• Nie Znaleziono Wyników

SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH

Przedmiot: prawo podatkowe

Rodzaj zajęć: ćwiczenia Forma zaliczenia: Wymiar zajęć: 90 minut Prowadzący: mgr Artur Halasz Kierunek: PRAWO

TRYB: ZAOCZNY (WIECZOROWY)

I. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest łączne spełnienie następujących wymagań:

1) Przygotowanie trzech porad w zakresie poszczególnych podatków – 1 punkt za każde zaliczenie

2) Zaliczenie kolokwium – uzyskanie min. 3,0 punktów Ad. 1 Przygotowanie porady w zakresie poszczególnych podatków

Każdy student będzie członkiem jednej z siedmiu grup. Każda grupa jest zobowiązana do przygotowania porady prawnej dla przedsiębiorcy.

Każda grupa do soboty godz. 23:59 poprzedzającej zajęcia jest zobowiązana przesłać poradę prawną prowadzącemu na adres mailowy: artur.halasz@uwr.edu.pl. Za przygotowanie porady każdy członek grupy otrzymuje 1 punkt.

Natomiast każdy z członków grupy dostaje po -1 punkt za: 1) nieprzygotowanie porady;

2) przesłanie jej po terminie;

Podczas każdych zajęć prowadzący wytypuje 5 grup, które przedstawią swoją poradę. Podczas przedstawiania porady prowadzący będzie zadawał pytania dotyczące omawianego podatku w kontekście przedmiotu porady. Prowadzący ocenia formę przedstawienia porady oraz prawidłowość udzielonych odpowiedzi według następującej skali: 0-5 punktów.

Ad. 2. Kolokwium zaliczeniowe

(2)

Skala ocen: 0-10

Termin: PIERWSZY TERMIN: 25 marca.; DRUGI TERMIN: 1 kwietnia 2018 r.

Poprawa: każdemu studentowi przysługuje JEDNA możliwość poprawy kolokwium.

Poprawa kolokwium dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały 5 punktów. Nie można

poprawiać prac z 6 i wyżej punktów.

Termin poprawy kolokwium: do 1 kwietnia 2018 r.

UWAGA: w przypadku nieobecności na pierwszym terminie kolokwium i niezaliczeniu

kolokwium na drugim terminie, Studentowi nie przysługuje już możliwość zaliczenia/poprawienia kolokwium, chyba że spełni warunek określony w § 28 ust. 1 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

II. Obecność na zajęciach

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach. Za 100% frekwencję student otrzymuje 1 punkt. Za każdą nieobecność -0,5 punkt.

III. Ocena końcowa z przedmiotu

Student może dostać maksymalnie 30 punktów oraz 10 punkty dodatkowe, dlatego od liczby zgromadzonych punktów zależy ocena według następującej skali:

0-15 ocena: 2,0 16-18 ocena: 3,0 19-22 ocena: 3,5 23-26 ocena: 4,0 27-28 ocena: 4,5 29-30 ocena 5,0

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie 4 porad prawnych oraz uzyskanie minimum 6 punktów z kolokwium.

IV. Obowiązki Studenta

Obowiązki studenta:

1) Przygotować trzy porady; 2) Uczestniczyć w zajęciach.

V. Kontakt z prowadzącym

(3)

Terminy konsultacji:

czwartek, 11:15-13:15

Możliwy jest również kontakt drogą elektroniczną na adres: artur.halasz@uwr.edu.pl

VI. Zakres materiału

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 3. Podatek od towarów i usług

4. Podatek akcyzowy

5. Podatki i opłaty samorządowe - Podatek od nieruchomości - Podatek rolny i leśny

- Podatek od środków transportowych - Podatek od czynności cywilnoprawnych - Podatek od spadków i darowizn

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w przypadku trzech kolejno występujących po sobie

2 uprzednim poinformowaniu prowadzącego (minimum dwa dni przed konsultacjami student powinien poinformować prowadzącego o zamiarze zaliczenia kolokwium w terminie

Zaliczenie nieobecności następuje przez zgłoszenie się na konsultacje prowadzącego w celu udzielenia odpowiedzi ustnej na pytanie z zakresu obejmującego tematykę zajęć, na

Odrębności i znaczenie wykładni językowej prawa podatkowego w obszarze systemu podatkowego objętego harmonizacją w ramach prawa unijnego. § Wykładnia systemowa prawa

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z kolokwium na ocenę końcową z przedmiotu składa się

Wymagane jest zaliczenie każdej nieobecności. Brak zaliczenia nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu. w sprawie monitorowania

ocena 3,0). Możliwość podniesienia oceny końcowej.. 3 Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z

W sumie Student może otrzymać 12 punktów za przygotowanie dwóch kazusów.. 2 Student, który zgłosi się do przygotowania i przedstawienia kazusu albo nie wykona kazusu, albo