Kod przedmiotu: EWDLW990005/C. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1)

Download (0)

Full text

(1)

Nazwa przedmiotu:

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu– koszykówka

(IS-1)

Kod przedmiotu:

EWDLW990005/C

WF

Rok studiów – II Semestr – 3

1. Jednostka prowadząca: Katedra Zespołowych Gier Sportowych, Zespół Piłki Siatkowej i Koszykówki.

2. Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu: dr Marek Popowczak, kontakt: tel. 0713473548, marek.popowczak@awf.wroc.pl.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia:

dr Marek Popowczak

1. Polski 2.

Typ przedmiotu: do wyboru, praktyczny Poziom przedmiotu: średniozaawansowany Ogólna liczba godzin kursu: 30 godzin

Formuła nauczania z podziałem na godziny: 15 ćwiczeń x 2 godziny Cel(e) przedmiotu:

 rozpoznawania uzdolnień i dyspozycji osobniczych (umysłowych i ruchowych) u dzieci i młodzieży, we wstępnym etapie edukacji sportowej gracza.

 umiejętności rozbudzania zainteresowań systematycznym uprawianiem ćwiczeń w formie gry w koszykówkę,

 racjonalnego sposobu planowania, organizacji i realizacji oraz kontroli procesu kształcenia sportowego.

Zakładane efekty po zakończeniu kursu.

W zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Student definiuje, wymienia, rozpoznaje i nazywa prawidłowo czynności ruchowe i działania ruchowe związane z atakowaniem indywidualnym w koszykówce.

 Rozpoznaje uzdolnienia i dyspozycje osobnicze u dzieci do gry w koszykówkę.

 Odtwarza poznane działania ruchowe w indywidualnym ataku.

 Student wyjaśnia, uzasadnia, porównuje, modyfikuje ćwiczenia ruchowe do możliwości uczestników zaje ruchowych.

 Demonstruje działania ruchowe w ataku indywidualnym, wykorzystuje poznane informacje do planowania, organizacji i realizacji oraz kontroli procesu kształcenia sportowego.

 Student analizuje dokładność wykonywania ćwiczeń ruchowych przez uczestników.

 Uzasadnia zastosowanie ćwiczeń ruchowych podczas zajęć, podsumowuje realizację ich przez uczestników, tworzy, na podstawie refleksji i wiedzy nowe ćwiczenia ruchowe nauczające i doskonalące działania indywidualne w ataku.

Ocenia krytycznie prowadzenie ćwiczeń przez innych studentów, wnioskuje na podstawie informacji uzyskanych podczas zajęć ruchowych i obserwacji zawodów sportowych.

W zakresie umiejętności praktycznych.

 Student potrafi, zaplanować i zastosować własne ćwiczenia ruchowe dotyczące działań indywidualnych w ataku wyciągnąć wnioski z prowadzenia zajęć, dokumentować własne opracowania.

 Student potrafi wykonać czynności ruchowe związane z działaniami ruchowymi w ataku indywidualnym, przeprowadzić ćwiczenia ruchowe.

W zakresie kompetencji personalno- społecznych.

 Student odpowiada za realizację zadania(dań); ocenia pracę własną.

 Kontaktuje się z stowarzyszeniami sportowymi w regionie prowadzącymi zajęcia ruchowe z koszykówki.

 Student wymienia opinie (poglądy) w grupie podczas zajęć ruchowych poprzez dyskusje; pracuje

(2)

w zespole przy wykonywaniu zadań ruchowych; potrafi organizować pracę zespołu zadaniowego.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Ćwiczenie 1: Typologiczna charakterystyka gry w koszykówkę.

Ćwiczenie 2: Zabawy i gry z piłką w realizacji zajęć ruchowych z koszykówki.

Ćwiczenie 3: Zmiany w przepisach gry w koszykówkę. Najważniejsze przepisy gry w minikoszykówkę.

Ćwiczenie 4: Zasady, formy dydaktyczne w zajęciach koszykówki.

Ćwiczenie 5, 6: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania główne.

Ćwiczenie 7, 8: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania pomocnicze (kozłowanie).

Ćwiczenie 9: Rozwój zdolności kondycyjnych dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w grze w koszykówkę.

Ćwiczenie 10, 11: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania pomocnicze (chwyty i podania).

Ćwiczenie 12: Rozwój zdolności koordynacyjnych dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w grze w koszykówkę.

Ćwiczenie 13: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania pomocnicze (obroty i zwody).

Ćwiczenie 14: Rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży poprzez uczestniczących w koszykówce.

Ćwiczenie 15: Praktyczna hospitacja zajęć w grupie uczniów szkoły podstawowej.

Wymagania: strój sportowy oraz obuwie sportowe.

Metody oceny:

Bieżąca kontrola przygotowania studenta do zajęć dotycząca opanowanych zagadnień na ćwiczenia, posiadanego stroju i obuwia sportowego oraz gwizdka;

 Zaliczenie wszystkich sprawdzianów teoretycznych i praktycznych wynikających z treści kształcenia;

Kontrola opanowania przepisów gry i umiejętności sędziowania;

Samoocenianie i ocenianie u innych osób sprawności ukierunkowanej z koszykówki;

Kontrola kompetencji nauczycielskich prezentowanych przez studenta podczas praktycznego realizowania zagadnień poszczególnych ćwiczeń;

 Praktyczna hospitacja 1 zajęć w grupach dziecięcych (szkoła podstawowa);

 Każda nieobecność musi być zaliczona w terminie ustalonym z prowadzącym;

 Zdanie na ocenę pozytywną sprawdzianów kontrolnych.

Zalecane lektury:

1. Bondarowicz M., „Zabawy w grach zespołowych” Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2004.

2.

Dembiński J. (2009), Koszykówka. Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie, Warszawa.

3. Huciński T. i inni, „Koszykówka dla młodych zawodników – wskazówki dla trenerów, (tłumaczenie, tytuł oryginału; Basketball forYoung Players. Guidelines for Coaches)”.

PZKosz, Warszawa, 2002.

4. Klimontowicz W. „Koszykówka – Program szkolenia dzieci i młodzieży”. COS, Warszawa, 1999.

5. Litkowycz R. , Olex-Zarychta D. „Uczymy grać w koszykówkę”, AWF Katowice, 2009, cz I.

6. Ljach W. „Koszykówka- podręcznik dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego”.

Cz. 1, AWF, Kraków, 2003.

(3)

7. Mazur D, Mikołajec K., Koszykarski atlas ćwiczeń. Czeszek sp. z o.o., Warszawa, 2009.

8. Naglak Z., „Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką”. AWF, Wrocław, 2005.

9.

Panfil R., „Gry z piłką a gry społeczne – funkcje i zależności”. [W:] Człowiek i Ruch, 1(3) – - suplement cz. I, s.6-13, AWF, Wrocław, 2001.

10. Raczek J., Mynarski W., Ljach W., „Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. Podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów”. AWF, Katowice.

11.

Włodarczyk A., Bąba M, „Załącznik nr 1do regulaminu zawodów mini koszykówki Dolnośląskiego Związku Koszykówki we Wrocławiu na sezon 2011/2012”.

http://www.dzkosz.wroclaw.pl/pliki/Zalacznik_1_minikosz_2011-12.pdf

12. Zamojski J. (red.) „Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 2010”,

http://www.pzkosz.pl/m/files/290911/oficjalne%C2%AD_przepisy_gry_w_koszykowke_

2010.pdf

Semestr zimowy

Ćwiczenie 1 Temat: Typologiczna charakterystyka gry w koszykówkę.

Zagadnienia:

1. Typologiczny podział gier zespołowych 2. Gra jako cel lub środek

3.

Działania indywidualne i grupowe w zespołowych grach sportowych

4.

Charakterystyka koszykówki jako gry zespołowej.

Zagadnienia do opracowania dla studentów:

1. Przygotuj podział gier zespołowych

2. Opracuj charakterystykę koszykówki jako gry zespołowej

Piśmiennictwo :2, 7.

Ćwiczenie 2

Temat: Zabawy i gry z piłką w realizacji zajęć ruchowych z koszykówki.

Zagadnienia:

1.

Zabawy z piłką wykorzystywane do realizacji zajęć z koszykówki.

2.

Współzawodnictwo grupowe przygotowujące do gry w koszykówkę.

3.

Gry z piłką w koszykówce.

Zagadnienia do opracowania dla studentów:

1.

Przygotuj zabawy z piłką wykorzystujące czynności ruchowe charakterystyczne dla gry w koszykówkę.

2.

Przygotuj zadania do współzawodnictwa grupowego

(4)

3.

Opracuj gry wprowadzające do koszykówki.

Piśmiennictwo: 1, 3, 5.

Ćwiczenie 3

Temat: Zmiany w przepisach gry w koszykówkę. Najważniejsze przepisy gry w minikoszykówkę.

Zagadnienia:

1.

Zmiany w przepisach gry w koszykówkę od 2010r.

2. Charakterystyka gry w minikoszykówkę.

3. Najważniejsze przepisy gry w minikoszykówkę (od 2005r.).

4. Sygnalizacja sędziowska

Zagadnienia do opracowania dla studentów:

1. Przedstaw zmiany w przepisach gry w koszykówkę wprowadzone w 2010 roku.

2. Opisz najważniejsze przepisy gry w minikoszykówkę.

3. Sędziuj grę w koszykówkę

Piśmiennictwo: 11, 12.

Ćwiczenie 4

Temat: Zasady, formy dydaktyczne w zajęciach koszykówki.

Zagadnienia:

1.

Przedstawienie zasad dydaktycznych w koszykówce.

2.

Przestawienie form dydaktycznych stosowanych w zajęciach z koszykówki.

Zagadnienia do opracowania dla studentów:

1. Opisz zasady dydaktyczne.

2. Przygotuj po jednym przykładzie, każdego rodzaju formy dydaktycznej realizowanej w zajęciach koszykówki.

Piśmiennictwo: 2, 5.

Ćwiczenie 5

Temat: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania główne.

Zagadnienia:

1.

Przedstawienie różnic pomiędzy nauczaniem, a doskonaleniem

2.

Rzut w biegu do kosza – nauczanie i doskonalenie

3.

Rzut po zatrzymaniu na jedno i dwa tempa - sposoby nauczania i doskonalenia.

4.

Pozycja „potrójnego zagrożenia”.

Zagadnienia do opracowania dla studentów:

1.

Opisz metodykę nauczania poznanych rzutów

(5)

2.

Opisz metodykę doskonalenia poznanych rzutów

3.

Opisz różnicę pomiędzy metodyką nauczaniem, a doskonaleniem.

4.

Opisz pozycję potrójnego zagrożenia.

Piśmiennictwo: 2, 3, 5.

Ćwiczenie 6

Temat: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania główne

Zagadnienia:

1.

Różnego rodzaju rzuty – nauczanie i doskonalenie

Zagadnienia do opracowania dla studentów:

1.

Przedstaw charakterystykę wybranego przez siebie rzutu do kosza (nie omawianego)

2.

Opisz metodykę nauczania zaproponowanego rzutu.

3.

Opisz metodykę doskonalenia zaproponowanego rzutu.

Piśmiennictwo: 7.

Ćwiczenie 7

Temat: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania pomocnicze

Zagadnienia:

1. Kozłowanie -metodyka nauczania i doskonalenia

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1. Opisz metodykę nauczania kozłowania

2. Opisz metodykę doskonalenia kozłowania (zmiana ręki kozłującej, zmiana tempa kozłowania, zmiana kierunku kozłowania, w obecności obrońcy)

Piśmiennictwo:2, 4, 5, 6.

Ćwiczenie 8

Temat: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania pomocnicze

Zagadnienia:

2. Kozłowanie -metodyka doskonalenia kozłowania (różnego rodzaju zmiany ręki kozłującej, kozłowanie w obecności obrońcy)

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1.

Opisz sposoby zmiany ręki kozłującej.

2.

Przedstaw dwa ćwiczenia, dwa fragmenty gier doskonalące kozłowanie w obecności obrońcy.

Piśmiennictwo:2, 4, 5, 7

(6)

Ćwiczenie 9

Temat: Rozwój zdolności kondycyjnych dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w grze w koszykówkę.

Zagadnienia:

1.

Zdolności motoryczne – charakterystyka i podział.

2.

Rozwój zdolności kondycyjnych u dzieci i młodzieży.

3.

Środki dydaktyczne akcentujące rozwój zdolności kondycyjnych.

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1.

Dokonaj charakterystyki zdolności motorycznych.

2.

Opisz rozwój zdolności kondycyjnych u dzieci i młodzieży.

3.

Opisz trzy ćwiczenia (lub zabawy) rozwijające poszczególne zdolności kondycyjne.

Piśmiennictwo: 6, 9, 10.

Ćwiczenie 10

Temat: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania pomocnicze

Zagadnienia:

1.

Chwyty i podania – podział i charakterystyka

2.

Metodyka nauczania chwytów piłki oburącz i podań piłki (oburącz i jednorącz)

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1.

Opisz metodykę nauczania poznanych działań pomocniczych

Piśmiennictwo: 2.

Ćwiczenie 11

Temat: Charakterystyka indywidualnych działań w ataku - działania pomocnicze.

Zagadnienia:

1.

Doskonalenia chwytów piłki oburącz i podań piłki (oburącz i jednorącz)

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1.

Opisz ćwiczenia doskonalące poznane działania pomocnicze.

Piśmiennictwo: 2.

(7)

Ćwiczenie 12

Temat: Rozwój zdolności koordynacyjnych dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w grze w koszykówkę.

Zagadnienia:

1.

Rozwój zdolności koordynacyjnych u dzieci i młodzieży.

2.

Środki dydaktyczne akcentujące rozwój zdolności koordynacyjnych.

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1.

Opisz rozwój zdolności koordynacyjnych u dzieci i młodzieży.

2.

Opisz trzy ćwiczenia (lub zabawy) rozwijające poszczególne zdolności koordynacyjne.

Piśmiennictwo: 6, 10.

Ćwiczenie 13

Temat: Charakterystyka indywidualne działania w ataku - działania pomocnicze

Zagadnienia:

1. Obroty z piłką - metodyka nauczania i doskonalenia 2. Zwody z piłką - metodyka nauczania i doskonalenia

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1. Opisz metodykę nauczania poznanych działań pomocniczych 2. Opisz sposoby doskonalenia poznanych działań pomocniczych.

Piśmiennictwo: 2, 7.

Ćwiczenie 14

Temat: Rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży poprzez uczestniczących w koszykówce..

Zagadnienia:

1.

Rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży.

2.

Środki dydaktyczne akcentujące rozwój intelektualny uczestników zajęć ruchowych.

3.

Środki dydaktyczne akcentujące rozwój emocjonalny i społeczny intelektualny uczestników zajęć ruchowych.

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1.

Opisz rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży.

2.

Opisz trzy ćwiczenia (lub zabawy) rozwijające intelektualnie, emocjonalnie dziecko.

3.

Opisz zabawę przygotowującą dziecko do życia w społeczeństwie.

Piśmiennictwo: 3, 6, 10.

(8)

Ćwiczenie 15

Temat: Praktyczna hospitacja zajęć w grupie uczniów szkoły podstawowej.

Zagadnienia:

1.

Analiza zajęć ruchowych z koszykówki realizowanych w gr upie uczniów szkoły podstawowej.

Zagadnienia do opracowania przez studentów:

1.

Opisz hospitowane zagadnienie dotyczące realizacji zajęć ruchowych z koszykówki wśród uczniów szkoły podstawowej.

2.

Przedstaw wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć ruchowych z k oszykówki wyodrębnionych na podstawie przeprowadzonej hospitacji.

Piśmiennictwo: 2, 3, 5.

Figure

Updating...

References

Related subjects :