SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej treści SWZ)

65  Download (0)

Full text

(1)

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00 NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4

https://szpital.radom.pl/zamowienie/; zampubl@rszs.regiony.pl tel.: (048) 361-52-83, 361-52-84

Znak sprawy: RSS/SZP/P-02/2021 Radom, dnia 26.03.2021r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana w dalszej treści SWZ)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem”.

Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 214 000 euro

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 Wzór umowy dostawy

Załącznik nr 6 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna

Sporządziła: Anita Piechota

(2)

KARTA UZGODNIEŃ

do postępowania nr RSS/SZP/P-02/2021

Zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem”.

________________________________________________________________________

Sporządzający SWZ:

Anita Piechota (podpis) Uzgadniam pod względem wymaganego

zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Andrzej Gajda (Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie Środków finansowych

Dorota Ciekała (Główny Księgowy) Potwierdzam, że treść swz jest zgodna

pod względem formalnoprawnym

Joanna Jurmanowicz Walczak (Radca Prawny) Potwierdzam, że warunki postępowania zostały

uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Anna Skwarczyńska (Przewodniczący Komisji Przetargowej)

Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania

Andrzej Cieślik Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

(3)

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego Adres: ul. Lekarska 4, 26-610 Radom

Tel: + 48 48 361-52-83, 361-52-84 E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

Adres strony internetowej: https://szpital.radom.pl/zamowienie/

NIP: 796-00-12-187

Nazwa banku i nr konta, na które Wykonawcy mogą wpłacać wadium: PEKAO SA I/O Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI.

2.1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214.000 euro.

2.1.2. Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm./.

2.1.3. Ilekroć w niniejszej SWZ użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.2.

2.2. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI

2.2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej email: zampubl@rszs.regiony.pl.

2.2.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

2.2.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

2.2.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”

wynosi 150 MB.

2.2.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem”.

3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

3.3. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SWZ „przedmiotem zamówienia”.

(4)

3.4. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

33111000-1 aparatura rentgenowska

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 33100000-1 – urządzenia medyczne

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.

214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

3.8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3.9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy 5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1. nie podlegają wykluczeniu w odniesieniu do podstaw wykluczenia wykonawcy określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a. Doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał 1 dostawę aparatu RTG o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.

W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (do celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

5.3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających

(5)

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.8. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.9. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

5.10. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

6.1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

6.1.1. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć wypełnioną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

6.1.2. pełnomocnictwo w formie określonej w pkt. 10.12-10.15 SWZ

6.1.3. dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 8.3.2 – 8.3.4).

6.1.4. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć dla produktów, które mają być dostarczone po zawarciu umowy, katalogi potwierdzające posiadanie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych (nie dotyczy parametrów określonych przez Zamawiającego jako „inne”).

W przypadku braku zamieszczenia w dostarczonym przez wykonawcę katalogu, informacji potwierdzających spełnienie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiającego w/w parametrów wymaganych, wprowadza się wymóg dostarczenia oświadczenia producenta, w którym producent potwierdzi posiadanie przez w/w produkt cech pożądanych przez Zamawiającego w w/w zakresie.

6.1.5. w celu potwierdzenia, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi, do oferty należy dołączyć:

a) Aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

(6)

Produktów Biobójczych, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm./

6.1.6. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt. 6.1.1., 6.1.4., 6.1.5. na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania , zgodnie z art. 107 ust.3 ustawy Pzp.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Podwykonawcy

6.3.1. Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są już znani (należy wskazać w jednolitym europejskim dokumencie zamówieniu stanowiącym załącznik nr 3 do swz).

6.4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.4.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) aktualne na dzień złożenia oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. /Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16/,/załącznik nr 3 do SWZ/

UWAGA: W części Część IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji wykonawcy wypełniają tylko część α.

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4) ustawy Pzp;

(7)

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) lit b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

d) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców, dokumenty z pkt. a), b) składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

e) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 6.4.1.a) niniejszej SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

f) Do podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia lit. c stosuje się odpowiednio.

6.4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

6.5. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

(8)

6.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

6.5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę określającą wzajemne ich relacje.

6.5.4. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

6.6. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy /Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 /

6.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm./. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

6.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.4.1.

niniejszej SWZ, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie czy poprawienie albo zajdą przesłanki unieważnienie postępowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert)

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia:

2021/S 063-159239

7.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zampubl@rszs.regiony.pl.

7.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 7.2. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

(9)

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

7.4. Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt. 6.4. SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - pkt. 5.6. SWZ, przedmiotowe środki dowodowe określonych w pkt. 6.1.1., 6.1.4., 6.1.5, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt. 6.4. SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - pkt. 5.6. SWZ, przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 6.1.1., 6.1.4., 6.1.5, formularz cenowy, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

7.6. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 7.5, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

7.7. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami jest: p. Anna Skwarczyńska, tel. 48 361 5283

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 18 000,00 zł.

8.2. Wadium musi być wniesione do dnia 05.05.2021 r. do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

8.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r.

poz. 310 ze zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S. A. I o/Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652: z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy: RSS/SZP/P-02/2021”.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 8.2. SWZ.

8.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.

8.3 pkt. 2–4 SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

8.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

8.7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

8.8. Zamawiający zwróci wadium na podstawie zasad określonych w art. 98 ustawy Pzp.

(10)

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 30.07.2021 r.

9.2. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 9.2., następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferta.

9.4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

9.5. W przypadku braku zgody o której mowa w pkt. 9.4, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłani do unieważnienia postępowania.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

10.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

10.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

10.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2020 r. poz. 1913/, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

10.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych: .pdf, doc, docx, .rtf, .xps, .odt.

10.8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

10.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu

10.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

(11)

10.11. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

10.12. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

10.13. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.14. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

10.15. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 10.14, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

10.16. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie zasad określonych w pkt. 10.13 i 10.14 SWZ.

10.17. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 2021/S 063-159239 Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, email:

zampubl@rszs.regiony.pl.

11.2. Zamawiający odpowie zidentyfikowanym Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (https://szpital.radom.pl/zamowienie/), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.04.2021 r.

11.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

11.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający przesyła zidentyfikowanym Wykonawcom w sposób określony w pkt. 7.1 i 7.2.

SWZ oraz w/w zmianę zamieszcza na własnej stronie internetowej (https://szpital.radom.pl/zamowienie/).

11.6. Jeżeli zmiana SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

11.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze

(12)

zmianą SWZ i przygotowanie ofert, oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej: (https://szpital.radom.pl/zamowienie/).

11.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem o którym mowa w pkt. 11.1.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

12.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt.

12.6 SWZ.

12.3. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

12.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

12.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm/.

12.6. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie (należy wskazać w formularzu oferty w pkt.

10).

12.7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1. Oferty winny być przesłane do Zamawiającego na zasadach określonych w pkt. 10.2.

SWZ w terminie do 05.05.2021 r. godz. 10:00.

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.05.2021 r. o godz. 10:30.

14.2. Otwarcie ofert nie jest publiczne, Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

14.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

14.4. Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed terminem otwarciem ofert.

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie https://szpital.radom.pl/zamowienie/ informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

(13)

15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

15.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

L.p. Kryterium Waga kryterium

1. Cena 60%

2. Parametry techniczne 40%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

15.2.1. OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:

Wartość punktowa= C min/ C of x W x 100

C min - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie C of - cena brutto oferty badanej

W - Ranga ocenianego kryterium

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) podana w pkt. 1 formularza oferty.

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 60 punktów.

15.2.2. OCENA OFERT W KRYTERIUM „Parametry techniczne”:

Wartość punktowa = PTz / PTmax x W x 100 PTz- liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną PTmax- najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

W- Waga ocenianego kryterium

W zakresie kryterium „Parametry techniczne” oferta może uzyskać max 40 punktów.

Szczegółowy opis parametrów ocenianych znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Ocena w kryterium „Parametry techniczne” zostanie dokonana w formie pisemnej przez członków komisji przetargowej.

Podstawą sporządzonej oceny będzie treść wypełnionej specyfikacji technicznej wskazująca jednoznacznie parametry oceniane oferowanego towaru, które muszą zostać jednoznacznie potwierdzone dokumentami oferowanego towaru załączonymi do oferty.

1) Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt. 6.1.4. SWZ, potwierdzający parametry, za które zostaną przyznane punkty określone w powyższym kryterium, podlega przepisom art. 107 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

2) Sposób przyznania punktów za parametry oceniane:

a) Zamawiający wymaga na potwierdzenie parametrów ocenianych, załączenia do oferty katalogów oferowanego towaru potwierdzających posiadanie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiającego parametrów ocenianych,

(14)

b) W przypadku braku zamieszczenia w dostarczonym przez wykonawcę katalogu, informacji potwierdzających spełnienie przez oferowany produkt, wskazanych przez Zamawiającego w/w parametrów ocenianych, wprowadza się wymóg dostarczenia oświadczenia producenta, w którym producent potwierdzi posiadanie przez w/w produkt cech określonych przez Zamawiającego w w/w zakresie.

3) Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt. w przypadku gdy:

a) wykonawca w specyfikacji technicznej nie poda, bądź nie określi precyzyjnie parametru oferowanego podlegającego ocenie (ocenianego) przez Zamawiającego w ramach kryterium oceny oferty „Parametry techniczne” oraz nie zostanie on potwierdzony w dokumentach oferowanego towaru załączonych do oferty,

b) wykonawca w specyfikacji technicznej opisze parametry oceniane, ale nie zostaną one potwierdzone w załączonych dokumentach oferowanego towaru,

c) parametry oferowane podlegające ocenie (oceniane) opisane w specyfikacji technicznej będą rozbieżne z parametrami określonymi w dokumentach oferowanego towaru załączonymi do oferty,

d) wykonawca w specyfikacji technicznej nie poda, bądź nie określi precyzyjnie parametru ocenianego, a z załączonych do oferty dokumentów oferowanego towaru będzie wynikało potwierdzenie parametrów ocenianych.

e) Wykonawca nie załączy do oferty dokumentów oferowanego towaru, które potwierdzałyby parametry oferowane podlegające ocenie (oceniane).

15.3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli mimo to nie można dokonać wyboru oferty zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

15.6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub oferta z najniższą ceną.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty).

16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY

(15)

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.2. Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Odwołanie

18.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX tej ustawy.

18.2. Zgodnie z art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje na:

18.2.1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

18.2.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

18.3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

18.3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

18.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

18.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 18.4 i 18.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

19.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

19.3. Zasada jawności, o której mowa w ust. 19.2.:

19.3.1. ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

(16)

19.3.2. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy Pzp i art. 18 ust. 3-6 ustawy Pzp., stosuje się odpowiednio

19.4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679”.

19.5. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.6. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

19.7. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.

19.8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

(17)

Załącznik nr 1 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem”.

Lp. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH Wymogi

graniczne/

Sposób oceny

1 2 3

A. WARUNKI PODSTAWOWE

1. Aparat wyprodukowany w 2021 roku, fabrycznie nowy, nieużywany,

nierekondycjonowany, niepowystawowy Tak

2. Producent, nazwa aparatu Podać

3. Podstawowe elementy urządzania jak: stół, zawieszenie, statyw płucny,

generator jednego producenta Tak, opisać

4. Detektory tego samego producenta co aparat RTG Tak

5. Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i stojakiem z

możliwością autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania Tak 6. Autopozycjonowanie lampy w pomieszczeniu min. 10 pozycji

B. GENERATOR

1. Generator typu HF Tak

2. Moc generatora ≥ 65 kW Tak, podać

3. Zakres napięć ≥ 40 – 150 kV Tak, podać

4.

Zakres mAs:

- min. ≤ 0,5 mAs;

- max. ≥ 800 mAs

Tak, podać

5.

Zakres prądów - min. ≤ 20 mA

- max. ≥ 800 mA Tak, podać

6. Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms TAK, podać

7. Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym

doborem parametrów ekspozycji Tak

8. Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC ≥ 750 programów

Tak, Podać 9. Zasilanie 3x400V / 50 Hz

Tak, podać C. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG

1. Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi poziomej

≥ +/- 125° Tak, podać

(18)

2. Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej

Od -150° do +150° TAK, podać

3. Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny lampy ≥ 160 cm Tak, podać 4.

Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego lampy

≥ 300 cm

≥ 300 cm ≤ 450 cm – 0 pkt.

> 450 cm – 5 pkt

5.

Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego lampy ≥ 260 cm ≥ 260 cm ≤ 270 cm – 0 pkt.

>270 cm – 5 pkt

6.

Cyfrowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku z informacją

o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, filtr; wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki;

Tak

7. Dotykowy panel LCD przy lampie pozwalający na wyświetlanie danych

pacjenta: min. imię , nazwisko Tak

8. Dotykowy panel LCD przy lampie pozwalający na wyświetlanie obrazu

badania po ekspozycji z możliwością akceptacji/odrzucenia badania Tak D. DETEKTOR CYFROWY W STOLE – ZAMONTOWANY NA STAŁE

1. Detektor typu CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta

z użyciem Bucky Tak

2. Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 x 42 cm Tak, podać 3.

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) ≥ 8 Mp 8-9 Mp – 0 pkt.

powyżej 9 MP – 10 pkt.

4. Rozmiar piksela ≤ 150 µm Tak, podać

5. Głębokość akwizycji ≥ 16 bit Tak, podać

6. DQE dla 1,0 Lp/mm Tak, podać

7. Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp./mm Tak, podać

8. Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s Tak

F DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE – ZAMONTOWANY NA STAŁE

1. Detektor typu CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta Tak 2. Minimalny rozmiar aktywny detektora 42 x 42 cm Tak, podać 3.

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) ≥ 8 Mp 8-9 Mp – 0 pkt.

powyżej 9 MP – 10 pkt.

4. Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym ≤ 150 µm Tak, podać

5. Głębokość akwizycji ≥ 16 bit Tak, podać

6. DQE dla 1,0 Lp/mm Tak, podać

7. Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp./mm Tak, podać

(19)

8. Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s Tak G. STÓŁ PACJENTA

1. Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej przesuwie w osi

długiej stołu w zakresie min 45 cm. Tak, podać

2. Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej kątowaniu wzdłuż

osi długiej stołu (zdjęcia skośne). Tak

3. Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania

ekspozycji ≥260 kg Tak, podać

4. Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 33 cm Tak, podać

5. Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 55 cm Tak, podać

6. Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 85 cm Tak, podać

7. Ekwiwalent Al blatu pacjenta ≤ 0,8 mm Al Tak,

podać

8. Długość blatu stołu ≥ 230 cm Tak, podać

9. Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm Tak, podać

10. Pływający blat stołu Tak

11.

Przesuw wzdłużny blatu ≥ 95 cm 95 cm – 110 cm

– 0 pkt.

> 110 cm – 5 pkt

12. Przesuw poprzeczny blatu ≥ 26 cm Tak, podać

13. Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa Tak

14. Automatyka AEC 3 –komorowa Tak

15. Nadążanie lampy za zmianą wysokości detektora w stole Tak

16. Obrazowanie kości długich na leżąco Tak

17. Mocowany do stołu uchwyt na detektor Tak, podać

H. STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

1. Ruch detektora w pionie zmotoryzowany Tak

2.

Ruch statywu z detektorem w poziomie zmotoryzowany Tak

3.

Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości

Tak

4.

Pochylenie detektora do pozycji poziomej, zmotoryzowane, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90º.

Tak, podać

5. Możliwość wykonywania zdjęć wiązką - promieniem skośnym Tak

(20)

6. Automatyczne podążanie detektora za ruchem lampy góra – dół Tak 7. Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu Tak 8. Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa Tak 9. Kieszeń lub uchwyt do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w

momencie gdy nie są używane do ekspozycji Tak

10.

Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora ≤35 cm

≤ 35 cm ≥30 cm – 0 pkt

<30 cm – 5 pkt 11. Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka

detektora ≥170 cm Podać

12. Automatyka AEC z możliwością wyboru min. 3 komór aktywnych lub automatyka AEC trójkomorowa z możliwością obrotu szuflady Bucky

Tak, podać rozwiązanie 13. Uchwyt boczy i górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych Tak 14. Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane

przesuwanie wzdłuż długiej osi stołu ≥ 300 cm Tak

15. Współczynnik pochłaniania blatu stojaka ≤0,7 mm Al.

Tak, podać 16. Obrazowanie długich kości na stojąco wraz z dedykowanym stojakiem Tak 17.

Możliwość zaznaczenia punktu początkowego i końcowego w obrazowaniu kości długich i możliwość wykonania zdjęcia o zadanej w ten sposób długości, aby nie naświetlać pacjenta niepotrzebnie

Tak, opisać

18. Maksymalna długość obrazowania min. 150 cm Tak

19. Automatyczne wyrównanie detektora z lampą RTG, zmotoryzowane przesuwanie statywu wzdłuż długiej osi stołu ≥ 300 cm

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

I. BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY

1.

Detektor przenośny bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG

z kratką przeciwrozproszeniową oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi.

Tak

2.

Posiadane detektory Carestream DRX kompatybilne z oferowanym aparatem rtg. Potwierdzone oświadczeniem producenta.

Posiadane detektory firmy CARESTREAM:

1. Detektor DRX FAKTOR DRX Plus 43x43 S/N 16246 000 000 5 2. Detektor DRX-1 System 43 x 35

Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt.

3.

Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla

projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw wolnej ręki

≥ 135 kg

TAK

4. Minimalny rozmiar aktywny detektora 34 x 42 cm Tak

5. Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) ≥ 6,6 Mp ≥ 6,6 Mp ≤ 7 Mp – 0 pkt.

(21)

powyżej 7 Mp – 10 pkt.

6. Rozmiar piksela ≤ 150 µm Tak, podać

7. Głębokość akwizycji ≥ 16 bit Tak, podać

8. Wyjmowany akumulator z ładowarką i zestawem min. 3 akumulatorów Tak 9.

DQE dla 1,0 Lp/mm ≥ 51 % Tak, podać

DQE

10. Waga detektora <3,4 kg Tak

11. Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego Tak

12. Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm Tak, podać

13. Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥ 300 Tak, podać 14. Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca całkowitą ochronę przed

wnikaniem wody i pyłu - IP57. Tak

15. Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s Tak

16. Kieszeń lub uchwyt do przechowywania detektora Tak

J. KONSOLA TECHNIKA APARATU CTFROWEGO

1.

Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem.

(Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać

oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora).

Tak

2. Monitor LCD min. 21”, jasność: min. 200cd/m2, kontrast min.1000:1,

rozdzielczość: min. 1280x1024 pikseli Tak

3. Pojemność dysku obrazowego ≥ 4 000 obrazów

Tak, podać

4.

Czas wyświetlenia na monitorze obrazu nieprzetworzonego od zakończenia

akwizycji ≤ 4 s Tak, podać

5. Regulacja jasności i kontrastu obrazów Tak

6. Automatyczne składanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty

obrazu Tak

7. Stojak dedykowany do ekspozycji kości długich z linijką Tak 8. Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego Tak

9. Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R Tak

10. Możliwość obracania i powiększania obrazu. Tak

11. Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw. ≥ 200

Tak, podać

12. Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów:

-Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS,

Tak, podać protokoły

(22)

-DICOM Storage Commitment,

-automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS, -możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS

13. Interfejs użytkownika w języku polskim z pomocą kontekstową oraz z

możliwością tworzenia własnych nazw procedur Tak

14. Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów w plikach excel Tak

15. Czytnik kodów paskowych ze stojakiem Tak

16. Nagrywarka CD i DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM

Tak

17. Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG

Tak

18. Programy pediatryczne z podziałem na min 4 grupy wiekowe Tak 19. Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych Tak 20. Dedykowane oprogramowanie do kompresji kości żeber Tak 21. UPS do konsoli technika zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu Tak

22. Pilot zdalnego sterowania do aparatu rtg Tak

23. Stół do konsoli operatora Tak

24.

Po wykonaniu zdjęcia na dowolnym z trzech detektorów dane ekspozycyjne z generatora kV oraz mAs są automatycznie bez udziału technika

zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM

Tak H. LAMPA RTG

1 Lampa dwuogniskowa Tak

2 Ogniska lampy – małe: < 0,6 mm

Ogniska lampy – duże: < 1,2 mm Tak, podać

3 Pojemność cieplna anody

> 400 kHU Tak, podać

4 Pojemność cieplna kołpaka lampy

> 2.0 MHU Tak, podać

5 Prędkość wirowania anody

> 8000 obr/min Tak, podać

6 Szybkość chłodzenia anody

> 90 kHU/min Tak, podać

7 Moc ogniska małego

> 40kW Tak, podać

8 Moc ogniska dużego

> 90kW Tak, podać

INNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do TAK

(23)

miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.

2.

Wykonawca zapewni pełną integrację i kompleksowe podłączenie do systemów RIS/PACS funkcjonujących u Zamawiającego (firma Pixel Technology), wraz z niezbędnymi licencjami.

TAK

3. Wyposażenie w intercom do komunikacji głosowej z pacjentem TAK

4.

Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu aparatu. Wykonanie testów specjalistycznych po istotnych naprawach gwarancyjnych i 1 raz w roku w czasie trwania gwarancji przez uprawniony podmiot, posiadający akredytację.

TAK

5.

Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na uruchomienie pracowni RTG oraz na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG, w tym:

- projekt ochrony radiologicznej zatwierdzony przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny zgodnie z wymogami oferowanego urządzenia wraz z obliczeniem osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz dostosowanie do tych wymogów

- przygotowanie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami do otrzymania zezwolenia PWIS

TAK

6.

Środki ochrony radiologicznej dla pacjenta:

- fartuch miednicowy 0,5 mmPb 20x25cm, 30x30cm, 35x40cm, 40x50cm po 1 szt.

- osłony na gonady dla dzieci 1 mm Pb (motylek) roz. S, L, – po 1 komp.

- osłona na tarczycę 0,35 mm Pb – 2 szt

- fartuch ochronny rtg typu poncho dziecięcy 0,25 mmPb o długości 60 cm i 70 cm- po 1 szt.

- fartuch ochronny rtg uniwersalny 0,25 mmPb w roz. M, L - po 1 szt.

TAK

7.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy:

- dokument gwarancyjny określający szczegółowe zasady realizacji usług serwisowych w okresie gwarancji w oparciu o zapisy wymogów SWZ w języku polskim

- Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i na płycie CD, dokumentacja techniczna w języku polskim,

- Paszport techniczny

TAK

8.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie sprzętu, - montaż,

- instalacja, - uruchomienie,

- adaptacja pomieszczeń oraz inne niezbędne prace w celu prawidłowego posadowienia aparatu RTG. Powyższe czynności należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

TAK

9.

Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu uruchomienia urządzenia: min. 24 m-cy

Gwarancja obejmuje zespół lampy, detektory i pozostałe elementy składowe aparatu.

TAK 24 miesiące – 0

pkt.

36 miesięcy – 10 pkt.

10. Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. TAK

(24)

11.

Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie i dokumencie gwarancyjnym.

TAK

12. Czas naprawy gwarancyjnej – max. 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

TAK

13. Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną przedłuża okres gwarancji każdorazowo o czas naprawy.

TAK

14.

Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.

TAK

15.

Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dwa dodatkowe szkolenia w trakcie użytkowania

TAK

16. Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

TAK Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym.

Załączniki do OPZ: Rzut pomieszczenia RTG w Centrum Rehabilitacji

(25)

Załącznik nr 2 do SWZ

Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4

26 – 610 Radom

FORMULARZ OFERTY Nazwa

Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres*

Numer telefonu*

Adres poczty elektronicznej*

Regon*

NIP*

Adres skrzynki ePUAP

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika) W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214.000 euro na, Zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem”., przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ na następujących warunkach za cenę: …..…………..………zł brutto, (słownie:………...) w tym stawka podatku VAT …...%.

2. Oświadczamy, że podana cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zapłaty, tj. zapłata należności przelewem, na które opiewa faktura w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

5. Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SWZ.

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na następujących załącznikach: ……….

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /jeżeli dotyczy/.

8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 30.07.2021 r.

9. Wadium zostało wniesione w formie __________________________________. Zwrotu wadium należy dokonać na konto __________________________________ (jeżeli dotyczy).

Figure

Updating...

References

Related subjects :