• Nie Znaleziono Wyników

1.500,- zł . Wysokość minimalnej składko rocznej ustala się na 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1.500,- zł . Wysokość minimalnej składko rocznej ustala się na 1."

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

U C H W A Ł A

Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 5 października 1991 r.

w sprawie wysokości składek członkowskich (jednolity tekst wg stanu na dzień 27.11.2021 r.)

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 22 statutu PZM Zarząd Główny uchwala, co następuje: :

§ 1

1. Członkowie rzeczywiści Związku zobowiązani są do płacenia składek na rzecz Polskiego Związku Motorowego w wysokości 10,00 zł rocznie od każdej osoby zrzeszonej przez członka rzeczywistego.

W przypadku spółek z o.o. oraz S.A ustala się stałą opłatę w wysokości 2.500 zł rocznie.

2. Sekcje działające w środowisku szkolnym i osób niepełnosprawnych wpłacają składki na rzecz Polskiego Związku Motorowego w wysokości 25 % skład ki określonej w ust. 1.

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Główny ma prawo ustalić składki od członka rzeczywistego w wysokości odmiennej od określonej w ust. l i 2.

4. Nowo przyjęty członek rzeczywisty dokonuje pierwszej wpłaty po trzech miesiącach następujących po miesiącu, w którym decyzją władz Polskiego Związku Motorowego został przyjęty na członka.

5. Wpłaty składek, o których mowa w ust. l i 2 członek rzeczywisty obowiązany jest dokonywać na konto Zarządu Okręgowego PZM.

Członkowie rzeczywiści stowarzyszenia o ogólnopolskim zasięgu działania wpłacają składki na konto Zarządu Głównego w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dopuszcza się możliwość dokonywania wpłat składek w okresach kwartalnych po uzgodnieniu terminów płatności z Zarządem Głównym i Zarządem Okręgowym PZM.

6. Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego, który zalega bez usprawiedliwienia z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy od ostatniej wpłaty może zostać skreślony z listy członków PZM.

§ 2

(2)

3. Członek wspierający Polskiego Związku Motorowego, który zalega bez usprawiedliwienia z opłatą składek określonych w ust . 2 oraz realizacją zadeklarowanych świadczeń przez okres 12 miesięcy może zostać skreślony z listy członków Polskiego Związku Motorowego.

§ 3

Składki, o których mowa w § l ust. l i 2 oraz § 2 ust. 2 obowiązują w 2022 r. i decyzją Zarządu Głównego podlegają aktualizacji. Ich wysokość określana jest na rok następny w terminie do 30 listopada każdego roku i podana w ciągu 20 dni do wiadomości wszystkich członków.

§ 4

Zaleca się, by członkowie rzeczywiści Polskiego Związku Motorowego wprowa dzili podobną do zawartej w § l ust. 6, § 2 ust. 4 i § 3 zasadę w stosunku do własnych członków.

§ 5 1. Uchwała obowiązuje od l stycznia 1992 r.

2. Traci moc uchwała Zarządu Głównego z dnia 7 listopada 1970 r. w sprawie wysokości opłat członkowskich automobilklubów, klubów i sekcji motorowych członków PZM.

Za zgodność:

P r e z e s Michał Sikora

Otrzymują:

- Zarządy okręgowe PZM

- Członkowie rzeczywiści PZM - za pośrednictwem ZO PZM - Biura ZG PZM

(3)

wzór

... dnia ... …………..

Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w ...

D E K L A R A C J A na członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

1. Pełna nazwa składającego deklarację /wg zgłoszenia w rejestrze stowarzyszeń/

2./ Dokładny adres, nr konta bankowego, nr telefonów/

3. Wpisany do rejestru /stowarzyszeń/

pod póz. Nr ... na mocy w ... z dnia . . Działalność prowadzona przez klub :

a/ sportowa /rodzaj : samochody, karting, motocykle, żużel/

b/ turystyka motorowa /rodzaj/ ...

c/ bezpieczeństwo ruchu drogowego , ochrona środowiska

d/ inne dziedziny sportu poza wymienionymi w pkt. a,b i c /wymienić jakie/

5. Działalność prowadzona poza sportową ... , 6. Dotyczy tylko zgłoszonej sekcji działającej w ramach klubów o osobowości

prawnej :

a/ pełna nazwa zgłoszonej na członka sekcji ...

b/ siedziba sekcji /dokładny adres/

c/ sekcja działa przy zakładzie pracy, szkole, uczelni /nazwa/

d/ działalność sekcji

(4)

8. Liczba zawodników posiadających licencje sportowe poszczególnych dyscyplin sportowych motorowych ...

9. Liczba członków posiadających licencje sędziowskie /dot. sportu motorowego/

Na mocy uchwały Zarządu /Walnego Zgromadzenia członków/ z dn ia ...

... zgłaszamy chęć przystąpienia do Polskiego Związku Motorowego.

Zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień Statutu PZM, wszelkich

regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Związku oraz do wykonania zobowiązań, wynikających z tych przepisów.

Potwierdzamy również niniejszym znajomość Statutu PZM i przyjmujemy na siebie obowiązek rozwijania działalności kwalifikującej klub/sekcję na członka rzeczywistego Związku.

Zał. 1. Skład Zarządu klubu/sekcji.

2. Uchwała Zarządu /Walnego Zgromadzenia Członków/.

3. Statut.

Pieczęć klubu

(5)

- 8 -

Przyjęcie na członka rzeczywistego PZM, skreślenie z listy członków

x/

rzeczywistych PZM /pismo z dnia ... / z dniem ... "Uchwała ZO PZM z dnia

Uwagi dot. członkowstwa

Deklarację wypełnia się w dwu egz. po jednym dla ZO PZM i klubu.

x/ niepotrzebne skreślić

(6)

- 9 -

...

dnia ... i99....r.

Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 1. Pełna nazwa ...

. Adres: ... ,

/dokładny adres, nr tel., nr konta bankowego, fax/

3. Rodzaj prowadzonej działalności:

4. Formy proponowanej współpracy z Polskim Związkiem Motorowym:

5. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Polskim Związkiem Motorowym:

Zgodnie z obowiązującym w naszej Organizacji trybem podejmowania decyzji, zgłaszamy chęć przystąpienia do Polskiego Związku Motorowego jako Członek Wspierający.

Potwierdzamy znajomość Statutu Polskiego Związku Motorowego i zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień Władz Związku oraz regulaminów i uchwał.

Deklarujemy wykonywanie zobowiązań wynikających z tych przepisów oraz

świadczenie: /

- składki rocznej w wysokości ... zł. ' / - realizowanie innych świadczeń o wartości ... zł.

Pieczęć Podpisy

x/ niepotrzebne skreślić

(7)

- 10 -

Przyjęcie na członka wspierającego PZM /skreślenie z listy członków

wspierających PZM/X' /pismo z dnia ... / z dniem ...

Uchwała ZO PZM z dnia ., Uwagi dot. członkostwa

Deklarację wypełnia się w dwu egz. po jednym dla ZO PZM i członka wspierającego.

x/ niepotrzebne skreślić

Cytaty

Powiązane dokumenty

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 8

odbyło się spotkanie Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki (PIGE), którego tematem były nowe regulacje prawne w Polsce i w Europie dotyczące produkcji bezpiecznych kabli

Prawo bankowe (Dz. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 4

Planowane nakłady dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku szkoły podstawowej w Duchnicach oraz

Z  projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie interne- towej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu miejskiego

i decyzji ZO PZM, podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół, z przebiegu głosowania, b)

KOLOR CZERWONY- GRÓB ZALEGA Z OPŁATĄ LUB KOŃCZY SIĘ TERMIN WAŻNOŚCI