Wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

34  Download (0)

Full text

(1)

1 Wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny

Nauki o Zarządzaniu i Jakości

I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH, o których mowa w art. 219 ust. 1. pkt 2 Ustawy

A) Tytuł osiągnięcia naukowego

Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych1 pod tytułem:

„Wspieranie kierowniczych procesów decyzyjnych za pomocą modeli wielokryterialnych w celu opracowania Modułowego Wielokryterialnego Menadżerskiego Modelu Decyzyjnego (ang. Modular Multicriteria Managerial Decision-Making Model –

MMUMADEMM).

B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:

I. Wspomaganie decyzji menadżerskich w zarządzaniu zasobami ludzkimi:

1. Gawlik, R. (2014). Zastosowanie metody Analitycznego Procesu Sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków. [w:] J. Lichtarski, S.

Nowosielski, G. Osbert-Pociecha i E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, 340 (s. 415-426). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (czasopismo indeksowane w BazEkon, CEEOL, CEJSH, EBSCO BSC+, ECONBIZ, ERIH Plus, PBN, dawna tzw. Lista B, 7 pkt., obecnie 40 pkt.2);

2. Gawlik, R., Jacobsen, G. (2016). Work-life Balance Decision-making of Norwegian Students: Implications for Human Resources Management. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 153-170. DOI: 10.15678/EBER.2016.040410 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection-ESCI, Scopus, Scimago Journal Ranking, Clarivate Anatylics, Publons, EconLit, DOAJ, Sherpa Romeo, ProQuest, EBSCO, Cabell's International, ERIH Plus, NSD Nordi Nordic List, Julkaisufoorumi, EconPapers-RePEc, BazEkon, BazHum, Google Scholar, ResearchGate, UNESCO ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources, WorldCat, CEEOL, ECONIS, ECONBIZ, ZDB, EZB, WZB, OAJI, PBN, CeON, ARIANTA, Crossref, dawna tzw. Lista B, 12 pkt., obecnie 100 pkt.);

3. Gawlik, R., Grzesik, K., & Kwiecińska, M. (2018). Modelowanie AHP wyboru menadżera ds. integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(2.1), 195-208 (czasopismo indeksowane w BazEkon, PBN, dawna tzw. Lista B, 14 pkt., obecnie 0 pkt.);

1 zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b Ustawy

2 Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wykaz dostępny pod adresem:

<https://www.gov.pl/attachment/acf4c73a-188b-42a0-a82b-f0b809fb2307> (dostęp 08.12.2021).

(2)

2 4. Gawlik, R. (2019). Enhancing the Work-Life Balance Through AHP Modelling of Early Career Decision-Making. International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 11(2), 181-194. DOI: 10.13033/ijahp.v11i2.626 (czasopismo indeksowane w SCOPUS, DOAJ, Google Scholar, IndexCopernicus, obecnie 20 pkt.);

II. Wspomaganie decyzji menadżerskich w zarządzaniu procesami biznesowymi:

5. Gawlik, R., Głuszak, M., & Małkowska, A. (2017). The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 31-43. DOI: 10.18559/SOEP.2017.1.4 (czasopismo indeksowane m.in. w Scopus, Cabell's Whitelist, CEEOL, CEJSH, CNKI Scholar, CNPIEC-cnpLINKer, Dimensions, DOAJ, EBSCO, EconBiz, ECONIS, EconLit, ERIH Plus, Genamics JournalSeek, Google Scholar, IBR, IBZ, J-Gate, JournalGuide, JournalTOCs, KESLI-NDSL, Microsoft Academic, MyScienceWork, Naver Academic, Naviga, POL-index, Primo Central (ExLibris), ProQuest, Publons. QOAM, ReadCube, RePEc, Semantic Scholar, Sherpa/RoMEO, TDNet, Ulrich's Periodicals Directory, WanFang Data, WorldCat, Wydawca: deGryuter, dawna tzw. Lista B, 11 pkt., obecnie 40 pkt.);

6. Gajdzik, B., Gawlik, R., & Skoczypiec, S. (2018). Forecasting-Scenario-Heuristic method proposal for assessment of feasibility of steel production scenarios in Poland - Managerial implications for production engineering. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18(4), 1651-1660. DOI: 10.1016/j.acme.2018.06.008 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection, Scopus, Astrophysics Data System, BFI List, CLOCKSS, CNKI, CNPIEC, Dimensions, EBSCO Discovery Service, EI Compendex, Google Scholar, INSPEC, Journal Citation Reports, Naver, Norwegian Register for Scientific Journals and Series, OCLC WorldCat Discovery Service, Portico, ProQuest, ProQuest, SCImago, Science Citation Index Expanded (SciSearch), TD Net Discovery Service, UGC-CARE List, dawna tzw. Lista A, 30 pkt., obecnie 140 pkt., IF2018 = 2,763, IF2020 = 4,369);

7. Gajdzik, B., & Gawlik, R. (2018). Choosing the Production Function Model for an Optimal Measurement of the Restructuring Efficiency of the Polish Metallurgical Sector in Years 2000–2015. Metals, 8(1), 23. DOI: 10.3390/met8010023 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection, Scopus, Academic OneFile, CAPlus / SciFinder, China Academic Journals (CNKI), DOAJ, EBSCO, Elsevier, Inspec, J-Gate, ProQuest, Essential Science Indicators / InCites, Journal Citation Reports, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, JUFO, SCImago, BibCnrs, Electronic Journals Library IndexCopernicus, Research4Life, Sherpa Romeo, CLOCKSS, Helveticat, Google Scholar, WorldCat, dawna tzw. Lista A, 30 pkt., obecnie 70 pkt., IF2018 = 1,704, IF2020 = 2,351);

8. Ateba, B.B., Prinsloo, J.J., & Gawlik, R. (2019). The significance of electricity supply sustainability to industrial growth in South Africa. Energy Reports, 5, 1324- 1338. DOI: 10.1016/j.egyr.2019.09.041 (czasopismo indeksowane wWeb of Science

(3)

3 Core Collection, Scopus, DOAJ, Ei Compendex, INSPEC, obecnie 100 pkt., Wydawca: Elsevier, obecnie 100 pkt., IF2019 = 3,595 , IF2020 = 6,870);

9. Głuszak, M., Gawlik, R., & Zieba, M. (2019). Smart and Green Buildings Features in the Decision-Making Hierarchy of Office Space Tenants: An Analytic Hierarchy Process Study. Administrative Sciences, 9(3), 52. DOI: 10.3390/admsci9030052 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection-ESCI, Scopus, Academic OneFile (Gale), China Academic Journals (CNKI), DOAJ, EBSCO, EconBiz, Elsevier, J-Gate, ProQuest, ANVUR, Danish Bibliometric Research Indicator (BFI), Journal Citation Reports, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, PBN, JUFO, SCImago, BibCnrs, Electronic Journals Library IndexCopernicus, Research4Life, Sherpa Romeo, CLOCKSS, Helveticat, Google Scholar, WorldCat, obecnie 40 pkt.);

10. Mokoena, A., Prinsloo, J.J., Gawlik, R., & Pelser, T. (2021). A framework for the sustainability of advertising agencies in an emerging economy: the case of South Africa. Journal of Marketing Communications, published online 19 October 2021.

DOI: 10.1080/13527266.2021.1989613 (czasopismo indeksowane w Scopus, Communication and Mass Media Complete, EBSCO, Emerald Abstracts, FeaturesExec; IBZ, OCLC, PIRA International, PsycINFO, Swets Information Services, Thomson Gale, Wydawca: Taylor & Francis, obecnie 70 pkt.);

III. Wspomaganie decyzji menadżerskich w aspekcie teoretycznym:

11. Gawlik, R. (2012). The Use of Analytic Hierarchy Process to Analyse International Corporations’ Operating Environment. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: seria Ekonomia, 891, 19-30 (czasopismo indeksowane w ERIH Plus, EBSCO, CEEOL, CEJSH, BazEkon, IndexCopernicus, Google Scholar, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej, dawna tzw. Lista B, 6 pkt., obecnie 20 pkt.);

12. Gawlik, R. (2016). Methodological Aspects of Qualitative-Quantitative Analysis of Decision-Making Processes. Management and Production Engineering Review, 7(2), 3-11, DOI: 10.1515/mper-2016-0011 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection-ESCI, Scopus, SCIMAGO, IndexCopernicus, Wydawca:

Polska Akademia Nauk, dawna tzw. Lista B, 12 pkt., obecnie 70 pkt.);

13. Gawlik, R. (2019). Enhancing Managerial Decision-Making Through Multicriteria Modeling. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN: 978-83-65991- 41-6. (Monografia, 158 s., 11 ark. wyd., obecnie 100 pkt.3).

3 Wydawnictwo naukowe wymienione w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, poz. 414.

(4)

4 II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ ALBO ARTYSTYCZNEJ

1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I):

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• Gawlik, R. (2019). Enhancing Managerial Decision-Making Through Multicriteria Modeling. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN: 978-83-65991- 41-6. (Monografia, 158 s., 11 ark. wyd., obecnie 100 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych:

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• Gawlik, R. (2018). Encompassing the Work-Life Balance into Early Career Decision-Making of Future Employees Through the Analytic Hierarchy Process.

[w:] J. Kantola, T. Barath, & S. Nazir (red.), Advances in Human Factors, Business Management and Leadership (Advances in Intelligent Systems and Computing; 594 (pp. 137-147). Cham: Springer International Publishing AG, DOI: 10.1007/978-3- 319-60372-8_14 (recenzowane materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science, 20/20 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R. (2015). Zmiany parametrów jakości życia Młodych Europejczyków – implikacje dla przedsiębiorstw. [w:] E. Małuszyńska, G. Mazur, & P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe (s. 13-22). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN: 978-83-7417-859-4 (5/5 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R., & Gołębiowski, K., (2014). Incorporating Qualitative Indicators of Well - Being into Quantitative Economic Research. [w]: N. Delener, L. Fuxman, F.V. Lu, & S. Rodrigues. (red.), Managing in an Interconnected World: Pioneering Business and Technology Excellence (s. 673-682). New York, NY: Global Business and Technology Association. ISBN: 1 932917 10-1 (2,5/5 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował opracowanie koncepcji badań, koordynowanie procedury badawczej oraz interpretacji wyników badania. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 50%.

• Gawlik, R. (2014). Application of Artificial Intelligence Methods for Analysis of Material and Non-material Determinants of Functioning of Young Europeans in Times of Crisis in the Eurozone. [w]: E. Molendowski, & P. Stanek (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis (s. 64-80). Warszawa: PWN.

ISBN: 978-83-01-17859-8 (5/5 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

(5)

5

• Gawlik, R. (2013). Material and Non – material Determinants of European Youth’s Life Quality. [w]: N. Delener, L. Fuxman, F.V. Lu, S. Rodrigues , & L.E. Rivera (red.), Globalizing Businesses for the Next Century: Visualizing and Developing Contemporary Approaches to Harness Future Opportunities (s. 339-346). New York, NY: Global Business and Technology Association. ISBN: 1-932917-09-8 (5/5 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R., & Siklós, B. (2013). Managing the Quality of Higher Education in Scope of Some Theories. [w]: R. Knosala (red.), Innovations in Management and Production Engineering (s. 235-250). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN: 978-83-930399-9-9 (2,5/5 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował opracowanie koncepcji badań, ich koordynację, interpretację wyników oraz opracowanie części przeglądu literatury w zakresie metod badawczych. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 50%.

• Gawlik, J., & Gawlik, R. (2012). Production Engineering – Personnel Education for the Needs of Market Economy. [w]: J. Kaczmarek, & T. Rojek (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes (s. 557 – 566). Kraków:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN: 978-83-62511-51-8 (2,5/5 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował opracowanie koncepcji pro-rynkowego profilowania kształcenia specjalistów z zakresu zarządzania produkcją oraz opracowanie części przeglądu literatury. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 50%.

• Gawlik, R. (2012). Wpływ procesów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw o profilu międzynarodowym. [w]: R. Borowiecki, & M. Dziura, (red.), Globalne i regionalne wyzwania Restrukturyzacji przedsiębiorstw i Gospodarek (s. 27-36). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN: 978-83-62511-86-0 (5/5 pkt., publikacja niewymieniona w pkt.

I);

• Gawlik, R. (2011). Analiza wpływu geopolitycznych efektów światowego kryzysu gospodarczego na proces decyzyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [w]:

S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, & J. Pera (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego (s. 124-140). Warszawa: Difin.

ISBN: 978 83 7641 564-2 (5/5 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• Gawlik, R. (2010). Managerial Decision Making in Geopolitically Turbulent Environments. [w]: N. Delener, L. Fuxman, F.V. Lu, & L.E. Rivera-Solis (red.), Generating Innovative Solutions to Recurring Problems in the Global Business Environment: A Multi-, Inter-, and Trans Disciplinary Approach to Formulating and

(6)

6 Maintaining a Competitive Organizational Edge (s. 214-221). New York, NY:

Global Business and Technology Association (ISBN: 1-932917-06-3, publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R. (2009). Strategic Decision Making in Times of Global Financial Crisis.

[w]: N. Delener, L. Fuxman, F.V. Lu, A. Putnova, & L.E. Rivera-Solis (red.), Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development:

Creating Global Prosperity for Humanity (s. 431-439). New York, NY: Global Business and Technology Association (ISBN: 1-932917-05-5, publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R. (2009). Managing Innovativeness in International Enterprises. [w]:

R. Borowiecki, & A. Jaki (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies (s. 97-105), Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISBN: 978-83-927790-4-9, publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R. (2008). Preliminary Criteria Reduction for the Application of Analytic Hierarchy Process Method. [w]: L. Fuxman, N. Delener, F.V. Lu, & L.E. Rivera- Solis (red.), Evolution and Revolution in the Global Knowledge Economy:

Enhancing Innovation Competitiveness Worldwide (s. 366-374). New York, NY:

Global Business and Technology Association (ISBN: 1-932917-04-7, publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R. (2007). The Influence of Intergovernmental Organizations on Main Determinants of the Open Systems Model with Correlation Analysis Method Application. [w]: W.M. Grudzewski, I. Hejduk, & S. Trzcieliński (red.), Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management: Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation (s. 90- 102), Madison, WI: IEA Press (ISBN: 978-0-9796435-1-4, publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Teczke, J., & Gawlik, R. (2007). The Influence of Non-governmental Organizations on Main Determinants of the Open Systems Model with Application of the Correlation Analysis Method. [w]: N. Delener, L. Fuxman, L.E. Rivera-Solis, &

Che-Jen Su (red.), Achieving Competitive Advantage Through Managing Global Resources (s. 724-735). New York, NY: Global Business and Technology Association (ISBN: 1-932917-03-9, publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Teczke, J., & Gawlik, R. (2006). B2R, R2B - Partner or Hostile Relationships? [w]:

L. Fuxman, N. Delener, H. Elifoglu, Ch. Wankel, & I. Abel (red.), Management and Technology in the Global Economy: Nurturing Innovations and National Heritage (s. 997-1004). New York, NY: Global Business and Technology Association (ISBN: 1-932917-02-0, publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Teczke, J., Gorynia, M., & Gawlik, R. (2005). Malopolska Science and Business Units - in Quest for the Missing Link. [w]: T. Baaken & J. Amadi - Echenu (red.),

(7)

7 Proceedings of the 4th International Science-to-Business Conference on Science Marketing. Pretoria: University of Pretoria (publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R., & Teczke, J. (2003). Rozvitok naukovo-tehnologìčnih parkìv ta ìnnovacìjnih struktur ìnših tipìv: Ukraïna ì svìtovij dosvìd. [w]: Materìali II-oï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï: Nacíonal'na Akademíâ Nauk Ukraïni (s. 130-135). L'viv: LvCNTEÌ (publikacja niewymieniona w pkt. I);

3. Informacja o członkostwie w redakcjach naukowych monografii:

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• Gawlik, R. (red.) (2015). Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISBN: 978-83-939576-8-2 (5 pkt.) (publikacja niewymieniona w pkt. I);

4. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych (z zaznaczeniem pozycji niewymienionych w pkt I).

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• Mokoena, A., Prinsloo, J.J., Gawlik, R., & Pelser, T. (2021). A framework for the sustainability of advertising agencies in an emerging economy: the case of South Africa. Journal of Marketing Communications, published online 19 October 2021.

DOI: 10.1080/13527266.2021.1989613 (czasopismo indeksowane w Scopus, Communication and Mass Media Complete, EBSCO, Emerald Abstracts, FeaturesExec; IBZ, OCLC, PIRA International, PsycINFO, Swets Information Services, Thomson Gale, obecnie 70 pkt., Wydawca: Taylor & Francis, publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie literatury na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i wspierania procesów decyzyjnych w tym zakresie oraz na doborze i kontroli zastosowania metodologii badawczej.

Analiza danych, opracowanie wyników badania oraz konkluzje zostały wykonane wspólnie przez współautorów. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 25%.

• Głuszak, M., Gawlik, R., & Zieba, M. (2019). Smart and Green Buildings Features in the Decision-Making Hierarchy of Office Space Tenants: An Analytic Hierarchy Process Study. Administrative Sciences, 9(3), 52. DOI: 10.3390/admsci9030052 (czasopismo indeksowane m.in. w Web of Science Core Collection-ESCI i Scopus, obecnie 40 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu konceptualizacji procesu badawczego, doborze metodologii i metody badawczej, analizie, wizualizacji i obróbce zebranych danych, analizie wyników badania i ich walidacji.

Dostarczyłem również licencję na oprogramowanie do metody Analitycznego

(8)

8 Procesu Hierarchicznego użyte w badaniu, pozyskałem część funduszy oraz wspólnie nadzorowałem proces badawczy. Pisanie oryginalnego manuskryptu zostało wykonane przez wszystkich współautorów. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 33,33%.

• Gawlik, R. (2019). Decision-Making Under Environmental Uncertainty, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20(1.2), 7-19. (czasopismo indeksowane w BazEkon, PBN, dawna tzw. Lista B, 14 pkt., obecnie 0 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Ateba, B.B., Prinsloo, J.J., & Gawlik, R. (2019). The significance of electricity supply sustainability to industrial growth in South Africa. Energy Reports, 5, 1324- 1338. DOI: 10.1016/j.egyr.2019.09.041 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection, Scopus, DOAJ, Ei Compendex, INSPEC, 100 pkt., Wydawca: Elsevier, obecnie 100 pkt., IF2019 = 3,595 , IF2020 = 6,870, publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dobraniu, zastosowaniu i kontroli metodologii badawczej. Ocena wyników badania, wnioskowanie oraz pisanie manuskryptu zostało wykonane przez wszystkich współautorów. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 33,33%.

• Gawlik, R. (2019). Enhancing the Work-Life Balance Through AHP Modelling of Early Career Decision-Making. International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 11(2), 181-194. DOI: 10.13033/ijahp.v11i2.626 (czasopismo indeksowane w SCOPUS, DOAJ, Google Scholar, IndexCopernicus, obecnie 20 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

• Gawlik, R. (2019). Ranking of Company Performance Indicators for Managerial Decision Making Purposes with Application of the Delphi Method, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 23(1), 177-188. (dawna tzw. Lista B, 9 pkt., obecnie 0 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gajdzik, B., Gawlik, R., & Skoczypiec, S. (2018). Forecasting-Scenario-Heuristic method proposal for assessment of feasibility of steel production scenarios in Poland - Managerial implications for production engineering. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18(4), 1651-1660. DOI: 10.1016/j.acme.2018.06.008 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection, Scopus, Astrophysics Data System, BFI List, CLOCKSS, CNKI, CNPIEC, Dimensions, EBSCO Discovery Service, EI Compendex, Google Scholar, INSPEC, Journal Citation Reports, Naver, Norwegian Register for Scientific Journals and Series, OCLC WorldCat Discovery Service, Portico, ProQuest, ProQuest, SCImago, Science Citation Index Expanded (SciSearch), TD Net Discovery Service, UGC-CARE List, dawna tzw. Lista A, 30 pkt., obecnie 140 pkt., IF2018 = 2,763, IF2020 = 4,369, publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

(9)

9 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na stworzeniu ram badania jakościowego, opracowaniu heurystycznego procesu decyzyjnego w obszarze przewidywanych zmian w wielkości produkcji stali, zebraniu danych w badaniu jakościowym oraz opracowaniu części teoretycznej dotyczącej jakościowej metody badawczej;

dostarczyłem również licencji na oprogramowanie Expert Choice Comparion Suite.

Manuskrypt został napisany wspólnie przez współautorów. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 33,33%.

• Gawlik, R., Grzesik, K., & Kwiecińska, M. (2018). Modelowanie AHP wyboru menadżera ds. integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(2.1), 195-208 (czasopismo indeksowane w BazEkon, PBN, dawna tzw. Lista B, 14 pkt., obecnie 0 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował współautorstwo koncepcji, opracowanie założeń i metod badawczych, opracowanie modelu decyzyjnego w oparciu o studia literaturowe, analiza literatury w zakresie metody AHP, przeprowadzenie badania, opracowanie i zinterpretowanie jego wyników. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 33,33%.

• Gajdzik, B., & Gawlik, R. (2018). Choosing the Production Function Model for an Optimal Measurement of the Restructuring Efficiency of the Polish Metallurgical Sector in Years 2000–2015. Metals, 8(1), 23. DOI: 10.3390/met8010023 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection, Scopus, Academic OneFile, CAPlus / SciFinder, China Academic Journals (CNKI), DOAJ, EBSCO, Elsevier, Inspec, J-Gate, ProQuest, Essential Science Indicators / InCites, Journal Citation Reports, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, JUFO, SCImago, BibCnrs, Electronic Journals Library IndexCopernicus, Research4Life, Sherpa Romeo, CLOCKSS, Helveticat, Google Scholar, WorldCat, dawna tzw. Lista A, 30 pkt., obecnie 70 pkt., IF2018 = 1,704, IF2020 = 2,351, publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu badania jakościowego, opracowaniu modelu decyzyjnego, zebraniu i przeanalizowaniu danych w badaniu jakościowym oraz opracowaniu przeglądu literatury dotyczącego jakościowej metody badawczej. Manuskrypt został napisany wspólnie przez współautorów. Mój procentowy udział w powstaniu publikacji określam na 50%.

• Gawlik, R., Głuszak, M., & Małkowska, A. (2017). The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 31-43. DOI: 10.18559/SOEP.2017.1.4 (czasopismo indeksowane m.in.

w Scopus, Cabell's Whitelist, CEEOL, CEJSH, CNKI Scholar, CNPIEC- cnpLINKer, Dimensions, DOAJ, EBSCO, EconBiz, ECONIS, EconLit, ERIH Plus, Genamics JournalSeek, Google Scholar, IBR, IBZ, J-Gate, JournalGuide, JournalTOCs, KESLI-NDSL, Microsoft Academic, MyScienceWork, Naver

(10)

10 Academic, Naviga, POL-index, Primo Central (ExLibris), ProQuest, Publons.

QOAM, ReadCube, RePEc, Semantic Scholar, Sherpa/RoMEO, TDNet, Ulrich's Periodicals Directory, WanFang Data, WorldCat, Wydawca: deGruyter, dawna tzw. Lista B, 11 pkt., obecnie 40 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował opracowanie modelu decyzyjnego AHP do analizy preferencji mieszkaniowych, części metodologicznej analizy literaturowej oraz opisu AHP jako metody badawczej. Manuskrypt został napisany wspólnie przez współautorów. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 33,33%.

• Gawlik, R. (2017). Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(1), 63-74. DOI: 10.18559/SOEP.2017.1.4 (dawna tzw. Lista B, 10 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R. (2016). Methodological Aspects of Qualitative-Quantitative Analysis of Decision-Making Processes. Management and Production Engineering Review, 7(2), 3-11, DOI: 10.1515/mper-2016-0011 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection-ESCI, Scopus, SCIMAGO, IndexCopernicus, Wydawca:

Polska Akademia Nauk, dawna tzw. Lista B, 12 pkt.; obecnie 70 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

• Gawlik, R. (2016). Stratyfikacja próby badawczej i dobór ekspertów na przykładzie modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Studia i Materiały: Miscellanea Oeconomicae, 20(3), 193-200. (dawna tzw. Lista B, 9 pkt., obecnie 0 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R., Jacobsen, G. (2016). Work-life Balance Decision-making of Norwegian Students: Implications for Human Resources Management.

Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 153-170. DOI:

10.15678/EBER.2016.040410 (czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection-ESCI, Scopus, Scimago Journal Ranking, Clarivate Anatylics, Publons, EconLit, DOAJ, Sherpa Romeo, ProQuest, EBSCO, Cabell's International, ERIH Plus, NSD Nordi Nordic List, Julkaisufoorumi, EconPapers-RePEc, BazEkon, BazHum, Google Scholar, ResearchGate, UNESCO ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources, WorldCat, CEEOL, ECONIS, ECONBIZ, ZDB, EZB, WZB, OAJI, PBN, CeON, ARIANTA, Crossref, dawna tzw. Lista B, 12 pkt., obecnie 100 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował koordynowanie projektu badawczego, przeprowadzenie badania, interpretację jego wyników, stworzenie części analizy literaturowej i opisu metod badawczych. Manuskrypt został napisany wspólnie przez współautorów. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 50%.

(11)

11

• Gawlik, R. (2016). Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć przez fundusze podwyższonego ryzyka – determinanty procesu decyzyjnego. Studia i Materiały:

Miscellanea Oeconomicae, 20(3), 151-159. (dawna tzw. Lista B, 9 pkt., obecnie 0 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R. (2015). Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych – możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej. Studia i materiały: Miscellanea Oeconomicae, 19(1), 227-239. (dawna tzw. Lista B, 9 pkt., obecnie 0 pkt., publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R. (2015). Geopolitics and the Development of Internationally Oriented Companies. Horyzonty Polityki, 6(17), 35-48. (dawna tzw. Lista B, 7 pkt., obecnie 100 pkt. publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Gawlik, R., Titarenko, R., & Titov, S. (2015). Perception of Quality of Life and Its Components between Russian Students and Its Implications for University Lecturers. Horyzonty Polityki, 6(16), 127-150. (dawna tzw. Lista B, 7 pkt., obecnie 100 pkt. publikacja niewymieniona w pkt. I);

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował koordynowanie procedury badawczej, opracowaniu części teoretycznej, analizy literatury w zakresie metody badawczej, opracowanie modelu decyzyjnego. Manuskrypt został napisany wspólnie przez współautorów. Mój udział procentowy w powstaniu publikacji szacuję na 33,33%.

• Gawlik, R. (2014). Zastosowanie metody Analitycznego Procesu Sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków. [w:] J. Lichtarski, S.

Nowosielski, G. Osbert-Pociecha i E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, 340 (s. 415-426). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (czasopismo indeksowane w BazEkon, CEEOL, CEJSH, EBSCO BSC+, ECONBIZ, ERIH Plus, PBN, dawna tzw. Lista B, 7 pkt.; obecnie 40 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

• Gawlik, R. (2012). The Use of Analytic Hierarchy Process to Analyse International Corporations’ Operating Environment. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: seria Ekonomia, 891, 19-30. (czasopismo indeksowane w ERIH Plus, EBSCO, CEEOL, CEJSH, BazEkon, IndexCopernicus, Google Scholar, Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej, dawna tzw. Lista B, 6 pkt., obecnie 20 pkt., publikacja wymieniona w pkt. I jako część składowa osiągnięcia naukowego);

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• Gawlik, R., & Teczke, J. (2004). The Implications of Academic Entrepreneurship for University Administration. UNESCO-CEPES Entrepreneurial Studies in Higher

(12)

12 Education: Higher Education in Europe XXIX(2), 201-204. (Wydawca: Routledge, publikacja niewymieniona w pkt. I);

• Salwa, D., & Gawlik, R. (2003). Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na tworzeniu, rozpowszechnianiu i wykorzystaniu wiedzy. Visnik Technologičnogo universitetu Podillja, 6(2), 166-170. (publikacja niewymieniona w pkt. I).

5. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych:

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• Open Eyes Economy Summit 2021, 16-17 listopada 2021, online (https://kongres.oees.pl), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych).

• V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie:

nowe wyzwania w dobie niepewności geopolitycznej, 23-24 września 2021, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, członek Komitetu Organizacyjnego, współautor referatu w jęz. angielskim „Adapt or Perish: Critical Success Factors Framework for Digital Age Advertising Agencies in South Africa”).

• Open Eyes Economy Summit 2020, 17-18 listopada 2020, online (https://kongres.oees.pl), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych).

• Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa: 75 Jahre CSU – digitalen Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung", 12 września 2020, online (www.youtube.

com/user/HannsSeidelStiftung oraz www.facebook.com/HannsSeidelStiftung), Hanns-Seidel-Stiftung, Monachium, Niemcy (uczestnictwo w sesji plenarnej).

• III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Economic Turmoil in Contemporary Europe, 29-30 listopada 2018, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz.

angielskim „Criteria Decrementation for Environmental Analysis of International Companies from Central and Eastern Europe with use of the Analytic Hierarchy Process”).

• XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw: Zarządzanie restrukturyzacją – rozwój i efektywność w obliczu zmian, 17-20 października 2018, Krynica-Zdrój, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Decision- Making Under Environmental Uncertainty”).

(13)

13

• IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: konkurencyjność, rozwój, stabilność, 21-22 września 2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, członek Komitetu Organizacyjnego, współorganizator i recenzent referatów zgłoszonych do Studenckiej Sesji Referatowej).

• International Symposium on the Analytic Hierarchy Process 2018 Conference:

AHP/ANP in Technology, Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility, 12-16 lipca 2018, T.L. Saaty’s Creative Decisions Foundation, Hong Kong, HK (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, prowadzenie sesji panelowej, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Enhancing the Work-Life Balance Through AHP Modelling of Early Career Decision-Making”).

• XXIII Konferencja Katedry Handlu Zagranicznego: Konferencja Jubileuszowa 50 lecia pracy naukowej, 25 lecia profesury i 70 urodzin prof. dr hab. Stanisława Wydymusa, 20 listopada 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej, sesji jubileuszowej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. polskim „Modelowanie AHP wyboru menedżera ds.

integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa”).

• Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej, 26 października 2017, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego, uczestnictwo w sesji plenarnej).

• Applied Human Factors and Ergonomics Conference: 3rd International Conference on Human Factors, Business Management and Society, 17-21 lipca 2017, Los Angeles, CA, USA (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Encompassing the Work-Life Balance into Early Career Decision-Making of Future Employees Through the Analytic Hierarchy Process”).

• III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – Konferencja poświęcona pamięci prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego, 23 września 2016, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej, sesji wspomnieniowej i sesjach panelowych, członek Komitetu Organizacyjnego, wygłoszenie referatu w jęz.

polskim „Stratyfikacja próby badawczej i dobór ekspertów na przykładzie modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP”, recenzent zgłoszonych publikacji, redaktor pokonferencyjnych numerów czasopisma Studia i materiały Miscellanea Oeconomicae, 19 (1) oraz 20(3), współautor słowa wprowadzającego:

(14)

14 Gawlik, R., & Ulbrych, M. (2015). Editorial: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 19(1), s. 7-8.

Odrobina, A., & Gawlik, R. (2016). Editorial: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - tom II. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 20(3), s. 5-6.

• Święto Uczelni Politechniki Koszalińskiej oraz nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Józefowi Gawlikowi, 8-9 czerwca 2016, Politechnika Koszalińska, Koszalin, Polska (uczestnictwo w jubileuszowej sesji plenarnej).

• V konferencja naukowa z cyklu Handel i finanse międzynarodowe: Value 2015 – creation and monetization of value in the global economy, 9-10 grudnia 2015, Poznań, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. polskim „Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości – propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP”, Best Paper Award).

• NIBES 2015 Research Session: Thinking Sustainable Future, 10-13 czerwca 2015, Network of International Business and Economics Schools, Pforzheim, Niemcy (uczestnictwo w obradach, członek reprezentacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie towarzyszącej Prorektorowi ds. Nauki prof. dr hab. Aleksemu Pocztowskiemu).

• 25 Years of Polish Transition to Market Economy, 18-19 listopada 2014, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej).

• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania, 26 września 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, członek Komitetu Organizacyjnego, wygłoszenie referatu w jęz. polskim

„Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych – możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej”).

• Managing in an Interconnected World: Pioneering Business and Technology Excellence, 8-12 lipca 2014, Global Business and Technology Association, Baku, Azerbejdżan (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, prowadzenie sesji panelowej, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Incorporating Qualitative Indicators of Well - Being into Quantitative Economic Research”).

• European Union 10 Years after its Biggest Enlargement, 24-25 kwietnia 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. polskim „Zastosowanie metody Analitycznego Procesu Sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów przez młodych Europejczyków”).

(15)

15

• Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, 13-15 października 2013, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Piechowice, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. polskim „Zmiany parametrów jakości życia Młodych Europejczyków – implikacje dla przedsiębiorstw”).

• Globalizing Businesses for the Next Century: Visualizing and Developing Contemporary Approaches to Harness Future Opportunities, 2-6 lipca 2013, Global Business and Technology Association, Helsinki, Finlandia (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, prowadzenie sesji panelowej, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Material and Non-material Determinants of European Youth's Life Quality”).

• Hanns-Seidel-Stiftung Altstipendiat Konferrenz, 20-23 czerwca 2013, Hanns- Seidel-Stiftung, Belgrad, Serbia (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach wyjazdowych w charakterze dyskutanta w jęz. niemieckim).

• European Integration – Challenges and Prospects for Western Balkan Countries, 20-21 czerwca 2013, Hanns-Seidel Stiftung, Belgrad, Serbia (uczestnictwo w sesji plenarnej w charakterze dyskutanta w jęz. angielskim).

• Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 26-28 lutego 2013, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Managing the Quality of Higher Education in Scope of Some Theories”).

• XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, 17-20 października 2012, Krynica-Zdrój, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. polskim „Wpływ procesów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw o profilu międzynarodowym”).

• I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – Konferencja Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Irenie Pietrzyk, 28 września 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej, sesji jubileuszowej i sesjach panelowych, członek Komitetu Organizacyjnego).

• XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, 13-16 października 2011, Krynica-Zdrój, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim

„Production Engineering – Personnel Education for the Needs of Market Economy”).

(16)

16 Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• Generating Innovative Solutions to Recurring Problems in the Global Business Environment: A Multi-, Inter-, and Trans Disciplinary Approach to Formulating and Maintaining a Competitive Organizational Edge, 5-9 lipca 2010, Global Business and Technology Association, Neilspruit, South Africa (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim

„Managerial Decision Making in Geopolitically Turbulent Environments”).

• Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development:

Creating Global Prosperity for Humanity, 7-11 lipca 2009, Global Business and Technology Association, Praga, Czechy (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Strategic Decision Making in Times of Global Financial Crisis”).

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski – dokonania i wyzwania, 26 stycznia 2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych).

• XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, 15-18 października 2008, Krynica-Zdrój, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim

„Managing Innovativeness in International Enterprises”).

• Evolution and Revolution in the Global Economy: Enhancing Innovation and Competitiveness Worldwide, 8-12 lipca 2008, Global Business and Technology Association, Madryt, Hiszpania (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Preliminary Criteria Reduction for the Application of Analytic Hierarchy Process Method”).

• The 11th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing Agility and Hybrid Automation (HAAMAHA): Managing Enterprise of the Future jointly with 4th International Conference ERGON-AXIA, 9-12 lipca 2007, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, Polska (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „The Influence of Intergovernmental Organizations on Main Determinants of the Open Systems Model with Correlation Analysis Method Application”).

• Management and Technology in the Global Economy: Nurturing Innovations and National Heritage, 27 czerwca – 1 lipca 2006, Global Business and Technology Association, University of Pretoria, Pretoria, South Africa (uczestnictwo w sesji plenarnej i sesjach panelowych, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „B2R, R2B - Partner or Hostile Relationships?”).

• Science Marketing 4th International Science-to-Business Conference, 18-19 października 2005, University of Pretoria, Pretoria, South Africa (uczestnictwo

(17)

17 w sesji plenarnej, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Malopolska Science and Business Units - in Quest for the Missing Link”).

• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego: Zarządzanie międzynarodowe w kontekście zmian geopolitycznych w Europie i na świecie – część II Europa, Ameryka, Azja, 5-6 grudnia 2005, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego, uczestnictwo w sesji plenarnej, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim „Spin-off Enterprises As A Financing Solution For The Innovative Clients Of Science And Technology Parks”).

