• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

• zna przymiotniki opisujące charakter/osobowość i ich przeciwieństwa;

• zna zasady tworzenia przeciwieństw – antonimów.

2) Umiejętności Uczeń:

• potrafi pogrupować przymiotniki na pozytywne i negatywne;

potrafi utworzyć przeciwieństwa przymiotników za pomocą przedrostków un-, in-, il-, ir-, dis-;

• potrafi opisać charakter osoby.

II. Metoda pracy

Rozmowa dydaktyczna, prezentacja, rozwiązywanie ćwiczeń, wypowiedź ustna i pisemna, dyskusja.

III. Forma pracy

Praca z całą klasą, praca indywidualna z wykorzystaniem karty pracy ucznia.

IV. Środki dydaktyczne

Karta pracy ucznia z ćwiczeniami nr 1, 2 i 3.

V. Przebieg lekcji

1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

• sprawdzenie obecności.

b) Rozgrzewka:

• Nauczyciel prosi uczniów o opisanie wyglądu innej osoby z klasy.

Cel: przypomnienie przymiotników związanych z wyglądem.

c) Podanie i zapisanie tematu lekcji.

2) Faza realizacyjna

a) Burza mózgów – uczniowie wymieniają znane im czasowniki określające charakter.

Nauczyciel przedstawia i wyjaśnia nowe przymiotniki.

b) Uczniowie rozwiązują ćwiczenie na karcie pracy ucznia nr 1 – grupują przymiotniki na pozytywne i negatywne.

Klucz:

(2)

mature (P), careless (N), easy-going (P), conceited (N), selfish (N), sociable(P), serious (D), lazy (N), talkative (D), bad-tempered (N), shy (D), bossy (N), creative (P), generous (P), narrow-minded (N), arrogant (N), stubborn (N), self-confident (D), self-conscious (N), modest (P), polite (P), resourceful (P), boring (N), jealous (N), honest (P), silly (N), rude (N), outgoing (P), calm (P), quiet (D), mean (N), sensible (P), sensitive (P), reliable (P), responsible (P), curious (D)

c) Uczniowie na tej samej karcie rozwiązują ćwiczenie 2 – znajdują wśród podanych

przymiotników przeciwieństwa. (Uczniowie mogą odpowiedzieć w różny sposób – powinni uzasadnić swoją decyzję.)

Klucz (możliwe odpowiedzi):

mature, sensible – silly

shy – sociable, outgoing, self-confident careless – serious, responsible

talkative – quiet, calm generous – mean

narrow-minded – creative, resourceful polite – arrogant, rude

self-confident – self-conscious, shy conceited – modest

bad-tempered – calm

d) Uczniowie rozwiązują ćwiczenie na karcie pracy ucznia nr 2.

Klucz:

1. conceited 2. self-conscious 3. bossy

4. honest

5. narrow-minded 6. sociable, outgoing 7. selfish, mean 8. resourceful 9. bad-tempered 10. sensible

e) Prezentacja przedrostków un-, in-, im-, ir-, il-, dis- za pomocą przeciwieństw zapisanych na tablicy:

kind – unkind responsible – irresponsible reliable – unreliable sensitive – insensitive polite – impolite logical – illogical mature – immature honest – dishonest

Nauczyciel podaje zasady, jednocześnie wyjaśniając uczniom, że jest wiele wyjątków.

-im – przed m, p, b -ir – przed r

-il – przed l

f) Uczniowie rozwiązują ćwiczenie na karcie pracy ucznia nr 3.

Klucz:

impatient irrational

(3)

unfriendly disorganized impractical untidy intolerant unhelpful unsociable inexperienced

g) Uczniowie tworzą opis pisemny wybranej osoby – np. kolegi/koleżanki z ławki, używając jak największej liczby przymiotników.

3) Faza podsumowująca

a) Uczniowie odczytują swoje opisy.

b) Krótka dyskusja – „What qualities are the most important in a friend? What qualities can’t a person have to be your friend?”

c) Omówienie zadania domowego.

VI. Bibliografia

1) Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Ltd., 2003 VII. Załączniki

1) Karta pracy ucznia a)

• Decide whether these adjectives are positive (P) or negative (N). If you think they can be both, write (D) = it depends.

• Find opposites among these adjectives.

mature, careless, easy-going, conceited, selfish, introvert, sociable, serious, lazy, talkative, bad-tempered, shy, bossy, creative, generous, narrow-minded, arrogant, stubborn, self-confident, self-conscious, modest, polite, resourceful, boring, jealous, honest, silly, rude, outgoing, calm, quiet, mean, sensible, sensitive, reliable, responsible, curious

b) Read the definitions and guess which personality adjective it describes:

1) a person who thinks they are best in everything _________________

2) a person who is always worried about what other people think of them _________________

3) a person who likes giving orders to other people _________________

4) a person who always tells the truth ______________________

5) a person who doesn’t want to accept new ideas and different opinions __________________

6) a person who likes meeting people and makes friends easily _____________________

7) a person who doesn’t like sharing things with others __________________________

8) a person who easily finds ways of dealing with practical problems _________________

9) a person who becomes easily annoyed _____________________

10) a person who is reasonable, practical and shows good judgment __________________

c) Write the correct prefixes to make opposites.

____ patient ____ rational ____ friendly ____ organized ____ practical ____ tidy ____ tolerant ____ helpful ____ sociable ____ experienced

(4)

2) Zadanie domowe

Write a short description of people born under your sign of zodiac. Do you match this description?

Find your sign from another zodiac – e.g. Chinese? Compare the descriptions – are they different?

VIII. Czas trwania lekcji 45 minut

Cytaty

Powiązane dokumenty

oferowanej przez program komputerowy ( 11 zadań zamkniętych z jedną odpowiedzią poprawną) - ciąg dalszy ćwiczenia umiejętności obliczania objętości i obliczania

Przy użyciu zasobu Folder mamy możliwość przesyłać oraz modyfikować pliki, które następnie możemy udostępnić uczniom.. Z głównej strony kursu wybieramy temat, do

Wykształcenie: średnie, ukończył Zespół Szkół Mechaniczno-Elek- trycznych ze specjalnością mechanik pojazdów samochodowych Doświadczenie zawodowe: mechanik w salonie

f) Wymienienie przez nauczyciela parków narodowych uznanych za Światowe Rezerwaty Biosfery. Uczniowie, na podstawie zdobytych wcześniej wiadomości i przyniesionych materiałów,

• Świat dorosłych wypełnia pośpiech, pogoń za pieniędzmi. Jest on bezbarwny, bezduszny. Dorosłym brakuje dziecięcej wyobraźni i wrażliwości. Osądzają wszystko na

Po zastanowieniu się, uczniowie rysują wybrany symbol i przyklejają swoje karteczki na plakacie... b) Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się: Czy ma w klasie

g) Nauczyciel przedstawia konstrukcję „have somebody do something” i „get somebody to do something” jako uzupełnienie tematu. Zapisuje na tablicy zdania:. The water pipe

b) potrafi ocenić, czy terroryzm jest nieodłącznym elementem islamu oraz czy islam jako religia, stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie.. II.

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

Ustal wysokość miesięcznej raty, zakładając, że raty mają być równej wielkości i oprocentowanie w skali roku 9%?.

W przypadku trudniejszych zadań bezpośrednie zastosowanie klasycznej definicji prawdopodobieństwa bywa kłopotliwe, do bardzo ważnych narzędzi uzupełniających należy metoda

Podręcznik, zdjęcia, dodatkowe pytania do zdjęć, paski ze schematem oceniania egzaminu ustnego.. 4.

 Otwórz nowy plik Worda, zapisz go do folderu Ćwiczenia pod nazwą Numerowanie..  W pliku Numerowanie ponumeruj strony

Nauczyciel ocenia aktywność i wkład uczniów w lekcję plusami i minusami. Anna Bogobowicz, Hanna Mrozowska, Mariusz Misztal, Matura z języka angielskiego.

- uczeń potrafi obliczyć przyrost rzeczywisty ludności i interpretuje go - uczeń potrafi opisać wpływ ruchów migracyjnych na liczbę ludności Polski - uczeń potrafi obliczyć

Nauczyciel pisze na tablicy słowo związane z pracą, a uczniowie podchodzą i dopisują następne na ostatnią literę wyrazu (np. Nauczyciel ocenia pracę wszystkich uczniów plusami

Napisz listę kroków i schemat blokowy algorytmu, który będzie wskazywał mniejszą z dwóch podanych liczb całkowitych.. Napisz listę kroków i schemat blokowy algorytmu,

Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz, Hier und da 2, poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwo Szkolne PWN,

Wykonanie przez kolejnego ucznia ćwiczenia do prezentowanej animacji. Podział uczniów na