Podanie Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kraków, dnia ...

...

(imię i nazwisko)

...

...

(adres)

Podanie

Dziekan

Wydziału Politologii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Proszę o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne/niestacjonarne*/ w roku akademickim………. w zakresie nauk o polityce specjalność:…………...

………...

Jestem absolwentem/absolwentką*/……….(wpisać: uczelnię, kierunek, rok ukończenia studiów)………

………...

………...

………...

……….

(własnoręczny podpis)

Załączniki:

1. oryginalny odpis dyplomu magisterskiego 2. kwestionariusz osobowy

3. ankieta kandydata 4. 3 zdjęcia

*/ nieodpowiednie skreślić

Figure

Updating...

References

Related subjects :