Pełen tekst

(1)

7290A Maxtor 3,5" IDE

Pojem ność Dysk niesform atowany Form at (512B na sektor)

całkow ita [MB] 329,81

pow ierzchni [MB]

cylindra [MB]

ście żk i [B]

Wymiary zewnętrzne i ciężar

w ysokość [mm] 2 5,4

szerokość [mm] 101,6

głębokość [mm] 146,1

ciężar [kg] 0 ,5 7

O rganizacja Fizyczna Logiczna

dysków 2 7

cylindrów 1751 941

g ło w ic danych 4 14

g ło w ic serw o 0 sum a sektorów

sekt/ścieżkę 6 0 .. . 96 43

Opóźnienia [ms]

Średnio 14

F m

TFLTR 3

Max 27

Latency 8 ,4 5

Overhead 1

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC ] 5 .. . 55 - 4 0 ... 60

Dopuszczalne p rzeciąż graw it[G ]

Dysk zaparkowany 70

Praca bez błędów

B łęd y korygowalne 10

W rtpre. Re-wrt curr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto u se r

Poj. zapas. Z B R 6

Prędkość transm isji [MB/s]

Dysk <■> Bufor 2,31 ...3 ,7 5 B ufor <■> Host 9

Niezawodność Błędy (xx->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in] CDL [lata] ON/OFF [1000] RER UER S E R

3 0 0 5 13 1

Bufor dysku [kB] 6 4

Prędkość obr. [1/min] 3551 Sytem kodowania (1 ,7 )R L L G ęstość zapisu [TPI] 2 7 6 2

Pozycjoner V o ic e C o il S tart/ Stop [s] 6/(3) Poz. hał. [dBA @ 1m] 32 Typowy R W Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

pobór m ocy [W] 3 ,950 3 ,7 5 0

lin ia +12V [A] 0,130 0 ,120 0 ,8 5 0

lin ia +5V[A] 0,330 0,308 0 ,3 2 0

(2)

; ( o O O o ] 0 4 0 0 0 0 0 0 0 oo ooooo ooo

i,

c s #

S ta n d a rd o w y w y b ó r M a s te r S la v e .

C S ( § 5

W y b ó r M a s te r / S la v e n a p o ś r e d n ic tw e m lin ii C a b le S e le c t (p in 2 8 m a g is tr a li ID E).

w c #

P ra c u je m e c h a n iz m W rite C a c h e .

wc j§^

M e c h a n iz m W r it e C a c h e ( b u fo r o w a n ie z a p is y w a n y c h d a n y c h ) n ie je s t w y k o r z y s ty w a n y .

c c #

P rz y jm u je s ię , ż e d ru g i d y s k w s y s t e m ie d w u d y s k o w y m je st n ie k o m p a tib iln y .

D C ć P

Z a k ła d a się , ż e d r u g i z d y s k ó w s y s t e m o w y c h r o z p o z n a je m e c h a n iz m C S ( C a b le S e le c t).

„ s #

D ru g i d y s k w s y s t e m ie d w u d y s k o w y m ( S la v e D riv e ).

M S

^

P ie r w s z y z d y s k ó w w s y s t e m ie d w u d y s k o w y m lu b je d y n y d y s k w s y s te m ie ( M a s te r in D u a l o r S in g le D riv e S y s te m ) .

Lr s #

S y s te m o s z c z ę d n o ś c io w y I o w P o w e r S p in ' n ie je s t w y k o r z y s ty w a n y .

L P S %

S y s te m p ra c u je w tr y b ie o s z c z ę d n o ś c io w y I o w P o w e r S p in ’.

E C C #

K o d E C C (w o p e r a c j a c h ’d łu g ic h ’) j e s t 11 b ito w y .

E C C ^

K o d E C C (w o p e r a c j a c h ’d łu g ic h ’) j e s t 4 b ito w y . W p ra k ty c e s y s te m p ra c u je n a d a l w k o d z ie 11 b ito w y m i e m u lu je 4 bity.

„ o #

S y g n a ł I/O C H R (I/O C h a n n e l R e a d y ) n ie j e s t w y k o r z y s ty w a n y w tra n s m is ji d a n y c h .

I/O %

S y g n a ł I/O C H R d o p r o w a d z a n y je s t d o k o ń c ó w k i 2 7 m a g is tra li ID E .

Ł P o z y c ja z a r e z e r w o w a n a

(§1

Z w o r a z a p a s o w a . r e s \ J / p r z e z p ro d u c e n ta . z a P Q K

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :