OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

(PSE Operator S.A.)

05-520 Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165

Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych adres internetowy (URL): www.pse-operator.pl

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, niepublicznego z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A. z dnia 23.03.2011 r.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.pse-operator.pl w zakładce: centrum informacji/regulacje prawne.

Postępowanie, oznaczone jest numerem: UO/SI/02/2011. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania.

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do negocjacji. Po przeprowadzonych negocjacjach do Wykonawców, z którymi przeprowadzono negocjacje, zostanie przesłane zaproszenie do złożenia ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Przedmiot zamówienia 3.1 Definicja

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu zarządzania repozytorium produktów architektonicznych i projektowych IT obszaru handlowo-technicznego bilansowania systemu.

Zamawiający pod pojęciem modelu zarządzania repozytorium produktów architektonicznych i projektowych IT rozumie zestaw procedur, standardów i mechanizmów umożliwiających zapewnienie spójności pomiędzy produktami architektonicznymi i projektowymi na etapie ich opracowywania oraz zdolności do kontroli zgodności zmian pomiędzy produktami architektonicznymi i projektowymi.

Zamawiający pod pojęciem produktów architektonicznych rozumie elementy modelu Architektury Korporacyjnej IT, na które składają się wszystkie typy widoków i diagramów we wszystkich warstwach tj. biznesowej, aplikacji i danych oraz infrastruktury.

(2)

Zamawiający pod pojęciem produktów projektowych rozumie wszystkie elementy modelu dziedzinowego, na który składają się diagramy opisujące procesy technologiczne, dane, przypadki użycia i komponenty systemu.

3.2 Zakres prac

W ramach opracowania modelu zarządzania repozytorium produktów architektonicznych i projektowych IT Zamawiający oczekuje przygotowania i dostarczenia następujących produktów:

3.2.1 Standardu modelowania i opisu produktów projektowych składających się na model dziedzinowy,

3.2.2 Standardu definicji produktów projektowych wymaganych do definicji/redefinicji produktów architektonicznych,

3.2.3 Procedury zarządzania zmianą w produktach architektonicznych i

projektowych zdefiniowanych w repozytorium modeli Enterprise Architect (EA).

3.2.4 Modelu eksploatacji repozytorium modeli produktów architektonicznych i projektowych

oraz

3.2.5 Mechanizmu raportowania z repozytorium modeli EA z wykorzystaniem platformy analityczno-raportowej Business Objects Enterprise XI 3.1.

3.2.6 Repozytorium modeli EA obejmującego zintegrowany model dziedzinowy handlowo-technicznego bilansowania systemu z odpowiadającym mu modelami produktów architektonicznych Architektury Korporacyjnej IT (model AS-IS AKIT).

3.3 Wymagania Zamawiającego Zamawiający oczekuje, że:

3.3.1 Standard modelowania i opisu produktów projektowych składających się na model dziedzinowy obejmie opracowanie:

3.3.1.1 Standardu modelowania i opisu procesów technologicznych 3.3.1.2 Standardu modelowania i opisu danych

3.3.1.3 Standardu modelowania i opisu przypadków użycia 3.3.1.4 Standardu modelowania i opisu komponentów systemu.

3.3.2 Standard definicji produktów projektowych wymaganych do

definicji/redefinicji produktów architektonicznych obejmie opracowanie:

3.3.2.1 Standardu produktu „Koncepcja architektury biznesowo- technicznej rozwiązań w obszarze IT"

3.3.2.2 Standardu produktu „Projekt architektury biznesowo-technicznej rozwiązań w obszarze IT”

przy czym, standardy powinny być opracowane w formie dokumentów zawierających:

o Specyfikację zawartości informacyjnej, o Definicję zawartości informacyjnej, o Szablony produktów architektonicznych.

3.3.3 Mechanizm raportowania z repozytorium modeli EA z wykorzystaniem platformy analityczno-raportowej Business Objects obejmie opracowanie:

3.3.3.1 Projektu mechanizmu raportowania

(3)

3.3.3.2 Projektu wzorcowych raportów dla produktów architektonicznych i projektowych

3.3.3.3 Utworzenie wzorcowych raportów z wykorzystaniem zaprojektowanego mechanizmu.

3.4 Założenia realizacyjne

3.4.1 Zamawiający posiada repozytorium modeli Enterprise Architect zbudowane z wykorzystaniem narzędzi Enterprise Architect 8.0 firmy Sparx Systems.

