• Nie Znaleziono Wyników

The role of endocrine therapy in adjuvant management for premenopausal breast cancer patients

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "The role of endocrine therapy in adjuvant management for premenopausal breast cancer patients"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Koniecznoœæ stosowania leczenia uzupe³niaj¹cego w okreœlonych przy- padkach raka piersi ju¿ od wielu lat nie pozostawia w¹tpliwoœci. Wiadomo,

¿e leczenie miejscowe nie jest wystarczaj¹ce, z uwagi na obecnoœæ zarówno komórek nowotworowych pozosta³ych po ognisku pierwotnym, jak i mikro- przerzutów. Ewoluuj¹ jedynie wskazania do ró¿nych metod leczenia.

Pierwotnie jedynym postêpowaniem po radykalnej operacji by³o napro- mienianie. Stwierdzenie przerzutu w wêŸle ch³onnym pachowym by³o do- stateczn¹ przes³ank¹ do wdro¿enia radioterapii.

Zwolnienie tempa rozwoju procesu nowotworowego, uzyskiwanie okre- sów stabilizacji, czêœciowej czy nawet ca³kowitej regresji zmian przerzuto- wych na ró¿nie d³ugi czas od rozpoczêcia leczenia cytostatycznego czy hor- monalnego w przypadkach zaawansowanego i rozsianego raka piersi spo- wodowa³o, ¿e do rutynowego postêpowania z chorymi wprowadzono systemowe leczenie uzupe³niaj¹ce.

Jednym z pierwszych potwierdzeñ celowoœci stosowania terapii uzupe³- niaj¹cej s¹ m.in. dane opublikowane w 1998 r. przez EBCTCG [1]. Z analizy tej wynika, ¿e w grupie chorych na hormonozale¿nego raka piersi stosowanie chemioterapii u kobiet przed menopauz¹ zmniejsza ryzyko nawrotu choro- by o 35 proc. (±3), a zgonu o 26 proc. (±4). U kobiet po menopauzie wielko- œci te wynosz¹ odpowiednio 19 proc. (±2) i 11 proc. (±2). Skutecznoœæ hormo- noterapii tamoksyfenem to odpowiednio 34 proc. (±6) i 24 proc. (±7) u cho- rych przed menopauz¹ oraz 43 proc. (±5) i 24 proc. (±5) po menopauzie.

Stosowanie chemioterapii wielolekowej u kobiet przed menopauz¹ bar- dzo czêsto powoduje zatrzymanie miesi¹czkowania. Zaobserwowano, ¿e u chorych, które przesta³y miesi¹czkowaæ na skutek chemioterapii, wyniki leczenia by³y lepsze [2–4].

Obserwacje te odpowiada³y wczeœniejszym, opisuj¹cym pozytywny efekt wy³¹czenia funkcji jajników drog¹ operacji lub napromieniania w przypad- kach zaawansowanych raków piersi u kobiet przed menopauz¹. O korzyst- nym wp³ywie chirurgicznego usuniêcia jajników po raz pierwszy doniós³ G. Beatson w 1896 r., a o doœæ skutecznym wy³¹czaniu funkcji jajników dro- g¹ napromieniania wiadomo by³o od lat 30. XX w.

Obecnie do sposobów eliminowania funkcji jajników dosz³a metoda far- makologiczna. Wykazano, ¿e podawanie analogu LHRH powoduje rozregulo- wanie receptorów w obrêbie przysadki mózgowej i przez supresjê hormonu luteinizuj¹cego doprowadza do zahamowania syntezy estradiolu w jajnikach.

Podobnie jak chemioterapia, leczenie hormonalne w postaci gosereliny – ago- nisty LHRH, pierwotnie by³o wykorzystywane w leczeniu choroby rozsianej i miejscowo zaawansowanej, jako alternatywa do leczenia operacyjnego lub radioterapii. W odró¿nieniu od tych dwóch metod, ablacja jajników poprzez stosowanie gosereliny jest procesem potencjalnie odwracalnym [5, 6].

Koniecznoœæ stosowania leczenia uzu- pe³niaj¹cego u wybranych chorych na raka piersi jest powszechnie akcepto- wana. Od 1998 r. pojawiaj¹ siê donie- sienia potwierdzaj¹ce celowoœæ takiego postêpowania. Œrodowisko opiniotwór- cze, jakim niew¹tpliwie jest miêdzyna- rodowy zespó³ ekspertów spotykaj¹cy siê co drugi rok w St. Gallen pod prze- wodnictwem A. Goldhirscha, przedsta- wia systematycznie zbiór informacji na temat aktualnego stanu wiedzy doty- cz¹cej postêpowania z chorymi na raka piersi w niskim stopniu zaawansowa- nia klinicznego.

Od 2001 r. w kolejnych podsumowa- niach zawarte s¹ informacje o znacz¹- cej roli czynników hormonalnych w bio- logii raka piersi. Obecnoœæ receptorów hormonalnych jest definiowana jako ko- rzystny czynnik rokowniczy.

Po opublikowaniu wyników badañ po- równuj¹cych skutecznoœæ chemiotera- pii CMF i leczenia hormonalnego z wy- korzystaniem analogu LHRH w postê- powaniu z chorymi przed menopauz¹, na kolejnych dwóch spotkaniach w St.

Gallen tej grupie chorych poœwiêcono szczególnie du¿o miejsca. Z opubliko- wanych po ostatniej konferencji infor- macji wynika, ¿e stosowanie gosereliny jest wskazane u bardzo m³odych cho- rych z grupy o niskim i œrednim ryzyku nawrotu choroby, jako alternatywa do tamoksyfenu lub chemioterapii.

Inne po³¹czenia metod terapii hormo- nalnej oraz okreœlenie optymalnego cza- su trwania kuracji wymagaj¹ dalszych badañ. Jeœli chora wymaga stosowania chemioterapii, to leczenie hormonalne powinno byæ stosowane po jej zakoñ- czeniu.

S

S³³oowwaa kklluucczzoowwee:: rak piersi, leczenie uzupe³niaj¹ce, hormonoterapia.

Wspó³czesna Onkologia (2005) vol. 9; 8 (355–358)

Rola hormonoterapii w leczeniu

uzupe³niaj¹cym w przebiegu raka piersi u kobiet przed menopauz¹

The role of endocrine therapy in adjuvant management for premenopausal breast cancer patients

Maria Górnaœ

Klinika Onkologii WIM, Warszawa

(2)

The efficacy of adjuvant treatment in some cases of early breast cancer is unquestionable.

In 1998, the first report about the role of adjuvant treatment was published.

Opinion leaders, such as the Internatio- nal Experts Panel conducted in St Gal- len by Dr. A. Goldhirsch, every two years present the most recent information about the treating of breast cancer pa- tients.

Since 2001 it has been essential that the endocrine receptor status is one of the most important factors in the bio- logy of breast cancer tumor cells. The presence of the endocrine receptor is known as a positive prognostic factor.

Since the results of trials, comparing CMF chemotherapy and analogue LHRH for premenopausal breast cancer pa- tients have been published, during last two International Conferences on The Primary Therapy of Early Breast Cancer in St. Gallen, this subject was widely di- scussed.

After the last meeting, it became clear that goserelin is indicated for very young women with low and intermedia- te risk of recurrence, as an alternative option to tamoxifen or chemotherapy.

The other endocrine treatment modali- ties and the optimal duration of treat- ment should be confirmed in clinical trials. If chemotherapy is indicated, the endocrine therapy should be given se- quentially after adjuvant CT.

K

Keeyy wwoorrddss:: breast cancer, adjuvant the- rapy, endocrine treatment.

Wspó³czesna Onkologia (2005) vol. 9; 8 (355–358)

Wiedza o tym, ¿e hormonoterapia mo¿e w podobnym stopniu jak chemio- terapia wp³ywaæ na uzyskiwane wyniki leczenia, sta³a siê pod³o¿em do prze- prowadzenia wielu badañ klinicznych, które mia³y na celu sprawdzenie, czy mo¿na unikn¹æ toksycznej i bardziej obci¹¿aj¹cej terapii, jak¹ jest leczenie cytostatyczne, na rzecz terapii hormonalnej.

Badanie B-20 NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Pro- ject), którego wyniki przedstawiono w czasie sympozjum w San Antonio w 2002 r. [7], jak równie¿ badanie IX, prezentowane w 2002 r. przez IBCSG (International Breast Cancer Study Group) [8] wykaza³y, ¿e w grupie chorych po menopauzie, bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych, z dodatnimi recep- torami hormonalnymi tylko terapia tamoksyfenem jest równowa¿na z lecze- niem skojarzonym.

Od 1978 r. co drugi rok St. Gallen w Szwajcarii odbywaj¹ siê w konferen- cje, poœwiêcone leczeniu tzw. wczesnego raka piersi. Ostatnia, 9., mia³a miej- sce w marcu 2005 r.

W czasie tych spotkañ miêdzynarodowe grono ekspertów przygotowuje zbiór wytycznych dotycz¹cych leczenia uzupe³niaj¹cego. Od 2001 r. stopnio- wo ugruntowywa³ siê pogl¹d na rolê, jak¹ w planowaniu leczenia odgrywaj¹ receptory hormonalne w guzie pierwotnym.

W roku tym sklasyfikowano obecnoœæ receptorów hormonalnych jako ko- rzystny czynnik rokowniczy.

Na konferencji w 2003 r. ustalono m.in., ¿e w przypadku rozpoznania ra- ka piersi absolutnie niezbêdne do podjêcia decyzji terapeutycznych jest pre- cyzyjne okreœlenie stanu receptorów hormonalnych. Zgodnie z sugestiami ekspertów, badania powinny byæ wykonywane przez doœwiadczone labora- toria, w których prowadzona jest kontrola jakoœci oznaczeñ. Konieczne s¹ oznaczenia iloœciowe, czyli podawanie w treœci wyniku odsetka komórek za- wieraj¹cych receptory estrogenowe i progesteronowe [9].

Wœród konkluzji znalaz³y siê równie¿ doœæ szczegó³owe wytyczne na te- mat klasyfikacji raka piersi, zale¿nie od innych czynników rokowniczych. Za kryterium podstawowe uznano stan pachowych wêz³ów ch³onnych.

Chore bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych mog³y byæ dzielone na 2 gru- py: o minimalnym i o œrednim ryzyku nawrotu choroby. Do grupy pierwszej mog³y byæ zaliczone tylko chore ze stwierdzonymi w guzie nowotworowym receptorami hormonalnymi.

W zaleceniach dotycz¹cych pooperacyjnego leczenia chorych na raka pier- si po raz pierwszy pojawi³a siê informacja o tym, jak du¿¹ rolê w planowa- niu leczenia powinny odgrywaæ preferencje wyra¿one przez chore. Od cza- su, gdy m.in. za poœrednictwem Internetu, mo¿liwe jest uzyskiwanie przez same zainteresowane informacji o dostêpnych metodach leczenia oraz o prze- widywanych korzyœciach z ró¿nych sposobów postêpowania, za absolutnie niezbêdne uznano w³¹czenie chorych do ca³ego procesu prowadz¹cego do podjêcia decyzji o wyborze terapii.

W algorytmie postêpowania wielokrotnie wyst¹pi³y okreœlenia (±) i lub.

Dotyczy³y one przede wszystkim postêpowania z chorymi przed menopau- z¹. W tej grupie chorych po raz pierwszy pojawi³a siê mo¿liwoœæ wyboru miê- dzy leczeniem cytostatycznym a hormonalnym.

Taki wybór powsta³ m.in. dlatego, ¿e opublikowane zosta³y wyniki bada- nia ZEBRA (Zoladex Early Breast Cancer Research Association Study). To miê- dzynarodowe, wielooœrodkowe, otwarte, randomizowane badanie mia³o na celu porównanie skutecznoœci 2 rodzajów leczenia uzupe³niaj¹cego u cho- rych na operacyjnego raka piersi z przerzutami do wêz³ów ch³onnych pacho- wych przed menopauz¹. Ocenie poddano stosowanie gosereliny w porów- naniu z tradycyjnym sposobem leczenia cytostatycznego cyklofosfamidem, metotreksatem i 5-fluorouracylem.

Rekrutacjê chorych do tego badania rozpoczêto w 1990 r. Badaniem ob- jêto ponad 1 600 chorych przed menopauz¹ lub w okresie oko³omenopau- zalnym, do 50. roku ¿ycia. Oznaczenie stanu receptorów hormonalnych przed przyjêciem do badania nie by³o obowi¹zkowe, natomiast badacze mieli pra-

(3)

3 35 57 7

Rola hormonoterapii w leczeniu uzupe³niaj¹cym w przebiegu raka piersi u kobiet przed menopauz¹

wo podj¹æ decyzjê o w³¹czaniu do badania tylko chorych z dodatnimi receptorami estrogenowymi. Chore mog³y byæ leczone goserelin¹: 3,6 mg co 28 dni przez 24 mies. w po- staci depot podawanej podskórnie, lub cytostatykami: CMF 6 kursów co 28 dni (cyklofosfamid 500 mg/m2i.v., d. 1. i 8., lub 100 mg/m2p.o., d. 1.–14., metotreksat 40 mg/m2i.v., d.

1. i 8. oraz 5-fluorouracil 500 mg/m2i.v., d. 1. i 8.).

W badaniu oceniono przede wszystkim czas wolny od na- wrotu choroby (DFS), okreœlany jako czas od randomizacji do wyst¹pienia wznowy procesu nowotworowego, zgonu lub wyst¹pienia drugiego nowotworu oraz ca³kowity czas prze¿ycia (OS), mierzony jako czas od randomizacji do daty zgonu, niezale¿nie od przyczyny, z jakiej nast¹pi³ zgon [10].

Dodatkowo oceniono jakoœæ ¿ycia chorych bior¹cych udzia³ w badaniu (QoL) [11] oraz wp³yw stosowanego lecze- nia na gêstoœæ mineraln¹ koœci.

Analizê skutecznoœci leczenia przeprowadzono po wy- st¹pieniu 684 zdarzeñ (nawrót choroby, drugi pierwotny no- wotwór, zgon).

Wykazano, ¿e w grupie chorych z obecnymi receptorami hormonalnymi leczenie sam¹ goserelin¹ by³o porównywal- ne z chemioterapi¹ CMF. Wspó³czynnik ryzyka (HR) porów- nuj¹cy obie metody leczenia chorych w tej grupie wyniós³ 1,01 proc. przy ocenie DFS. W grupie bez receptorów gose- relina by³a mniej skuteczna – HR 1,76 proc. Wœród chorych o nieznanym stanie receptorów hormonalnych leczenie cy- tostatyczne by³o bardziej skuteczne – HR 2,0.

W ocenie OS stwierdzono, ¿e w grupie chorych z dodat- nimi receptorami hormonalnymi skutecznoœæ obu metod leczenia by³a podobna (HR 0,99 proc.), podczas gdy przy braku receptorów chemioterapia by³a skuteczniejsza (HR 1,77 proc.). Podobnie bardziej skuteczna okaza³a siê che- mioterapia w grupie o nieznanym stanie receptorów hor- monalnych (HR 1,81 proc.).

Bardzo istotn¹ obserwacj¹ by³o stwierdzenie, ¿e po 36 mies. od rozpoczêcia leczenia w grupie poddanej chemio- terapii CMF 76,9 proc. chorych nie miesi¹czkowa³o, podczas gdy w grupie przyjmuj¹cej goserelinê miesi¹czkê straci³o 22,6 proc. badanych.

Toksycznoœæ hematologiczna, jaka towarzyszy³a lecze- niu, by³a wy¿sza w grupie chemioterapii. Podobnie nudno- œci i wymioty, ³ysienie, zaka¿enia by³y czêstsze u chorych po CMF. Tak zwane objawy wypadowe (uderzenia gor¹ca, suchoœæ pochwy) w pierwszym okresie by³y bardziej nasi- lone w grupie z goserelin¹ w porównaniu z CMF. W wiêk- szoœci przypadków objawy te ustêpowa³y po zakoñczeniu hormonoterapii, podczas gdy w grupie CMF, jeœli dosz³o do zatrzymania miesi¹czki i ww. objawy wyst¹pi³y, to trwa³y na ogó³ nadal, nawet po up³ywie 30 mies. od zakoñczenia leczenia.

Omawiaj¹c wyniki przeprowadzonego badania, autorzy podkreœlaj¹, ¿e w ich pracy – zaplanowanej zgodnie z zasa- dami obowi¹zuj¹cymi w 1990 r. – nie narzucono wspó³ba- daczom koniecznoœci oznaczenia stanu receptorów. Dopie- ro po zakoñczeniu badania przeprowadzono selekcjê grup pod tym k¹tem i w analizie uwzglêdniono podzia³ na gru- py pod wzglêdem obecnoœci receptorów. To podsumowa- nie potwierdza koniecznoœæ oznaczania poziomów recep- torów hormonalnych w guzie pierwotnym.

Druga uwaga, która nasunê³a siê w chwili podsumowy- wania wyników to, ¿e w chwili rozpoczynania badania nie by³y znane wyniki innych analiz, które mówi³yby wyraŸnie o wy¿szoœci schematów zawieraj¹cych antracykliny nad CMF.

Bezsprzecznie warte odnotowania jest porównanie ja- koœci ¿ycia w obu grupach chorych.

Badanie jakoœci ¿ycia za pomoc¹ kwestionariusza prze- prowadzano po 3, 6, 12, 24 i 36 mies. od rozpoczêcia lecze- nia. Ocena ogólna jakoœci ¿ycia wykaza³a wyraŸn¹ przewa- gê gosereliny w pierwszym okresie (3. i 6. mies.). By³o to oczywiste z uwagi na dominuj¹ce niekorzystne objawy uboczne zwi¹zane ze stosowaniem chemioterapii. Niewiel- k¹ przewagê wykaza³a goserelina tak¿e po 12 mies. W 24.

mies. jakoœæ ¿ycia w grupie leczonej CMF by³a nieco lepsza.

Zaskakuj¹cy natomiast by³ obraz po 36 mies. Ponownie lep- sz¹ jakoœæ ¿ycia odnotowano w grupie poddanej hormono- terapii, chocia¿ ró¿nica by³a znacznie mniejsza ni¿ w pierw- szym roku. Efekt ten zwi¹zany jest najpewniej z faktem, ¿e objawy wypadowe po odstawieniu gosereliny u wiêkszoœci chorych cofnê³y siê, podczas gdy w grupie CMF, jeœli dosz³o do zatrzymania miesi¹czki, to efekt, a zatem i objawy wy- padowe, by³ trwa³y u znacznie wiêkszej liczby badanych.

Oprócz przedstawionego wy¿ej badania ZEBRA, mówi¹c o roli hormonoterapii uzupe³niaj¹cej u kobiet przed meno- pauz¹, nale¿y wymieniæ badania, w których porównywano tak¿e skutecznoœæ innych schematów leczenia.

W badaniu ZIPP (Zoladex In Premenopausal Patients) do- konano z³o¿onej analizy 2 710 chorych przed menopauz¹ leczonych goserelin¹, goserelin¹ i tamoksyfenem, tamok- syfenem oraz pozostawionych w obserwacji. By³y to chore zarówno z przerzutami w wêz³ach ch³onnych pachowych, jak i bez przerzutów, wczeœniej poddane leczeniu miejsco- wemu (operacja, ew. radioterapia) i uzupe³niaj¹cemu (che- mioterapia, hormonoterapia tamoksyfenem). Leczono cho- re bez wzglêdu na stan receptorów hormonalnych. Wyka- zano wy¿szoœæ schematów leczenia zawieraj¹cych goserelinê nad schematem bez tego leku pod wzglêdem ry- zyka wyst¹pienia nawrotu i ca³kowitego prze¿ycia [12].

W badaniu International Breast Cancer Study Group (IBCSG) VIII pierwotnie planowano porównaæ skutecznoœæ 6 kursów CMF bez dalszego leczenia, 6 kursów CMF, po któ- rych przez 18 mies. podawano goserelinê, gosereliny poda- wanej przez 2 lata oraz grupê chorych pozostawionych bez leczenia. Chore by³y przed menopauz¹, nie mia³y przerzu- tów w wêz³ach ch³onnych. Gdy pojawi³y siê pierwsze do- niesienia o skutecznoœci leczenia uzupe³niaj¹cego nawet u chorych bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych, przerwa- no kwalifikowanie chorych do grupy obserwacyjnej. Wyka- zano przewagê DFS w grupie leczonej (RR 77 vs 60 proc.).

Nie stwierdzono natomiast istotnej ró¿nicy miêdzy pozo- sta³ymi grupami i na tej podstawie autorzy ocenili, ¿e do- dawanie CMF do gosereliny u chorych z obecnymi recepto- rami hormonalnymi wydaje siê niecelowe [13].

Przedstawione wyniki badañ pokazuj¹ tendencjê w za- lecanych sposobach postêpowania, jak¹ obserwowano w ostatnich latach.

Argumentem potwierdzaj¹cym definitywnie ten trend jest ostatnia konferencja w St. Gallen.

(4)

3

35 58 8

wspó³czesna onkologia

Zosta³a ju¿ opublikowana ostateczna wersja porozumie- nia ekspertów. W porównaniu z zaleceniami z 2003 r. przy- jêto, ¿e podstawowym kryterium, na podstawie którego po- winno siê planowaæ leczenie, jest szansa uzyskania odpo- wiedzi na leczenie hormonalne [14]. W odró¿nieniu od poprzedniej klasyfikacji dziœ wyodrêbniamy pod tym wzglê- dem 3 grupy: brak mo¿liwoœci uzyskania odpowiedzi na le- czenie hormonalne (brak receptorów hormonalnych), nie- wielka szansa uzyskania odpowiedzi na hormonoterapiê (ma³a liczba komórek z receptorami, niska ekspresja recep- torów) i wysokie prawdopodobieñstwo uzyskania odpowie- dzi na leczenie hormonalne.

Inna zmiana dotyczy klasyfikacji chorych z przerzutami do wêz³ów ch³onnych. Jeœli zajête s¹ nie wiêcej ni¿ 3 wêz³y ch³onne, a guz ma receptory hormonalne i wykazuje tylko jedn¹ niekorzystn¹ cechê [pT≥2 cm, G 2–3, <35. roku ¿ycia, HER2 (+++), naciekanie naczyñ], to zaliczany jest do kate- gorii œredniego ryzyka nawrotu.

Zgodnie z opublikowanymi nowymi zaleceniami, w przy- padku wysokiego prawdopodobieñstwa uzyskania odpo- wiedzi na hormonoterapiê powinna ona mieæ wiod¹c¹ ro- lê zarówno u chorych po menopauzie, jak i przed menopau- z¹ w grupie o niskim i œrednim ryzyku nawrotu choroby. Rola ta to przede wszystkim zast¹pienie chemioterapii w grupie chorych o œrednim ryzyku nawrotu w przypadku wyraŸnej ekspresji receptorów hormonalnych. Leczenie hormonalne powinno polegaæ na podawaniu tamoksyfenu przez 5 lat.

Je¿eli stosowanie tamoksyfenu jest przeciwwskazane, ko- rzystny efekt u m³odych chorych powinno przynieœæ stoso- wanie przez 2 lata gosereliny. Takie te¿ by³y zalecenia EUSOMA (The Eurpean Society of Mastology Guidelines on Endocrine Therapy of Breast Cancer), aby u chorych przed menopauz¹ stosowaæ przez 2 lata agonistê LHRH w po³¹- czeniu z tamoksyfenem jako alternatywê do chemioterapii, a w przypadkach, w których konieczne jest leczenie cyto- statyczne, hormonoterapiê z³o¿on¹ z ww. leków nale¿y w³¹- czyæ po jego zakoñczeniu.

Ostateczn¹ odpowiedŸ na temat skutecznoœci równocze- snego stosowania tamoksyfenu i wy³¹czenia funkcji jajni- ków u chorych z grupy œredniego ryzyka nawrotu powinny przynieœæ wyniki trwaj¹cych obecnie badañ SOFT i TEXT [15].

Rozwa¿ane jest tak¿e w³¹czanie do leczenia inhibitorów aromatazy, ale ich skutecznoœæ w po³¹czeniu z analogiem LHRH nie ma jeszcze jednoznacznego potwierdzenia w ba- daniach klinicznych.

W przypadku istotnych przeciwwskazañ do podawania tamoksyfenu u chorych przed menopauz¹ podejmowane s¹ równie¿ próby w³¹czania do leczenia anastrozolu.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e coraz wiêcej do- wodów klinicznych przemawia za znacz¹c¹ rol¹ hormono- terapii w leczeniu uzupe³niaj¹cym hormonozale¿nego ra- ka piersi równie¿ u kobiet przed menopauz¹. Dziêki rosn¹- cej grupie kobiet poddawanych badaniom przesiewowym zwiêksza siê odsetek raków piersi wykrywanych we wcze- œniejszym ni¿ przed kilku, kilkunastu laty stopniu zaawan- sowania. Dziêki nowoczesnej hormonoterapii mo¿na tym m³odym chorym zaproponowaæ mniej obci¹¿aj¹ce, a rów- nie skuteczne leczenie.

Piœmiennictwo

1. Polychemotherapy for early breast cancer: an overview of the randomised trials. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Lancet 1998; 352: 930-42.

2. Poikonen P, Saarto T, Elomaa I, et al. Prognostic effect of amenor- rhoea and elevated serum gonadotropin levels induced by adju- vant chemotherapy in premenopausal node-positive breast can- cer patients. Eur J Cancer 2000; 36: 43-8.

3. Del Mastro L, Venturini M, Sertoli MR. Amenorrhea induced by adjuvant chemotherapy in early breast cancer patients: progno- stic role and clinical implications. Breast Cancer Res Treat 1997;

43: 183-90.

4. Pagani O, O’Neill A, Castiglione M, et al. Prognostic impact of amenorrhoea after adjuvant chemotherapy in premenopausal breast cancer patients with axillary node involvement: results of the International Breast Cancer Study Group (IBCSG) Trial VI.

Eur J Cancer 1998; 34: 632-40.

5. Blamey RW, Jonat W, Kaufmann M, et al. Goserelin depot in the treatment of premenopausal advanced breast cancer. Eur J Cancer 1992; 28A (4-5): 810-4.

6. Taylor CW, Green S, Dalton WS, et al. Multicenter randomized cli- nical trial of goserelin versus surgical ovariectomy in premeno- pausal patients with receptor-positive metastatic breast cancer:

an intergroup study. J Clin Oncol 1998; 16: 994-9.

7. Fisher B, Leong J-H, Bryant J, et al. Findings from two decades of National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project clinical trials involving breast cancer patients with negative axillary no- des. Proceedings of the San Antonio Breast Cancer Symposium, December 11-14, 2002, San Antonio, Texas (abstr. 16).

8. International Breast Cancer Study Group. Endocrine responsive- ness and tailoring adjuvant therapy for postmenopausal lymph node-negative breast cancer: a randomized trial. J Natl Cancer Inst 2002; 94: 1054-65.

9. Goldhirsh A, Wood WC, Gerber RD, et al. Meeting highlights:

updated international expert consensus on the primary therapy of early breast cancer. J Clin Oncol 2003; 21: 3357-65.

10. Jonat W, Kaufmann M, Sauerbrei W, et al. Goserelin versus cyclo- phosphamide, methotrexate, and fluorouracil as adjuvant thera- py in premenopausal patients with node-positive breast cancer:

The Zoladex Early Breast Cancer Research Association Study.

J Clin Oncol 2002; 20: 4628-35.

11. De Haes H, Olschewski M, Kaufmann M, et al. Quality of life in goserelin-treated versus cyclophosphamide + methotrexate + flu- orouracil-treated premenopausal and perimenopausal patients with node-positive, early breast cancer: the Zoladex Early Breast Cancer Research Association Trialists Group. J Clin Oncol 2003; 21:

4510-6.

12. Baum M, Houghton J, Odling-Smee W, et al. Adjuvant Zoladex in Premenopausal Patients with Early Breast Cancer: Results from the ZIPP Trial. Breast 10 (suppl.): 32-3, abstr. P64.

13. Castiglione-Gertsch M, O’Neill A, Gerber RD, et al. Is the Addition of Adjuvant Chemotherapy Always Necessary in Node Negative (N-) Pre/perimenopausal Breast Cancer Patients who Receive Go- serelin?: First Results of the IBCSG trial VIII. Proceedings of the American Society of Clinical Oncology 21; 2002: 38a (abstr. 149).

14. Goldhirsch A, Glick JH, Gelber RD, et al. Meeting Highlights:

International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2005. Annals of Onccology Advane Acces published Sept. 7, 2005.

15. Dellapasqua S, Colleoni M, Gelber RD, et al. Adjuvant endocrine therapy for premenopausal women with early breast cancer.

J Clin Oncol 2005; 23: 1736-50.

Adres do korespondencji dr med. MMaarriiaa Górrnnaaœœ Klinika Onkologii WIM ul. Szaserów 128 00-909 Warszawa tel. +48 22 681 72 40

Cytaty

Powiązane dokumenty

Twelve-month estrogen levels in premenopausal women with hormone receptor-positive breast cancer receiving adjuvant triptorelin plus exemestane or tamoxifen in the suppression

Five versus more than five years of tamoxifen for lymph node-negative breast cancer: updated findings from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-14

American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline: update on adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor-positive breast cancer. Adjuvant

— ESMO) wybór farmakoterapii przedoperacyjnej powinien być uzależniony od przewidywanej wrażliwości na leki oraz — w mniejszym stopniu — od ryzyka związanego z

Wstęp: W opisanym w niniejszej pracy badaniu dokonano oceny wybranych składowych oceny wytrzyma- łości mechanicznej kości u kobiet przed menopauzą poddanych hormonoterapii (HT)

Leczenie hormonalne w ginekologii onkologicznej ma na celu spowolnienie przebiegu cho- roby nowotworowej i zmniejszenie natężenia jej objawów u chorych z hormonalnie zależnymi

Z danych UK Trial of Early Detection of Breast Cancer Group wynika, ¿e diagnozowanie raka sutka we wczesnych stadiach (efektywne programy skryningowe) oraz po- prawa metod

Use of alternative promoters to express the aromatase cyto- chrome P450 (CYP19) gene in breast adipose tissues of cancer-free and breast cancer patients. Simpson ER, Michael MD,