• I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego: Zarządzanie międzynarodowe w kontekście zmian geopolitycznych w Europie i na świecie, 11-12 października 2004, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego, uczestnictwo w sesji plenarnej, wygłoszenie referatu w jęz. angielskim

„The Implications of Academic Entrepreneurship for University Administration”).

• II Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 23-25 czerwca 2003, Nacíonal'na Akademíâ Nauk Ukraïni, Lwów, Ukraina (uczestnictwo w charakterze prelegenta sesji plenarnej, wygłoszenie referatu w jęz. polskim „Rozwój parków naukowo-technologicznych i struktur innowacyjnych innego typu: Ukraina i doświadczenia światowe”).

6. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji:

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie:

nowe wyzwania w dobie niepewności geopolitycznej, 23-24 września 2021, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego).

• Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Kół Naukowych Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Biznesu Międzynarodowego, 23-25 listopada 2018, Wiśniowa, Polska (opiekun naukowy, reprezentant Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych).

• IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: konkurencyjność, rozwój, stabilność, 21-22 września 2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego).

• Studencka Sesja Referatowa w ramach konferencji Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: konkurencyjność, rozwój, stabilność, 21-22 września 2018,

(18)

18 Kraków, Polska (współorganizator sesji, recenzent studenckich referatów naukowych pod kątem publikacji, członek zespołu konkursowego).

• Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 9-11 grudnia 2016, Myślenice, Polska (opiekun naukowy, reprezentant Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, prowadzący warsztat „Wspieranie procesów decyzyjnych Młodych Ludzi u progu kariery zawodowej”).

• III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – Konferencja poświęcona pamięci prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego, 23 września 2016, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego, recenzent zgłoszonych publikacji, redaktor pokonferencyjnych numerów czasopisma Studia i materiały Miscellanea Oeconomicae, 19 (1) oraz 20(3), współautor słowa wprowadzającego:

Gawlik, R., & Ulbrych, M. (2015). Editorial: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 19(1), s. 7-8.

Odrobina, A., & Gawlik, R. (2016). Editorial: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - tom II. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 20(3), s. 5-6.

• Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 20-22 listopada 2015, Międzybrodzie Żywieckie, Polska (opiekun naukowy, reprezentant Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, prowadzący warsztat „Geopolityczne uwarunkowania procesów decyzyjnych”).

• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania, 26 września 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego).

• I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z cyklu Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – Konferencja Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Irenie Pietrzyk, 28 września 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego).

• Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 25-27 listopada 2011, Wiśniowa, Polska (opiekun naukowy, reprezentant Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, prowadzący warsztat „Work-Life Balance w praktyce decyzyjnej Młodych Europejczyków”).

(19)

19 Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych:

• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego: Zarządzanie międzynarodowe w kontekście zmian geopolitycznych w Europie i na świecie – część II Europa, Ameryka, Azja, 5-6 grudnia 2005, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego.

• I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego: Zarządzanie międzynarodowe w kontekście zmian geopolitycznych w Europie i na świecie, 11-12 października 2004, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, Polska (członek Komitetu Organizacyjnego).

7. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów.

Projekty zrealizowane po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych:

Grant Narodowego Centrum Nauki:

• Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego do oceny istotności materialnych i niematerialnych wyznaczników jakości życia młodych Europejczyków, 2014-2017, Narodowe Centrum Nauki, umowa nr: UMO- 2013/11/D/HS4/04070 (kierownik projektu badawczego, główny wykonawca);

Granty na Badania Młodych Naukowców:

• Incorporating Qualitative Indicators of Well-being into Quantitative Economic Research, 2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr: 094/WE- KMSG/03/2014/M/4290 (kierownik projektu badawczego, główny wykonawca);

• Materialne i niematerialne wyznaczniki jakości życia Europejskich Młodych, 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr: 154/WE-KMSG/02- 2013/M/3154 (kierownik projektu badawczego, główny wykonawca);

• Optimization of Scholarships Distribution in Universities from Developing Countries - Application of the Model, 2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr: 121/KMSG/2/2012/MN/104 (kierownik projektu badawczego, główny wykonawca);

Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

• Integracja gospodarcza w wymiarze regionalnym - uwarunkowania i perspektywy, 2019, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Karoliny Klechy-Tylec, prof. UEK), nr umowy:

062/WE-KMSG/01/2019/S/9062 (wykonawca);

(20)

20

• Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: konkurencyjność, rozwój, stabilność, 2018, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof.

UEK), nr umowy: 031/WE-KMSG/01/2018/S/8031 (wykonawca);

• Globalne, regionalne i rynkowe uwarunkowania zachowań podmiotów gospodarki światowej: konkurencyjność a współpraca, reformy a stabilność, 2017, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof. UEK), nr umowy: 063/WE- KMSG/01/2017/S/7063 (wykonawca);

• Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej - trendy i perspektywy, 2016, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof. UEK), nr umowy:

062/WE-KMSG/02/2016/S/6062 (wykonawca);

• Nowe trendy - zjawiska i interakcje w integracji europejskiej i światowej: integracja, instytucje, innowacje, 2015, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof. UEK), nr umowy: 059/WE-KMSG/01/2015/S/5059 (wykonawca);

• Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej: rozwój, handel, integracja, 2014, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof.

UEK), nr umowy: 052/WE-KMSG/02/2014/S/4248 (wykonawca);

• Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, 2013, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof. UEK), nr umowy:

028/WEKMSG/2013/S/3028 (wykonawca);

• Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, 2012, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof. UEK), nr umowy: 40/KMSG/1/2012/S/040 (wykonawca);

• Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, 2011, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem dr hab. Edwarda Molendowskiego, prof. UEK), nr umowy:

138/KMSG/1/2011/S/617 (wykonawca);

(21)

21 Projekty zrealizowane przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych:

Grant Narodowego Centrum Nauki:

• Badanie współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju korporacji międzynarodowych, 2009-2010, Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy promotorski, umowa nr: N115 049337 (kierownik projektu badawczego, główny wykonawca);

Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

• Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, 2010, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego), nr umowy:

72/KMSG/3/2010/S/570 (wykonawca);

• Globalne wyzwania wobec Europy: Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja, 2009, Badania Statutowe Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK (pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Miklaszewskiego), nr umowy: 51/MSG/1/2009/S/515 (wykonawca);

Badania Statutowe Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

• Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno - gospodarczej - etap I, 2007, Badania Statutowe Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK (pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Teczke), nr umowy: 29/KZM/1/2007/S/390 (wykonawca);

• Problemy zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej - Etap III, 2006, Badania Statutowe Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK (pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Teczke), nr umowy: 12/KZM/1/2006/S/287 (wykonawca);

• Problemy zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej - Etap II, 2005, Badania Statutowe Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK (pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Teczke), nr umowy: 29/KZM/1/2005/S/221 (wykonawca);

• Problemy zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej - Etap I, 2004, Badania Statutowe Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK (pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Teczke), nr umowy: 28/KZM/1/2004/S/138 (wykonawca).

8. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach:

• International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (2017-obecnie, członek zwyczajny);

(22)

22

• South Africa’s National Research Foundation (2016-obecnie, External Examiners Board Member);

• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (2015-obecnie, członek zwyczajny);

• Global Business and Technology Association (2006-2014, członek zwyczajny).

9. Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru.

• 3-letnia nominacja na stanowisko Extraordinary Associate Professor w North- West University Business School, Potchefstroom, Republika Południowej Afryki, 1.03.2021-29.02.2024;

• 3-miesięczny staż naukowo-badawczy w North-West University, Potchefstroom/Vaal/Mafikeng/Mmabatho, Republika Południowej Afryki, 1.06.2020-31.08.2020 (online);

• 1-tygodniowy staż naukowo-badawczy w Universitetet i Agder, Kristiansand, Grimstad, Norwegia, 10.04.2016-17.04.2016;

• 3-tygodniowy staż naukowo-badawczy w North-West University Business School, Potchefstroom/Vaal/Mafikeng/Mmabatho, Republika Południowej Afryki, 30.04.2015-23.05.2015;

• 2-tygodniowy staż naukowo-badawczy w Московский государственный университет экономики, статистики и информатики4, Moskwa, Rosja, 16.03.2015-31.03.2015;

• 3-tygodniowy staż naukowo-badawczy w Grand Valley State University, Grand Rapids, MI, USA, 28.03.2011-14.04.2011;

• 3-dniowa kwerenda materiałów naukowych w École de Management de Normandie, Caen, Francja, 12.09.2012-14.09.2012.

10. Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism wraz z informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewodniczącego rady naukowej, itp.).

• Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER) – ISSN: 2353-883X, eISSN: 2353-8821, czasopismo indeksowane w Web of Science Core Collection- ESCI, Scopus, Scimago Journal Ranking, Clarivate Anatylics, Publons, EconLit, DOAJ, Sherpa Romeo, ProQuest, EBSCO, Cabell's International, ERIH Plus, NSD Nordi Nordic List, Julkaisufoorumi, EconPapers-RePEc, BazEkon, BazHum, Google Scholar, ResearchGate, UNESCO ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources, WorldCat, CEEOL, ECONIS, ECONBIZ, ZDB, EZB, WZB, OAJI, PBN, CeON, ARIANTA, Crossref (dawna tzw. Lista B, 12 pkt., obecnie 100

4 Moskiewski Państwowy Uniwersytet Ekonomii, Statystyki i Informatyki; obecnie Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny im. G.W. Plechanowa)

(23)

23 pkt., członek Komitetu Redakcyjnego – Member of the Editorial Board, od 2018 do 2021 r. w randze Senior Editor, 2013-2021);

• Eastern European Journal of Regional Studies (EEJRS) – ISSN: 1857-436X, eISSN: 2537-6179, czasopismo indeksowane w UNESCO ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources, MIRABEL, DOAJ, CEEOL, ICI World of Journals, OAJI, RePEc, CiteFactor, Crossref (członek Międzynarodowej Rady Naukowej – Member of the International Scientific Committee, 2019-obecnie).

11. Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych, w szczególności publikowanych w czasopismach międzynarodowych.

Recenzowanie prac naukowych i dorobku badawczego:

• North-West University (Republika Południowej Afryki), recenzja rozprawy doktorskiej, 2021, Opeyemi Aromolaran, M.A., promotor: Prof. David Daw Olebogeng, zagraniczny recenzent zewnętrzny (External Reviewer);

• North-West University (Republika Południowej Afryki), recenzja rozprawy doktorskiej, 2021, Olebogeng Ambrocius Baikgaki, M.A., promotor: Prof. David Daw Olebogeng, zagraniczny recenzent zewnętrzny (External Reviewer);

• North-West University (Republika Południowej Afryki), recenzja rozprawy doktorskiej, 2020, Alistair Gaopaleloe Mokoena, M.A., promotor: Johannes Jürgens Prinsloo, Ph.D. zagraniczny recenzent zewnętrzny (External Reviewer);

• University of Johannesburg (Republika Południowej Afryki), recenzja rozprawy doktorskiej, 2020, Vincent Cho Penn, M.A., promotor: Peta Thomas, Ph.D., ko- promotor: Geoff Goldman, zagraniczny recenzent zewnętrzny (External Reviewer);

• Narodowa Agencja Badawcza Republiki Południowej Afryki (South Africa’s National Research Foundation), recenzja całościowego dorobku naukowo- dydaktycznego kandydata do tytułu profesora (Full Professor), 2018, Jan Meyer, Ph.D., zagraniczny recenzent zewnętrzny (External Reviewer);

• Narodowa Agencja Badawcza Republiki Południowej Afryki (South Africa’s National Research Foundation), recenzja całościowego dorobku naukowo- dydaktycznego kandydata do tytułu profesora (Full Professor), 2018, Johannes Jürgens Prinsloo, Ph.D., zagraniczny recenzent zewnętrzny (External Reviewer);

• North-West University (Republika Południowej Afryki), recenzja rozprawy doktorskiej, 2017, Benedict Belobo Ateba, M.A., promotor: Johannes Jürgens Prinsloo, Ph.D. zagraniczny recenzent zewnętrzny (External Reviewer);

• Narodowa Agencja Badawcza Republiki Południowej Afryki (South Africa’s National Research Foundation), recenzja całościowego dorobku naukowo- dydaktycznego kandydata do tytułu profesora (Full Professor), 2014, Theunis Gert Pelser, Ph.D. (External Reviewer);

Figure

Updating...

References

Related subjects :