TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJALNYCH „O grzeczności…”

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJALNYCH

„O grzeczności…”

Droga Uczennico, Drogi Uczniu!

Proponuję Ci wykonanie zadań testowych podobnych do tych, które będziesz wykonywał(-a) podczas sprawdzianu kończącego edukację w gimnazjum. Test ten sprawdza wiadomości i umiejętności historyczno- i teoretycznoliterackie oraz językowe.

Polecenia czytaj i wykonuj uważnie. W zadaniach wielokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Nie używaj korektora. Jeśli się pomyliłeś, przekreśl niewłaściwą odpowiedź i zaznacz ponownie poprawną. Przy każdym zadaniu oznaczona jest ilość punktów przewidziana za pełną i poprawną odpowiedź.

Życzę Ci powodzenia!

TEKST I:

„ Grzeczność polska miała swoje całkiem rodzinne formułki (…) Czuli to także wielcy panowie i to nawet jeszcze w połowie XVII wieku. Młodzi Sobiescy dla europejskiego poloru wyjeżdżają za granicę, ale jak się mają zachować ze starszymi i znaczniejszymi, jak się mają kłaniać i tańcować, tego się uczą w Krakowie. (…) Mają się strzec pychy (…). W gospodzie swojej niech każdemu, czy to panięciu, czy szlachcicowi, który ich nawiedzać będzie, „prawą rękę i pierwsze miejsce dadzą, przeciwko każdemu aż do drzwi niechaj wychodzą i każdego więc aż do drzwi niechaj wyprowadzają”.

Wszystkie zalety towarzyskie: uprzejmość, wesołość, nieusuwanie się od (życzliwości) sąsiedzkiej i przyjacielskiej, a przede wszystkim gościnność, obejmowano w dawnej Polsce słowem „ludzkość”.

Jednego wszakże brakowało w życiu towarzyskim, choć go zapewne nie brakło w kodeksie grzeczności, a to panowania nad sobą. (…)

Obok tej całej „ludzkości”, obok hojnie rozwiniętych form w obyczaju i języku towarzyskim spotykamy niepohamowaną porywczość, nagłe folgowanie pierwszemu uniesieniu, grubą rubaszność słowa. Krótka droga od komplementu do przymówki, jeszcze krótsza od przymówki do szabli.

( W. Łoziński „Życie polskie w dawnych wiekach”) 1. Młodzi Sobiescy mieli się strzec „pychy”. Która z poniżej przytoczonych grup wyrazowych tłumaczy znaczenie tego słowa ?

a) zarozumialstwo, wywyższanie się, buta b) podłość, kłamliwość, przebiegłość

c) uległość, przychylność, życzliwość (1 pkt)

2. Gdzie uczyli się podstawowych zasad dobrego zachowania (m.in. szacunku wobec starszych) bracia Sobiescy?

a) w gospodzie b) w Krakowie

(2)

c) za granicą (1 pkt)

3. Nazwij trzy spośród wymienionych w tekście polskich zasad grzecznościowych:

-. ……….

-. ……… -. ………. (1 pkt) 4. Wytłumacz, jak rozumiesz ostatnie zdanie tekstu:

……… (1 pkt) 5. Która z poniższych informacji dotyczy nazwiska Sobieski ? (1 pkt)

a) Król Polski i Litwy; pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem b) Król Polski; pokonał Turków pod Wiedniem

c) Król Polski, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” (1 pkt)

TEKST II:

„Dano trzecią potrawę. Wtem pan Podkomorzy, Wlawszy kropelkę wina w szklankę panny Róży, A młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki, Rzekł: „Muszę ja wam służyć, moje panny córki, Choć stary i niezgrabny”. Zatem się rzuciło Kilku młodych od stołu i pannom służyło.

Sędzia, z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza I poprawiwszy nieco wyloty kontusza,

Nalał węgrzyna i rzekł: „Dziś, nowym zwyczajem, My na naukę młodzież do stolicy dajem

I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki Mają od starych więcej książkowej nauki;

Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.”

6. Powyższy tekst pochodzi z utworu: (1 pkt) a) „Pan Podstoli” Ignacego Krasickiego b) „Pan Wołodyjowski” Henryka Sienkiewicza c) „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza

7. Wypowiedź Podkomorzego zredaguj w mowie zależnej:

……….

……….

……….

……….... (1 pkt) 8. Wypisz z tekstu dwa imiesłowy i nazwij je:

………

……… (1 pkt) 9. Wypisz z tekstu zdanie z przerzutnią:

(3)

……….

………... (1 pkt) 10. Uzupełnij luki w tekście:

Z uwagi na stałą liczbę sylab w wersach wiersz powyższy jest przykładem

……….. W utworze dostrzegam rymy: ……… ,

……… i ………. ….. . (2 pkt.)

11. Wypisz z tekstu dwa wyrazy będące przykładami archaizmów; wyjaśnij ich znaczenie lub zapisz formę współczesną:

- ………

- ……… (2 pkt.)

12. Podkomorzego oburzyła opieszałość młodych mężczyzn wobec dam.

Napisz, jak nie wypada zachowywać się mężczyznom wobec kobiet także w czasach współczesnych:

- ……….

- ……….

- ……….

- ……….

- ………. (2 pkt.)

13. Spośród wymienionych poniżej wyrazów wypisz te, które są synonimami słowa

„uprzejmy”:

bohaterski, rycerski, sprawiedliwy, szarmancki, pracowity, uczynny

……….. (1 pkt)

14. Wyjaśnij znaczenie wyrazu: „rycerski”:

dosłowne - ……….

przenośne - ………. (2 pkt.)

15. Które zdanie zawiera fałszywą informację:

a) Epopeja narodowa to utwór, z którego pochodzi powyższy tekst.

b) Epopeja narodowa ukazuje społeczeństwo w ważnym momencie historycznym.

c) Epopeja narodowa zawiera dokładny opis jednej klasy społecznej. (1 pkt)

16. Dokończ przysłowia:

a) „Gość w dom, ………”

b) „Nie czyń drugiemu, ……….” (2 pkt.)

TEKST III:

„Kochani ludożercy nie patrzcie wilkiem na człowieka

który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym (…)

(4)

nie depczcie słabszych nie zgrzytajcie zębami”

(T.Różewicz „List do ludożerców”)

17. Tadeusz Różewicz nazwał adresatów swojego wiersza „ludożercami”, bo:

a) Należą do prymitywnych plemion i zjadają ludzi.

b) Myślą tylko o sobie i nie zważają na dobro innego człowieka.

c) Hodują wilki i przewożą je w przedziale kolejowym. (1 pkt) 18. Wypisz z wiersza po jednym przykładzie:

przenośni ………...

epitetu ………....

apostrofy ……… (3 pkt.) 19. Przyporządkuj związki wyrazowe odpowiednim znaczeniom:

a) „zgrzytać zębami”

b) „patrzeć na kogoś wilkiem”

c) „ostrzyć sobie na kogoś zęby”

d) „wbijać komuś szpilki”

- złościć się ……….

- dokuczać, robić komuś przykrości ………

- spoglądać wrogo, nieprzyjaźnie …………

- planować niegodziwość ………. (2 pkt.)

20. Wypisz z tekstu wyraz z upodobnieniem dźwięczności; podkreśl głoski, między którymi zachodzi upodobnienie i zaznacz strzałką jego kierunek:

……… (1 pkt) 21. Wyraz „ludożercy” jest przykładem:

a) zrostu b) złożenia

c) zestawienia (1 pkt)

22. Sędzia stwierdził: „(młodzież) cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem”. Zredaguj rozprawkę, w której uzasadnisz bądź obalisz jego pogląd.

(objętość pracy: 1 strona)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(5)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

RAZEM: 10 punktów za 22 zadania Punktacja ogólna:

100% – 96% cel.

95% – 81% bdb.

80 % – 66% db.

65% – 50% dst.

49% – 30% dop.

poniżej ndst.

(6)

ODPOWIEDZI:

1) a 2) b

3) Uprzejmość, życzliwość, wesołość, szacunek dla starszych, gościnność, skromność, ustępowanie miejsca przybyłym.

4) W krótkim czasie uprzejma rozmowa mogła się przekształcić w kłótnię, a następnie w pojedynek.

5) b 6) c

7) Podkomorzy rzekł (powiedział), że musi służyć swoim pannom córkom, choć (jest) stary i niezgrabny.

8) wlawszy – przysłówkowy uprzedni przysunąwszy – przysłówkowy uprzedni rzuciwszy – przysłówkowy uprzedni poprawiwszy – przysłówkowy uprzedni uczących – przymiotnikowy czynny

9) „Zatem się rzuciło kilku młodych od stołu i pannom służyło.”

„Dziś, nowym zwyczajem, my na naukę młodzież do stolicy dajem.”

10) sylabowca lub wiersza sylabicznego; parzyste (sąsiadujące), dokładne, żeńskie

11) podkomorzy – dawny urząd, stanowisko państwowe kontusz – część męskiego stroju

dajem – dajemy

przeczym – przeczymy młódź – młodzież na tem – na tym

12) -siedzieć w obecności stojących kobiet -nie wyręczyć w dźwiganiu ciężarów -nie pomóc w ciężkiej fizycznie pracy -wyprzedzać w przejściach, drzwiach -spóźniać się na spotkanie

-nie odprowadzić do domu po spotkaniu

-zachowywać się grubiańsko, wulgarnie (tak w obecności kobiet, jak i mężczyzn) 13) rycerski, szarmancki, uczynny

14) -żołnierski, wojenny, waleczny

-uprzejmy, opiekuńczy, elegancki, szlachetny 15) c

16) „Gość w dom, Bóg w dom”

„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”

17) b

18) „nie patrzcie wilkiem na człowieka”

„wolne (miejsce)”, „(przedział) kolejowy”

„Kochani ludożercy”

19) złościć się …a

dokuczać, robić komuś przykrość …d spoglądać wrogo, nieprzyjaźnie …b planować niegodziwość …niegodziwość 20) patrzcie; przedziale; słabszy

21) b

22) Kryteria oceny dłuższej wypowiedzi:

(7)

― zgodność całego tekstu z tematem

― trafne argumentowanie

― komentowanie i rozwijanie argumentów

― właściwe wnioskowanie

― trójdzielna budowa

― spójność tekstu i logiczne uporządkowanie treści

― poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy)

― poprawność ortograficzna (dopuszczalny 1 błąd)

― poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy) estetyka zapisu; oryginalność pracy

Figure

Updating...

References

Related subjects :