SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B Roboty drogowe - KOD CPV

Pełen tekst

(1)

SZCZEGÓ ŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00

Roboty drogowe - KOD CPV 45233220-7

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opaski z płytek betonowych chodnikowych 50x50x5 wokó ł budynkó w Zespołu Szkó ł Nr 1 w Pszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó łowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robó t obję tych SST

Roboty, któ rych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynnoś ci umożliwiające i mające na celu wykonanie opaski wokó ł budynkó w z betonowych płytek chodnikowych o wym. 50x50x5 na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin cementem wykoń czonych obrzeżem betonowym ogrodowym.

W zakres tych robó t wchodzą czynnoś ci oznaczone w przedmiarze robó t symbolem B.08.00.00.

1.4. Okreś lenia podstawowe

Okreś lenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogó lne wymagania dotyczące robó t

Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakoś ć wykonania robó t, ich zgodnoś ć z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną „A.00.00.00 -Wymagania

ogó lne”

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

(2)

Zastosowane skró ty:

SST

- Szczegó łowa Specyfikacja Techniczna

ST

- Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogó lne

ITB

- Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakoś ci

2. Materiały

2.1. Ogó lne wymagania

dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej „ A.00.00.00 - Wymagania ogó lne” pkt. 4

Ponadto materiały stosowane do wykonywania nawierzchni drogowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodnoś ci z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat zgodnoś ci ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

2.2. Rodzaje materiałó w

2.2.1.

Płytki chodnikowe betonowe o wym. 50x50x5 odpowiadające wymaganiom

BN-80/6775/03/03 [6]

,

2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w chodniku

Należy stosować nastę pujące materiały:

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [3], cementu

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]

i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [4],

d) do wypeł niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.2.2b),

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoś redniego wbudowania po dostarczeniu na budowę , powinno odbywać się na podłożu ró wnym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [5].

(3)

2.2.3. Betonowe obrzeż a chodnikowe obrzeż a odpowiadające wymaganiom

BN-80/6775-04/04

i BN-80/6775-03/01 a) Wymiary betonowych obrzeży

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1

Wymiary obrzeży, cm Rodzaj Wymiary obrzeż y, cm

obrzeż a 1 b h r

Ow 100 8 20 (25) J

b) Dopuszczalne odchyłki wymiaró w obrzeży Dopuszczalne odchyłki wymiaró w obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m

wymiaru Gatunek 1

l ± 8

b, h ± 3

c) Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pę knię ć i ubytkó w betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawę dzie elementó w powinny być ró wne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawę dzi elementó w nie powinny przekraczać wartoś ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3.

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i

uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2 Wklę słość lub wypukłość powierzchni i krawę dzi w mm 2 J

Szczerby i uszkodzenia

ograniczają cych powierzchnie górne (ścieralne)

niedopuszczalne ograniczają cych pozostałe

powierzchnie:

liczba, max długość, mm, max głę bokość, mm, max

2 2 0

(4)

d) Składowanie

Betonowe obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajó w i gatunkó w.

Betonowe obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gruboś ć 2,5 cm, szerokoś ć 5 cm, długoś ć minimum 5 cm wię ksza niż szerokoś ć obrzeża.

3. Sprzęt

3.1. Ogó lne wymagania dotyczące sprzę tu podano w Specyfikacji Technicznej „ A.00.00.00- Wymagania ogó lne” pkt 5.

3.2. Wszystkie roboty związane z rozbió rka starej opaski oraz wykonaniem nowej należy prowadzić rę cznie

4. Transport

4.1. Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „ A.00.00.00- Wymagania ogó lne” pkt 6.

4.2. Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi ś rodkami transportu , żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Kostka betonowa transportowana jest na paletach.

5. Wykonanie robó t

5.1.

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w Specyfikacji Technicznej „ A.00.00.00 - Wymagania ogó lne” pkt 2.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robó t należy rozebrać istniejącą opaskę z płytek betonowych wokó ł budynku . Roboty rozbió rkowe należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją B.01.00.00.

5.2. Wykonanie i wyprofilowanie koryta

- Przed ułożeniem nawierzchni należy wcześ niej wykonać i wyprofilować koryto.

- Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń .

- Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzę dne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzę dnych podłoża. Zaleca się , aby rzę dne

(5)

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wystę pują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głę bokoś ć zaakceptowaną przez

Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla gó rnej warstwy, w iloś ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzę dnych wysokoś ciowych i zagę ś cić warstwę do

uzyskania wartoś ci wskaźnika zagę szczenia zgodnego z BN-77/8931-12.

- Bezpoś rednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagę szczania. Wilgotnoś ć gruntu podłoża podczas zagę szczania powinna być ró wna wilgotnoś ci optymalnej z tolerancją od -20%

do +10%.

5.3. Podłoże

a) Podłoże pod opaskę z płytek betonowych stanowi mieszanka pisku i cementu

Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a nastę pnie rozś cielić na podbudowie.

b) Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o gruboś ci warstwy od 3 do 5 cm po zagę szczeniu. Podsypkę (ławę ) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagę szczenie z polewaniem wodą.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z płytek betonowych stosuje się obrzeża betonowe.

Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze ś wiatłem (odległoś cią gó rnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnę trzna ś ciana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokoś ci 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyś cić i zmyć wodą.

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głę bokoś ć.

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych obejmuje:

- wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, - ułożenie nowego chodnika z płyt betonowych z wypełnieniem spoin cementem, - pielę gnację chodnika.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeś li w ciągu dnia temperatura

(6)

utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeś li w nocy spodziewane są przymrozki chodnik należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jego wykonaniu należy pielę gnować przez przykrycie warstwą wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej

wytrzymałoś ci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymałoś ci wczesnej.

Remontowany chodnik można oddać do użytku:

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałoś ci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymałoś ci wczesnej do podsypki i wypełnienia spoin jak wyżej.

6. Kontrola jakoś ci robó t

6.1.

Ogó lne zasady

kontroli jakoś ci robó t podano w Specyfikacji Technicznej „ A.00.00.00 - Wymagania ogó lne” pkt 7.

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej.

Sprawdzeniu podlega;

- przygotowanie podłoża, - materiał użyty na podkład,

- gruboś ć i ró wnomiernoś ć warstw podkładu - sposó b i jakoś ć zagę szczenia

- prawidłowoś ć ułożenia i zamulenia mieszanką cementowo piaskową.

7. Obmiar rob ó t

7.1. Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w Specyfikacji Technicznej

„ A.00.00.00 - Wymagania ogó lne” pkt 8

7.2. Jednostką obmiarową robó t jest:

- korytowanie - m2,

- warstwy konstrukcyjne - m2, - nawierzchnie z płytek betonowych - m2,

(7)

7.3. Wielkoś ci obmiarowe wykonanych robó t okreś la się na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbió r robó t

8.1.

Ogó lne zasady

odbioru robó t podano w Specyfikacji Technicznej

„ A.00.00.00 - Wymagania ogó lne” pkt 9

8.2. Podstawę do odbioru

wykonania robó t stanowi stwierdzenie zgodnoś ci ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.3. Roboty podlegają zasadom odbioru robó t zanikających oraz odbiorowi koń cowemu

.

9. Podstaw a pł atnoś ci

9.1. Og ó lne ustalenia

dotyczące podstawy płatnoś ci podano w Specyfikacji Technicznej

„ A.00.00.00 - Wymagania ogó lne” pkt 9.

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego

, z uwzglę dnieniem zapisó w zawartych p om ię dzy W ykonawcą a Zam awiającym w um owie o wykonanie robó t, jest wykonana i odebrana iloś ć robó t .

9.3 Płaci się za ustaloną iloś ć wykonanych robó t

w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.4. Cena jednostkowa wykonania 1 m

2

nawierzchni z płytek betonowych obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robó t,

- ew. przygotowanie i remont podłoża, - dostarczenie materiałó w i sprzę tu, - wykonanie robó t rozbió rkowych, - wykonanie podsypki,

- ułożenie płyt chodnikowych, - wypełnienie spoin w nawierzchni, - pielę gnację nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaró w i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzę tu.

9.5. Cena jednostkowa wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie materiałó w,

(8)

- wykonanie koryta,

- rozś cielenie i ubicie podsypki, - ustawienie obrzeża,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnę trznej ś ciany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiaró w wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.5. Wykonawca celem skalkulowania wartoś ci jednostkowej robó t może się posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robó t, publikowanymi cenami robó t w ogó lnie dostę pnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie własnych lub publikowanych składnikó w cenotwó rczych.

10. Przepisy zwią zane

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czę ś ć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnoś ci dotyczące cementu powszechnego użytku

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonó w i zapraw

5. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i torowisk tramwajowych. Wspó lne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i

10.2. Branżowe Normy

1.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe

3.

BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :