KRYTERIA ORGANIZACJI STAŻY DLA ORGANIZATORÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY KOŃSKICH NA ROK 2016

Download (0)

Full text

(1)

KRYTERIA ORGANIZACJI STAŻY DLA ORGANIZATORÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

KOŃSKICH NA ROK 2016

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. nr 142, poz. 1160)

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn.zm.).

Do odbycia stażu może być skierowana wyłącznie osoba bezrobotna, dla której został ustalony II profil pomocy, a z Indywidualnego Planu Działania wynika potrzeba objęcia bezrobotnego taką formą aktywizacji pomocy.

§ 1

Organizator składa w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich wniosek o zawarcie umowy w sprawie odbywania stażu. Załącznikami do wniosku są:

program stażu,

dokument potwierdzający rejestrację firmy lub działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej organizator składa kserokopię umowy spółki,

w przypadku złożenia wniosku przez osobę fizyczną prowadzącą działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub osoby fizycznej prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej należy do wniosku dołączyć:

 zaświadczenie z urzędy gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego obejmującego obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowych lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej. W przypadku dzierżawy osoba dzierżawiąca powinna uwiarygodnić to stosowną umowa – dzierżawa winna być ujawniona w ewidencji gruntów,

 zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników i okresie odprowadzenia składek na to ubezpieczenie

 zaświadczenie wydane przez ARiMR o nadanym numerze identyfikacyjnym w ramach „Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności”

(2)

§ 2

Staże organizowane będą w szczególności u Organizatorów, którzy:

gwarantują zatrudnienie osobom bezrobotnym po zakończeniu stażu w formie umowy o pracę

proponują stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej na staż zgodnie z profilem działalności gospodarczej

wykazali się efektywnością zatrudnienia osób odbywających staż

gwarantują osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy

zatrudniają minimum jednego pracownika w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy znajdują się na terenie powiatu koneckiego.

§ 3

1. Staże nie będą organizowane u wnioskodawców:

którzy znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji i posiadają zadłużenia względem budżetu państwa

u których nie można ustalić miejsca odbywania stażu ze względu na specyfikę prowadzonej działalności. Ponadto nie będą organizowane staże u organizatorów prowadzących działalność gospodarczą, gdy miejscem odbywania stażu będzie adres zamieszkania wnioskodawcy, bez wydzielonego i przystosowanego odpowiedniego miejsca do wykonywania pracy na danym stanowisku.

u których w ramach wcześniej zawartych umów stwierdzono nieprawidłowości w realizowaniu programu stażu oraz w zakresie ewidencji czasu pracy a także

bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4

Preferuje się kierowanie osób bezrobotnych do odbycia stażu:

do pracodawcy u którego nigdy wcześniej osoba bezrobotna nie odbywała stażu.

Ponowne skierowanie do tego samego pracodawcy będzie możliwe pod warunkiem skierowania go na inne stanowisko. Powtórny staż powinien przyczynić się w znacznym stopniu do poprawy sytuacji zawodowej bezrobotnego na rynku pracy, w szczególności zwiększyć szansę na uzyskanie zatrudnienia.

które nie posiadają doświadczenia zawodowego na proponowanym stanowisku.

Nie będą organizowane staże na stanowiskach, które nie przyczynią się do uzyskania

przez bezrobotnego umiejętności i kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy (np.: sprzątaczka, dozorca) oraz na stanowisku kierowcy.

które w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku nie były zatrudnione lub nie wykonywały pracy w ramach umowy cywilno prawnej u wnioskodawcy dłużej niż 3 miesiące

które nie są spokrewnione z organizatorem stażu lub zamieszkujące pod tym samym adresem. Przez osoby spokrewnione rozumie się dzieci własne organizatora, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, małżonka, rodziców i rodzeństwo, dziadków.

przy organizowaniu staży ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kierowanie osób bezrobotnych zgodnie ze wskaźnikami projektu.

(3)

§ 5

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich kierując się zasadą efektywnego wykorzystania środków finansowych będzie preferował wnioski, w których Organizator po zakończonym stażu deklaruje zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 6

1. W przypadku niewywiązania się przez organizatora stażu z warunków umowy, dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu, nie będą zawierane umowy z tym organizatorem w ramach aktywnych form zatrudnienia realizowanych przez PUP Końskie

przez okres co najmniej 12 miesięcy.

2. W przypadku przerwania odbywania stażu przez bezrobotnego przed zakończeniem umowy stażowej, Urząd może skierować innego bezrobotnego w ramach tej samej umowy (pod warunkiem, że możliwe będzie odbycie tego stażu przez okres min. 3 miesięcy).

§ 7

Starosta Konecki z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może odstąpić w przypadkach społecznie i merytorycznie uzasadnionych od wymienionych zasad, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

(4)

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI STAŻY

1. Organizator stażu składa do Urzędu wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

2. Organizator może we wniosku, wskazać dane bezrobotnego, dla którego organizuje staż.

Do odbycia stażu może zostać skierowana osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Osoby do 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

3. Ocena i rozpatrywanie wniosków ma charakter ciągły i uzależniona jest od stanu środków będących w dyspozycji Urzędu.

4. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia.

5. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem, a Organizatorem, według programu, będącego załącznikiem do wniosku o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu.

Program jest integralną częścią umowy. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

6. Bezrobotny wykonuje badania lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez organizatora stażu. Koszty badań lekarskich ponosi organizator stażu.

7. Warunki odbywania stażu:

1) Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2) Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie

pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej,

o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

3) Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

4) Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

5) Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez Urząd w wysokości 120% kwoty zasiłku tj. 997,40 zł za pełny miesiąc.

6) Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

7) Stypendium nie przysługuje za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie stażu.

Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadającej w okresie odbywania stażu (art. 53 ust. 6 w związku z art. 80

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

8) Bezrobotny, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania

opieki nad członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organizatora o niezdolności do pracy oraz przekazać mu zaświadczenie lekarskie o niezdolności do

pracy na druku ZUS ZLA (nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy),

(5)

9) Jeżeli bezrobotny w trakcie obywania stażu pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni (przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych) zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego (art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

10) W sytuacji, gdy usprawiedliwiona nieobecność spowodowana niezdolnością do pracy (poświadczoną na druku ZUS ZLA) uniemożliwia zrealizowanie programu stażu - umowa stażowa może zostać rozwiązana na wniosek organizatora lub z urzędu.

11) Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania

stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

12) Stypendium przysługuje za dni nieobecności na stażu w przypadku usprawiedliwienia tej nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej.

8. Do obowiązków Organizatora stażu należy:

1) zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;

2) zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;

3) zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

4) szkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;

5) przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny

osobistej;

6) zapewnienia ciągłości pracy w celu umożliwienia nieprzerwanego odbywania stażu przez bezrobotnego;

7) zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;

8) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowanie Urzędu o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

9) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, po zakończeniu stażu wydanie bezrobotnemu opinii, zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu;

10) dostarczanie Urzędowi w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni stażu listy obecności podpisywanej przez bezrobotnego wraz z ewentualnymi zwolnieniami lekarskimi i wnioskami urlopowymi. Niezachowanie terminu dostarczenia dokumentów skutkować będzie opóźnieniem wypłaty stypendium stażowego z przyczyn leżących po stronie organizatora.

(6)

9. Do obowiązków bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu należy:

1) przestrzeganie ustalonego przez Organizatora rozkładu czasu pracy,

2) sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń Organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,

3) przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych,

w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

4) sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych,

5) realizacja programu stażu, który umożliwi samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu,

10. Do obowiązków opiekuna bezrobotnego odbywającego staż należy udzielanie bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadczanie własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego z przebiegu stażu, 11. Opiekun może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi

odbywającymi staż.

12. Powiatowy Urząd Pracy opłaca za stażystę składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

13. Urząd na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;

2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;

3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu,

4) gdy osoba odbywająca staż zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni.

14. Jeżeli bezrobotny po skierowaniu nie podejmie stażu zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

1) 120 dni (4 miesiące) w przypadku pierwszego niepodjęcia, 2) 180 dni (6 miesięcy) w przypadku drugiego niepodjęcia,

3) 270 dni (9 miesięcy) w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia.

(art. 33 ust. 4 pkt 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20. kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.))

15. Jeżeli bezrobotny z własnej winy przerwał staż zostaje pozbawiony statusu osoby bezrobotnej od dnia przerwania na okres:

1) 120 dni (4 miesiące) w przypadku pierwszego przerwania, 2) 180 dni (6 miesięcy)w przypadku drugiego przerwania,

3) 270 dni (9 miesięcy) w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania;

(art. 33 ust. 4 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20. kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.))

16. Jeżeli bezrobotny nie ukończy stażu z własnej winy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów stażu, chyba że powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

(7)

(art. 76 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 6 w związku z art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20. kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.))

17. Urząd na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z Organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku:

1) nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu,

2) w przypadku, gdy osoba odbywająca staż zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku

odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni rozwiązanie umowy następuje dnia następnego po upływie okresu 90-dniowego.

18. Organizator po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

19. Bezrobotny zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania opinii od Organizatora przedłożyć ją Urzędowi wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.

20. Urząd po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu i wydaniu zaświadczenia o odbyciu stażu, zwraca bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu stażu.

21. Staż może być finansowany ze środków Funduszu Pracy, lub z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku organizowania stażu u Organizatora ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego urząd będzie kierował osoby bezrobotne zgodnie ze wskaźnikami projektu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :