• informatyki – poziom podstawowy i poziom rozszerzony.

Download (0)

Full text

(1)

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie miejsca przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2013 roku

Zgodnie z § 102 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami) dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku ustalił, Ŝe część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2013 roku zostanie przeprowadzona w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, ul. Na Stoku 49 z wyjątkiem egzaminu z:

• języka polskiego – poziom rozszerzony

• informatyki – poziom podstawowy i poziom rozszerzony.

Miejsca i terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Część pisemna egzaminu maturalnego

godzina 9.00 godzina 14.00

3 czerwca

język polski - poziom podstawowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

język polski - poziom rozszerzony

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Kopernika 34 4

czerwca

matematyka - poziom podstawowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

matematyka – poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

5 czerwca

język angielski - poziom podstawowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

język angielski – poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

6 czerwca

wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

chemia – poziom podstawowy chemia – poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49 7

czerwca

biologia - poziom podstawowy biologia - poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

historia - poziom podstawowy historia - poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

(2)

11 czerwca

geografia - poziom podstawowy geografia - poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

informatyka - poziom podstawowy informatyka - poziom rozszerzony

Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 20 12

czerwca

język rosyjski - poziom podstawowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49 14

czerwca

fizyka i astronomia - poziom podstawowy fizyka i astronomia - poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49 17

czerwca

język niemiecki - poziom podstawowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

język niemiecki - poziom rozszerzony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49

Przypominam, Ŝe zdający zobowiązany jest zgłosić się 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu i musi mieć ze sobą dokument (z fotografią) potwierdzający toŜsamość.

Irena Łaguna Dyrektor

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Figure

Updating...

References

Related subjects :