• Nie Znaleziono Wyników

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)"

Copied!
44
0
0

Pełen tekst

(1)

WARUNKI ZAMÓWIENIA

(WZ)

oznaczenie sprawy:

4100/JW00/10/EX/2020/0000090118

Świadczenie usług cateringowych w 2020/2021 roku dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zatwierdzam

pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego (osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 08.10.2020 r.

Signed by / Podpisano przez:

Paweł Jan Górski Date / Data:

2020-10-09 13:49

(2)

SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ... 3

1. Informacje wstępne ... 3

2. Tryb udzielenia zamówienia ... 5

3. Przedmiot zamówienia ... 5

4. Termin realizacji zamówienia ... 5

5. Wymagania kwalifikacyjne ... 5

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia ... 6

7. Wadium ... 8

8. Sposób przygotowania oferty ... 8

9. Oferty wspólne ... 9

10. Sposób obliczenia ceny oferty ... 9

11. Miejsce i termin składania ofert ... 9

12. Termin związania ofertą ... 9

13. Kryteria oceny ofert ... 9

14. Otwarcie ofert i przebieg postępowania ... 10

15. Wykluczenie Wykonawcy ... 12

16. Odrzucenie oferty ... 12

17. Unieważnienie postępowania ... 13

18. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ... 13

19. Zawarcie Umowy ... 13

Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... 14

Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ... 18

(3)

ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000053769, NIP: 8660001429, REGON: 830273037, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713 500 000 zł

w imieniu i na rzecz której działa:

ENEA Centrum Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477231, NIP: 7770002843, REGON: 630770227, o kapitale zakładowym 103 929 000 PLN

1.2. Adres do korespondencji i kontaktu z Zamawiającym:

ENEA Centrum Sp. z o.o.

Departament Zakupów Biuro Udzielania Zamówień Świerże Górne, Aleja Józefa Zielińskiego 1

26-900 Kozienice 1.3. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

4100/JW00/10/EX/2020/0000090118

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.4. Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa.

1.5. Zamawiający informuje, że postępowanie, w tym otwarcie Ofert jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

1.6. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

1.7. Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.

1.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem Oferty.

1.9. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

1.10. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie dokumentacji postępowania lub wprowadzenie zmian w Warunkach Zamówienia, w tym do Projektu Umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień lub odpowiedzi na postulowane zmiany w Warunkach Zamówienia nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania lub wprowadzenie zmian w Warunkach Zamówienia, w tym projekcie Umowy wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert na adres mailowy:

michal.baczkowski@enea.pl oraz malgorzata.szuwalowska@enea.pl. Udzielenie odpowiedzi później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert dopuszczalne jest pod warunkiem przedłużenia terminu składania ofert.

1.11. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań drogą telefoniczną.

1.12. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej: http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa.

(4)

1.13. W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców po upływie terminu wskazanego w pkt. 1.9. Warunków Zamówienia, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1.14. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania Ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia, w tym zmienić termin składania Ofert. Zmiana treści Warunków Zamówienia może również dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Dokonana w ten sposób modyfikacja Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców od momentu opublikowania modyfikacji na stronie http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa.

1.15. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w Ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie dokumentacji postępowania.

1.16. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, Oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w Ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia Oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

1.17. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, przy czym:

a) oferty, wyjaśnienia/uzupełnienia treści oferty, załączniki do oferty, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, protokół z negocjacji oraz inna korespondencja składane są w formie pisemnej,

b) korespondencja, inna niże wskazana w lit. a) powyżej, prowadzona jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

c) wszelkie informacje przekazane lub pozyskane w innej formie niż określonej w lit. a) oraz b) powyżej pozostają bez wpływu na postępowanie,

d) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, informacje, zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron żąda niezwłocznego potwierdzenia drugiej stronie faktu ich otrzymania.

1.18. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytanie oraz inne dokumenty i informacje uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

1.19. Na żądanie Zamawiającego wyjaśnienia co do treści oferty oraz inne oświadczenia Wykonawcy co do jej treści, Wykonawca składa lub potwierdza na piśmie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który może być późniejszy niż wyznaczony przez Zamawiającego termin przekazania ww. dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.20. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

1.21. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pan Michał Baczkowski

Tel. +48 / 61 884 35 99 kom. 609 445 068, mail: michał.baczkowski@enea.pl ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów

Biuro Udzielania Zamówień oraz

Pani Małgorzata Szuwałowska

Tel. +48 / 61 884 35 72 kom. 727 543 060, mail: malgorzata.szuwalowska@enea.pl ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów

Biuro Udzielania Zamówień

(5)

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego, w oparciu o niniejsze Warunki Zamówienia.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług cateringowych w 2020/2021 roku dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdego z Zadań zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

3.1. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w podziale na następujące Zadania:

Zadanie I - Świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń firmowych.

Zadanie II - Świadczenie usług cateringowych na spotkania biznesowe.

3.2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza się składanie ofert częściowych, tzn. że Wykonawca może złożyć Ofertę na jedno lub dwa Zadania.

3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danego Zadania. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie, dla Zadania na które została złożona oferta.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych. Złożona oferta dla danego Zadania musi odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1A do Warunków Zamówienia i/lub Załącznik nr 1B do Warunków Zamówienia oraz obejmować swoim zakresem całość zamówienia dla danego Zadania.

3.5. Maksymalne łączne wynagrodzenie dla poszczególnych Zadań nie może przekroczyć kwoty:

dla zadania I - 52 850,00 zł netto, dla zadania II - 60 000,00 zł netto.

3.6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców w pełnym zakresie jak za swoje własne.

3.7. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do korzystania z usług objętych Umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości usług w okresie obowiązywania Umowy. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnej kwoty łącznego wynagrodzenia.

3.8. Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania Umów Ramowych z więcej niż jednym Wykonawcą dla każdego z zadań.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Każdorazowo Zamawiający określi termin realizacji usługi, z co najmniej 2-dniowym (48-godzinnym) wyprzedzeniem (dotyczy Zadania I i Zadania II).

4.2. Termin obowiązywania Umowy od dnia zawarcia umowy do dnia:

i. dla zadania I – 31.07.2021r.;

ii. dla Zadania II – 31.07.2021r.

lub do wyczerpania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia.

4.3. W przypadku braku wykorzystania środków przeznaczonych na realizację usługi dla danego Zadania Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu obowiązywania Umowy o 6 miesięcy kalendarzowych.

5. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

5.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

a) posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień dla Zadania I i II:

(6)

 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej, wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zatwierdzającej do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie przygotowywania potraw w oparciu o surowce, półprodukty i świadczenia usług cateringowych transportem własnym),

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 1 usługę dotyczącą świadczenia usług cateringowych na kwotę nie mniejszą niż: 30 000,00 zł. (dotyczy zarówno zadania I oraz zadania II)

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i urządzeniami specjalistycznymi, posiadającymi ważne atesty, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale II dla Zadania I i II:

 dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności zakładem gastronomicznym zlokalizowanym w odległości do 60 km od siedziby Zamawiającego oraz środkiem transportu wpisanymi do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1252.)

d) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia m.in.:

 dysponować minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, niekaranymi i posiadającymi aktualne orzeczenie o zdolności do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (dla Zadania I i II),

e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. posiadać aktualne, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (dla Zadania I i II),

f) znajdować się w sytuacji Niezależności oraz braku Konfliktu Interesów z Zamawiającym, g) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

5.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. – 6.3. WZ.

5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.

5.4. Nie dopuszcza się posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia odpowiednio:

i. dla zadania I – Załącznik nr 1A do Warunków Zamówienia, ii. dla zadania II – Załącznik nr 1B do Warunków Zamówienia,

b) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia),

c) podpisane oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowania (Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia)

d) upoważnienia do podpisania oferty i załączników do niej, jeśli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę – jeśli dotyczy (Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia),

e) podpisane oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia), f) podpisane oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej (Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia), g) podpisana Informacja o Administratorze Danych Osobowych (Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia),

(7)

h) wypełniony i podpisany wykaz zadań określony w pkt. 5.1. lit b) WZ wraz ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zadania zostały wykonane należycie (Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia),

i) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:

 w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl),

 w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu),

j) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej, wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zatwierdzającej do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie przygotowywania potraw w oparciu o surowce, półprodukty i świadczenia usług cateringowych transportem własnym), zgodnie z pkt 5.1. lit. a) Warunków Zamówienia,

k) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje zakładem gastronomicznym oraz środkiem transportu wpisanymi do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.) zlokalizowanym w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego (Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia),

l) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, są niekarane i posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia), m) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 5.1. lit. e) Warunków Zamówienia,

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. i) Warunków Zamówienia, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2 Warunków Zamówienia, składa się w formie oryginału lub kopii.

Dokumenty lub oświadczenie, o których mowa w pkt 6.2 Warunków Zamówienia sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. Warunków Zamówienia mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, z zastrzeżeniem zdań następnych. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż:

a) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia) winien być bezwzględnie złożony w oryginale,

b) dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG - należy

(8)

wykazać dokumentami ciąg umocowania do tej reprezentacji.

6.5. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione przed upływem terminu składania ofert.

7. WADIUM

7.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6.1. Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów, jeśli takie udostępniono, za wyjątkiem Załącznika nr 4 do Warunków Zamówienia.

8.2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę były połączone (spięte).

8.3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego, nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8.4. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane. Nie dopuszcza się żadnych poprawek w treści oferty. Jakiekolwiek poprawki, niezależnie od sposobu ich potwierdzenia (parafowania), spowodują wezwanie do uzupełnienia oferty w zakresie złożenia prawidłowo przygotowanych dokumentów.

8.6. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego, być opatrzone informacją o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres), adresacie (adres Zamawiającego, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu) oraz zawierać zapis:

ENEA Centrum Sp. z o.o.

Biuro udzielania Zamówień

Michał Baczkowski, Małgorzata Szuwałowska Świerże Górne, Aleja Józefa Zielińskiego 1

26-900 Kozienice

Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na:

Świadczenie usług cateringowych w 2020/2021 roku dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

4100/JW00/10/EX/2020/0000090118

UWAGA OFERTA !!!!!

Nie otwierać przed 20.10.2020 r. godz. 13:00

8.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 8.6. z dopiskiem „Wycofanie”,

b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te załącza do oświadczenia. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt 8.6. z dopiskiem „Zmiany”.

8.8. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

(9)

9. OFERTY WSPÓLNE

9.1. Nie dopuszcza się składania ofert wspólnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG w formie spółek cywilnych, które traktowane są przez Zamawiającego jako jeden podmiot.

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki jakie Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

10.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

10.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 11.1. Ofertę należy złożyć w:

ENEA Centrum Sp. z o.o.

Biuro udzielania Zamówień

Michał Baczkowski, Małgorzata Szuwałowska

Świerże Górne, Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice w terminie do dnia 20.10.2020 r. godz. 12:30

11.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu na adres wskazany powyżej.

11.3. Oferty złożone po terminie zostaną podlegają odrzuceniu.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o oznaczony okres.

13. KRYTERIA OCENY OFERT

13.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

a) dla zadania I:

1. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Catering – opcja 1 20 %

2. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Catering – opcja 2 25 %

3. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Catering – opcja 3 30 %

4. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Catering – opcja 4 25 %

(10)

Kryterium Cena

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona będzie według poniższego wzoru zarówno dla kryterium 1, 2, 3, 4

cena najniższa ocenianego zestawu

x 100 pkt x (waga dla ocenianego kryterium) cena oferty badanej ocenianego zestawu

b) dla zadania II:

1. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Cena Ofertowa za zestaw – serwis obiadowy (opcja „standard”) 20 %

2. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Cena Ofertowa za zestaw – Bufet kawowy (opcja „Klasyczna I”): 10 %

3. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Cena Ofertowa za zestaw – serwis kanapkowy – zimna płyta 15 %

4. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Cena Ofertowa za zestaw – Bufet kawowy (opcja „Klasyczna II”): 15 %

5. Kryterium Cena Ofertowa netto Waga kryterium

Cena Ofertowa za zestaw – Bufet kawowy (opcja „VIP”) 15 %

6. Kryterium Waga kryterium

Cena Ofertowa za zestaw – serwis obiadowy (opcja „de LUX”)- z możliwością uwzględnienia konfiguracji dietetycznej

25 %

Kryterium Cena

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona będzie według poniższego wzoru zarówno dla kryterium 1, 2, 3, 4,5,6

cena najniższa ocenianego zestawu

x 100 pkt x (waga dla ocenianego kryterium) cena oferty badanej ocenianego zestawu

13.2. Punktacja będzie liczona z dokładnością przynajmniej do drugiego miejsca po przecinku.

13.3. Za ofertę najkorzystniejszą dla danego Zadania będzie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w ww. kryteriach.

13.4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej dla danego zadania ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

14.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający, dokonuje weryfikacji spełnienia warunków udziału w Postępowaniu przez wszystkich Wykonawców, dokonuje oceny Ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z Postępowania, a także wzywa Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia, w wyznaczonym terminie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych przez Zamawiającego w Dokumentacji Postępowania dotyczących spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z Postępowania oraz wyjaśnienia treści Oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę Oferty, chyba, że – mimo ich uzupełnienia – oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14.2. Dokumenty uzupełnione na wezwanie o którym mowa w pkt 14.1., powinny potwierdzać stan faktyczny, aktualny na dzień składania Ofert.

(11)

14.3. Zamawiający poprawia w Ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty.

14.4. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona, o tym fakcie.

14.5. Jeżeli cena wskazana w ofercie wydaje się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

14.6. Zamawiający przeprowadzi negocjacje warunków realizacji zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będzie cena.

a) Zamawiający przeprowadzi negocjacje indywidualne (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji zgodnie z terminem złożenia Ofert – począwszy od najwcześniej złożonej, decyduje o tym data wpływu do Zamawiającego, w minimum 1 rundzie negocjacyjnej. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zakończenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.

b) W przypadku złożenia minimum 2 ważnych ofert Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13 Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zakończenie (w tym również wygranie) aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.

Negocjacjom nie podlegają: wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.

14.7. Wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której przeprowadzona zostanie aukcja są następujące:

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,

• Google Chrome 31

• Mozilla Firefox 26

• Opera 18

Pozostałe wymagania techniczne:

• dostęp do sieci internet

• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca

• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax

• włączona obsługa JavaScript

• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s

• zainstalowany Acrobat Reader

• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy Zamawiający zastrzega, iż przed udziałem w aukcji elektronicznej Wykonawcy zostaną poinformowani m.in. o:

a) danych, które zostaną udostępnione Wykonawcom podczas aukcji elektronicznej, b) przebiegu procedury aukcji elektronicznej.

14.8. Treść Umowy ramowej, której Projekt stanowi Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia, obowiązującej w dniu terminu składania ofert, nie podlega negocjacjom. Treść Umowy może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie Umowy. Powyższe nie dotyczy postanowień umów, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o możliwości składania propozycji modyfikacji Projektu Umowy zgodnie z pkt. 1.10. Warunków Zamówienia.

14.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy lub Wykonawcom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze dla danego zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania więcej niż jednej oferty dla każdego z zadań.

14.10. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.

(12)

14.11. W przypadku dokonania wyboru Najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający informuje Wykonawców w szczególności o:

a) Wykonawcy, którego Oferta została wybrana;

b) Rankingu Ofert wraz z miejscem, jakie zajęła Oferta informowanego Wykonawcy;

c) Uzyskanych punktach w poszczególnych kryteriach oceny Ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie przekazać informacji, o których mowa w pkt 14.11. lit. a)-c), jeżeli ich przekazanie byłoby sprzeczne z ważnym interesem Zamawiającego.

15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

15.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia;

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającemu Umowę w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;

d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego;

e) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

f) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

g) gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, Oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu;

h) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

i) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;

j) nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.

15.2. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

15.3. Wykonawcę wykluczonego z postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wykluczeniu wraz z podaniem uzasadnienia.

16. ODRZUCENIE OFERTY

16.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach, gdy:

a) nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) zawiera Rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera Rażąco niskiej ceny;

(13)

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania Ofert;

e) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

g) została złożona po terminie składania Ofert;

h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.3. lit. c) Warunków Zamówienia.

16.2. Wykonawcę, którego Oferta ostała odrzucona w postępowaniu, zamawiający niezwłocznie informuje wraz z podaniem uzasadnienia.

16.3. Oferta odrzucona nie jest rozpatrywana.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

17.1. Postępowanie unieważnia się w całości lub w części, w przypadku gdy:

a) nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena Najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty;

c) Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty;

d) wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

e) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;

f) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny

17.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

17.3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie jest wymagane.

19. ZAWARCIE UMOWY

19.1. Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania Umów Ramowych z więcej niż jednym Wykonawcą dla każdego z zadań.

19.2. Z Wykonawcą/cami, którego/ych oferta/y zostanie/ą uznana/e za najkorzystniejszą/e dla danego zadania, zostanie/ą zawarta/e Umowa/y Ramowa/e w formie pisemnej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę.

Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia.

19.3. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) będzie uchylał się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia lub b) przedstawił nieprawdziwe dane,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

19.4. Jeżeli w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w pkt 19.3., Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę z kolejnym Wykonawcą/cami, stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy o zawarciu Umowy z Wykonawcą/cami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejszą/e.

(14)

ROZDZIAŁ II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia Zadanie I:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń firmowych organizowanych w roku 2020/2021 w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.

2. Poprzez świadczenie usługi cateringowej Zamawiający rozumie usługę obejmującą przygotowywanie, dostarczanie, podawanie posiłków i posprzątanie cateringu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.

Enea Elektrownia Połaniec, Zawada 26, 28-230 Połaniec.

3. W ramach świadczenia usług cateringowych Wykonawca zapewni stoły cateringowe z pokrowcami materiałowymi, serwetki, sztućce, zastawa do kawy i herbaty, dzbanki, szklanki, miseczki, itp. w zależności od rodzaju zamówionej usługi, w tym również niezbędne urządzenia gastronomiczne do serwowania potraw na gorąco, pater do serwowania posiłków i innego niezbędnego wyposażenia w ilościach pozwalających na nieograniczony dostęp do potraw.

4. W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany podać i wyeksponować posiłki w elegancki, nietuzinkowy sposób wszystkich zamówionych elementów na paterach i ceramicznych naczyniach.

Zapewni dodatkowo dekoracje z kompozycji żywych kwiatów, ramki z opisami potraw oraz elegancki kosz na śmieci.

5. Usługi cateringowe obejmować będą:

1. Catering – opcja 1

 Woda mineralna butelkowana – 0,5 l /os. lub sok w kartoniku – 0,3 l / os.;

 Drożdżówka lub słodki muffin – 1 szt. / os.; - 80 g/1 szt.

 Mini hamburger 120g – 1 szt. / os. lub mini tortilla 50g - 1 szt./os

 Zastawa jednorazowa papierowa/inna ekologiczna lub zapakowane na wynos - wykluczone są plastiki.

2. Catering – opcja 2

 Kawa z ekspresu (co najmniej 250 ml na osobę)

 Herbata (minimum 4 różne smaki);

 gorącą wodę do herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

 Dodatki: cukier, cytryna, mleczko;

 Woda mineralna butelkowana – 0,5l /os.; (gazowana, niegazowana)

 Finger food – 5 rodzajów, w tym:

 Muffinki marchewkowe z kremem mascarpone – ½ szt./os. - 100g/1 szt.

 Mini hamburgery – ½ szt./os. - 120g/z szt.

 Mini tortille ½ szt./os. - 50g/1 szt.

 Kruche ciasteczka cytrynowe - 1 szt./os. - 15g/1 szt.

 Wytrawny Croissant z nadzieniem ziołowo - 1 szt./os.; - 50g/1 szt.

 Zastawa jednorazowa papierowa/ inna ekologiczna (kubki i sztućce) – wykluczone są plastiki.

3. Catering – opcja 3

 Kawa z ekspresu (co najmniej 250 ml na osobę)

 Herbata (minimum 4 różne smaki);

 gorącą wodę do herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

 Dodatki: cukier, cytryna, mleczko;

 Woda mineralna – 0,5l /os.;

 Ciasto/słodki stół:

 Tartaletka z musem miętowo-cytrynowym – ¼ szt. szt./os. - 90g/1 szt.

 Domowe trufle (kokosowe, kakaowe) ¼ szt./os.- 80g /1 szt.

 Ciasteczka warszawskie - ½ szt. /os. - 80g/1 szt.

(15)

 Ciasto czekoladowe z ponczem pomarańczowym – ¼ szt./os. - 110g/1 szt.

 Croissant z nadzieniem z mascarpone i malin – ¼ szt. / os. - 70g/1 szt.

 Mini serniczki z jagodami – ¼ szt. / os. - 90g/ 1 szt.

 Muffiny z nadzieniem porzeczkowym i kremem waniliowym – ¼ szt. / os. -100g/1 szt.

 Zastawa jednorazowa papierowa/ inna ekologiczna (kubki i sztućce) – wykluczone są plastiki.

 Obsługa kelnerska w eleganckich strojach.

4. Catering – opcja 4

 Lunch:

 Zupa rosół lub dyniowa – co najmniej 330ml na osobę,

 II danie, np.:

 ziemniaki/ryż/kasza – co najmniej 300g/os.

 porcje mięsa: drobiowe i wieprzowe 2 szt./os. (1 szt. porcji drobiowej i 1 szt. wieprzowej) - co najmniej 200 g/os. lub ryba – co najmniej 200g/os, ewentualnie wersja wegetariańska

 zestaw surówek – 150g/os.

 Kawa z ekspresu (co najmniej 250 ml na osobę)

 Herbata (minimum 4 różne smaki);

 gorącą wodę do herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

 Dodatki: cukier, cytryna, mleczko;

 Woda mineralna - 0,5l /os.;

 Mini serniczki z jagodami – 1 szt. / os. - 90g/ 1 szt.;

 Naczynia i sztućce niezbędne do serwowania napojów i posiłków dostosowane do ilości osób wskazanych w zamówieniu (biała zastawa porcelanowa oraz inne niezbędne naczynia), przy czym nie dopuszcza się naczyń jednorazowych;

 Obsługa kelnerska w eleganckich strojach.

5. Inne wg. zapotrzebowania na podstawie wyceny.

Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia usług cateringowych, nieujętych w cenniku i niewyspecyfikowanych w punkcie 4, jednakże po wcześniejszym ustaleniu możliwości wykonania usługi, terminu oraz jej kosztu przez koordynatorów Umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do przyjęcia dodatkowego zlecenia.

Uwaga:

Zamawiający planuje zawrzeć umowę ramową dot. usługi cateringowej na wartość 52.850,00 zł netto.

Zamówienia składane będą zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, brak możliwości określenia terminów i ilości składanych zleceń.

Termin składnia poszczególnych zleceń z co najmniej 2-dniowym (48-godzinnym) wyprzedzeniem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zlecenie może być przekazywane wykonawcy do realizacji w terminie do 8 godzin przed rozpoczęciem spotkania.

(16)

Zadanie II:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań biznesowych organizowanych w roku 2020 w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.

2. Poprzez świadczenie usługi cateringowej Zamawiający rozumie usługę obejmującą przygotowywanie, dostarczanie, podawanie posiłków i posprzątanie cateringu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.

Enea Elektrownia Połaniec, Zawada 26, 28-230 Połaniec.

3. W ramach świadczenia usług cateringowych Wykonawca zapewni obsługę kelnerską, nakrycie na stoły, serwetki, metalowe sztućce, zastawę ceramiczną do kawy i herbaty, zastawę obiadową, zastawę szklaną (dzbanki, szklanki niskie, miseczki, itp.), niezbędne urządzenia gastronomiczne do serwowania potraw na gorąco, pater do serwowania posiłków i innego niezbędnego wyposażenia w ilościach pozwalających na nieograniczony dostęp do potraw.

4. W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany podać i wyeksponować posiłki w elegancki, nietuzinkowy sposób wszystkich zamówionych elementów na paterach i ceramicznych naczyniach. Zapewni dodatkowo dekoracje z kompozycji żywych kwiatów, ramki z opisami potraw oraz elegancki kosz na śmieci.

5. Usługi cateringowe obejmować będą:

1) Bufet kawowy (opcja „Klasyczna I”):

a. gorącą kawę (co najmniej 250 ml na osobę) z warnika/ekspresu,

b. herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje: czarna, zielona, owocowa (jedna torebka na osobę), c. gorącą wodę do herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

d. soki owocowe 100%, 2 rodzaje (co najmniej 250 ml na osobę, nie dopuszcza się napoi owocowych i nektarów),

e. woda mineralna niegazowana (co najmniej 250 ml na osobę),

f. wybór ciastek deserowych, co najmniej 3 rodzaje (minimum 100 g na osobę),

g. dodatki do napojów ciepłych – cukier, mleczko do kawy w opakowaniach jednorazowych, cytryna, słodzik (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

h. zastawa ceramiczna.

2) Bufet kawowy (opcja „Klasyczna II”):

a. gorącą kawę (co najmniej 250 ml na osobę) z warnika/ekspresu,

b. herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje: czarna, zielona, owocowa (jedna torebka na osobę), c. gorącą wodę do herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

d. soki owocowe 100%, 2 rodzaje (co najmniej 250 ml na osobę, nie dopuszcza się napoi owocowych i nektarów),

e. woda mineralna niegazowana (co najmniej 250 ml na osobę),

f. dodatki do napojów ciepłych – cukier, mleczko do kawy w opakowaniach jednorazowych, cytryna, słodzik (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

g. wybór ciasta własnego wypieku, co najmniej 3 rodzaje (minimum 3 sztuki na osobę), h. wybór owoców, co najmniej 3 rodzaje (minimum 150 g na osobę),

i. zastawa ceramiczna.

3) Bufet kawowy (opcja „VIP”):

a. gorącą kawę (co najmniej 250 ml na osobę) z ekspresu,

b. herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje: czarna, zielona, owocowa (jedna torebka na osobę), c. gorącą wodę do herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

d. soki owocowe 100%, 2 rodzaje (co najmniej 250 ml na osobę, nie dopuszcza się napoi owocowych i nektarów),

e. woda mineralna niegazowana (co najmniej 250 ml na osobę),

f. dodatki do napojów ciepłych – cukier, mleczko do kawy w opakowaniach jednorazowych, cytryna, słodzik (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

(17)

g. wybór ciasta własnego wypieku, co najmniej 3 rodzaje (minimum 3 sztuki na osobę), h. wybór owoców, co najmniej 3 rodzaje (minimum 150 g na osobę),

i. wybór kanapek bankietowych, mini wrapów, koreczków, co najmniej 3 rodzaje (minimum 3 sztuki na osobę),

j. wybór sałatek, co najmniej 2 rodzaje (minimum 150 g na osobę), k. zastawa ceramiczna.

4) Serwis obiadowy (opcja „standard”):

a. I danie – zupa,

b. II danie – składające się z mięsa lub ryby, ziemniaków, kaszy lub ryżu, zestawu surówek lub gotowanych warzyw,

c. Soki owocowe, 2 rodzaje (co najmniej 250 ml na osobę), d. Zastawa ceramiczna.

5) Serwis obiadowy (opcja „de LUX”)- z możliwością uwzględnienia konfiguracji dietetycznej:

a. przystawka, b. I danie – zupa, c. II danie, d. Deser,

e. Soki owocowe (2 rodzaje),

f. Woda mineralna (2 rodzaje do wyboru), g. Kawa/herbata,

h. Zastawa ceramiczna.

6) Serwis kanapkowy – zimna płyta:

a. kanapki bankietowe (co najmniej 3 rodzaje do wyboru), b. mini wrapy,

c. koreczki,

d. sałatki (co najmniej 2 rodzaje do wyboru), e. zastawa ceramiczna.

Uwaga:

Zamawiający planuje zawrzeć umowę ramową dot. usługi cateringowej na wartość 60 000,00 zł netto. Zamówienia składane będą zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, brak możliwości określenia terminów i ilości składanych zleceń.

Termin składnia poszczególnych zleceń z co najmniej 2-dniowym (48-godzinnym) wyprzedzeniem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zlecenie może być przekazywane wykonawcy do realizacji w terminie do 8 godzin przed rozpoczęciem spotkania.

(18)

ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1A – FORMULARZ OFERTY ... 19 ZAŁĄCZNIK NR 1B – FORMULARZ OFERTY ... 21 ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ... 23 ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 24 ZAŁĄCZNIK NR 4 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ ... 25 ZAŁĄCZNIK NR 5 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ... 26 ZAŁĄCZNIK NR 6 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE ... 27 ZAŁĄCZNIK NR 7 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAPOZANANIU SIĘ Z INFROMACJĄ O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH. ... 28 ZAŁĄCZNIK NR 8 – WYKAZ PROJEKTÓW PODOBNYCH ... 30 ZAŁĄCZNIK NR 9 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE DYSPONUJE ZAKŁADEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ŚRODKIEM TRANSPORTU WPISANYMI DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW INSPEKCJI SANITARNEJ, ZGODNIE Z ART. 64 USTAWY Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 R. O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA (T.J.

DZ. U. Z 2019 POZ 1252 ZLOKALIZOWANYM W ODLEGŁOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 60 KM OD SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ... 31 ZAŁĄCZNIK NR 10 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, SĄ NIEKARANE I POSIADAJĄ AKTUALNE ORZECZENIE O ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA PRAC, PRZY KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ NA INNE OSOBY ... 32 ZAŁĄCZNIK NR 11 – PROJEKT UMOWY ... 33

(19)

ZAŁĄCZNIK NR 1A – FORMULARZ OFERTY

(pieczęć wykonawcy) Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług cateringowych w 2020/2021 roku dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zadanie I – Świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń firmowych.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla:

za cenę netto ………... PLN

(słownie PLN: ……….………)

Lp. Dotyczy Cena netto za

osobę (A)

Planowana ilość osób (B)1

Planowana ilość

spotkań (C)2 Suma (AxBxC)

1. Catering – opcja 1 50 10

2. Catering – opcja 2 50 9

3. Catering – opcja 3 100 3

4. Catering – opcja 4 250 1

Suma

2. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, b) zamówienie wykonam(y):

samodzielnie / z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp. Nazwa podwykonawcy Części zamówienia

1.

2.

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.

1 Ilość osób jest szacowana wyłącznie dla określenia wartości Oferty celem oceny zgodnie z kryterium Oceny Ofert

2 Ilość spotkań jest szacowana wyłącznie dla określenia wartości Oferty celem oceny zgodnie z kryterium Oceny Ofert

(20)

c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

d) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

e) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia,

f) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym, g) wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności,

h) zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA dostępnymi pod adresem https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks- kontrahentow oraz zobowiązuję(emy) się do ich przestrzegania,

i) na fakturze zamieścimy nr konta bankowego, które znajduje się na białej liście podatników VAT,

j) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

tak / nie

k) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) ………..………. , tel.: ……….. e-mail: ………....

l) Osobą umocowaną do składania oświadczeń woli w toku negocjacji/aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy jest.

Pan(i) ………..………. , tel.: ……….. e-mail: ………....

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(21)

ZAŁĄCZNIK NR 1B – FORMULARZ OFERTY

(pieczęć wykonawcy) Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług cateringowych w 2020/2021 roku dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zadanie II – Świadczenie usług cateringowych na spotkania biznesowe.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

za cenę netto ………... PLN

(słownie PLN: ……….………)

Lp. Dotyczy Cena netto za

osobę (A)

Planowana ilość

(B)3 Suma (AxB)

1 Bufet kawowy (opcja „Klasyczna I”): 615

2 Bufet kawowy (opcja „Klasyczna II”): 105

3 Bufet kawowy (opcja „VIP”) 70

4 serwis obiadowy (opcja „standard”) 840

5 serwis obiadowy (opcja „de LUX”)- z możliwością

uwzględnienia konfiguracji dietetycznej 40

6 serwis kanapkowy – zimna płyta 340

Suma

2. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, b) zamówienie wykonam(y):

samodzielnie / z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp. Nazwa podwykonawcy Części zamówienia

1.

2.

3 Ilość zamawianych zestawów jest szacowana wyłącznie dla określenia wartości Oferty celem oceny zgodnie z kryterium Oceny Ofert

(22)

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.

c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

d) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

e) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia, f) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym, g) wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności,

h) zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA dostępnymi pod adresem https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks- kontrahentow oraz zobowiązuję(emy) się do ich przestrzegania,

i) na fakturze zamieścimy nr konta bankowego, które znajduje się na białej liście podatników VAT,

j) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

tak / nie

k) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) ………..………. , tel.: ……….. e-mail: ………....

m) Osobą umocowaną do składania oświadczeń woli w toku negocjacji/aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy jest.

Pan(i) ………..………. , tel.: ……….. e-mail: ………....

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(23)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada aktualne, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (dla Zadania I i II),

4. Znajduje się w sytuacji Niezależności oraz braku Konfliktu Interesów z Zamawiającym,

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(24)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam/y, iż w stosunku do reprezentowanego przeze mnie (przez nas) podmiotu nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o niżej określone przesłanki:

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:

a. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia;

b. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

c. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającemu Umowę w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;

d. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego;

e. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

f. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

g. gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, Oferty częściowe, chyba że wykażą, ze istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu;

h. naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

i. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;

j. nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(25)

ZAŁĄCZNIK NR 4 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ

(pieczęć Wykonawcy)

Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania oferty i załączników oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu

W imieniu ……….……….……….. upoważniam Pana/Panią

………...……….. urodzonego/ą dnia ………

w ………. legitymującego się dowodem osobistym numer: ………. seria:

………, PESEL: ……….. do:

a) podpisania oferty,

b) podpisania wszystkich załączników do Warunków Zamówienia stanowiących integralną część oferty, c) składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(26)

ZAŁĄCZNIK NR 5 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiejkolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(27)

ZAŁĄCZNIK NR 6 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w postępowaniu

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...

...

1. ** oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), z wymienionymi poniżej Podmiotami:

Lp. Nazwa podmiotu Adres, NIP

1 2

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

2. * oświadczam, że nie przynależę do grupy kapitałowej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Miejscowość i data Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej (pieczęć Wykonawcy)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Poradnia terapii uzależnienia od

14.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający, dokonuje weryfikacji spełnienia warunków udziału w Postępowaniu przez wszystkich Wykonawców, dokonuje oceny Ofert złożonych

b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych - 70%. Jednocześnie zastrzega się, że oferta może nie zostać wybrana, jeżeli proponowana przez Oferenta cena

2.4.1. Zaproponowania najniższej stawki godzinowej: ... Przy czym za najniższą stawkę godzinową uznaje się stawkę mniejszą o nie mniej niż 15% średniej arytmetycznej sumy

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

9. akceptują warunki niniejszej specyfikacji. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złoŜonych przez

7) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania

o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty