Temat: Powtórzenie wiadomości. Polska i świat po II wojnie światowej. ( r.)

Download (0)

Full text

(1)

Temat: Powtórzenie wiadomości. Polska i świat po II wojnie światowej. (14.05.2020 r.) Powtórz następujące wiadomości:

1. Układ sił po II wojnie światowej.

2. Żelazna kurtyna

3. Powstanie dwóch państw niemieckich.

4. NATO i Układ Warszawski.

5. Integracja Europy.

6. Unia Europejska.

7. Dekolonizacja.

8. Powstanie państwa Izrael 9. Wojna w Afganistanie.

10. Kryzys kubański.

11. Wojna w Wietnamie.

12. Rozpad ZSRR i Jugosławii.

13. Jesień narodów.

14. Przemiany w Polsce po Ii wojnie.

15. Kryzysy polityczne czasów Gomułki, Gierka.

16. Stalinizacja życia w Polsce.

17. Stan wojenny.

18. Narodziny III RP.

Temat: Sprawdzian wiadomości. Polska i świat po II wojnie światowej (21.05.2020r.)

1. W wyniku realizacji planu Schumana doszło do powstania (0–1 p.) A. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

B. Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej.

C. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

D. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

2. W 1960 r., nazywanym Rokiem Afryki, (0–1 p.)

A. utworzono Organizację Jedności Afrykańskiej.

B. doszło do spotkania przedstawicieli krajów Azji i Afryki na konferencji w Bandungu.

C. uzyskało niepodległość siedemnaście państw afrykańskich.

D. wybuchło powstanie ludności arabskiej w Algierii.

3. Wydarzenia Grudnia ‘70 doprowadziły do (0–1 p.)

A. powstania Komitetu Obrony Robotników.

B. dymisji Władysława Gomułki.

C. utworzenia koła parlamentarnego „Znak”.

D. nawiązania stosunków dyplomatycznych między PRL i RFN.

(2)

4. Siły zbrojne Układu Warszawskiego interweniowały w 1968 r. (0–1 p.) A. w Czechosłowacji.

B. na Węgrzech.

C. w Polsce.

D. na Kubie.

5. Sobór Watykański II został zwołany przez papieża (0–1 p.) A. Jana Pawła II.

B. Pawła VI.

C. Jana XXIII.

D. Piusa XII.

6. Przyporządkuj zdjęciom imiona i nazwiska ukazanych na nich postaci oraz wydarzenia z nimi związane. Uzupełnij kratki odpowiednimi numerami i literami. (0–3 p.) 1 – Mao Tse-tung

2 – Władysław Gomułka 3 – Fidel Castro

A – mała stabilizacja B – rewolucja kulturalna C – inwazja w Zatoce Świń

Na podstawie zamieszczonych tekstów źródłowych wykonaj zadanie 7.

Tekst A

Czerwoni Khmerzy chcieli byśmy się stali „fanatykami pracy” [...].

Kadry robiły wszystko, byśmy wyzbyli się prywatnych dóbr; tego wszystkiego, co przypominało nam

(3)

stare rządy. [...]

[...] Dzieci miały opuścić rodziców. Starcy swych synów i córki. Nawet małżeństwa winny były się separować, jeśli wymagała tego praca. [...] W tym duchu myśląc, zabronili nam nawet indywidualnych posiłków: wszyscy jedliśmy w kantynie. [...]

Rodziny niszczono, dzieci gdzieś powysyłano, by wychowywały się razem. Nie było już miast, targów, sklepów, restauracji, kawiarni, linii autobusowych, samochodów prywatnych, rowerów, szkół, książek, dzienników i czasopism.

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 351.

Tekst B

Po przymusowym wygnaniu ze swej ziemi, przez cały okres rozproszenia naród zachował wiarę i nigdy nie zaprzestał [...] modlitwy o powrót do swej ojczyzny i odzyskanie politycznej niezawisłości. [...] Apelujemy – w czasie gdy trwa – zapoczątkowana kilka miesięcy temu – napaść na nas – do arabskich mieszkańców [...] o zachowanie spokoju i udział w budowie państwa w oparciu o pełne i równe obywatelstwo oraz stosowną reprezentację w jego wszystkich, tymczasowych i stałych instytucjach.

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 311–313.

Tekst C

Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 399–400.

7. Połącz fakty historyczne z tekstami źródłowymi, które się do nich odnoszą. (0–3 p.) wystosowanie Listu 34 •

rządy Pol Pota • powstanie państwa Izrael •

• Tekst A

• Tekst B

• Tekst C

8. Dopisz do podanych wyjaśnień odpowiednie terminy. (0–4 p.)

. . . – grupa krajów, które w okresie zimnej wojny nie opowiadały się ani po stronie państw kapitalistycznych, ani komunistycznych.

. . . – teza zakładająca, że Związek Radziecki udzieli

„pomocy” każdemu z państw, w którym wystąpi zagrożenie upadku systemu socjalistycznego.

. . . – ideologia ruchu walczącego o pełne równouprawnienie kobiet i wyzwolenie ich z zależności od mężczyzn.

(4)

. . . – subkultura młodzieżowa powstała w latach 60.

XX w., której członkowie buntowali się przeciwko zastanym normom i instytucjom społecznym oraz odrzucali konsumpcyjny model życia.

9. Uzupełnij tabelę. (0–4 p.)

Opis Nazwa instytucji

lub organizacji europejskiej

Rok powstania Wspólnota trzech sąsiadujących

państw zachodnioeuropejskich oparta na unii celnej.

Jedna z najważniejszych

instytucji wspólnot europejskich, do której powołuje się

deputowanych w wyborach bezpośrednich. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu.

Związek państw działający na mocy traktatu z Maastricht w celu pogłębienia procesu integracji europejskiej.

Międzynarodowa organizacja gospodarcza krajów bloku

wschodniego istniejąca do 1991 r.

10. Wymień trzy postanowienia traktatów rzymskich. (0–3 p.)

• . . . . . . .

• . . . . . . .

• . . . . . . .

11. Podaj lata, w których doszło do wymienionych wydarzeń. (0–3 p.) wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi – . . . . rewolucja islamska w Iranie – . . . .

strajki w Ursusie, Radomiu i Płocku – . . . .

12. Wpisz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok fałszywych. (0–6 p.)

W okresie rządów Leonida Breżniewa w ZSRR wzrosła rola nomenklatury partyjnej.

Program reform Nikity Chruszczowa doprowadził do modernizacji radzieckiego rolnictwa.

(5)

Na początku lat 60. ZSRR planował umieszczenie rakiet z głowicami nuklearnymi na Kubie.

CIA wspomagała działania partyzantki przeciw rządom Daniela Ortegi w Nikaragui.

Lewacki terroryzm nie był wspierany przez służby specjalne państw komunistycznych.

Kościół katolicki przystąpił do Światowej Rady Kościołów w 1948 r.

13. Zaznacz terminy związane z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej.

(0–4 p.) Pustynna burza bierny opór kibuce

wojna sześciodniowa rewolucja kulturalna

„brudna wojna”

intifada

gwiezdne wojny

Po rozwiązaniu odeślij na adres zdzannaploszynska@gmail.com do 22 maja 2020 r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :