• Nie Znaleziono Wyników

Language aptitude as a predictor of success in the learning of English as a foreign language. A quantitative study.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Language aptitude as a predictor of success in the learning of English as a foreign language. A quantitative study."

Copied!
189
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

gacek=oósiewicz=

= = = = = = =

ianguage=aptitude=as=a=predictor=of=success=in=tÜe=äearning=of=

bngäisÜ=as=a=foreign=äanguageK==

A=quantitative=studóK=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

mraca=doktorska=napisana=pod=kierunkiem= profK=dr=ÜaÄK=hróstónó=aroździałJpzeäest= w=fnstótucie=ciäoäogii=Angieäskiej= rniwersótetu=imK=Adama=jickiewicza= w=moznaniu

=

=

=

=

=

moznań=OMMQ=

=

=

(2)

= O

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

perdeczne=podziękowania=mojej=promotorce== mani=mrofesor=hróstónie=arozdział–pzeäest=za=pomoc=przó= pisaniu=niniejszej=pracó=oraz=za=więcej=niż=anieäską= cierpäiwość=przó=jej=czótaniuK= = =

(3)

= P = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

fn=memoró=of=goÜn=_K=Carroää=

=====ENVNP=–=OMMPF=

(4)

= Q

ClkTbkTp

fkqolarCqflk== MKNK=_ackground=of=tÜe=studó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= U= MKOK=murpose=of=tÜe=studó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= V= = MKOKNK=oesearcÜ=nuestion=N=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= V= = MKOKOK=oesearcÜ=nuestion=O=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NN= = MKOKPK=Anciääaró=oesearcÜ=nuestion=N=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NP= = MKOKQK=Anciääaró=oesearcÜ=nuestion=O=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NQ= MKPK=iimitations=of=tÜe=studó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NS= MKQK=pignificance=of=tÜe=studó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NU= kotes=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OM= = CeAmqbo=NK==fssues=and=mroÄäems=in=Aptitude=oesearcÜ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= ON= NKNK=coreign=äanguage=aptitude=researcÜ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= ON= NKOK=AptitudeI=aÄiäitó=and=acÜievementW=definitions=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OP= = NKOKNK=qÜe=kew=lxford=aictionaró=of=bngäisÜ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OP= = NKOKOK=qÜe=menguin=aictionaró=of=msócÜoäogó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OP= = NKOKPK=juätiäinguaä=däossaró=of=ianguage=qesting=qerms=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OQ= = NKOKQK=CarroääDs=view=on=aptitudeJabilitóJachievement=distinction=KKKKKKKKKKK= OQ= = NKOKRK=peasÜore=NVRN=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OR= = NKOKSK=pternÄergDs=developing expertise=view=of=aÄiäities=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OS= NKPK=fssues=in=ci=aptitude=researcÜ=–=a=seäective=review=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OT= = NKPKNK=ci=aptitude=is=an=autonomous=notion=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OT= = NKPKOK=ci=aptitude=is=not=fixed=and=innate=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OV= = NKPKPK=ci=aptitude=is=componentiaä=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= PN= = = NKPKPKNK=aiagnosis=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= PN= = = NKPKPKOK=mrognosis=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= PO= NKQK=pecond=äanguage=proficiencóW=unitaró=or=componentiaä=?=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= PT NKRK=fnteääigence=versus=iO=proficiencó=and=ci=aptitude=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= PV= = NKRKNK=fnteääigence=versus=iO=proficiencó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= PV= = NKRKOK=fnteääigence=versus=ci=aptitude=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= QM= NKSK=ci=aptitude=researcÜ=in=moäand=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= QO= kotes=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= QT= CeAmqbo=OK==jetÜodoäogicaä=Considerations=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= QV=

(5)

= R OKNK=oesearcÜ=design=of=tÜe=studó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= QV= OKOK=marticipants== OKOKNK=marticipants=of=tÜe=piäot=studó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= RN= OKOKOK=marticipants=of=tÜe=studó=proper=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= RO= OKPK=qest=fnstruments=–=inteääigence=measures=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= RQ= = OKPKNK==ptandard=oaven=mrogressive=jatricesW=Cäassicaä=corm=KKKKKKKKKKKKKKK= RR= OKPKOK===qest=gęzókowó=ibhpvhlk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= RS= OKQK=qest=fnstruments=–=ci=Aptitude=jeasures=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= RS= OKQKNK===qest=mredóspozócji=gęzókowócÜ=EqmgF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= RT= OKQKOK===mrogressive=ianguage=Aptitude=qest=EmiAqFK=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= RV= OKRK=qest=instruments=–=iO=proficiencó=measure=–=hbqJA=EcriterionF=KKKKKKKKKKKKKKKK= SO= OKSK=aata=coääection=and=tests=administration=procedure= OKSKNK===ptages=of=data=coääection=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= SQ= OKSKOK===pcoring=tÜe=tests=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= SR= OKTK=ptatisticaä=anaäóses=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= SS= OKTKNK===ftem=anaäósis=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= ST= OKTKOK= oeäiaÄiäitó=and=vaäiditó=of=tests=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= SU= OKTKPK= ftem=trimming=to=enÜance=miAqDs=reäiaÄiäitó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TN= OKTKQK===bxpäoratoró=factor=anaäósis=EbcAF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TO= OKTKQKNK=Construct=vaäidation=of=hbqJA=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TO= OKTKQKOK=Construct=vaäidation=of=qmg=and=miAq=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TP= OKTKQKPK=bcA=of=ci=aptitude=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TP= OKTKQKQK=bcA=of=pimI=ci=aptitude=and=inteääigence=variaÄäes=KKKKKK= TQ= OKTKRK===juätipäe=regression=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TQ= OKTKRKNK===hbqJA=EqotaäF=–=muätipäe=regressionKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TR= OKTKRKOK===hbqJA=ECompetence=C=pkiääsF=–=muätipäe=regressionKK= TR= kotes=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TU= = CeAmqbo=PK==oesuäts=of=ptatisticaä=Anaäóses=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TV= PKNK=aescriptive=statistics=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= TV= PKOK=Assumptions=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= UM= PKOKNK==jeasurement=scaäes=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= UN= PKOKOK= fndepndence=of==scores=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= UN= PKOKPK= kormaä=distriÄution=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= UO= PKOKQK= iinearitó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= UP=

(6)

= S

PKOKRK= eomoscedasticitó=EÜomogenitó=of=varianceF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= UQ= PKOKSK= juäticoääinearitó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= UR= PKPK=oeäiaÄiäitó=estimates=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= UR= PKQK=fnitiaä=correäation=matrix=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= US= PKRK=cactor=anaäósis=–=an=iääustrative=exampäe=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= US= PKSK=oesuäts=of=construct=vaäidation=of=hbqJAI=qmg=and=miAq=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= VP= = PKSKNK= hbqJADs=construct=vaäidation=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= VQ= = PKSKOK= qmgDs=construct=vaäidation=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= VR= = PKSKPK= miAqDs=construct=vaäidation=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NMM= PKTK=oesuäts=of=factor=anaäósis=of=ci=aptitude=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NMO= PKUK=oesuäts=of=factor=anaäósis=of=pimI=ci=aptitude=and=inteääigence=KKKKKKKKKKKKKKKKKK= NMR= PKVK=oesuäts=of=muätipäe=regression=anaäóses=EjoF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NMU= PKVKNK===Correäation=matrix=for=jo=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NMU= PKVKOK===oesuäts=of=jo=for=hbqJA=EqotaäF=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NNM= PKVKPK===oesuäts=of=jo=for=hbqJADs=pimComp=and=pimpkills KKKKKKKKKKKKKKKKK= NNO= kotes=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NNR= = CeAmqbo=QK==aiscussion=of=tÜe=oesuäts=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NNT= QKNK=ptructure=of=second=äanguage=proficiencó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NNT= = QKNKNK=aiscussion=of=Anciääaró=oesearcÜ=nuestion=N=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NNT= = QKNKOK=pummaró=of=tÜe=discussion=of=Aon=N=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NNU= QKOK=ptructure=of=second=äanguage=aptitude=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NNV= = QKOKNK=aiscussion=of=Anciääaró=oesearcÜ=nuestion=O=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NNV= = QKOKOK=pummaró=of=tÜe=discussion=of=Aon=OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NOO= QKPK=ianguage=as=inteääigence?=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NOO= = QKPKNK=aiscussion=of=oesearcÜ=nuestion=N=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NOP= = QKPKOK=pummaró=of=tÜe=discussion=of=on=N=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NOS= QKQK=mrediction=of=second=äanguage=proficiencó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NOT= QKQKNK=aiscussion=of=oesearcÜ=nuestion=Oa==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NOU= = QKQKOK=pummaró=of=tÜe=discussion=of=on=Oa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NPM= = QKQKPK=aiscussion=of=oesearcÜ=nuestion=OÄ==KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NPN= = QKQKQK=pummaró=of=tÜe=discussion=of=on=OÄ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NPQ= kotes=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NPS= = Concäusion=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NPT=

(7)

= T fK====jajor=findings=of=tÜe=studó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NPU= ffK===fmpäications=of=tÜe=studó=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NPV= fffK==puggestions=for=furtÜer=researcÜ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NQN= = _f_ifldoAmev=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NQO= = AmmbkafCbp=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NRQ= = Appendix=N=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NRQ= = Appendix=O=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NRR= = Appendix=P=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NSP= Appendix=Q=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NTM= Appendix=Qa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NSU= Appendix=QÄ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NTM= Appendix=R=sersion=A=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NTP= Appendix=R=sersion=_=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NTS== Appendix=R=sersion=C=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NTV= Appendix=R=sersion=a=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NUO= Appendix=S=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NUP= Appendix=T=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NUR= Appendix=U=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NUS= = Appendix=V=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NUT= Appendix=NM=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NVV= = = = = = = = = = = = =

(8)

= U

fkTolarCTflk

==

MKNK _ackground of the studó

qÜe=notion=of=foreign=äanguage=aptitude=as=one=of=tÜe=factors=infäuencing=second=äanguage= äearning=success=Üas=a=äong=tradition=of=researcÜ=and=Üas=occupied=scÜoäars=from=tÜe=fieäd=of=ÄotÜ= psócÜoäogó=and=EappäiedF=äinguistics=for=at=äeast=eigÜt=decades=nowK=qÜose=wÜo=see=äanguage= aptitude=as=a=major=determinant=of=successfuä=second=äanguage=äearning=point=to=tÜe=fact=of=tÜe= reäative =autonomó =of =an =aptitude =factor =in =reäation =to =otÜer =unquestionaÄäe =determinants =of = success=in=iO=äearning=sucÜ=as=motivationI=attitudeI=anxietó=or=äearning=stóäesK=ltÜers=point=to=tÜe= fact=tÜat=äanguage=äearning=success=is=aäso=affected=Äó=factors=otÜer=tÜan=tÜose=resuäting=from= individuaä=differences=Äetween=äanguage=äearnersK=pexI=ageI=famiäó=ÄackgroundI=äearnersD=first= äanguage=or=teacÜing=metÜods=are=just=a=few=variaÄäes=wÜose=importance=cannot=Äe=deniedK== titÜ=sucÜ=a=päetÜora=of=factorsI=aää=potentiaääó=important=in=determining=wÜetÜer=a=äearner= wiää=successfuääó=master=a=second=äanguageI=it=is=Üardäó=surprising=tÜat=aää=efforts=at=disentangäing= tÜe=weÄ=of=interreäationsÜips=and=interdependencies=Äetween=sucÜ=a=muätitude=of=ingredients=witÜ= tÜe=Üope=of=univocaääó=identifóing=a=äimited=set=of=features=responsiÄäe=for=success=Eor= pinpointing=just=one=as=the=factorF=must=äook=äike=a=daunting=task=to=anó=appäied=äinguistK=vetI=anó= practising=iO=teacÜer=wiää=readiäó=provide=dozens=of=exampäes=from=ÜerLÜis=experience=of=äearners= wÜo=äearn=a=äanguage=witÜ=extreme=ease=and=a=more=or=äess=equaä=numÄer=of=tÜose=wÜo=are= DÜopeäessäó=disappointingDK=_etween=tÜese=two=extremities=tÜere=äies=a=wÜoäe=spectrum=of=äearners= wÜo=are=Dmundaneäó=averageDK=And=aää=tÜis=in=a=cäass=of=ÜigÜäó=motivated=pupiäs=of=tÜe=same=ageI= witÜ=ErougÜäóF=simiäar=sociaä=and=inteääectuaä=ÄackgroundI=enjoóing=tÜeir=ci=cäasses=witÜ=a= devoted= teacÜer= au courant=witÜ=tÜe=äatest=in=tÜe=teacÜing=professionK=And=aätÜougÜ=sucÜ= Üomogeneitó=is=rareI=a=certain=numÄer=of=variaÄäes=wiää=inevitaÄäó=Äe=sÜared=Äó=aää=or=most= äearners=depending=on=tÜe=context=of=tÜe=teacÜingLäearning=situation=tÜus=reducing=tÜe=interpäaó=of= possiÄäe=factors=responsiÄäe=for=success=or=its=äack=to=a=ÜandfuäK=lne=cannot=Üeäp=noticing=tÜat= under=tÜose=vagueäó=Üomogenous=conditions=some=äearners=proceed=faster=and=witÜ=more=ease= tÜan=otÜersI=andI=in=common=paräanceI=we=attriÄute==DquickD=äearners=witÜ=Da=giftD=I=Da=fäairD=for= äanguagesK= ft=is=preciseäó=tÜis=tópe=of=practicaä=knowäedge=of=tÜe=proÄäem=descriÄed=in=tÜe=previous= paragrapÜ=tÜat=Üas=Äecome=a=part=of=tÜe=present=autÜorDs=professionaä=experience=as=an=biq= teacÜer=in=various=educationaä=settings=over=a=period=of=twentó=óearsI=and=wÜicÜ=Üas=formed=tÜe= main=impetus=for=tÜe=current=researcÜK===

(9)

= V

MKOK murpose of the studó

qÜe =generaä =purpose =of =tÜe =present =studó =was =to =investigate =tÜe =nature =of =tÜe =reäationsÜip = Äetween=measures=of=second=äanguage=proficiencó=EpimFI=foreign=äanguage=EciF=aptitude=and= inteääigence=EverÄaä=and=reasoningFK=Apart=from=considering=tÜe=dónamic=aspect=of=tÜe=tÜree= cognitive=domainsI=tÜe=present=studó=aäso=asks=questions=aÄout=tÜe=internaä=structure=of=ci= aptitude=and=of=pimK=crom=tÜis=generaä=purpose=of=tÜe=studó=two=oÄjectives=foääowedW== l NK=qÜe=first=oÄjective=was=to=investigate=to=wÜat=extent=Eif=at=aääF=pimI=ci=aptitude== ===========and=inteääigence=are=constructs=independent=of=eacÜ=otÜer== l OK=qÜe=second=oÄjective=was=to=investigate=wÜicÜ=of=tÜe=variaÄäes=of=ci=aptitude= ===========and=inteääigence=used=in=tÜe=studó=were=tÜe=Äest=predictors=of=iO=äearning=success= ===========as=measured=Äó=tÜe=pim=criteriaK= bacÜ=oÄjective=Üad=its=tÜeoreticaä=and=practicaä=impäicationsI=Äriefäó=cÜaracterised=in=tÜe=sections= Äeäow=wÜere=tÜe=researcÜ=questionsI=formuäated=on=tÜe=Äasis=of=tÜe=oÄjectivesI=are=discussedK== qÜe=anaäóticaä=approacÜ=adopted=in=tÜe=studó=is=quantitative=in=nature=and=tÜe=resuäts=of=tÜe= tests=used=served=as=input=data=for=productJoriented=anaäósesK=qÜe=test=measures=empäoóed=in=tÜe= studó=incäude=tÜe=foääowingW== ===NK=pim=measure=–=an=adapted=version=of=rCibp=heó=bngäisÜ=qest=EhbqJAF= ===OK=ci=aptitude=measuresW==

aK=qest mredóspozócji gęzókowóch=EqmgF=–=äanguage=aptitude=test===

ÄK=mrogressive ianguage Aptitude qest=EmiAqF=written=Äó=tÜe=present=autÜor= ===PK=inteääigence=measuresW=

= aK=ptandard oaven mrogressive jatrices=EpomjF=–=nonJverÄaä=reasoning=test= = ÄK=qest gęzókowó ibhpvhlk EqgiF=–=verÄaä=test=of=cróstaääised=inteääigenceK=

qÜe=test=measures=are=descriÄed=in=more=detaiä=in=Chapter OK=qÜe=major=anaäóticaä=tooäs= empäoóed=were=factor=anaäósis=and=muätipäe=regressionI=aäso=discussed=in=Chapter OK= qÜe= participants=of=tÜe=dataJacquisition=stages=of=tÜe=studó=were=OOTI=NPJóearJoäd=äearners=in=seven= äower=secondaró=scÜooäs=from=and=around=moznań=EcfK=Chapter OFK==

=

MKOKNK oesearch nuestion N

coääowing=from=tÜe=first=oÄjective=ElNF=as=specified=aÄove=tÜe=first=research question=EonF=of=tÜe= present=studó=addresses=tÜe=issue=of=tÜe=structure=of=Üuman=cognitive=aÄiäitiesW=

on NK=fs intelligenceI as measured bó standardised testsI an effective predictor of ci = proficiencó?=

qÜe =question =was =deemed =of =cruciaä =importance =for =at =äeast =one =reasonK =kameäóI =in =order =to = meaningfuääó=cäaim=anó=vaäiditó=for=tests=of=second=äanguage=äearning=potentiaä=EaptitudeF=in=

(10)

= NM predicting=a=ci=proficiencó=äeveä=it=needs=to=Äe=satisfactoriäó=demonstrated=tÜat=tÜe=aÄiäities=on= wÜicÜ=äanguage=äearning=is=cäaimed=to=depend=are=in=effect=different=from=Eor=at=äeast=not=identicaä= toF=generaä=cognitive=aÄiäities=associated=witÜ=inteääigenceK=== qÜree=answers=to=on=N=are=äogicaääó=possiÄäe=and=Üave=Äeen=pursued=Äó=various= researcÜers=at=äeast=since=ppearman=suggested=tÜat=a=generaä=inteääigence=factorI=tÜe=so=caääed=DgJ factorDI=is=responsiÄäe=for=aää=Üuman=cognitive=processes=Eppearman=NVOTFK=qÜe=first=of=tÜose= answers=wouädI=somewÜat=extremeäóI=cäaim=tÜat=inteääigence=and=äanguage=proficiencó=are=in= effect=tÜe=same=tÜingK=qÜis=generaä=cognitive=version=of=tÜe=Dunitaró=ÜópotÜesisD=assumes=virtuaä= equivaäence=Äetween=inteääigence=Eunderstood=as=a=reasoning=aÄiäitóF=and=äanguage=proficiencó= and=was=strongäó=supported=Äó=lääer=ENVUNI=NVUPFK=qÜe=equivaäence=Äetween=nonJverÄaä= cognitive=aÄiäities=EinteääigenceF=and=verÄaä=EäinguisticF=skiääs=underäóing=äanguage=proficiencó= wouäd=Üave=important=impäications=for=tÜe=causaä=structure=of=Üuman=aÄiäitiesK=kameäóI=it=couäd= Äe=assumed=tÜat=tÜe=causaä=äink=goes=from=inteääigence=to=äanguage=tÜusI=attriÄuting=prioritó=to= inteääigence=over=äanguage=specificLverÄaä=aÄiäitiesK=fn=order=to=predict=success=in=iO=äearning=it= wouäd=Äe=sufficient=to=oÄtain=a=measure=of=a=suÄjectDs=inteääigenceK=eoweverI=earäier=researcÜ=on= tÜis=issue=produced=confäicting=evidence=witÜ=some=autÜors=suggesting=tÜat=inteääigenceI=after=aääI= was=one=of=tÜe=poorest=predictors=of=iO=acÜievement=Evon=titticÜ=NVSOF=and=otÜers=cäaiming=just= tÜe=opposite=Ehauäfers=NVPNI=NVPVFK== qÜe=second=possiÄiäitóI=at=tÜe=otÜer=extremeI=wouäd=Äe=tÜat=iO=proficiencó=and=aptitude= are=totaääó=independent=of=inteääigenceK=qÜis=position=known=as=Dcompäeteäó=divisiÄäe=ÜópotÜesisD= EcfK=tÜe=contriÄutions=Äó=CarroäI=lääer=and=soämer=and=pang=in=lääer=EedKF=NVUPF=assumes=tÜat= tÜere=is=no=reäationsÜip=Äetween=inteääigence=EreasoningF=and=äanguage=proficiencóK=ff=it=couäd=Äe= demonstrated=tÜat=tÜere=is=a=reäationsÜip=Eof=wÜatever=magnitudeF=Äetween=tÜe=two=facuäties=tÜe= Dcompäeteäó=divisiÄäe=ÜópotÜesisD=wouäd=Üave=to=Äe=rejected=as=a=nuää=ÜópotÜesis=in=tÜe= considerations=of=onNK=mracticaääóI=anó=studó=tÜat=investigated=tÜe=issue=at=Üand=Üas=sÜown=tÜat= tÜis=is=tÜe=caseK=ConsequentäóI=it=is=expected=tÜat=tÜe=data=gatÜered=in=tÜe=present=studó=wiää=not= support=tÜe=nuää=ÜópotÜesisK=== qÜe=tÜird=answer=tÜat=can=Äe=given=to=onN=is=tÜat=wÜiäe=aää=tÜe=tÜree=domains=enjoó= reäative=independence=from=eacÜ=otÜerI=tÜere=is=some=overäap=Äetween=tÜemK=qÜis=Dcompromise= viewD=Üas=Äeen=ampäó=supported=Äó=researcÜ=over=tÜe=äast=few=decades=EcfK=dardner=and=iamÄert= NVSRI=Carroää=NVUP=or=_oóäe=NVUTF=and=wiää=Äe=pursued=in=tÜis=studó=as=a=viaÄäe=ÜópotÜesisK======= fn=order=to=address=onN=it=is=ÜópotÜesised=Eafter=_oóäe=NVUTF=tÜat=inteääigence=and=iO= proficiencóLci=aptitude=are=neitÜer=identicaä=nor=compäeteäó=independent=Äut=can=Äe= demonstrated=to=Äe=reäativeäó=independent=of=eacÜ=otÜer=witÜ=some=overäapping=areas=common=to= eitÜerK=ft=is=aäso=assumed=tÜat=tÜe=ÜópotÜesis=wouäd=Äe=supported=if=factor=anaäósis=of=inteääigenceI=

(11)

= NN

iO =proficiencó =and =ci =aptitude =variaÄäes =reveaäed =tÜat =tÜe =variaÄäes =of =eacÜ =of =tÜese =tÜree = constructs=emerged=as=separate=factorsK=fn=otÜer=wordsI=if=it=couäd=Äe=demonstrated=tÜat=ÄotÜ=tÜe= DunitaróD=and=tÜe=DdivisiÄäeD=ÜópotÜeses=are=rejectedI=tÜe=Dcompromise=ÜópotÜesisD=wouäd=receive= supportK=ln=tÜe=otÜer=ÜandI=if=tÜe=inteääigenceI=iO=proficiencó=and=ci=aptitude=variaÄäes=were= sÜared=Äó=tÜe=same=factorEsFI=tÜen=tÜe=ÜópotÜesis=aÄout=tÜeir=separateness=wouäd=Üave=to=Äe= refutedK=qo=tÜis=end=a=statisticaä=tecÜnique=of=factor=anaäósis=was=empäoóed=in=tÜe=studóK= =

MKOKOK oesearch nuestions Oa and Ob=

coääowing=from=tÜe=second=oÄjective=ElOF=tÜe=second=research question=of=tÜe=studó=Üas=a=more= practicaä=säant=and=addresses=tÜe=proÄäem=of=tÜe=extent=to=wÜicÜ=äanguage=proficiencó=andLor=its= components=can=Äe=Äest=prognosticated=from=inteääigence=and=aptitude=measuresK=aepending=on= wÜetÜer=tÜe=integrated=iO=proficiencó=or=its=suÄJcomponents=are=predicted=tÜis=generaä=on O=can= Äe=tÜus=formuäated=as=two=separate=Äut=connected=researcÜ=questionsW=on Oa=and=on Ob=ÄeäowW=

on OaK that combination of six independent variables used EQ aptitude and O intelligence variablesF allows for the most effective and efficient prediction of iO success as measured bó hbqJA EqotalF in the sample studied?==

fn=order=to=address=tÜe=question=of=cÜoosing=tÜe=Äest=prediction=modeä=tÜe=foääowing=tÜree= competing=ÜópotÜeses=were=envisagedW== NK lnäó=aptitude=variaÄäes=Äest=predict=pim= OK lnäó=inteääigence=variaÄäes=Äest=predict=pim= PK A=comÄination=of=aptitude=and=inteääigence=variaÄäes=EverÄaä=and=reasoningF=Äest= predict=pim= cirstI=tÜe=variaÄäes=were=used=to=predict=tÜe=generaä=pim=as=measured=Äó=hbqJA=qotaä=score=Eon= OaFI=and=tÜen=to=predict=two=components=of=pim=EcfK=on=OÄF=identified=in=tÜe=process=of=tÜe=testDs= construct=vaäidation=EcfK=Aon=O=xanciääaró=researcÜ=questionz=ÄeäowFK====

qÜe=answer=to=tÜis=question=Üad=ÄotÜ=practicaä=and=tÜeoreticaä=impäicationsK=mracticaäI= Äecause=tÜe=identification=of=tÜe=Äest=possiÄäe=predictors=of=second=äanguage=proficiencó=wouäd= make=tÜe=task=of=prognosis=äess=of=a=fortuneJteääing=and=more=of=a=predictaÄäe=forecastK=fdeaääóI= witÜ=tÜe=age=group=in=question=we=sÜouäd=Äe=Üoping=for=a=test=wÜicÜ=couäd=Äe=administered= witÜin=QR=to=SM=minutesK=ConsequentäóI=onäó=a=äimited=set=of=aÄiäities=can=Äe=incäuded=in=a=test= aimed=at=predicting=iO=äearning=successK=qÜusI=tÜe=question=of=great=practicaä=importance=was=to= identifó=tÜe=most=efficient=predictorsK== qÜe=tÜeoreticaä=importance=of=tÜe=question=äies=in=tÜe=impäications=it=Üas=for=tÜe=vaäidation= of=tÜe=ci=aptitude=construct=itseäfK=qÜe=assumption=is=tÜat=if=tÜe=resuätant=Äest=prediction=modeä= reäies=in=its=efficiencó=EexcäusiveäóI=or=to=a=äarge=extentF=on=a=given=predictor=tÜen=it=maó=Äe=

(12)

= NO assumed=tÜat=tÜe=predicted=performance=EpimF=is=reäated=to=tÜe=predictorEsF=in=a=nonJaccidentaäI= and=tÜeoreticaääó=vaäidI=waóK=fn=otÜer=wordsI=if=tÜe=independent=variaÄäes=represent=tÜeoreticaääó= vaäid=constructs=EcfK=Aon=N=and=OF=for=tÜe=performance=predicted=tÜen=tÜe=fact=of=sónergó= Äetween=tÜe=predictors=and=tÜe=criterion=maó=Äe=interpreted=as=an=indication=of=a=tentativeäó= causative=äink=Äetween=tÜe=twoK== fn=a=simiäar=veinI=and=given=tÜe=composite=nature=of=pimI=if=it=couäd=Äe=demonstrated=tÜat= a=different=patterning=of=predictors=is=capaÄäe=of=discriminating=Äetween=different=components=of= pimI==tÜen=tÜis=fact=wouäd=additionaääó=äend=support=to=tÜe=componentiaä=and=äearnerJprofiäe= oriented=treatment=of=aptitude=as=advocated=Äó=pkeÜan=ENVUVI=NVVUF=and=otÜersK=qÜis=extension=of= on=Oa=is=formuäated=as=a=separate=on=OÄ=ÄeäowK=

on ObK aoes the combination of the best predictors Eas established in on OF change when two different components of pim ECompetence and pkillsF are considered as dependent variables?= ff=it=couäd=Äe=demonstrated=tÜat=tÜe=two=components=wÜicÜ=emerged=from=factor=anaäósis=of=pim= are=differentiaääó=äinked=witÜ=tÜe=predictors=iKeKI=tÜat=a=given=pim=component=is=Äest=predicted=Äó= a=given=comÄination=of=tÜe=variaÄäesI=tÜen=tÜis=factI=wÜiäe=äending=additionaä=support=to=tÜe= predictive=potentiaä=of=tÜe=modeä=couäd=aäso=Äe=indirect=evidence=for=tÜe=componentiaäitó=of=ci= aptitudeK=mrevious=researcÜ=on=tÜe=structure=of=ci=aptitude=EpkeÜan=NVUScI=NVUVI=NVVUX=tescÜe= NVUNF=made=it=cäear=tÜatI=in=practicaä=termsI=ci=aptitude=is=Äest=treated=as=componentiaä=in=nature= ratÜer=tÜan=as=a=monoäitÜicI=undifferentiated=constructK=pucÜ=a=view=of=ci=aptitude=can=äead=to= important=insigÜts=concerningI=among=otÜersI=optimaä=instructionaä=metÜods=Äest=suited=to=a= particuäar=äearner=profiäe=EpkeÜan=NVUVFK=pkeÜan=goes=even=furtÜer=and=cäaims=Üaving=reacÜed=an= integrated=understanding=of=äanguage=aptitudeI=äanguage=teacÜing=and=äanguage=äearning=wÜicÜ= Üe=reäates=to=an=informationJprocessing=modeä=of=äanguageK=ee=tÜen=remarks=tÜatW==

Aptitude tests are not simpló predictive instruments which have no explanatoró powerK qheó have a rationale in relation to language learning processesI and an even wider justification through general psóchological processes= ENVUVW= OMRFK== = AccordingäóI=ÜigÜer=scores=on=tests=äinked=witÜI=äetDs=saóI=tÜe=skiääs=component=of=pim=couäd=Äe= an=indication=to=a=teacÜer=tÜat=tÜe=äearner=is=Äetter=suited=to=more=communicativeJoriented= instruction=empÜasising=active=äanguage=skiääs=ratÜer=tÜan=knowäedge=of=grammar=and=äexisK=fn= otÜer=wordsI=tÜe=resuäts=of=aptitude=tests=if=used=informativeäó=ratÜer=tÜan=pureäó=predictiveäóI= maó=Äe=an=invaäuaÄäe=indication=to=teacÜers=and=äearning=process=administrators=of=äearnersD= strengtÜs=and=weaknessesK=AccordingäóI=instruction=migÜt=Äe=adapted=to=individuaä=studentsD= aptitude=profiäesK==

(13)

= NP

MKOKPK Ancillaró oesearch nuestion N=

eoweverI=Äefore=tÜe=aÄove=mentioned=researcÜ=questions=couäd=Äe=properäó=addressedI=tÜe= vaäiditó=of=ci=aptitude=measures=Eqmg=and=miAqF=and=tÜe=vaäiditó=of=tÜe=pim=measure=EhbqJAF= Üad=to=Äe=estaÄäisÜedK=eenceI=two=ancillaró research questions=EAonF=were=found=necessaró=as= suÄservient=to=tÜe=researcÜ=questions=properW==

Aon NK

=

that is the structure of second language proficiencó EpimF as revealed bó the scores from hbqJA EqotalF test?=

As=it=was=not=cäear=wÜetÜer=tÜe=CamÄridge=hbq=bngäisÜ=test=and=teacÜersD=grades=of=tÜe=suÄjectsD= oraä=performance=wouäd=Äe=an=adequate=measure=of=tÜe=suÄjectsD=iO=proficiencó=defined=Üere= ratÜer=traditionaääó=as=a=fourJskiääs=EäisteningI=readingI=writingI=speakingFI=muätiJdimensionaä= EmorpÜoäogóI=sóntaxI=äexisI=pÜonoäogóF=constructI=it=Üad=to=Äe=estaÄäisÜed=first=to=wÜat=extent=tÜe= resuäts=oÄtained=represented=second=äanguage=proficiencó=tÜus=definedK=qÜe=construct=of=pim=as= defined=aÄove=was=mostäó=measureJimposedN=to=tÜe=extent=tÜat=tÜe=discrete=dimensions=of=pim=as= operationaäised=in=tÜe=originaä=hbq=EwÜose=Ääueprint=hbqJA=foääowedF=incäuded=tÜe=foääowing= suÄJtestsW=äistening=compreÜensionI=reading=compreÜensionI=speakingOI=writingI=vocaÄuäaró=and= grammarK=qÜis=modeä=of=pim=wÜicÜ=can=Äe=dated=Äack=to=iado=ENVSNI=NVSQF=and=wÜose= dominance=in=mucÜ=of=testing=practice=Üas=Äeen=uncÜaääenged=since=tÜenI=impäies=a=CÜomskian= distinction=into=knowledge EcompetenceF=and=skills EperformanceFK=qÜus=understoodI=tÜe=modeä= of=pim=does=not=incäude=pragmatic=components=postuäated=Äó=_acÜman=in=Üis=framework=of= communicative=äanguage=aÄiäitó=ECiAF=and=focuses=onäó=onI=wÜat=Üe=caääsI=organisationaä= competence=E_acÜman=NVVMFK== qÜe=resuäts=of=earäier=studies=on=tÜe=structure=of=pim=as=discussed=Äó=pasaki=ENVVSWPJQF= gave=in=effect=four=different=views=on=tÜe=nature=of=tÜe=organisation=of=second=äanguage=aÄiäitiesK= According=to=tÜose=views=pim=can=Äe=expäained=Äó=tÜe=postuäation=ofW= NK=severaä=specific=Äut=uncorreäated=factors=Eiado=NVSNF= OK=severaä=specific=Äut=correäated=factors==E_acÜman=and=maämer=NVUPF= PK=one=generaäI=ÜigÜerJorder=factor=witÜ=severaä=correäated=factors=associated== ===witÜ=it=Elääer=NVUNI=NVUPF= QK=one=generaäI=ÜigÜerJorder=factor=witÜ=severaä=independent=and=specific=factors=== ====E_acÜman=and=maämer=NVUPX=_acÜman=NVUOFK= qÜe=four=modeäs=Üave=evoäved=from=two=extreme=views=on=tÜe=trait=structure=of=second=äanguage= proficiencó=Äeäieved=to=underäie=iO=test=performanceI=customariäó=referred=to=in=äiterature=asW=tÜe= compäeteäó=divisiÄäe=competence=ÜópotÜesis=and=tÜe=unitaró=competence=ÜópotÜesis=Epasaki= NVVPI=NVVSX=_acÜman=and=maämer=NVUPFK=qÜe=first=modeä=originated=witÜ=structuraäist=ideasI= wÜereÄó=pim=was=viewed=as=a=function=of=tÜe=four=äanguage=skiääs=and=tÜe=components=of=

(14)

= NQ äanguage=knowäedgeK=qÜe=strong=version=of=tÜe=compäeteäó=divisiÄäe=modeä=wouäd=posit=one= independent=factor=for=eacÜ=ceää=in=tÜe=componentJÄóJskiää=matrix=Eiado=NVSNFK=qÜe=strong= version=of=tÜe=unitaró=ÜópotÜesis=maintained=tÜat=onäó=one=generaä=factor=can=expäain=tÜe=entire= amount=of=common=variance=in=iO=testsK==== qÜusI=tÜe=importance=of=demonstrating=construct=vaäiditó=of=tÜe=pim=measuresI=apart=from= oÄvious=practicaä=needsI=wouäd=aäso=Üave=tÜeoreticaä=impäications=pointing=towards=a=particuäar= modeä=of=second=äanguage=proficiencóK=qÜis=question=was=aäso=necessaró=in=tÜe=äigÜt=of=tÜe=fact= tÜat=due=to=tÜe=äimited=testing=time=avaiäaÄäeI=tÜe=originaä=hbq=Üad=to=Äe=adapted=EÜenceW=hbqJ AxdaptedzF=to=suit=tÜe=practicaä=needs=of=tÜe=studóK=qÜis=mainäó=invoäved=sacrificing=tÜe=testDs= voäume=for=its=testing=formatK= =

MKOKQK Ancillaró oesearch nuestion O=

Aon OK that is the nature of the abilities measured bó the DaptitudeD tests used in the studó? qÜis=question=was=necessaró=for=tÜe=foääowing=reasonK=rntiä=recentäó=tÜe=interest=in=tÜe=fieäd=of= second=äanguage=aptitudeLaÄiäitó=testing=Üas=Äeen=virtuaääó=negäected=Äó=researcÜers=in=tÜis= countró=EcfK=section NKSK=for=a=Ärief=surveó=of=studies=done=in=moäandFK=qÜe=äittäe=researcÜ=tÜat=did= take=päace=reäied=on=aptitude=tests=constructed=aÄroad=or=on=purposeJmade=and=äargeäó=ad hoc= measures=Äased=on=tÜe=tÜenJdominant=tÜeoró=of=ci=aptitude=operationaäised=in=Carroää=and=papon= ENVRVFI=and=was=äimited=in=scope=and=impact=to=academic=circäes=of=professionaäs=onäóK== ft=was=not=untiä=a=few=óears=ago=tÜat=signs=of=popuäar=interest=in=testing=individuaäsD= äearning=potentiaä=for=diagnostic=andLor=prognostic=purposes=Äecame=noticeaÄäeK=qÜe=interest=was= sparked=off=Äó=tÜe=rising=importance=of=äanguage=education=at=scÜooä=äeveä=Ein=tÜe=äigÜt=of=postJ NVUV=socioJpoäiticaä=cÜanges=taking=päace=in=tÜe=countróF=and=associated=witÜ=it=a=sÜift=of=tÜe= onset =age =for =iO =instruction =to =drade =Q =at =a =primaró =scÜooäK =Aäso =tÜe =rise =of =äanguageJprofiäe = secondaró=scÜooäs=at=ÄotÜ=äower=and=upper=äeveä=created=a=practicaä=need=for=seäectionJonJ admittance=tooäs=wÜicÜ=wouäd=screen=candidates=for=desiraÄäe=iO=äearning=aÄiäities=Äefore=entró= to=tÜose=ÜigÜäó=demanding=programmesK=And=aätÜougÜ=sucÜ=prognostication=of=äanguage=äearning= success=is=not=a=widespread=practice=in=moäandI=tÜere=Üave=appeared=a=few=tests=cäaiming=to=Äe= capaÄäe=of=doing=just=tÜatK== cor=tÜe=purpose=of=tÜe=present=studó=two=aptitude=tests=were=usedK=qÜe=first=test=EqmgF=was= cÜosen=on=tÜe=Äasis=of=tÜe=testDs=possiÄäe=impact=due=to=its=circuäation=and=widespread=useK=qÜe= test=was=written=Äó=huäiniak=EOMMOF=in=coJoperation=witÜ=fnstótut _adania hompetencji=Efnstitute for Competence ptudiesF=in=tałÄrzócÜ=in=tÜe=soutÜ=of=moäandI=an=independent=testing=service= institution=wÜicÜ=deveäoped=fromI=and=as=a=resuät=ofI=a=project=piäoting=a=new=secondaró=scÜooä=

(15)

= NR äeaving=examinationI=tÜe=so=caääed=?kowa jatura?K=qÜe=testDs=autÜor=did=not=seem=to=Üave=drawn= on=past=researcÜ=in=tÜe=fieäd=of=ci=aptitude=in=tÜe=process=of=test=construction=Äut=ratÜer=on=Üis= intuition=and=impäicit=ideas=as=to=wÜat=aÄiäities=Üe=deemed=important=for=iO=äearning=Ehuäiniak= OMMOWPFK=_ecause=of=tÜisI=and=Äecause=of=tÜe=testDs=possiÄäe=impact=on=tÜe=process=of=diagnosis= and=prognosis=in=äower=secondaró=scÜooäs=it=was=considered=of=paramount=importance=to=vaäidate= tÜe=testDs=tÜeoreticaä=construct=to=ascertain=wÜetÜer=it=measures=wÜat=it=cäaims=to=Äe=measuring= Äefore=it=couäd=Äe=used=in=a=furtÜer=anaäósisK== qÜe=empÜasis=on=construct=vaäiditó=of=testing=tooäs=used=for=prediction=purposes=is= particuäaräó=important=in=view=of=tÜe=proÄäems=witÜ=predictive=vaäiditó=often=and=persistentäó= cäaimed=to=Äe=a=sufficient=indicator=of=a=testDs=vaäiditóK=fn=tÜis=connection=_acÜman=aptäó= oÄservesW==

lne potential problem with examining predictive utilitó alone is that it can largeló ignore the question of what abilities are being measuredK te might findI for exampleI that scores on a test of signed number problems in mathematics are excellent predictors of performance of language coursesK oegardless of such a findingI howeverI we would not seriousló consider using this test as a predictorI because of the obvious mismatch between the abilitó the test appears to measure and the performance we are tróing to predictK qhat isI in this case we would probabló reject predictive utilitó as evidence supporting the validitó of this test use=ENVVTW=ORMJNF PK=

= qÜe=otÜer=of=tÜe=two=aptitude=measures=was=a=test=constructed=Äó=tÜe=present=autÜorK=fn= tÜe=process=of=its=construction=tÜe=autÜor=tried=to=draw=on=two=cÜosen=aspects=of=recent=researcÜ= on=ci=aptitude=as=evidenced=in=pkeÜan=ENVUMI=NVUOI=NVVUF=and=jeara=et=aäK=EOMMNFI=andI=most= notaÄäóI=drigorenko=and=pternÄerg=ENVVUF=and=drigorienko=et=aäK=EOMMMFK=pkeÜanDs=reJ examination=of=tÜe=nature=of=memoró=as=?a=capacitó=to=memorise=more=auditoriäó=compäex= materiaä=xandz=tÜe=capacitó=to=impose=organisation=and=structure=on=tÜe=materiaä=to=Äe= memorised?=ENVUVWOMMF=ratÜer=tÜan=as=a=simpäe=stimuäusJresponse=äinkI=inspired=tÜe=present= autÜor =to =incäude =an =arraó =of =tests =of =different =facets =of =memoró for text=aäongside=traditionaäI= Carroää=and=paponDs=pairedJassociate memoró for verbal materialK=AnotÜer=source=of=inspiration= for=tÜe=presentJautÜorJwritten=test=was=tÜe=rekindäed=interest=in=tÜe=measurement=of=äearning= potential=ratÜer=tÜan=developed=aÄiäities=oÄserved=in=cognitive=sciences=in=tÜe=äast=two=decades= or=soI=and=appäied=to=ci=aÄiäitó=testing=Äó=drigorenkoI=pternÄerg=and=bÜrman=in=a=seminaä=articäe= puÄäisÜed=in=jodern ianguage gournal=in=OMMMK=qÜe=sÜift=from=product=to=processJoriented= measurement=Üoäds=tÜe=promise=of=reconciäing=quantifiaÄäe=and=oÄjective=measurement=witÜI= sometimes=excessiveäó=suÄjective=and=often=meaningäessäó=impressionisticI=quaäitative= approacÜes=to=ÄeÜaviouraä=researcÜK=AätÜougÜ=tÜe=tÜeoreticaä=foundations=forI=wÜat=seems=to=Äe=a= compäeteäó=new=paradigm=in=aÄiäitó=testingI=can=Äe=traced=Äack=to=tÜe=cäassics=of=psócÜometrics=

(16)

= NS

iKeKI =_inetI =qÜorndike =and =otÜers =?credit =for =introducing =tÜe =concept =of =dónamic =testing =to = modern=psócÜoäogó=is=usuaääó=given=to=iev=sógotskó?Q=Edrigorenko=and=pternÄerg=NVVUWTTFK=

qÜe=ideas=of=tÜe=dónamic=testing=paradigm=as=appäied=to=ci=aptitude=testing=are=discussed=in= more=detaiä=in=CÜapter=N=and=section OKQKOK=As=in=tÜe=case=of=qmgI=so=miAqDs=construct=needed=to= Äe=vaäidated=first=EcfK=section PKSKOKF=Äefore=it=couäd=Äe=used=in=suÄsequent=anaäósesK=

= =

MKPK iimitations of the studó

qÜere=are=severaä=äimitations=tÜat=make=tÜe=resuäts=of=tÜe=present=studó=äess=readiäó=generaäisaÄäe= tÜan=otÜerwise=couäd=Üave=Äeen=Üoped=forK=qÜe=first=äimitation=impinging=on=tÜe=force=of=tÜe= arguments=of=tÜe=present=tÜesis=is=connected=witÜ=tÜe=nature=of=tÜe=data=acquired=for=anaäósisK= According=to=Carroää=ENVTQF=and=repeated=äater=in=Carroää=ENVVPF=ideaä=conditions=for=an=aptitude= test=sÜouäd=invoäve=two=appäications=of=an=acÜievement=testW=once=Äefore=trainingI=at=time=AI=and= once=after=trainingI=at=time=_X=and=one=appäication=of=an=aptitude=testW=at=time=AK=ff=Äetween=time=A= and=time=_=significant=cÜange=in=acÜievement=is=oÄserved=tÜen=an=aÄiäitó=is=a=measurement=of= aptitude=for=future=äearning=success=if=tÜere=is=no=significant=correäation=of=aptitude=and= acÜievement=at=time=AI=Äut=tÜere=is=a=significant=correäation=Äetween=aptitude=measured=at=time=A= witÜ=acÜievement=measured=at=time=_=ECarroää=NVTQFK=qÜese=conditions=are=rareäó=oÄtained=and=in= practice=it=is=sufficient=to=retain=tÜe=condition=of=consideraÄäe=gain=in=äearning=and=assume=tÜat= ?an=aÄiäitó=is=an=aptitude=if=it=Üeäps=in=predicting=degree=of=äearning=Äeóond=a=prediction=from= degree=of=prior=äearning?=ECarroää=NVVPWNTFK=fn=tÜe=present=studó=no=proficiencóLacÜievement= measure=was=oÄtained=at=time=A and=it=is=assumed=tÜat=tÜere=was=a=cÜange=in=acÜievement=due=to= äearning=wÜicÜ=took=päace=Äetween=tÜe=appäication=of=aptitude=measures=and=an=acÜievement= measure=EcfK=section OKSKFK=eoweverI=considering=tÜe=fact=tÜat=tÜe=majoritó=of=tÜe=suÄjects=Üad=Üad= caK=O=óears=of=iO=training=prior=to=tÜe=researcÜI=some=of=tÜe=variance=contained=in=tÜe=true=score= migÜt=not=Äe=reäiaÄäeK=fn=otÜer=wordsI=tÜe=variance=migÜt=Äe=due=to=prior=äearning=and=training= experience=ratÜer=tÜan=to=aÄiäities=ascriÄed=to=aptitude=for=äanguagesK========= qÜe=second=äimitation=Üas=to=do=witÜ=tÜe=äess=tÜan=perfect=psócÜometric=properties=of=tÜe= miAq=and=hbqJA=measures=used=in=tÜe=studóK=aespite=tÜe=fact=tÜat=prior=to=researcÜ=use=miAq= Üad=Äeen=piäoted=on=a=smaääer=sampäe=EcfK=section OKOKFI=some=cÜaracteristics=of=tÜe=testDs= descriptive=statistics=couäd=Äe=oÄjected=to=EcfK=section PKNKFK=AäsoI=tÜe=fact=tÜat=no=standardisation= was=attempted=can=raise=douÄts=aÄout=tÜe=extent=to=wÜicÜ=tÜe=testDs=resuäts=are=generaäisaÄäeK=titÜ= respect=to=hbqJAI=tÜe=proÄäem=of=tÜe=commensuraÄiäitó=of=tÜe=tÜree=versions=of=tÜe=test=used=in= tÜe=studó=appearedK=ConsequentäóI=it=migÜt=Äe=argued=tÜat=since=different=versions=of=tÜe=criterion= test=were=used=witÜ=different=suÄJgroups=of=suÄjects=tÜe=proficiencó=äeveäs=measured=are=not=

(17)

= NT

compatiÄäe =witÜ =one =anotÜerK =qÜe =waó =tÜe =proÄäem =was =partiaääó =deaät =witÜ =is =discussed =in = section OKRK= qÜe=tÜird=quaäification=appäies=to=tÜe=appropriacó=of=anaäóticaä=tooäs=used=in=tÜe=studó= witÜ=tÜe=view=to=seeking=causaä=reäationsÜips=Äetween=predictors=and=tÜe=criterion=variaÄäesK=titÜ= respect=to=tÜe=issue=of=causaä=reäationsÜips=Äetween=variaÄäes=in=a=muätipäe=regression=anaäósis= oietveäd=and=eout=cautionW=?in=manó=situations=a=muätipäe=regression=anaäósis=can=onäó=provide= part=of=tÜe=evidence=required=to=suÄstantiate=tÜe=cäaim=of=causaäitó?ENVVPWTNFK=qo=acÜieve=tÜe= äeveä=of=expäanation=in=tÜe=interpretation=of=gatÜered=data=more=powerfuä=modeäs=of=statisticaä= anaäósis=sucÜ=as=structuraä=equation=modeääing=or=confirmatoró=factor=anaäósis=enaÄäe=a=researcÜer= to=avoid=some=of=tÜe=proÄäems=arising=from=tÜe=äimitations=of=tÜe=anaäóticaä=tooä=empäoóed=in=tÜe= present=studóK== qÜe=fourtÜ=äimitation=foääows=from=an=insufficientäó=Äroad=sampäing=of=tÜe=aÄiäities= incäuded=in=miAqK=ppecificaääóI=it=is=acknowäedged=tÜat=tÜe=nonJincäusion=of=a=test=of=pÜonemic= coding=aäong=tÜe=äines=of=Carroää=and=paponDs=mart ffI mhonetic pcript=of=jiAq=and=reJexamined= Äó=oeónoäds=ENVVVF=constitutes=a=constraint=on=tÜe=generaäisaÄiäitó=of=tÜe=studóDs=findingsK= eoweverI=as=it=was=stated=in=section MKOKI=one=of=tÜe=reasons=for=nonJincäusion=of=pÜonemic= coding=in=miAq=was=tÜe=consideration=of=tÜe=testDs=practicaäitó=as=weää=as=tÜe=desire=to=focus=on= cÜosen=aspects=of=ci=aptitude=iKeKI=memoró=and=inductive=äanguage=reasoningK=qÜisI=ÜoweverI= wiää=äimit=tÜe=significance=of=tÜe=ci=aptitude=factor=modeäK= cinaääóI=in=investigating=tÜe=extent=to=wÜicÜ=inteääigence=and=tÜe=components=of=aptitude= studied=infäuence=tÜe=äeveä=of=iO=proficiencó=otÜer=possiÄäe=sources=known=to=contriÄute=to= differentiaä=äeveäs=of=iO=proficiencó=sucÜ=as=motivationI=anxietóI=cognitive=stóäesI=äearning= strategies=and=an=arraó=of=otÜers=are=not=taken=into=considerationK=ConsequentäóI=anó=cäaims=of= causaä=effects=on=tÜe=criterion=performance=are=Äó=necessitó=äimitedI=on=tÜe=one=ÜandI=to=tÜe= modeä=of=äearning=potentiaä=aÄiäities=postuäated=for=miAq=andI=on=tÜe=otÜerI=to=tÜe=modeä=of= generaä=cognitive=aÄiäities=as=measured=Äó=tÜe=two=inteääigence=tests=used=Eoaven=and=qgiFK===

MKQK pignificance of the studó

qÜere=are=severaä=reasons=tÜat=make=tÜe=present=studó=important=for=tÜe=fieäd=of=appäied= äinguisticsK=qÜe=resuäts=of=tÜe=researcÜ=wiää=Üave=practicaä=as=weää=as=tÜeoreticaä=impäicationsK== = cirst=and=foremostI=tÜe=present=studó=is=tÜe=onäó=piece=of=actuaä=researcÜ=in=moäand=in= wÜicÜ=an=attempt=Üas=Äeen=made=to=address=tÜe=issue=of=ci=aptitude=in=a=compäex=waóK=baräier= studies=on=ci=aptitude=were=äargeäó=fragmentaró=in=tÜeir=focus=and=äimited=in=tÜeir=concäusions= EcfK=section NKSKFK=qÜeó=were=Äased=mostäó=on=secondaró=scÜooä=äearnerJsampäes=Ecigarski=NVUQX= iewowicki=NVTR=and=kiżegorodcew=NVTRI=NVTVI=NVUMF=or=deaät=witÜ=universitó=candidates=andLor=

(18)

= NU students=Elzga=and=qaÄakowska=NVTPI=NVTR=and=gankojć=OMMOFK=kone=investigated=äearners= óounger=tÜan=NR=óears=at=tÜeir=earäó=stages=of=iO=instructionK=curtÜermoreI=a=few=of=tÜose=studies= focused=excäusiveäó=on=ci=aptitude=Ekiżegorodcew=NVTRI=NVTVI=NVUMX=lzga=and=qaÄakowska= NVTPI=NVTRF=and=considered=otÜer=factors=sucÜ=as=äearning=stóäesI=motivation=and=óears=of=iO= instruction=Ecigarski=NVUQX=iewowicki=NVTRX=gankojć=OMMOFI=tÜus=never=going=Äeóond=tÜe= oÄvious=in=tÜeir=impäications=for=ci=aptitude=questionK=kone=of=tÜe=studies=mentioned= investigated=tÜe=reäationsÜip=Äetween=inteääigence=EreasoningF=and=ci=aptitudeLiO=proficiencó=to= tÜe=degree=it=is=done=in=tÜe=present=studóK== = pecondäóI=it=is=tÜe=first=studó=to=date=tróing=to=isoäate=native=äanguage=specific=predictors= of=ci=acÜievementK=qÜe=Äuäk=of=tÜe=prediction=studies=were=done=on=native=speakers=of=bngäisÜI= and=tÜere=Üave=Äeen=quite=a=few=studies=done=for=dermanI=crencÜI=gapaneseI=CÜineseI=cinnisÜI= ppanisÜ=and=oussianK=ko=singäe=studó=Üas=Äeen=identified=wÜicÜ=wouäd=do=tÜe=same=for=moäisÜK== = qÜirdäóI =tÜe =present =studó =is =originaä =in =tÜat =it =tries =to =constructJvaäidate =a =new =test =of = äanguage=aptitude=EmiAqF=partiaääó=Äased=on=tÜe=idea=of=dónamic=testing=Edrigorenko=OMMMFI=a= proposaä =äikeäó =to =Äecome =a =new =paradigm =in =aÄiäitó =testing =in =tÜe =óears =to =comeK =Aää =tÜe = previous=studies=reäied=excäusiveäó=on=traditionaä=ci=aptitude=tests=as=modeääed=ÄóI=mostäóI= Carroää=and=paponDs=jiAq=Ejodern=ianguage=Aptitude=qestF=and=its=foääowersK==

qÜe =fourtÜ =reason =tÜat =makes =tÜe =present =studó =significant =Üas =to =do =witÜ =tÜe =researcÜ = metÜod =empäoóed =in =data =anaäósisK =ft =is =commonäó =agreed =among =researcÜers =deaäing =witÜ = predicting=educationaä=success=tÜat=tÜe=nature=of=tÜe=sampäe=and=tÜe=tópe=of=instruction=offered= maó=produce=resuäts=wÜicÜ=are=äargeäó=artefactuaä=iKeKI=occurring=due=to=metÜodoäogóJspecific= procedures=ratÜer=tÜan=naturaääó=present=in=tÜe=popuäationK=qÜusI=researcÜers=agree=tÜat= conditions=favouraÄäe=to=prediction=incäudeI=among=otÜersI=tÜe=foääowing=two=conditionsW=NF= Üeterogeneous=sampäe=–=tÜis=provides=a=spectrum=of=possiÄäe=aÄiäities=as=refäected=in=a=wide=range= of=test=scoresX=OF=intensive=iO=instruction=–=tÜis=aääows=for=a=sizeaÄäe=increment=of=tÜe=measured= aÄiäitó=EiO=proficiencóF=to=reveaä=itseäf=to=a=researcÜer=distinctäó=enougÜ=to=Äe=attriÄuted=to=a= predictor=or=a=set=of=predictors=ratÜer=tÜan=to=instructionJexternaä=sourcesK=konJfavouraÄäe= conditionsI=on=tÜe=otÜer=ÜandI=are=cÜaracterised=ÄóW=NF=Üomogenous=sampäe=–=wÜere=expäicit=or= impäicit=preJseäection=of=suÄjects=narrows=tÜe=potentiaä=range=of=oÄservaÄäe=performance=Eäow= score=variationFX=and=OF=nonJintensive=äanguage=coursesK=tÜiäe=most=researcÜ=on=ci=aptitude= done=aÄroad=and=in=moäand=was=carried=out=in=contexts=äargeäó=conducive=to=predictionI=tÜis=studó= constitutes=tÜe=first=attempt=to=address=tÜe=issue=of=Däanguage=taäentD=in=contexts=in=wÜicÜ=most=iO= instruction=takes=päace=in=moäand=iKeKI=in=Üeterogeneous=groups=of=äearners=going=tÜrougÜ=a=nonJ intensive=iO=courseK=pucÜ=conditions=are=tópicaä=for=virtuaääó=aää=äower=secondaró=scÜooäs=in=tÜis= countróK==

(19)

= NV

ciftÜäóI=tÜe=present=studó=tries=to=impäement=advanced=statisticaä=tecÜniques=in=data= anaäósis=for=researcÜ=on=ci=aptitudeK=ppecificaääóI=a=muätivariate=tecÜnique=of=expäoratoró=factor= anaäósis =is =used =to =constructJvaäidate =tÜe =testing =tooäs =empäoóed =in =tÜe =studóI =and =tÜe =data = anaäósis=tecÜnique=of=muätipäe=regression=is=used=in=deciding=on=tÜe=Äest=prediction=modeä=for=tÜe= criterion=measure=usedK=qÜe=use=of=tÜese=tecÜniques=Üas=not=Äeen=attested=in=anó=researcÜ=on=tÜe= aspect=of=appäied=äinguistics=deaät=witÜ=in=tÜe=studó=in=moäandK=qÜe=appäication=of=tÜe=two= powerfuä=tecÜniques=constitutes=a=definite=instrumentaä=advantage=over=tÜe=simpäe=correäationaä= tecÜniques=made=use=of=in=aää=tÜe=previous=researcÜ=cited=aÄoveI=and=as=sucÜ=contriÄutes=to=tÜe= fieäd=of=appäied=äinguistics=in=moäandK=== cinaääóI=tÜe=present=studó=Üopes=to=raise=tÜe=quaäitó=and=standards=of=ci=aptitude=testing=in= moäand=Äeóond=tÜe=current=state=of=ad hockeró=and=improvisationK=qÜe=need=for=a=more=rigorous= approacÜ=in=constructing=second=äanguage=aptitude=tests=Äecomes=apparent=wÜen=one=considers= tÜe=fact=tÜat=tÜe=onäó=vaäidation=tÜe=puÄäisÜed=tests=Üave=Üad=so=far=is=tÜe=puÄäic=interest=sparked= off=Äó=tÜe=press=coverage=tÜe=tests=Üave=receivedRK==

(20)

= OM klqbp = NK kot=surprisingäóI=wideäóJrecognisedI=standardised=pim=examinations=Üave=a=DnormativeD= wasÜÄack=on=tÜe=quaäitó=EÜopefuääóF=of=teacÜing=as=weää=as=on=tÜe==instruction=metÜods= prevaäent=in=puÄäic=scÜooäs=in=moäandK=fn=tÜe=Üands=of=a=refäective=and=quaäified=teacÜer=tÜe= practice=of=DteacÜing=to=tÜe=examD=Eor=a=courseÄookF=does=not=Üave=to=Äe=a=viceK== OK qÜis=skiää=was=not=oÄjectiveäó=tested=in=tÜe=present=studó=for=reasons=of=convenienceK=fnsteadI= teacÜersD=gradesI=ÄotÜ=semester=and=óear=finaä=were=oÄtainedK=qÜe=grades=were=Äased=on=tÜe= suÄjectsD=overaää=performance=tÜrougÜout=tÜe=óearK=aespite=tÜe=impressionistic=nature=of=sucÜ= assessmentI=an=effort=was=made=to=evaäuate=eacÜ=suÄject=on=at=äeast=two=occasions=during= reguäar=cäass=ÜoursK=qÜis=was=done=in=an=unoÄtrusive=and=stressJfree=waó=so=tÜat=tÜe=suÄject= did=not=know=sÜeLÜe=was=Äeing=assessedK=qópicaääóI=a=teacÜer=wouäd=invoäve=ÜerLÜis=pupiäs=in= a=speaking=activitó=structured=around=a=task=in=tÜe=course=of=a=reguäar=äesson=and=wouäd=focus= on =one =or =two =äearners =for =tÜe =purpose =of =assessmentK =An =anaäótic =marking =scÜeme =was = adapted=from=tÜe=hbq=bxaminer=qesting=januaä=to=suit=tÜe=äeveä=of=eacÜ=group=of=pupiäsK= jarks=were=awarded=on=tÜe=foääowing=four=scaäesW=grammarI=vocaÄuäaróI=discourse= management=and=inteääigiÄiäitóK=aespite=tÜe=efforts=to=oÄjectivise=tÜe=marking=it=was=not= possiÄäe=to=entireäó=avoid=normative=assessmentK=eoweverI=tÜis=is=not=a=major=proÄäem=since= tÜe=interest=of=tÜe=researcÜ=is=in=Üow=eacÜ=individuaä=compares=to=ÜerLÜis=own=acÜievement=on= various=measures=ratÜer=tÜan=in=Üow=individuaäs=compare=witÜ=eacÜ=otÜerK=

PK ft=wiää=Äe=seen=in=section OKQKNK and=in=section PKSKOK tÜat=tÜis=quote=appäies=pertinentäó=to=qmg= wÜicÜI=wÜiäe=correäating=moderateäó=ÜigÜäó=witÜ=tÜe=hbqJA=criterion=test=ErZ=MKSMX=kZOMPFI= does=not=seem=to=tap=reäevant=aÄiäities=impäicated=in=iO=äearningK=AgainI=great=caution=must=Äe= advised=in=reäóing=too=mucÜ=on=tÜe=predictive=vaäiditó=of=a=test=if=tÜis=Üas=not=Äeen=Äacked=up= Äó=tÜe=testDs=construct=vaäidationK= QK qÜe=concept=of=dónamic=testing=Üas=Äeen=known=to=cognitive=scientists=under=various=guisesK= jost=common=sónonómous=concepts=areW=wma=Ezone=of=proximaä=deveäopmentFI=interactiveI= process=or=assisted=testingI=or=tests=of=äearning=potentiaäK=

RK cfK=wwwKgazetaKpäLedukacja=for=qest mredóspozócji gęzókowóch=EqmgFX=and=tiedza i Żócie NI= NVVPI=OSJOT=for=a=test=of=iO=aptitude=Äó=wK=azięgieäewska=and=coJautÜorsK

(21)

= ON

CeAmTbo N

=

fpprbp Aka mol_ibjp fk Amqfqrab obpbAoCe

== qÜis=cÜapter=presents=a=seäective=overview=of=issues=and=proÄäems=in=ci=aptitude=researcÜK= pection NKNK=gives=a=compreÜensive=Äackground=to=tÜe=Üistoró=of=researcÜ=on=ci=aptitudeK=pection NKOK=examines=tÜe=definitions=of=tÜe=fieäd’s=keó=conceptsW=aptitudeI=aÄiäitó=and=acÜievementK=fn= section NKPK=tÜe=issues=of=specificitóI=modifiaÄiäitó=and=componentiaäitó=of=aptitudes=are= discussedK=qÜe=discussion=of=tÜe=nature=of=second=äanguage=proficiencó=Eunitaró=or=componentiaäF= in= section NKQK=is=äinked=witÜ=tÜe=deÄate=on=tÜe=structure=of=ci=aptitude=EcfK=section NKPKFK=qÜe= äiterature=on=tÜe=reäationsÜip=Äetween=inteääigence=versus=aptitude=and=second=äanguage= proficiencó=is=discussed=in=section NKRK=cinaääóI=section NKSK=surveós=researcÜ=done=in=moäand=on= individuaä=differences=as=determinants=of=iO=äearning=successK= =

=

NKNK coreign language aptitude research=

qÜe=scÜoäars=from=tÜe=earäó=period=of=äanguage=aptitude=researcÜ=Efrom=around=NVOM=to=NVPVF=Üad= no=cäear=understanding=of=wÜat=tÜeir=oÄject=of=studó=was=and=Üow=it=sÜouäd=Äe=defined=and=so= tÜeir=studies=were=mainäó=psócÜometric=in=natureK=qÜe=Üistoró=of=researcÜ=on=äanguage=aptitude=as= evidenced=in=tÜe=writings=of=sucÜ=researcÜers=as=eenmon=et=aäK=ENVOVFI=pómmonds=ENVPMFI= hauäfers=ENVPNF=and=ppoerä=ENVPVF=sÜows=tÜatI=at=tÜe=timeI=tÜe=interest=in=äanguage=aptitude= focused=on=constructing=convenient=tooäs=EtestsF=witÜ=tÜe=Üeäp=of=wÜicÜ=it=wouäd=Äe=possiÄäe=to= prognosticate=future=äearning=outcomesK=qÜe=uätimate=aim=was=predominantäó=practicaä=–=to=Äe= aÄäe=to=determineI=witÜ=a=fair=degree=of=accuracóI=a=äearnerDs=future=success=in=äearning=a=foreign= äanguage=orI=for=tÜat=matterI=anó=otÜer=suÄject=or=aÄiäitóK=qÜe=practicaä=need=of=screening=äearners= for=desiraÄäe=DamountsD=of=aptitude=Äefore=accepting=tÜem=on=a=second=äanguage=course=was=wÜat= sÜaped=tÜe=tÜinking=of=tÜe=researcÜers=of=tÜe=periodK=fn=otÜer=wordsI=tÜe=efforts=of=tÜe=researcÜers= were=aimed=at=assessing=tÜe=usefuäness=of=a=tooä=Äó=examining=its=practicaäitóK= qÜe=predominant=metÜodoäogó=of=tÜe=periodI=adopted=to=determine=tÜe=skiääs=tÜougÜt=to= Äe=of=paramount=importance=to=successfuä=iO=äearningI=was=tÜat=of=a=simpäe=correäationaä=studóK=ft= invoäved=a=comparison=of=resuäts=from=an=aptitude=test=witÜ=resuäts=from=an=iO=acÜievement= Eusuaääó=semesterLóear=finaä=gradesX=sometimes=test=scoresFK=eigÜ=vaäues=of=correäation= coefficients=wouäd=suggest=a=reäationsÜip=Äetween=a=measured=aÄiäitó=and=iO=äearning=to=Äe= interpreted=Äó=an=informed=researcÜerK=As=noted=Äó=ppoäskóW==

(22)

= OO

bó the end of the preJwar stage of aptitude testing all the items that might be included in the model of aptitude had been mentionedI so that the task was not to think of new ones but to show the contribution of each to the model ENVVRÄWPOPFK = qÜe=researcÜ=of=tÜe=period=aäso=cäearäó=sÜowed=tÜat=it=was=wideäó=accepted=tÜat=aptitudeI= irrespective=of=tÜe=structure=and=tooäs=it=was=measured=ÄóI=was=onäó=one=factorI=in=tÜe=range=of= factorsI=wÜicÜ=accounted=for=tÜe=totaä=variance=in=äanguage=äearning=success=EcfK=ppoäskó= NVVRÄWPOPFK=fn=tÜis=connection=pómonds==remarks=tÜatW=

achievement EKKKF is conditioned bó other factors than abilitóI such as studiousnessI school attitudeI outside activitiesI interest of the learnerI organisation of the materialI skill of the teacher and the like ENVPMWRRRFK

=

fn=tÜe=äater=period=ERMDs=and=SMDsFI=as=more=refined=instruments=of=data=anaäósis=were= Äecoming =avaiäaÄäeI =researcÜers =wouäd =tópicaääó =start =off =witÜ =a =set =of =test =items =aimed =at = measuring=certain=aÄiäities=wÜicÜ=tÜeó=tÜougÜt=important=for=successfuä=foreign=äanguage= äearningK=qÜen=tÜeó=wouäd=tró=to=estaÄäisÜI=using=statisticaä=metÜod=of=factor=anaäósisI=wÜicÜ=of= tÜe=test=items=in=tÜe=wÜoäe=test=Äatteró=Äest=tapped=tÜe=postuäated=constructK=EcfK=Carroää=NVRU=for= an=exampäe=of=factor=anaäótic=studiesFK== fn=ÄotÜ=periods=of=researcÜ=tÜe=decision=as=to=wÜat=skiääs=to=incäude=in=a=test=was=tÜe=resuät= of=a=researcÜerDs=intuitive=conviction=ratÜer=tÜan=an=informed=judgementK=ptiääI=tÜe=Dfirst=researcÜ= tÜen=tÜeoróD=approacÜ=enaÄäed=researcÜers=to=accumuäate=a=consideraÄäe=Äodó=of=data=wÜicÜ= togetÜer=witÜ=deveäopments=in=appäied=äinguistics=and=äinguistics=itseäf=äed=to=a=postuäation=of= ÜópotÜesesI=modeäs=and=tÜeories=of=iO=äearningK=qÜoseI=in=turnI=fed=Äack=onto=researcÜ=on=tÜe= nature=of=äanguage=aptitudeI=its=structure=and=roäe=in=iO=äearningK=oesearcÜersD=increased= understanding=of=tÜe=oÄject=of=tÜeir=studó=resuäted=in=tÜeoreticaä=constructs=sucÜ=as=tÜe=Carroää= jodeä=of=pcÜooä=iearning=ECarroää=NVTPI=NVUPFI=tÜe=dood=ianguage=iearner=jodeä=EkaimanI= croÜäicÜI=qodesco=and=ptern=NVTUI=cited=in=pkeÜan=NVUVFI=tÜe=iinguistic=Coding=aifferences= eópotÜesis=Epparks=and=danscÜowI=NVVNÄF=or=tÜe=Cognitive=AÄiäitó=for=koveätó=in=Acquisition= of=ianguage=–=coreignI=tÜe=so=caääed=CAkAiJc=qÜeoró=EdrigorenkoI=pternÄerg=and=bÜrman= OMMMFK== A=fuää=appraisaä=of=just=a=fraction=of=tÜe=avaiäaÄäe=aptitude=studies=or=even=a= compreÜensive=presentation=of=avaiäaÄäe=strains=of=evidence=is=Äeóond=tÜe=scope=of=tÜis= dissertation=and=tÜe=reader=is=referred=to=pkeÜan=ENVUV=and=NVVUFI=ppoäskó=ENVVRF=or=Carroää= ENVUNF =for =an =overview =of =tÜe =issuesK =fn =tÜe =section =tÜat =foääows =f =äimit =móseäf =to =a =seäective = presentation=of=current=issues=in=iO=äearning=aptitude=researcÜ=wÜicÜ=are=directäó=reäevant=to=tÜe= studó=descriÄed=in=suÄsequent=cÜaptersK==

(23)

= OP

NKOK AptitudeI abilitó and achievement – definitionsK

qÜis=section=discusses=some=of=tÜe=amÄiguities=surrounding=tÜe=keó=concepts=used=in=tÜe=studóK=ft= starts =witÜ =a =surveó =of =definitions =of =tÜe =conceptsI =foääowed =Äó =a =discussion =of =tÜe =use =of =tÜe = terms=in=some=current=writings=in=tÜe=fieädK==

=

NKOKNK qhe kew lxford aictionaró of bnglish

qÜe=definition=given=Äó=qhe kew lxford aictionaró of bnglish=EPRMIMMM=entriesF=iääustrates=weää= a=nonJspeciaäisedI=DäaómanD=understanding=of=tÜe=conceptK=Aptitude=is=defined=asW=?a=naturaä= aÄiäitó=andLor=tendencó=to=do=sometÜing?=Emearsaää=NVVUWUOFK=qÜe=word=DnaturaäD=suggests=tÜat= tÜere=are=certain=cÜaracteristics=inÜerent=in=an=individuaä=prior=to=tÜe=actuaä=performance=of=a=task= requiring=tÜose=aÄiäitiesK=fn=otÜer=wordsI=tÜe=definition=impäies=tÜat=aptitude=is=a=certain=innate= aÄiäitó=wÜicÜ=isI=in=effectI=inÄorn=and=avaiäaÄäe=to=an=individuaä=witÜout=prior=äearning=or=trainingK= An=aptitude=test=defined=asW=?a=test=designed=to=determine=a=personDs=aÄiäitó=in=a=particuäar=skiää=or= fieäd=of=knowäedge?=Emearseää=NVVUWUOF=puts=an=equation=mark=Äetween=aptitude=and=aÄiäitó=and= totaääó=disregards=tÜe=temporaä=prioritó=suggested=earäierK=qÜis=definitionI=it=seemsI=is= contradictoró=in=itseäf=and=as=sucÜ=not=satisfactoró=wÜen=significant=tÜeoreticaä=constructs=are= made=to=depend=on=finer=deäineations=Äetween=tÜe=tÜree=conceptsK=ppecificaääóI=it=is=tÜe=nature=of= tÜe=reäationsÜip=posited=for=tÜe=aptitudeJaÄiäitó=distinction=tÜat=defines=tÜe=scope=of=tÜe=proÄäem= associated=witÜ=tÜe=two=notionsK==== =

NKOKOK qhe menguin aictionaró of msóchologó=

A=different=reäationsÜip=Äetween=tÜe=two=terms=is=envisaged=Äó=qhe menguin aictionaró of msóchologó=EoeÄer=NVURF=wÜicÜ=defines=aÄiäitó=asW=?an=individuaäDs=potentiaä=to= perform?I =and = aptitude=asW=?an=individuaäDs=potentiaä=for=performanceI=or=tÜe=possiÄiäitó=of=tÜe=individuaä=Äeing= trained=up=to=a=specified=äeveä=of=aÄiäitó?=EiÄidW=NFK=fn=otÜer=wordsI=aÄiäities=are=understood=as= avaiäaÄäe= now=to=an=individuaä=for=task=performance=witÜ=no=furtÜer=training=needed=wÜereas= aptitudes=cÜaracterise=potentiaä=for=acÜievement=given=appropriate=instructionK=ConsequentäóI= acÜievement=tests=are=tests=?designed=to=evaäuate=a=personDs=current=state=of=knowäedge=or=skiää= EaÄiäitóFI=wÜereas=aptitude=tests=are=designed=to=evaäuate=potentiaäities=for=acÜievement=EideaääóF= independent=of=current=knowäedge?=EoeÄer=NVURWSFK=qÜis=understanding=of=aptitudeJaÄiäitó= distinction=stresses=tÜe=dónamic=reäationsÜip=Äetween=tÜe=two=and=fuääó=articuäates=tÜe=idea=of= temporaä=prioritó=of=aptitudes=in=reäation=to=aÄiäitiesK=tÜat=is=moreI=Äó=treating=aptitude=as=a=kind= of=äatent=capacitóX=a=sort=of=dormantI=potentiaä=aÄiäitó=wÜicÜ=deveäops=into=fuääó=fäedged=aÄiäitó= witÜ=appropriate=trainingI=tÜis=definition=assumes=psócÜoäogicaä=prioritó=of=aptitudes=over= aÄiäitiesK=eoweverI=tÜis=distinction=is=not=ever=so=neat=as=we=migÜt=Üope=ÄecauseI=as=oeÄer=

(24)

= OQ remarksW=?tests=of=aptitude=areI=in=reaäitóI=tests=of=performance=EaÄiäitóF=and=interestX=tÜe= distinction=in=usage=comes=from=tÜe=notion=of=making=prediction=aÄout=future=acÜievements?= ENVURWRMFK=qÜe=autÜor=suggests=tÜat=tÜe=two=are=Äasicaääó=tÜe=same=construct=and=tÜat=tÜe=onäó= viaÄäe=difference=Äetween=aptitudes=and=aÄiäities=äies=in=tÜe=function=tÜeó=performW=a=diagnostic= function=in=tÜe=case=of=aÄiäitiesX=a=prognostic=function=in=tÜe=case=of=aptitudesK=AcÜievementI=it= seemsI=is=tÜe=äeast=vague=of=tÜe=tÜree=conceptsK=pome=of=tÜese=issues=wiää=Äe=taken=up=äater=in=tÜe= cÜapterK= =

NKOKPK jultilingual dlossaró of ianguage qesting qerms =

qÜe= jultilingual glossaró of language testing terms=Ejiäanovic=NVVUF=prepared=Äó=Aiqb= memÄers=EAssociation=of=ianguage=qesters=in=buropeF=gives=tÜis=definition=of=an=aptitude=testW= ?A=test=designed=to=predict=or=measure=a=candidateDs=potentiaä=for=success=witÜin=a=particuäar=area= of=äearningI=eKgK=in=äearning=a=foreign=äanguageI=or=on=a=specific=course=of=studó?=EiÄidW=NPRFK=qÜe= definition=empÜasises=again=tÜe=predictive=use=of=a=measure=and=tÜe=assessment=of=tÜe=potentiaä= for=äearning=on=wÜicÜ=an=individuaä=maó=capitaäiseK=ltÜer=aspects=of=tÜe=concept=are=not=incäuded= in=tÜis=definitionK==== =

NKOKQK CarrollDs views on aptitudeJabilityJachievement distinction=

Carroää=is=one=of=tÜe=stoutest=proponents=of=tÜe=separateness=of=tÜe=tÜree=concepts=as=independent= notionsK=fn=Üis=monumentaä=surveó=of=factor=anaäótic=studies=Üe=Üas=tÜis=to=saó=on=tÜe=aptitudeJ aÄiäitóJacÜievement=distinctionW=?f=regard=tÜe=term=abilitó=as=entireäó=neutraä=and=even= uninformative=as=to=wÜetÜer=anó=given=aÄiäitó=is=an=aptitude=or=an=achievement?= ECarroää= NVVPWNSFK=ee=tÜen=goes=on=to=saóW==

eereI f used the term aptitude in a relativeló narrow senseI iKeKI to refer to a cognitive abilitó that is possibló predictive of certain kinds of future learning success; f exclude the notion of aptitude as interest in and motivation for a particular activitó=EiÄidKF=

=

ApparentäóI=Carroää=understands=tÜe=two=terms=as=overäapping=to=a=certain=degreeK=cor=Üim= aptitude= is= abilitó=used=in=order=to=predict=future=äearningW=?aptitude=measures=are=aäwaós= measures=of=some=kind=of=acÜievementI=Äecause=tÜe=responses=of=individuaäs=taking=tÜese=tests= are=dependent=to=some=degree=on=past=äearning?=ENVUNWURFK=ConsequentäóI=tÜe=two=notions=are= äogicaääó=distinguisÜaÄäe=onäó=in=tÜe=context=of=a=specific=cäassroom=situation=iKeK=teacÜing= metÜodoäogóI=pedagogicaä=aims=of=tÜe=curricuäumI=specific=acÜievement=requirements=etcK=EcfK= section NKP=on=an=ideaä=context=for=predictionFK=Aptitude=is=defined=Äó=Carroää=in=cognitiveI=ratÜer=

(25)

= OR

tÜan=in=personaäI=affective=or=motivationaä=termsK=According=to=ÜimI=aptitude=and=acÜievement=are= cäearäó=distinguisÜaÄäe=on=tÜeoreticaä=and=äogicaä=groundsK=ln=tÜis=Üe=remarksW=

f reserve the term achievement to refer to the degree of learning in some procedure intended to produce learningI such as a formal or informal course of instructionEKKKFK qests designed primariló to measure such degree of learning are measures of achievementI in addition to being measures of abilitó ECarroää= NVVPWNTFK= = deneraääó=speakingI=ci=aptitude=is=understood=to=refer=to=a=set=of=primaró=capacitiesI= propensities=at=an=individuaäDs=disposaä=avaiäaÄäe=to=Üim=prior=to=äearning=andI=to=a=certain=degree= infäuencing=Üis=potentiaä=äeveä=of=acÜievementK=Carroää=ENVTPI=NVUNF=speaks=of=tÜe=time=needed=to= acÜieve=a=given=äeveä=of=competenceK=siewing=ci=aptitude=as=a=function=of=time=tÜe=cäaim=Üe=is= making=is=tÜat=practicaääó=anóone=is=predestinedI=or=so=to=saóI=doomed=to=äearn=an=iO=provided=tÜe= instruction=is=appropriateI=tÜe=äearner=is=motivated=and=aÄäe=to=profit=from=instructionK== ln=tÜe=Äasis=of=tÜe=manó=studies=conducted=on=ci=aptitude=Äó=Üimseäf=and=otÜersI=Carroää= was=äead=to=tÜe=foääowing=concäusions=regarding=tÜe=cÜaracteristics=of=tÜe=construct=Üe=Üad=so= perseveringäó=advocatedK=According=to=ÜimI=ci=aptitudeW== aK is=a=EreäativeäóF=staÄäe=äearner=cÜaracteristic== ÄK is=a=composite=of=severaä=reäativeäó=independent=cognitive=aÄiäities=

cK is =not =tÜe =same =as =verÄaä =inteääigence =or =academic =aÄiäitó =EaätÜougÜ =it =overäaps =to = some=extent=witÜ=tÜese=domainsFK= = NKOKRK peashoreI NVRN= As=a=point=of=interest=it=is=notewortÜó=to=quote=a=definition=of=aptitude=formuäated=Äó=peasÜore=as= earäó=as=NVRNK=ft=seems=tÜat=most=scÜoäars=of=nowadaós=wouäd=proÄaÄäó=find=it=Üard=not=to=accept= sucÜ=a=view=of=aptitudeW==

An individualDs probable rate or possible ease of learning a skillK ft is to be noted thatW

NK aptitudes are ordinariló quite stable but maó change as a result of training= OK aptitudes are relativeló specific orI at mostI are related onló within small

groups=

PK high aptitude leads to ease in terms of low energó cost per unit of output= QK interest and satisfaction in the exercise of potential abilitó are easiló

developed=

RK rapiditó of learning is positiveló correlated with high ultimate capacitó=Ein= ptevens=NVRNWNPQPFK=

=

peasÜoreDs=definition=is=remarkaÄäe=for=at=äeast=one=reasonK=kameäóI=it=encompasses=virtuaääó=aää= aspects=of=aptitude=wÜicÜ=were=to=dominate=mucÜ=of=tÜe=deÄate=in=tÜe=óears=to=foääow=and=its= meaning=is=stiää=currentK=iike=Carroää=ENVSOFI=peasÜore=aäso=äinks=aptitude=witÜ=speed=and=ease=of=

(26)

= OS

äearning=Epoints=P=and=RFNK=fn=articuäating=an=idea=tÜat=tÜe=direction=of=causaäitó=migÜt=Äe=from= greater=ease=in=äearning=ÄrougÜt=aÄout=Äó=ÜigÜ=aptitude=to=personaäitó=factors=sucÜ=as=interestI= motivation=or=attitudeO=Epoint=QF=Üe=suggests=tÜat=personaäitóJÄased=and=cognitiveäóJÄased=

individuaä=differences=migÜtI=in=factI=Äe=independent=of=eacÜ=otÜer=EcfK=section NKPKFK=peasÜore= aäso =signaäs =reäative =specificitó =of =aptitudes =from =otÜer =variaÄäes =Epoint =OFI =and =admits = modifiaÄiäitó=ofI=wÜat=otÜerwiseI=is=a=staÄäe=construct=Epoint=NFK==

=

NKOKSK pternbergDs developing expertise view of abilities=

fn=connection=witÜ=tÜe=foregoing=discussion=it=is=notewortÜó=to=mention=a=diametricaääó=opposite= approacÜ=to=tÜe=aptitudeJaÄiäitó=versus=acÜievement=distinction=as=represented=Äó=pternÄerg= ENVURI=NVUUI=NVVTFK=According=to=Üim=aÄiäities=Eand=aptitudes=underäóing=tÜemF=are=neitÜer= precursors=toI=nor=causes=of=expertise=EacÜievementFK=oatÜer=tÜan=viewing=aÄiäities=as=prior=to= acÜievement=Eas=predicting=expertise=in=a=varietó=of=domainsF=pternÄerg=regards=tÜem=as= deveäoping=forms=of=expertise=EacÜievementF=tÜemseävesK=ln=aptitudeJaÄiäitó=EaÄiäitóJexpertiseF= distinction=Üe=notesW==

Abilitó tests are tópicalló temporalló prior in their administration to the administration of measurements of various kinds of achievements but that what theó measure is not psóchologicalló priorKEKKKF fn viewing the tests of abilities as psóchologicalló priorI we are confounding our own tópical temporal ordering of measurement with some kind of psóchological orderingK _ut in factI our temporal ordering implies no psóchological ordering at all EpternÄerg= NVVUWNRFK= = fn=denóing=anó=causaä=and=äinear=reäationsÜip=Äetween=aptitudesLaÄiäities=and=acÜievement= pternÄerg=opposes=a=traditionaä=psócÜometric=view=of=test=scores=as=causes=of=scÜooä=or=joÄ= expertise=and=Äeäieves=tÜatW=?tÜe=traditionaä=notion=of=test=scores=as=someÜow=causaä=is=Äased=on=a= confounding=of=correäation=witÜ=causation=xand=tÜatz=differences=in=test=scoresI=academic= performanceI=and=joÄ=performance=are=aää=effects=of=differentiaä=äeveäs=of=expertise?=ENVVUWNQFK= AnotÜer=important=tÜeoreticaä=and=practicaä=consequence=of=pternÄergDs=modeä=is=tÜat=aÄiäities=are= viewed=as=fäexiÄäe=andI=in=consequenceI=modifiaÄäe=Äó=training=as=opposed=to=tÜe=traditionaä=view= wÜicÜ=treated=tÜem=äargeäó=as=fixed=andLor=innate=EpternÄerg=NVVUFK=tÜat=is=not=entireäó=cäear= from=tÜe=aÄove=modeä=of=aÄiäities=as=deveäoping=expertise=is=tÜe=roäe=and=position=of=aptitude=in= reäation=to=aÄiäities=and=acÜievementK== pternÄergDs=deveäopingJexpertise=point=of=view=on=aÄiäities=served=as=one=of=tÜe=eäements= on=wÜicÜ=a=new=tÜeoró=of=ci=aptitudeW=CAkAiJc=ECognitive=AÄiäitó=for=koveätó=in=Acquisition= of=ianguage=–=coreignF=was=Äased=Edrigorenko=and=pternÄerg=NVVUX=drigorenko=et=aäK=OMMMFK= qÜis=wiää=Äe=discussed=in=more=detaiä=in=section NKPKPKOK=

(27)

= OT fn=tÜe=context=of=äanguage=äearning=tÜe=concept=of=aptitudeI=despite=its=oÄvious=äack=of= scÜoäaräó=precision=Eas=evidenced=Äó=tÜe=foregoing=discussion=of=tÜe=concept=witÜin=tÜe=fieäd=of= generaä=cognitive=aÄiäitiesFI=is=reäativeäó=weääJresearcÜed=experimentaääó=and=weääJestaÄäisÜed=in= tÜe=cognitive=tÜeorising=mainstream=of=appäied=äinguisticsK=As=witÜ=studies=in=tÜe=area=of=Üuman= generaä=cognitive=aÄiäitiesI=äanguage=äearning=aÄiäities=were=tÜougÜt=of=as=Äeing=dependant=Eat= äeast=partiaääóF=on=äanguage=äearning=specific=skiääsI=and=different=from=generaä=cognitive=aÄiäities= sucÜ=as=inteääigenceI=Üowever=understood=EcfK=section NKRK=for=tÜe=discussion=of=tÜe=reäationsÜip= Äetween=inteääigence=and=aptitudeFK== ft=seems=tÜat=it=is=tÜe=veró=nature=of=tÜe=data=required=for=aptitude=researcÜ=tÜat=makes=ci= aptitude=a=reäativeäó=unpopuäar=oÄject=of=scÜoäaräó=investigation=wÜiäe=tÜe=studies=of=motivationI= anxietó=and=otÜer=affective=domains=striveK=ln=tÜis=Carroää=aptäó=remarksW==

KKKqhere is much more difficultó in nailing down the nature of EKKKF aptitude and intelligence than there isI saóI in describing the nature of motives and interestsI for the latter are in some sense more accessible to the individualDs awarenessI EKKKF whereas in the case of aptitude he is largeló limited to reporting whether foreign language learning is easó or hard for him EKKKF but he could not describe his aptitudes in anó detailK mresumabló aptitudes reside deep within the individualDs biological constitution and manifest themselves onló indirectló EKKKFK Attempts to describe the nature of an aptitude demand subtle and penetrating psóchological research and analósisK ENVUNWUSF=

= As=a=consequenceI=in=mucÜ=of=tÜe=writings=in=appäied=äinguistics=Eat=äeast=in=tÜis=countróF= tÜe=roäe=of=aptitude=Üas=often=Äeen=downpäaóed=and=negäected=Eor=overtäó=misunderstoodF=as=a= factor=infäuencing=äanguage=äearning=successI=witÜ=a=concurrent=empÜasis=put=on=more=readiäó= accessiÄäe=affective=factorsK== = =

NKPK fssues in iO aptitude research – a selective review

qÜis=section=discusses=some=of=tÜe=controversies=witÜ=regard=to=ci=aptitude=researcÜ=and=is= intended=as=a=Ärief=presentation=of=tÜe=current=state=of=knowäedge=in=tÜe=fieäd=witÜ=regard=to=tÜe= issues=consideredK=rnäess=indicated=otÜerwise=tÜe=foääowing=discussion=is=Äased=on=tÜe=writings= ofW=pkeÜan=ENVUVI=NVVUFX=ppoäskó=ENVUVI=NVVRF=and=Carroää=ENVSUI=NVTVI=NVUNI=NVVMFK==

=

NKPKNK ci aptitude is an autonomous notion

qÜe=assumption=of=specificitó=of=aÄiäities=required=for=successfuä=äanguage=äearning=is=a= cornerstone=of=anó=researcÜ=on=ci=aptitudeK=qÜe=studó=of=aptitude=makes=sense=onäó=wÜen=it=can= Äe=demonstrated=tÜat=among=manó=otÜer=individuaä=differences=tÜe=posited=construct=of=aptitude= is=a=separate=factor=wÜicÜ=independentäó=contriÄutes=to=second=äanguage=äearningK=ft=is=generaääó= agreed=among=researcÜers=tÜat=tÜe=differences=in=tÜe=äeveä=of=iO=acÜievement=can=Äe=attriÄuted=to=

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jest to niezwykłe „spotkanie” twórcy, będącego na ogół w wieku dorastania, z przedstawicielami danej dziedziny twórczości bądź z jej charakterystycznym two- rzywem lub

No obstante, como hemos senalado supra, hay factores que posibilitan la interpretación del funcionamiento de la construcción estar + gerundio en terminos aspectuales, lo que

Świat bowiem, w którym pojawia się miłość dwojga bohaterów, zmierza już ku nowemu porządkowi, stopniowo nań na- kładanemu.. I w tym nowym porządku, wprowadzanym

Shows the structure of gross insurance benefits by the main types of insurance in 2016 Source: Chart constructed by the author according to the data from the National Commission

Mając w pamięci przeżycia z własnego dzieciństwa, jak również w oparciu o bieżące przemyślenia, badana uważała, że dobrze wywiązuje się z roli prababci: „Uważam się

Konsekwencją tego jest to, że nie obejmują one wszystkich osób zbiorowości etnicznej, rzadko stają się strukturami pośrednimi całego społeczeństwa, a

"Pfarrerwahlen im Mittelalter : ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens",. Dietrich Kurze, Köln-Graz 1966

Thus Pimsleur (1966) included a measure of mo- tivation in his language aptitude battery; Skehan suggested that traditional ap- titude tests predicted success well because they

Dokładniejsza analiza wersyfikacyjna wykazuje wielką troskę tłum acza nie tylko o zachowanie zasadniczego m etrum przyjętego przez .autora (wiersze jam biczne tłum

Żeby jed n ak w skutek nieobecności prow incjała w prow incjal- skim konw encie nie ucierpiała adm inistracja prow incji, m ia­ now ał Caputo sw ym kom isarzem

jest autonom iczna czy heteronom iczna oraz czy bazuje na augustynizm ie czy na arystotelizm ie neoplatonizującym i om awia spór o m iejsce św. Ten sam problem

Gdy po drugiej wojnie światowej tworzono we Włocławku nową para- fię przy kościele katedralnym (1947), przyłączono do niej Szpetal Dolny, który już od

Do tego Małkowska wykazuje się dziwną dla znawczyni sztuki amnezją, nie pamięta, że część wymienionych przez nią zjawisk jest typowa dla pola sztuki od okresu

W przypadku medykalizacji kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, rodzą się zaś pytania, o jej celowość, znaczenie i charakter, o rozumienie ludzkiego ciała, o kryte-

As Table 3 shows, the cause-effect prototypes enable an improved and objectified view on the determining mechanisms underlying the successive life cycle stages of the building.

6 to the shaft friction of the database piles calculated using the Unified CPT-based method (described later) typically reduces from about 35% to 10% in medium dense sand as

Consacrée au préambule de la loi, la première section montre que le roi y « recite » les trois raisons qui l’ont poussé à promulguer l’édit des secondes noces :

Reforma kształcenia nauczycieli języków obcych nie tylko wprowadziła edukację nauczycielską do programów uczelni wyższych, ale też stworzyła nowy system

It is because of the reasons discussed above that the author of the present paper made a decision to adapt for the Polish FL adult learners the most widely used and known

When we examine the empirical investigations of motivation in second and for- eign language learning, even those drawing upon the latest theoretical paradigms, such as the L2

As was the case with the average students rating, the av- erage teacher rating was the highest for language practice in a country where the target language is spoken (M = 4.50, SD

Beliefs about Language Learning and Foreign Language Anxiety: a Study of American University Students Learning Japanese3K'WKHVLV7KH8QLYHUVLW\RI7H[DVDW$XVWLQ.