Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416270-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Odczynniki chemiczne 2015/S 229-416270

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ul. Fredry 10

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych UMP, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pok. 113, 114 Osoba do kontaktów: mgr Joanna Janczak

61-701 Poznań POLSKA

Tel.: +48 618546000 E-mail: dzp@ump.edu.pl Faks: +48 618546146 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://administracja.ump.edu.pl/dzp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: uczelnia publiczna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych wg V grup dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy Kupno

(2)

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kod NUTS PL415

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych wg V grup dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33696300, 33696500

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie powyżej równowartości 207 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych wg V grup dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1) Krótki opis

Odczynniki labolatoryjne firmy Sigma-Aldrich.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33696300, 33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2

Nazwa: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych wg V grup dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1) Krótki opis

(3)

Odczynniki labolatoryjne firmy Merck.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33696300, 33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3

Nazwa: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych wg V grup dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1) Krótki opis

Odczynniki labolatoryjne firmy Roche-Diagnostic.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33696300, 33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4

Nazwa: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych wg V grup dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1) Krótki opis

Odczynniki labolatoryjne firmy Life Technologies.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33696300, 33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5

Nazwa: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych wg V grup dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1) Krótki opis

Odczynniki chemiczne firmy Qiagen.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33696300, 33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

I gr. 3 841 PLN,

(4)

II gr. 937 PLN, III gr. 1 628 PLN, IV gr. 2 789 PLN, V gr. 789 PLN.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w ww. kwocie zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2, pkt 2 ustawy Pzp.

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert.

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze lub w ofercie inne formy wadium.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego.

5.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek zamawiającego: BH w Warszawie O/

Poznań, 35 1030 1247 0000 0000 4772 4198. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do koperty zawierającej ofertę.

6. Wadium można wnieść w formie:

1) pieniężnej;

2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancji bankowej;

4) gwarancji ubezpieczeniowej;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 42/2007, poz. 275 z późn. zm.).

7. Uwaga.

Oryginał dokumentów wymienionych w pkt 6. – dotyczy ppkt od nr 2) do nr 5), należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, natomiast kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, stanowić będzie integralną część oferty. Wadium wnoszone w tych formach będzie akceptowane pod warunkiem, że jego treść będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, a okres ważności wadium nie będzie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

(5)

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje dostawy (realizuje zamówienia) odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy odczynników chemicznych, o wartości brutto (każda z dostaw), nie mniejszej, niż:

— grupa I – 90 000 PLN brutto,

— grupa II – 40 000 PLN brutto,

— grupa III – 60 000 PLN brutto,

— grupa IV – 70 000 PLN brutto,

— grupa V – 30 000 PLN brutto,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

— poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane, nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

W przypadku Wykonawców legitymujących się zamówieniami w innych walutach, niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o postępowaniu lub najbliższego dnia po ogłoszeniu, w którym opublikowana została tabela zawierająca niniejszy kurs.

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III. Ocena spełnienia ww. warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w SIWZ, wymagane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

(6)

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1 powyżej.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art.

24 ust.1 pkt 1–11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1–5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca musi do oferty dołączyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – oświadczenie to składa każdy z wykonawców.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.

5. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

(7)

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.

6. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.

7 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp

W przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert

8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym w pkt 1–7 powyżej.

V. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

A. pkt III.2.1. ogłoszenia (pkt IV ppkt 2–4 i 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert,

B. pkt III.2.1. ogłoszenia (pkt. IVI ppkt 5 i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt pkt III.2.1. ogłoszenia (pkt. IV ppkt 2–7), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do

(8)

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów określonych w punkcie poprzednim.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

VI. Inne wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy, dodatek nr 2 do SIWZ

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – podpisuje pełnomocnik.

2. Formularz cenowy, Dodatek nr 5 do SIWZ, dot. grup I – V.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – podpisuje pełnomocnik.

3. Dowód wniesienia wadium 4. Pełnomocnictwo:

— jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie,

— jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

VII. Uwagi:

a) Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z

oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Zamawiający może

zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, w sytuacji gdy złożone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

(9)

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga 90

2. Czas dostawy. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

PN-115/15

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 8.1.2016 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 8.1.2016 - 9:10 Miejscowość:

Poznań, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pok. 112, I piętro.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A 00-676 Warszawa POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

(10)

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A

00-676 Warszawa POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23.11.2015

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :