• Nie Znaleziono Wyników

wie, że stosunek masy do objętości jest stały i charakterystyczny dla danej substancji w danej temperaturze niezależnie od kształtu ciała

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "wie, że stosunek masy do objętości jest stały i charakterystyczny dla danej substancji w danej temperaturze niezależnie od kształtu ciała"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY Temat: Gęstość

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Fizyka,3,3: uczeń posługuje się pojęciem gęstości;

Informatyka, 6, 1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

Uczeń:

 wie, że stosunek masy do objętości jest stały i charakterystyczny dla danej substancji w danej temperaturze niezależnie od kształtu ciała.

 zna wzór na gęstość, który ma postać:  = m / V, a jednostką gęstości w układzie SI jest kg / m3.

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 Potrafi wyznaczyć gęstość dowolnej substancji.

 Posługiwać się tablicami fizycznymi.

 Posługiwać się wzorem i jednostką gęstości w celu obliczenia prostych zadań.

 Potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

1

(2)

Etap y lekcji

Przed miot naucza

nia

Kompete ncje kluczow

e

Przebieg

zajęć Środki

dydaktyczne Metody nauczan

ia

Formy pracy

Etap wstęp ny

Fizyka Na poprzedniej lekcji nauczyciel zadaje uczniom utrwalenie wiadomości z budowy wewnętrznej ciał stałych, cieczy i gazów.

Uczniowie mają zadane powtórzenia wyznaczania objętości ciał stałych o regularnych i nieregularnym kształcie.

notatki, podręcznik

aktywizuj ąca

indywidu alna

Etap realiz acji

Odpytanie uczniów z zadanego materiału.

Nauczyciel wykorzystuje ilustrację interaktywną – załącznik 2; z ilustracji uczniowie zapisują do zeszytów konieczne informacje.

Załącznik 2 Zbiorowa

,

jednolita

Uczniowie rozwiązują arkusz kalkulacyjny (załącznik – 1), przygotowujący uczniów do wyznaczania gęstości czterech klocków prostopadłościennych: aluminiowego, żelaznego, miedzianego i drewnianego.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i zadaje wyznaczenie gęstości.

Załącznik 1 waga, linijka

Uczniowie zapisują wyniki w kartach pracy, dzielą się wynikami i porównują z tablicami fizycznymi.

Na zakończenie lekcji uczniowie proponują w jaki sposób wyznaczyć gęstość ciała o nieregularnym kształcie.

Tablice fizyczne, karty pracy

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na tej lekcji dowiesz się jak odczytywać dane przedstawione w postaci diagramów procentowych.. Wykonaj zadania Obejrzyj film https://youtu.be/2jWn93WZ6eM,

Korzystając z reguły odwracania proszę znaleźć skuteczny wzór na liczbę nieporząd- ków n obiektów (n podsilnia).. Patasnik Matematyka

1.3 dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki.. Adresat: Uczniowie klasy V Czas trwania:

Test sprawdzający zostanie wysłany na konto mailowe Waszej grupy, czyli elektronik.2tib.gr1@wp.pl (hasło: Elektronik2tib), następnie otrzymacie ograniczony czas na

Temperatura substancji w zbiorniku – im wyższa jest temperatura gazu tym szybciej poruszają się jego cząsteczki, częściej i mocniej uderzają w ścianki naczynia - (ostrzeżenia

Punktowe – mają niewielkie wymiary i są wynikiem drgań cieplnych oraz działania sił zewnętrznych, którym podlegają atomy w sieci, brak atomu w sieci nazywamy luką, a

Szybkość przepływu (objętość na jednostkę czasu) proporcjonalna do liczby rurek, przecinających jednostkę powierzchni przekroju prostopadłego do przepływu... Z pozoru jest

wejściowego jest zamknięty (opór zerowy) a dla drugiego jest otwarty (opór nieskończony).. Dioda świecąca (light-emitting