• Nie Znaleziono Wyników

T E K S T Y B E Z P Ł A T N Y M U Z Y K A T O W Y D O D A T E K E D U K A C Y J N Y

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T E K S T Y B E Z P Ł A T N Y M U Z Y K A T O W Y D O D A T E K E D U K A C Y J N Y"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

Piosenki jesienne

T E K S T Y

B E Z P Ł A T N Y M U Z Y K A T O W Y

D O D A T E K

E D U K A C Y J N Y

(2)

Spis piosenek

Z Ł A P O G O D A

N A S Z P R Z Y J A C I E J E Ż C O P R Z Y N I E S I E J E S I E Ń S Z E D Ł L I S T O P A D

P A C , G R U S Z K A D O F A R T U S Z K A J E S I E N N Y D E S Z C Z

J A K B A L E T N I C A P A R A S O L E

J A B Ł O Ń J E S I E N I Ą J U Ż O P A D Ł Y L I Ś C I E Z B I E R A M Y G R Z Y B Y 1 .

2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 .

1 1 .

(3)

1.Zła pogoda

m u z : K . K w i a t k o w s k a - M a r c z y k s ł : K . C z a r t o r y s k a

1 . Z ł a p o g o d a , k a p i e w o d a , k a p i e z n i e b a , k a p , k a p , k a p . A w k a l o s z a c h d o p r z e d s z k o l a i d ą d z i e c i , c h l a p , c h l a p , c h l a p !

R e f . K a p , k a p , k a p , k a p , k a p k a p ,

i d ą d z i e c i ,

c h l a p , c h l a p , c h l a p !

K a p , k a p , k a p , k a p , k a p k a p , i d ą d z i e c i ,

c h l a p , c h l a p , c h l a p !

(4)

2. Nasz przyjaciel jeż

W o ł a Z o s i a i J a g ó d k a : m u z i s ł : M . W i t e c k i

1 .

, , J e ż y k p r z y s z e d ł d o o g r ó d k a ! ” .

, , D o o g r ó d k a , d o p r z e d s z k o l a ! ” , k r z y c z y S t a s i o , w o ł a J o l a .

, , D o o g r ó d k a , d o p r z e d s z k o l a ! ” , w o ł a J o l a , k r z y c z y S t a ś .

2 . J e ż u , z o s t a ń t u n a d ł u ż e j , s k a c z e j e s i e ń p r z e z k a ł u ż e .

M o ż e c i w i e w i ó r k a z r z u c i ż o ł ę d z i o w y k a p e l u s i k . M o ż e c i w i e w i ó r k a z r z u c i k a p e l u s i k n a t e n d e s z c z .

3 . U b i e r z e m y c i ę w k o ż u s z e k , b y c i z i m ą n i e z m a r z ł b r z u s z e k .

A t y z a g r a s z n a m o b e r k a , w e s o ł e g o n a s o p e l k a c h . A t y z a g r a s z n a m o b e r k a

n a s o p e l k a c h : , , D z y ń , d z y ń , d z y ń . ”

4 . J e ż u , j e ż u , w y j r z y j z n o r k i , p r z y w i t a j ą c i ę s k o w r o n k i .

M ł o d a t r a w k a n a m w y r o s ł a , a w o g r ó d k u c z e k a w i o s n a . M ł o d a t r a w k a n a m w y r o s ł a , a c h , t o w i o s n a c z e k a j u ż !

(5)

3. Co przyniesie jesień

m u z i s ł : K . Z a n i a t

1 . P r z y s z e d ł d o n a s w r z e s i e ń , a z n i m P a n i J e s i e ń

B i m , b a m , b o m , B i m , b a m , b o m .

K o s z k o l o r ó w m i a ł a . L i s t k i m a l o w a ł a . B i m , b a m , b o m , B i m , b a m , b o m .

R e f . J e s i e ń , j e s i e ń , j e s i e ń - c o n a m d z i ś p r z y n i e s i e ?

P ę d z l e m n a m a l u j e k o l o r o w y ś w i a t . J e s i e ń , j e s i e ń , j e s i e ń

- c o n a m d z i ś p r z y n i e s i e ? W i a t r z a w i e j e , d e s z c z p o p a d a . K a p u , k a p u , k a p .

2 . W ł o s y w i a t r p o p l ą t a ł , l i s t k i n a m p o s p r z ą t a ł , B i m , b a m , b o m , B i m , b a m , b o m .

D m u c h a s o b i e z g ó r y . P o p r z e g a n i a ł c h m u r y . B i m , b a m , b o m , B i m , b a m , b o m .

R e f . J e s i e ń , j e s i e ń , j e s i e ń …

3 . D e s z c z z a p u k a ł w o k n o . P a t r z c i e ! L i s t k i m o k n ą ! B i m , b a m , b o m ,

B i m , b a m , b o m .

W e ź p a r a s o l w r ę k ę . Z a n u ć d z i ś p i o s e n k ę ! B i m , b a m , b o m , B i m , b a m , b o m .

R e f . J e s i e ń , j e s i e ń , j e s i e ń …

(6)

4. Szedł listopad

m u z : F . L e s z c z y ń s k a s ł : K . R ó ż e c k a

1 . S z e d ł l i s t o p a d p o l n ą d r o g ą , z e r w a ł l i ś c i e z d r z e w a .

R e f . P a d a d e s z c z , p a d a d e s z c z ,   a j a s o b i e ś p i e w a m .

P a d a d e s z c z , p a d a d e s z c z ,   a j a s o b i e ś p i e w a m .

2 . Z i m n e w i a t r y w i e j ą p o l e m ,   i d z i e c h ł ó d , u l e w a .

R e f . P a d a d e s z c z …

3 .   S ł o ń c e w s t a j e p ó ź n y m r a n k i e m , z i e m i n i e o g r z e w a .

R e f . P a d a d e s z c z …

(7)

5. Pac, gruszka

m u z : A . S z a l i ń s k i s ł : S . K a r a s z e w s k i

1 . P o d o w o c a m i z g i n a s i ę g r u s z a ,   w i a t r k o n a r a m i g r u s z y p o r u s z a !

  R e f . P a c , g r u s z k a , p a c , g r u s z k a ,   h o p , d o f a r t u s z k a .

P a c , g r u s z k a , p a c , g r u s z k a ,   h o p , d o f a r t u s z k a .

  2 . S p a d a j ą g r u s z k i o d s o k u m i ę k k i e ,   n a d g r u s z ą k r ą ż ą o s a i s z e r s z e ń ! R e f . P a c , g r u s z k a …

  3 . J a , c h o ć n i e j e s t e m s z e r s z e n i e m , o s ą   t e ż l u b i ę g r u s z k i p a c h n ą c e r o s ą !

R e f . P a c , g r u s z k a …

4 . S t a n ę p o d g r u s z ą i w m ó j f a r t u s z e k   d l a w s z y s t k i c h d z i e c i n a z b i e r a m g r u s z e k ! R e f . P a c , g r u s z k a …

(8)

6. Jesienny deszcz

m u z : W . K a l e t a s ł : S . K a r a s z e w s k i

1 . D z i ś c h m u r k ę n a d p o d w ó r k i e m p o t a r g a ł p s o t n y w i a t r ,

a ż d e s z c z p o p ł y n ą ł c i u r k i e m i n a p o d w ó r k o s p a d ł .

R e f . H e j , p a d a , p a d a , p a d a ,   p a d a , p a d a d e s z c z .  

H e j , p a d a , p a d a , p a d a ,   p a d a , p a d a d e s z c z .  

  2 . D e s z c z p ł y n i e p o k o m i n i e , w e s o ł o b ę b n i w d a c h ,

w b l a s z a n e j d z w o n i r y n n i e i w s i ą k a w m o k r y p i a c h . R e f . H e j , p a d a …

  3 . K a l o s z e w n e t n a ł o ż ę , p a r a s o l w e z m ę t e ż , b o l u b i ę , g d y n a d w o r z e j e s i e n n y p a d a d e s z c z . R e f . H e j , p a d a …

(9)

7. Jak baletnica

m u z : F . L e s z c z y ń s k a s ł : T . K u b i a k

1 . H e j d a ł a n u r k a c z a r n a w i e w i ó r k a w z i e l o n e ś w i e r k i .

R e f . W g ó r ę p o m k n ę ł a , w g ą s z c z u z n i k n ę ł a ,   a n a d n i ą b ł ę k i t . W g ó r ę . . .

  2 . T e r a z z g a ł ę z i n a g a ł ą ź p ę d z i p o n a d g ł o w a m i .

R e f . J a k b a l e t n i c a w s z y s t k i c h z a c h w y c a , p o p a t r z c i e s a m i !

J a k b a l e t n i c a . . .

  3 . A j a k ś m i g ł a , j a k g d y b y s k r z y d ł a m i a ł a u r a m i o n .

R e f . M y s i ę w s p i n a m y w g ó r ę ś c i e ż k a m i , k t o z d ą ż y z a n i ą ? M y s i ę w s p i n a m y . . .

(10)

8. Parasole

m u z : M . C u k i e r ó w n a s ł : K . A r t y n i e w i c z

1 . S t a ł y p a r a s o l e o b o k s i e b i e w k ą c i e . J e d e n l u b i ł c h m u r y , d r u g i l u b i ł s ł o ń c e .

  2 . T e n p a r a s o l c z a r n y n a s ł o ń c e n a r z e k a ł , t e n p a r a s o l w p a s k i w c i ą ż n a s ł o ń c e c z e k a ł .

  3 . K ł ó c i ł y s i ę p a r a s o l e z e s o b ą b e z k o ń c a .

P o k a ż , k t ó r y b y ł o d d e s z c z u , a k t ó r y o d s ł o ń c a ?

K ł ó c i ł y s i ę . . .

(11)

9. Jabłoń jesienią

m u z : A . B a n a s i e w i c z s ł : A . T a r c z y ń s k a

R e f . L a l a l a l a l a l a l a l a , l a l a l a l a .

L a l a l a l a l a l a l a l a , l a l a l a l a .

1 . J u ż o d r a n a d m u c h a ł w i e t r z y k , l e c z f i g l o w a ł k r ó t k o ,

b o d a w a ł a d z i ś p r e z e n t y j a b ł o n k a w o g r ó d k u .   R e f . L a l a l a …

  2 . W y s z ł y d z i e c i n a s p a c e r e k , s ł y s z ą , d r z e w o s k r z y p i :

„ d a ł a m j u ż r u m i a n e j a b ł k a , c z y k t o ś w e ź m i e l i s t k i ? ” R e f . L a l a l a …

  3 . K t o n a z b i e r a l i ś c i w i ę c e j , r u s z a j m y w z a w o d y !

N a j p i ę k n i e j s z e u s t a w i m y w k ą c i k u p r z y r o d y .

R e f . L a l a l a …

(12)

10. Już opadły liście

m u z : S . J e d y n a k s ł : K . M a j e w s k a

1 . J u ż o p a d ł y l i ś c i e , w i a t r w e s o ł o g r a .

  R e f . I d ą d z i e c i i ś p i e w a j ą : t r a l a l a l a l a .

I d ą d z i e c i i ś p i e w a j ą : t r a l a l a l a l a .

  2 . Z l i ś c i b u k i e t w r ę k u k a ż d e z n a s j u ż m a . R e f . I d ą d z i e c i …

  3 . K o l o r o w y l i s t e k W o j t e k P a n i d a . R e f . I d ą d z i e c i …

(13)

11. Zbieramy grzyby

m u z : T . P a b i s i a k s ł : A . G a l i c a

1 . Z w i e l k i m k o s z e m i d z i e j e s i e ń p o l e s i e . C o w t y m k o s z u p a n i j e s i e ń n a m n i e s i e ?

R e f : K u r k i , r y d z e i m a ś l a k i ,

b o r o w i k i i k o z a k i p o z b i e r a m y d z i ś . K u r k i , r y d z e i m a ś l a k i ,

b o r o w i k i i k o z a k i p o z b i e r a m y d z i ś .

2 . P o s z u k a m y ż ó ł t y c h k u r e k p o d s o s n ą . N a d p o t o k i e m s m a c z n e r y d z e n a m r o s n ą . R e f : K u r k i …

3 . M u c h o m o r a o m i n i e m y z d a l e k a .

N i e c h m u c h o m o r n a z ł e m u c h y t u c z e k a . R e f : K u r k i …

Cytaty

Powiązane dokumenty

Główne dane techniczne ekspresów BCC01 – BCC02.

Czosnkowa zaprosił dziewczyny na herbatkę i poopowiadał im trochę o historii stolicy i o tym, jak dobrze żyje się tu wszystkim?. Naj dowiedziała, że kiedyś pewnej

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Zarazem uwzględnia się również w takim podejściu silne nastawienie unifikacyjne. Tym samym chodzi o wywołanie paradygmatu metodologicznego w naukach prawnych opartego

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS.. Omawiając rynki pracy koniecznym jest również spojrzenie na stopę bezrobocia. Zdecydowałem, aby pokazać stosunek

Wsparcie osób młodych w ramach Osi Priorytetowej I PO WER udzielane jest w ramach trzech rodzajów projektów o różnej specyfice: realizowanych przez powiatowe

Zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez Rejon Dystrybucji Lubań, oraz z uzgodnieniami z Inwestorem, oświetlenie ulicy lokalnej będzie zasilane z