Inwalidów

/plan centralny/ 25157 29743 llo ,2

Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego

/plan terenowy/ 18739 27669 147,7

Komisja Koordynacyjna Działalno­

ści Gospodarczej Organizacji Spo­

łecznych/plan centralny/ 173 230 132 . 7

Biuro Zagranicznej Turystyki Młodzieżowej "Juventur /plan

centralny/ 242? 4930 203,1

Biuro Podróży i Turystyki

"Alaatur"/plan centralny/ 2287 1247 54,5

Ministerstwo Rolnictwa 5091 7629 149,9

plan centralny 2564 3176 123,9

plan terenowy 0 2527 ^ 5 3 176,2

Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

/plan terenowy/ 128 153 119,5

Centralny Z*iązek Kółek Rolni-

czycn /plan terenowy/ 3913 9327 233,4

(36)

TablJ.2 SPRZŁDAŻ USŁUG LLA LUDNOŚCI W JEDNOSTKACH PLANU TEREHOffEGG

34

1979 1960

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I - I I I •

* tysiącach złotych

I-III 1979=100

OG b ł E U 1364603 1525984 110,2

JEDNOSTKI PLANU TERENOWEGO

PODIEGŁE MINISTERSTWU ROLNICTWA 10465

14541

138,9 Wojewódzkie Biuro Geodezji

i Terenów Rolnjch 750 1096 146,1

Wojewódzki Zakład Weterynarii 7938 6368 105,7 Wojewódzki Zarząd Inwestycji

Rolniczych 1777 3357 168,9

Wojewódzki Zakład Usług Wodnych - 1700 X

ZJEDNOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW

PAI-SThUWEGO PRZEŁ.YSŁU TERENOWEGO 140396 167311 119,2 WOJEWÓDZKIE ZJEDNOCZENIE GOSPODAR­

KI KC3£UHALŁEJ I UlŁSZKANI OWEJ 495212 472735 95,5

KURATORIUM OŚWIaTY I WYCHOWANIA

URZĘDC ..OJE..ODZK1EGO 100204 108647 106,6

WYDZIAŁ KUI/WRY I SZTUKI URZĘDU

W OJE >• oDZKIEGO 12140 16795 136,3

WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZ­

NEJ URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 4815

5202

106,0

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I TURY­

STYKI URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO/« za­

kresie działania Głównego Komite­

tu Kultury Fizycznej i Sportu/ 11221 13098 116,7 Zarządy wojewódzkie i ogniska

statutowe TKKF' 1405 838 59,6

Wojewódzkie federacje sportu 3831 6250 163,1 Ośroaki sportu/zw. sportu,re-

kreafji itp/podporządkowane

GKKFiS 5985 6010 100,4

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I TURY­

STYKI URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO/w za­

kresie działania Głównego Komite­

tu Turystyki/ 35918 30765 85,7

(37)

35 Tsbl. 12 SPRZEDAŻ USŁUG DLA LUDNQŚCI W JEDNOSTKACH PLANU

TERENOWEGO /dok../

1979 1980

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I - III •

0

w tysiącech złotych1 I-III

1979

=100 Terenowe przedsiębiorstwa •

usług turystycznych 22800 22096 96,9

Zarządy wojewódzkie PTTK /zbio ­ rów ka obejmująca oddziały PTTK w zakresie działalności usłu­

gowej biur obsługi ruchu tury­

stycznego/ 11651 6649 57,1

A utomobilkluby 1467 2020 137,7

JEDNOSTKI PLANU TERENOWEGO CEN­

TRALNEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELCZOŚCI

PRACY 306119 357085 116,6

Wojewódzki Związek Spółdziel­

czości Pracy/WSP/w Katowicach 305944 3569C3 116,7

Wojewódzki Związek Spółdziel­

ni Pracy/WSP/Bielako Biała 175 132 104,0

JEDNOSTKI PODLEGŁE CENTRALNEMU

•¿WIĄZKOWI KOŁEK ROLNICZYCH 9629 12560

/

130,4 Wojewódzki Związek Kółek Rol­

niczych

• 8561 8192 95,7

Wojewódzka Spółdzielnia Budo­

wnictwa Wiejskiego 1068 4368 4 razj

WOJEWÓDZKI ZWI4ZEK ROLNICZYCH

SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH • 533 418 77,7

• WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZ­

KANIOWA 254863 322251 126,4

IZBY WYTRZEŹWIEĆ 3078 4376 142,2

(38)

2JUSJ OMGfJCS

I x • • k a /- / - zjasltko alt wyatfpuja.

1 a r o / O / - zjaalako latniaja, j • lnakz* w Hotelach sule^azyoh od liczb, która noeiybj być wyraton« uwidocznionymi * ta blic y znok&ai cy * rowyal, np. i Jt»s.«ll produkcja vyra±ona Joat w tyalącach ton /w llezbaob c a łk o w ity c h /, tnak / O / o tn ao za, ta produkcja

« Jauy» przypadku n i* oaląga 0 , 5 tj^.. ton.

K r o p k a / • / - tu ^tlo j brak ln fo r a so jl ¿lbo brak ln fo r o a cjl vlarygoAnych.

2 a a k A / - wypalnlaula r u b r y k !, to wzglfdu aa układ tw blloy, Jaat łIo- aotliwa lub alaoolowa.

..W t j n " - o i n t c w , ta ula podana a l f wazyatkloh akłwdalków aurny ogólna

nłnusit Erate

■d

t l z i o t y o l 1 l i t r

t y a . • t y a l ą c # o . M t r

a i s B i l i o n a2 * a a t r k a a d r a t o w y

t m t o n a * & t . a t t u k a

U a a s a . M la k t ó r a dana l ic z b o w e n a j n o b a r a k t a r tym czasow y l co g ą u l a c t a i an o *

• p ó z n i a j a z y c p o p r a c o w a n i* c b W o je w ó d z k i * g o U r z ę d u b r a t y a t y c z a a g o .

(39)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :