Pełen tekst

(1)

ST-3660A Seagate 3,5" EIDE

P ojem ność Dysk niesform a to w an y Form at (512B na sektor)

c a łk o w ita [M B ] 545,5

p o w ie rz c h n i [M B ] cylin d ra [M B ]

ście żki [B ]

Wymiary zew nętrzne i ciężar

w ysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

ciężar [kg ] 0,59

O rganizacja Fizyczna Logiczna

d y s k ó w 2 8

c y lin d ró w 1057

g ło w ic danych 4 16

g ło w ic serw o

sum a sekto ró w 1065456

sekt/ścieżkę 63

Opóźnienia [m s ]

Średnio 14

R/W

TFLTR 5

Max 34

Latency 7,87

Overhead

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC] 5 ... 55 -4 0 ... 70

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ]

Dysk zaparkowany 75

Praca bez b łę d ó w 2

B łę d y korygow aine 10

W rtpre. R e -w rtc u rr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Prędkość tra n sm isji m / s ] Dysk <■> B ufo r 2 ,4 3 ... 4,37 B u fo r <•> Host 11,1 (13,3) Poj. zapas. Z B R

Niezawodność B łę d y (xx->1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

300 30 5 40 13

B u fo r dysku [kB ] 120

Prędkość obr. [1 /m in ] 3811

Syfem kodowania (1.7JRLL

Gęstość zapisu [TP I] 3285 Pozycjoner

S tart / Stop [s ] 10/9 Poz. ha ł. [dBA (g> 1m] 33 Typow y RjW Oa oJs M ax Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 3,340 5,230 1,835 0,725 0,650

lin ia +12V [A ] 0,145 0,340 1,100 0,120 0,025 0,025

lin ia +5V [A ] 0,320 0,230 0,350 0,085 0,085 0,070

(2)

1 —

3= -

R S T 0 o G N D

D B 7 0 0 D B 8

D B 6 0 0 D B 9 D B 5 0 0 D B A D B 4 0 0 D B B D B 3 0 0 D B C

D B 2 O O D B D

D B 1 0 o D B E D B O e o D B F

G N D K E Y

0 o G N D

IO W 0 0 G N D

IO R 0 0 G N D

* 0 »

0 o G N D

IR Q 0 o S 1 6 A D 1 o o P D G A D 2 e o A D 2

C S O 0 0 C S 1

O S P 0 0 G N D

( ’ ) Z t y c h lin * n a p ę d n ie k o r z y s t a .

+ 1 2 V O G N D ( 1 2 V ) o G N D ( 5 V )

o + 5 V

p = c

= + 5 V

= > + 1 2 V

= G N D

bd : [ o o o o j

O O O O O O O O O o o o o o o o o o o j J--- — O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ] ^ |j 0 D f1

r

... ...

1

M

J 4 , J3 , J2, J1

J e d y n y d y s k w s y s te m ie ( S in g le D riv e ) lu b p ie rw s z y d y s k w s y s te m ie d w u d y s k o w y m ( D u a l D r iv e M a s te r), je ż e li d r u g i d y s k je s t z g o d n y z e s p e c y fik a c ją A T A

J 4 , J 3 , JZ , J1

P ie rw s z y d y s k w s y s te m ie d w u d y s k o w y m (D u a l D riv e M a s te r), je ż e li d r u g i d y s k n ie je s t z g o d n y z e s p e c y fik a c ją A T A

J 4 , J3 , 2, J1

P ie rw s z y d y s k w s y s te m ie d w u d y s k o w y m (D u a l D riv e M a s te r) , d ru g i d y s k n ie k o r z y s ta z s y g n a łu -D A S P

f l

J 4 , J3, 2 , J1

D ru g i d y s k w s y s te m ie d w u d y s k o w y m ( D u a l D riv e S la v e )

IS 1

J 4 , J3 , J2 , J1

W y b ó r M a s te r/S la v e d o k o n y w a n y je s t p rz e z m a g is tr a lę ( C a b le s e le c t).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :