Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.klinika-zabrze.med.pl

Zabrze: Dostawa materiałów ochrony indywidualnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sygn sprawy DZP/04PN/2013

Numer ogłoszenia: 18039 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu , ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów ochrony indywidualnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sygn sprawy DZP/04PN/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów ochrony indywidualnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, na który składa się 10 Pakietów: - Pakiet nr 1 - Rękawice - Pakiet nr 2 - Rękawice - Pakiet nr 3 - Rękawice - Pakiet nr 4 - Rękawice - Pakiet nr 5 - Maski, czepki - Pakiet nr 6 - Pokrowce, osłony - Pakiet nr 7 - Pokrowce, osłony - Pakiet nr 8 - Majtki, pampersy - Pakiet nr 9 - Fartuchy - Pakiet nr 10 - Maski z filtrem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców -

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że: 1) Zapewnią transport produktów do magazynu Zamawiającego, 2) Zaoferują produkty z datą ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy produktu, 3) Zaoferują produkty spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o

(2)

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), posiadając świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja zgodności CE) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty do oferty 4) Zaoferują produkty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 3 do SIWZ, 5) Zaoferują produkty posiadające certyfikaty producenta potwierdzające spełnienie norm: Dla Pakietu nr 1: - pozycja 1 - EN 420, EN 455 , EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,5 lub norm równoważnych Dla Pakietu nr 2: - pozycja 1 - EN 420, EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,0 lub norm równoważnych. Dla Pakietu nr 3: - pozycja 1 - EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na

przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL po zapakowaniu < 1,0 lub norm równoważnych Dla Pakietu nr 4: - pozycja 1 - EN 420, EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,0 lub norm równoważnych Dla Pakietu nr 5: - pozycja 1,2 - EN 14683 typ II lub norm równoważnych, zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC- klasa I - pozycja 3,4, 5 - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC- klasa I Dla Pakietu nr 9: - pozycja 1,2 - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC Dla Pakietu nr 10: - pozycja 1 - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC, EN 14683 lub norm

równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty do oferty 6) Dostarczą wraz z ofertą karty charakterystyk produktów lub opis w języku polskim lub instrukcje obsługi zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych

opisanych w SIWZ 7) Dostarczą celem określenia jakości i punktacji w tym zakresie oferowanego produktu, próbki wszystkich produktów dla Pakietów nr 1,2,3,4,5,9,10 (po 2 egzemplarze dla każdego asortymentu w ramach złożonej oferty - dla każdej pozycji w pakiecie) przed terminem otwarcia ofert w opakowaniach wskazujących nazwę i numer postępowania oraz nazwę

Wykonawcy. Każda próbka musi być oznaczona numerem pakietu i pozycją w pakiecie.

Zamawiający wymaga również listy zbiorczej załączonych próbek zarówno w ofercie jak i w osobnym opakowaniu z próbkami. 8) Zobowiązują się zrealizować zamówienie liczone w jednostkach miary podanych w załączniku asortymentowo-cenowym bez względu na oferowane przez siebie wielkości opakowań 9) Zobowiązują się zrealizować zamówienie na podstawie druku zamówienia określającego rodzaj, ilość zamawianego towaru i termin dostawy. Dostawy na cito realizowane będą w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Wykonawcę złożonego zamówienia. 10) Zaoferują termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy lub, o ile w tym

(3)

czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości, co najmniej 80 % wartości Umowy - do czasu realizacji, co najmniej 80% wartości umowy, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od

podpisania umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 39.51.23.00-7, 35.11.34.00-3, 33.14.14.20-0, 33.17.11.10-3, 18.42.43.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.a tj. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.b tj. posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. warunek rozumiany jako zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

(4)

okresie, co najmniej 1 dostawy materiałów ochrony indywidulanej (rozumianej jako dostawa np.: pokrowców, osłon, rękawic, fartuchów, masek, majtek, pampersów) o wartości brutto nie mniejszej niż ustalona dla Pakietu na który Wykonawca składa ofertę:

Pakiet nr 1 - 55 800 zł Pakiet nr 2 - 1 800 zł Pakiet nr 3 -20 200 zł Pakiet nr 4 -10 600 zł Pakiet nr 5 -14 600 zł Pakiet nr 6 - 23 500 zł Pakiet nr 7 - 800 zł Pakiet nr 8 - 600 zł Pakiet nr 9 - 280 zł Pakiet nr 10 -2 700zł W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość brutto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą w referencjach wykonane dostawy, których wartość zostanie określona w walutach obcych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w 2013 roku według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień składania ofert i wpisaniu prawidłowej wartości w Załączniku nr 6 do SIWZ, ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionych przez

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części XIII ust. 1 pkt 6 SIWZ tj. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należy wykazać co najmniej 1 dostawę materiałów ochrony indywidulanej (rozumianej jako dostawa np.:

pokrowców, osłon, rękawic, fartuchów, masek, majtek, pampersów) o wartości brutto nie mniejszej niż ustalona dla Pakietu na który Wykonawca składa ofertę: Pakiet nr 1 - 55 800 zł Pakiet nr 2 - 1 800 zł Pakiet nr 3 -20 200 zł Pakiet nr 4 -10 600 zł Pakiet nr 5 -14 600 zł Pakiet nr 6 - 23 500 zł Pakiet nr 7 - 800 zł Pakiet nr 8 - 600 zł Pakiet nr 9 - 280 zł Pakiet nr 10 -2 700zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentem dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.c tj.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie

(5)

do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.c tj.dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ocena jego spełnienia nastąpi na

podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku wskazanego w części XII.1.d tj. sytuacji ekonomicznej i finansowej, ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ tj. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.

1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu, należy przedłożyć:

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(6)

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 próbki, opisy lub fotografie

 opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

 inne dokumenty

7) dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np.

Deklaracja zgodności CE) 8) certyfikaty producenta potwierdzające spełnianie niżej

(7)

wymienionych norm w odniesieniu do Dla Pakietu nr 1: - pozycja 1 - EN 420, EN 455 , EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,5 lub norm równoważnych Dla Pakietu nr 2: - pozycja 1 - EN 420, EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,0 lub norm równoważnych. Dla Pakietu nr 3: - pozycja 1 - EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL po zapakowaniu < 1,0 lub norm równoważnych Dla Pakietu nr 4: - pozycja 1 - EN 420, EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,0 lub norm równoważnych Dla Pakietu nr 5: - pozycja 1,2 - EN 14683 typ II lub norm równoważnych, zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC- klasa I - pozycja 3,4, 5 - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC- klasa I Dla Pakietu nr 9: - pozycja 1,2 - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC Dla Pakietu nr 10: - pozycja 1 - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC, EN 14683 lub norm równoważnych. 9) karty charakterystyk produktów lub opis w języku polskim lub instrukcje obsługi zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ; 10) próbki wszystkich produktów dla Pakietów nr 1,2,3,4,5,9,10 (po 2 egzemplarze dla każdego asortymentu w ramach złożonej oferty - dla każdej pozycji w pakiecie) celem określenia jakości i punktacji w tym zakresie oferowanego produktu

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

XIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, oraz w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 2) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków albo

(8)

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 6) Wykaz wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należy wykazać co najmniej 1 dostawę materiałów ochrony indywidulanej (rozumianej jako dostawa np.: pokrowców, osłon, rękawic, fartuchów, masek, majtek, pampersów) o wartości brutto nie mniejszej niż ustalona dla Pakietu na który Wykonawca składa ofertę: Pakiet nr 1 - 55 800 zł Pakiet nr 2 - 1 800 zł Pakiet nr 3 -20 200 zł Pakiet nr 4 -10 600 zł Pakiet nr 5 -14 600 zł Pakiet nr 6 - 23 500 zł Pakiet nr 7 - 800 zł Pakiet nr 8 - 600 zł Pakiet nr 9 - 280 zł Pakiet nr 10 -2 700zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentem

dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 7) dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii

Europejskiej (np. Deklaracja zgodności CE) 8) certyfikaty producenta potwierdzające spełnianie niżej wymienionych norm w odniesieniu do Dla Pakietu nr 1: - pozycja 1 - EN 420, EN 455 , EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,5 lub norm

równoważnych Dla Pakietu nr 2: - pozycja 1 - EN 420, EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na

przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,0 lub norm równoważnych. Dla Pakietu nr 3: - pozycja 1 - EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL po zapakowaniu < 1,0 lub norm równoważnych Dla Pakietu nr 4: - pozycja 1 - EN 420, EN 374 (zgodność z normą poświadczoną w karcie danych technicznych wystawionej przez producenta rękawic), posiada badania na przenikalność wirusów ASTM F 1671 oraz AQL 1,0 lub norm

równoważnych Dla Pakietu nr 5: - pozycja 1,2 - EN 14683 typ II lub norm równoważnych, zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC- klasa I - pozycja 3,4, 5 - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC- klasa I Dla Pakietu nr 9: - pozycja 1,2 - zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC Dla Pakietu nr 10: - pozycja 1 -

(9)

zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC, EN 14683 lub norm równoważnych. 9) karty charakterystyk produktów lub opis w języku polskim lub instrukcje obsługi zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ; 10) próbki wszystkich produktów dla Pakietów nr 1,2,3,4,5,9,10 (po 2 egzemplarze dla każdego asortymentu w ramach złożonej oferty - dla każdej pozycji w pakiecie) celem określenia jakości i punktacji w tym zakresie oferowanego produktu 2. Dokumenty dodatkowe wymagane od

Wykonawców składające się na ofertę: a) Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy b) Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy c) Załącznik nr 4 do SIWZ- zaakceptowany projekt umowy 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt. 1 lit. 1) niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w cz. XIII pkt.3 zdanie 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. XIII pkt. 3 zdanie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ponadto, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XIII.1 2) do XIII.1.5) włącznie i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4. Wymagania dodatkowe, gdy kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził

(10)

wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń. Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku

Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez

pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane przez

upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty i oświadczenia wymienione w cz. XIII pkt 1 lit. 1-3) niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, c) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy, d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, e) wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika, f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Uwaga dla Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. 4a. Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokumenty i oświadczenia wymienione w cz.

XIII pkt 1 ppkt. 1-3) niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy (cz. XIII pkt 1 ppkt 5) indywidualnie dla każdego z podmiotów, na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość co do jej prawdziwości. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na

(11)

których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.

Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: - zmiany okresu realizacji umowy jeżeli z przyczyn niezależnych od obu stron umowy termin nie może być dochowany przy zachowaniu należytej staranności - konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany przepisów prawa - gdy w toku realizacji Umowy

wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach, - wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. Uwaga: Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Pokój nr 2.

(12)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji - II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Zastosowana numeracja w Biuletynie jest numeracją Zamawiającego zgodną z SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Rękawice.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80 o 2. jakość - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Rękawice.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80 o 2. Jakość - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - Rękawice.

(13)

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80 o 2. Jakość - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - Rękawice.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80 o 2. Jakość - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 - Maski, czepki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0, 33.17.11.10-3, 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80 o 2. Jakość - 20

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 - Pokrowce, osłony.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 39.51.23.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

(14)

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 - Pokrowce, osłony.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 39.51.23.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 - Majtki, pampersy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 - Fartuchy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80 o 2. Jakość - 20

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10 - Maski z filtrem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.17.11.10-3, 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 80 o 2. Jakość - 20

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :