• Nie Znaleziono Wyników

Czy uda nam się wygrać zrakiem?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Czy uda nam się wygrać zrakiem?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

76 menedżer zdrowia grudzień 10/2008

P r z e m y s ł f a r m a c e u t y c z n y

Czy uda nam się

wygrać z rakiem?

Ogromna przestrzeń, profesjonalne laboratoria, skomplikowane maszyny – to robi wrażenie. Jest to je- den z 20 ośrodków badawczych tej firmy. Ponad 11 tys.

pracowników w ponad 20 ośrodkach badawczych roz- mieszczonych na 3 kontynentach stale pracuje nad two- rzeniem nowych rozwiązań terapeutycznych. Portfolio badawcze Grupy obejmuje obecnie 125 cząsteczek i szczepionek w fazie opracowywania, w tym 46 pro- duktów w zaawansowanej fazie IIb lub III.

Opracowywanie i produkcja leków przeciwnowo- tworowych to ważna część działalności Sanofi-Aventis.

Badacze firmy przekonywali, że do lamusa odchodzi leczenie na oślep – teraz badania są nastawione na wy- twarzanie leków do terapii celowanych. Czy istnieje szansa, że kiedyś wygramy z tą chorobą? Naukowcy wykazują ostrożny optymizm.

Na razie jednak przewiduje się, że do 2030 r. no- wotwór będzie przyczyną zgonu 11,4 mln osób rocz- nie na całym świecie – to prawie dwa razy więcej niż dwa lata temu. Każdego roku rozpoznaje się 11 mln nowych zachorowań i aż 7 mln osób na świecie umie- ra z tego powodu. Jednocześnie dzięki innowacyjnym badaniom coraz więcej wiemy o tej chorobie.

Maria Stefaniak, Paryż

Sanofi-Aventis przeznacza rocznie 4 mld euro na badania i rozwój, co plasuje tę firmę na trzeciej pozycji na świecie. Ostatnio dziennikarze z ponad 10 krajów zobaczyli, jak wytwarza się nowoczesne leki, zwiedzając centrum badawcze Sanofi-Aventis w Vitry-sur-Seine pod Paryżem.

fot. archiwum Sanofi-Aventis x2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Do spółki administrującej portalem należy przesłać pismo sta- nowiące sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, którego wzór można pobrać na stronie internetowej izby..

uwagę na postępującą laicyzację społeczeństwa niemieckiego i wynikającą stąd tendencję do przekształcania świątyń chrześcijańskich w budynki

Czy zmiany spowodują, że będą chcieli wrócić do szpitali, z których w większości wyszli, czy też system będzie na tyle niesprawny, że nadal bardziej będzie im się

Ze złej formuły promującej „nabijanie” procedur przechodzimy na tak samo złą, jeżeli nie gorszą: „Czy się stoi, czy się leży, pińćset złotych się należy”.. Jasne, że

pracownicy służby zdrowia oczekiwali kolejnych podwyżek, które miały być następ- stwem bardzo znacznego wzrostu środków będących w dyspozycji NFZ?. Spodziewano się,

Nie zmieni³y siê te¿ standardy leczenia, które nakazywa³yby przyjmowanie wiêkszych dawek leku. Gdzie wiêc znika insulina, za któr¹ p³ac¹ podatnicy? Narodowy Fundusz

Stosowanie strategii unikania i  oporu, budowanie obrazu Kościoła jako oblężonej przez złowrogi świat twierdzy, w której gru- bych murach chronią się wierni,

r o.zsz.yfrowy w an iem g|ębok ich treśc i stanie .się interesującą ?v.yEodą, Drudzy nie będą do niego zdo|ni i tym widowisko wyda się jo<lnym z