3.4.2 Zamawiający posiada platformę analityczno-raportową Business Objects z oprogramowaniem narzędziowym SAP Business Objects 3.1 i

wykorzystuje dodatkowo narzędzie raportujące Crystal Reports 2008 3.4.3 Zamawiający posiada model dziedzinowy dla obszaru handlowo –

technicznego bilansowania systemu obejmujący:

3.4.3.1 Diagramy procesów technologicznych - w notacji UML Activity Diagram

3.4.3.2 Diagramy odwzorowujące komponenty systemu i ich powiązania – w notacji UML Component Diagram

3.4.3.3 Diagramy odwzorowujące pojęciowy model danych – w notacji UML Logical Diagram

3.4.3.4 diagramy przypadków użycia – w notacji UML Use Case Diagram.

3.4.4 Zamawiający posiada model AS-IS Architektury Korporacyjnej IT (AKIT) dla warstw: biznesowej, aplikacji i danych oraz warstwy infrastruktury technicznej z obszaru handlowo – technicznego bilansowania systemu – w notacji ArchiMate.

4. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji całości prac w terminie maksymalnie 10 (dziesięciu) tygodni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przy czym w terminie maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia powinny być opracowane i dostarczone produkty 3.2.1. i 3.2.2.

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania , 5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz

5.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

(4)

5.2.1 Łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia), w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali projekty, polegające na opracowaniu modelu Architektury Korporacyjnej przedsiębiorstwa w warstwach biznesowej, aplikacji i danych oraz infrastruktury w notacji ArchiMate.

5.2.2 Łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia), w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali projekty z wykorzystaniem mechanizmu raportowania BusinessObjects.

Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych projektów wystawione przez podmioty zamawiające.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy bądź jego podwykonawców w projekcie.

5.2.3 Dysponują lub będą dysponowali osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w poniżej wyszczególnionych rolach, posiadającymi następujące doświadczenia i certyfikaty:

5.2.3.1 Kierownika projektu, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) latach pełnił rolę kierownika projektu,

5.2.3.2 Konsultanta ze znajomością metodyki TOGAF bądź innej metodyki tworzenia architektury korporacyjnej, który w ciągu ostatnich 3 lat pełnił rolę głównego konsultanta w co najmniej dwóch projektach wdrażających Architekturę Korporacyjną IT,

5.2.3.3 Analityka ze znajomością UML, posługującego się oprogramowaniem Enterprise Architect (Sparx Systems), który w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił rolę analityka i dokumentalisty w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego opracowywano diagramy modelu dziedzinowego określone w pkt. 3.4. ust. 3.

5.2.3.4 Analityka ze znajomością ArchiMate, posługującego się oprogramowaniem Enterprise Architect (Sparx Systems), który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat pełnił rolę analityka i dokumentalisty w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego opracowywano diagramy modelu Architektury Korporacyjnej IT dla warstw: biznesowej, aplikacji i danych oraz warstwy infrastruktury technicznej.

5.2.3.5 Projektanta ze znajomością narzędzi raportujących Business Objects, który w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat pełnił rolę projektanta w co najmniej jednym projekcie dostarczającym nowe raporty na platformie Business Objects.

5.2.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

a. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł,

(5)

b. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5.3 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2 1., 5.2.2. oraz 5.2.3 będzie dokonana łącznie.

5.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. Ogłoszenia.

5.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5. Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń.

5.6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

5.7 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza lub równa 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do negocjacji, a następnie do składania ofert wszystkich Wykonawców bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do negocjacji, a następnie do składania ofert tych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy uzyskają największą sumaryczną liczbę punktów, obliczoną w sposób określony poniżej:

Lp. Kryterium udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.2.1.

Notacja/narzędzie Liczba punktów za projekt 1. Realizacja projektu, polegającego na

opracowaniu modelu Architektury Korporacyjnej przedsiębiorstwa w warstwach biznesowej, aplikacji i danych oraz infrastruktury

ArchiMate/Enterprise

Architect firmy Sparx Systems

5

2. Realizacja projektu, polegającego na opracowaniu modelu Architektury Korporacyjnej przedsiębiorstwa w warstwach biznesowej, aplikacji i danych oraz infrastruktury

Inna/Enterprise Architect firmy Sparx Systems

3

3. Realizacja projektu, polegającego na opracowaniu modelu Architektury Korporacyjnej przedsiębiorstwa w warstwach biznesowej, aplikacji i danych oraz infrastruktury

ArchiMate/Inne 2

4. Realizacja projektu, polegającego na opracowaniu modelu Architektury Korporacyjnej przedsiębiorstwa w warstwach biznesowej, aplikacji i danych oraz infrastruktury

Inne/Inne 1

(6)

Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności Wykonawców decydować będzie większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium podanym w wierszu pierwszym powyższej tabeli. W przypadku, gdy liczba punktów za spełnienie kryterium podanym w wierszu pierwszym powyższej tabeli będzie taka sama, o kolejności będzie decydować większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów podanych w kolejnych wierszach powyższej tabeli tj. najpierw w drugim wierszu a następnie, gdy liczba punktów będzie taka sama w trzecim.

6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty:

6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Art.

10.3. ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A.;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

6.2 Aktualny opis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.

6.3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.

6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 i 6.3 powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie.

społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się w formie oryginału.

Dokumenty lub oświadczenie, o którym mowa powyżej sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.5 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat projektów wskazanych w pkt 5.2.

a) Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie (referencje lub protokół odbioru) zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

(7)

6.6 Wykaz konsultantów, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu zamówienia i którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów wraz z certyfikatami/uprawnieniami, o których mowa w pkt 5.2.3. Ogłoszenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

6.7 Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia, odwzorowującą zawartość informacyjną poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionych w pkt. 3.2. wraz z opisem sposobu ich przygotowania – max 5 stron.

6.8 Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 50.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.

6.9 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia.

6.10 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy.

6.11 Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia.

6.12 W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ( konsorcjum ) dokumenty określone w punktach 6.2, 6.3, 6.4 i 6.9, składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

7. Informacje dodatkowe

7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące

(8)

Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską.

Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj.

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem

„tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości.

7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w postaci elektronicznej, w jednym egzemplarzu na nośniku typu CD. Załącznikiem do nośnika powinna być wydrukowana specyfikacja zawartości CD.

7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie zewnętrzne Wniosku powinno być opisane w następujący sposób: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: numer postępowania /przedmiot zamówienia/ oraz winien zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem /termin złożenia Wniosku/ godz. 12.00".

7.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia.

7.9 Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu.

7.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7.11 Zamawiający oczekuje, iż wszystkie spotkania z uczestnikami projektu będą prowadzone w języku polskim. Produkty zamówienia (np. projekty, procedury, standardy, szablony dokumentów) również zostaną przygotowane w języku polskim.

8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 06.06.2011r. do godziny 11:30 w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

PSE Operator S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, Ul. Warszawska 165.

(9)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków z Art. 10.3 ust. 1). Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w PSE Operator S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym

w trybie przetargu ograniczonego

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Opracowanie modelu zarządzania repozytorium produktów architektonicznych i projektowych IT obszaru handlowo-technicznego bilansowania systemu” oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do zrealizowania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________, dnia __ __ 2011 roku

___________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

(10)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ ZAKRES PRAC zgodnie z pkt 5 Ogłoszenia

L.p. Nazwa firmy i adres

Wyszczególnienie zakresu

prac Uwagi

1

2

3

4

(11)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projektów o których mowa w pkt. 5.2.a) i 5.2.b)

Wykaz wykonanych projektów

1. Tytuł projektu 2. Nazwa i

charakterystyka klienta

3. Opis projektu, jego cele i zakres

4. Zakres

zrealizowanych prac 5. Okres realizacji

projektu 6. Data odbioru 7. Uwagi

Uwaga! Tabelę należy powtórzyć dla każdego projektu.

Ponadto, zgodnie z pkt 6.5. Ogłoszenia Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty (referencje lub protokół odbioru) potwierdzające należyte wykonanie wymienionych projektów wystawione przez podmioty zamawiające. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę Wykonawcy bądź jego podwykonawców w projekcie.

(12)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Wykaz konsultantów, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu zamówienia i którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów, o których mowa w pkt 5.2. c) Ogłoszenia

Lp. Nazwisko i imię ; planowana rola w

projekcie

Charakterystyka doświadczeń

Wskazanie kluczowych projektów; rola tym

projekcie *

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5.

1.

2.

..

..

* W kolumnie 4 należy wskazać i opisać projekty, w których dany konsultant uczestniczył.

Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku certyfikaty / uprawnienia, o których mowa w pkt 6.6. Ogłoszenia.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :