• Nie Znaleziono Wyników

Wyrazy bliskoznaczne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wyrazy bliskoznaczne"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Wyrazy bliskoznaczne

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

• wie czym są synonimy

• wie w jakich źródłach szukać synonimów b) Umiejętności

Uczeń:

• potrafi dobrać odpowiednie przykłady synonimów

• potrafi wskazać różnice w zabarwieniu pomiędzy synonimami

2. Metoda i forma pracy

Podająca, zajęć praktycznych, indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Karta pracy.

(2)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy.

b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel zapisuje na tablicy wyrazy: dziecko, wiatr, but i prosi o dopisanie do nich wyrazów które mają podobne znaczenie.

2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom co to są synonimy i dyktuje notatkę do zeszytów.

3. Następnie nauczyciel prosi uczniów aby jeszcze raz spojrzeli na tablicę i spróbowali określić różnice w znaczeniach poszczególnych synonimów. Prosi o zwrócenie uwagi na zabarwienie i nacechowanie każdego z wyrazów.

4. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 1 z karty pracy.

5. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie różnic między wypisanymi w ćwiczeniu synonimami.

6. Uczniowie robią ćwiczenie 2 z karty pracy.

c) Faza podsumowująca

1. Nauczyciel prosi ucznia o powiedzenie swoimi słowami co to jest synonim i podanie kilku przykładów.

5. Bibliografia

Współczesna polszczyzna red. J. Kowalikowa, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2000, s.79.

6. Załączniki

a) Karta pracy

Ćwiczenie 1 Dopisz do podanych wyrazów określenia bliskoznaczne:

brązowe – samochód – niepogoda – dziecko – zabić –

Ćwiczenie 2 Proszę zastąpić podkreślone wyrazy odpowiednimi synonimami oraz wyjaśnić, czemu miała służyć ich zamiana.

Mój dziadek był dobrym jeźdźcem. Wygrał wiele zawodów na pięknej szkapie.

Moja babcia była dobrą kobieciną dumną z sukcesów dziadka. Dziadek zawsze śmiał się, że ożenił się z babcią, gdyż jej piwne włosy przypominały kolorem jego ulubioną kobyłę.

(3)

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykreśl wyrazy, które nie powinny znaleźć się w zdaniu.. Mama przyniosła do domu

„Co lubią dzieci” Włodzimierza Melzackiego odszukaj literkę e i podkreśl ją na czerwono... Narysuj odpowiedni znaczek w tygodniowym kalendarzu

Ciekawe, że choć książki te dzieli ponad sześćdziesiąt lat i choć różnią się metodologicznie (pierwsza powstała na podstawie obserwacji i ocen autora, druga na

dydaktyczne Grube rękawiczki, kubek z napojem, jabłko, nożyk, piórka, kartki i kredki przykłady przedmiotów twardych i miękkich,.. Grube rękawiczki, kubek z napojem,

Połącz w pary rzeczowniki z utworzonymi od nich czasow- nikami według wzoru, a następnie uzupełnij zdania wybra- nymi czasownikami w odpowiedniej formie. Zdania

Przeczytaj uważnie zdania, narysuj odpowiednie ilustracje i zaznacz powtarzające się

Podstawa programowa: Punkt (6.2) [uczeń] porównuje masy ciał o tej samej objętości, lecz wykonanych z różnych substancji..

 Elektryzowanie się ciał- przykłady z życia codziennego (pogawędka). Nauczyciel zachęca uczniów do aktywności, podaje przykłady, aby zaciekawić uczniów