• Nie Znaleziono Wyników

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.zdm.lca.pl%20(bip)/

Legnica: Utrzymanie parkingów - strefa płatnego parkowania Numer ogłoszenia: 325236 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Mickiewicza 2, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel.

076 8523471, faks 076 8523478.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.lca.pl (BIP) I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie parkingów - strefa płatnego parkowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, obsługa i bieŜące utrzymanie płatnych niestrzeŜonych miejsc parkingowych zawartych w Strefie Płatnego Parkowania wyznaczonej w m. Legnicy w części wyznaczonej załączoną mapą (zwanej dalej SPP) z wyposaŜeniem jej w elektroniczne urządzenia rejestrujące około 20 parkomatów pozwalające na pobór opłat w sposób zgodny z uchwałą Rady Miejskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.71.24.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

(2)

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,- zł (słownie dziesięćt tysięcy złotych). Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu, płatne przelewem no rachunek bankowy: BZ WBK S.A. Legnica 3910 9020 6600 00000 5420 05412 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 1)gwarancjach ubezpieczeniowych, 2) gwarancjach bankowych, 3)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.

2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz. 1158 - ze zmianami) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert : 1)wniesienie wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto Zamawiającego

najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty, 2)kserokopię przelewu naleŜy dołączyć do składanej oferty.

3) oryginały dokumentów wniesienia wadium w innej formie niŜ w pieniądzu naleŜy złoŜyć u Zamawiającego przed otwarciem ofert w dziale księgowości - pokój 32

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2, Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i

doświadczenia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał naleŜycie dwie usługi, polegające na zorganizowaniu i obsługiwaniu płatnych niestrzeŜonych parkingów dla pojazdów samochodowych przez okres ciągły, trwający co najmniej 24 miesiące o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niŜ 500 i liczbie parkomatów nie mniejszej niŜ 30 szt.

Ocena warunku wg załącznika 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi poprawność, rzetelność i terminowość usług , Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

(3)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaŜe, Ŝe : - Posiada lub ma dostęp do następujących jednostek sprzętowych: - parkomaty - minimum 17 szt w tym 2 szt parkomatów z funkcją terminala informacyjnego, - zestaw komputerowy - 2 szt, - aparat cyfrowy -5 szt, - liczarka do bilonu, - 5 przenośnych ręcznych terminali do wystawiania zawiadomień wyposaŜonych w drukarkę + 1 stacja dokująca. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/

nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaŜe, Ŝe : a) ma do dyspozycji co najmniej 7 osób przewidzianych do realizacji zamówienia , w tym co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia, posiadającą doświadczenie w prowadzeniu obsługi płatnych niestrzeŜonych parkingów dla pojazdów samochodowych na stanowisku kierownika min. 18 miesięcy. Ocena warunku wg załącznika 4 i formuły spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia oraz przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz przedłoŜy informację z banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 200 000,00 zł Ocena spełnienia w/w warunku wg: a) oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. c) informacji z banku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

(4)

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

(5)

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

(6)

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE Zamawiający przewiduje miedzy innymi następujące moŜliwości dokonania zmian w umowie I. Zmiana wartości zamówienia: 1. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót ujętych w przedmiocie zamówienia - załącznik nr 9 2. w przypadku braku środków finansowych, zwiększenie lub

(7)

zmniejszenie ilości usług, 3. likwidacja lub rozwiązanie firmy, 4. wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 tydzień. II. Zmiana zakresu robót: 1. wykonanie dodatkowych robót nie ujętych przedmiocie zamówienia, 2. ograniczenie zakresu robót wynikająca z braku środków finansowych. III. Inne:

1. likwidacja lub rozwiązanie firmy, 2. wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 tydzień, 3. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych, 4. zmiana pracowników ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, uprawnionych do wykonywania usług, Warunkiem zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyraŜona na piśmie pod rygorem niewaŜności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.lca.pl (BIP)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich 59-220 Legnica , ul. Mickiewicza 2, pokój 24 lub 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich 59-220 Legnica , ul. Mickiewicza 2, pokój 21

SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Cytaty

Powiązane dokumenty

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.. o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie

o Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed.. upływem terminu składania ofert,

polegających na wykonaniu robót polegających na wymianie rur sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)