• Nie Znaleziono Wyników

03/22 R Y N E K M L E K A POLSKA FEDERACJ A HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA K O N T A K T

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "03/22 R Y N E K M L E K A POLSKA FEDERACJ A HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA K O N T A K T"

Copied!
35
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

03/22

R Y N E K M L E K A

W A R S Z A W A

| 1 2 . 0 1 . 2 0 2 3 .

M A R Z E C 2 0 2 2

K O N T A K T w w w . p f h b . p l e - m a i l :

d . s m i g i e l s k a @ p f h b . p l POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

(2)

O NAS

K O N T A K T w w w . p f h b . p l u l . Ż u r a w i a 2 2 0 0 - 5 1 5 W a r s z a w a

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YD LA I P RO D U CE N TÓ W MLE KA

(3)

CELEM POLSKIEJ FEDERACJI JEST REPREZENTOWANIE INTERESÓW I OBRONA PRAW JEJ CZŁONKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

• Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.

• Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.

• Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.

• Opracowywanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.

• Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.

• Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.

• Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.

• Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się

inseminacją bydła.

• Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła

POLSKA FEDERACJA REALIZUJE SWOJE CELE MIĘDZY INNYMI POPRZEZ:

• Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej.

• Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowiązujących przepisów.

• Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.

• Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.

• Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych

metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.

• Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodowlanych.

• Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.

• Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.

• Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

• Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.

• Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.

• Prowadzenie Laboratorium Genetyki Bydła w celu genotypowania zwierząt.

R YN E K MLE K A

(4)

Pogłowie bydła

01

Ocena użytkowości

02

03

Skup mleka

Skup mleka w UE

Cena mleka

Cena mleka w UE

04

Produkcja artykułów

Ceny artykułów

05

Aktualności

06

Spis treści

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

(5)

R Y N E K M L E K A

Populacja bydła na koniec 2021 roku wynosiła 6 371,5 tys. sztuk i była o 1,5%

tj. o 92,6 tys. szt. wyższa niż przed rokiem, ale o 0,5% niższa niż w czerwcu 2021 roku (o 29,4 tys. sztuk).

POGŁOWIE

BYDŁA

(6)

RYNEK MLEKA

POGŁOWIE CIELĄT

Pogłowie cieląt do 1 roku wzrosło o 3,8%

w porównaniu z grudniem 2020 r. W porównaniu do czerwca 2021 r. wzrosło o 0,6% do poziomu 1 800,1 tys. szt.

Cielęta stanowią 28,3% w strukturze pogłowia

POGŁOWIE MŁODEGO BYDŁA

Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata zwiększyła się o 6,1% w porównaniu ze stanem w ubiegłym roku, a w porównaniu z czerwcem 2021 r. populacja została zwiększona o 2,2% i wynosiła 1 909,4 tys. szt.

Młode bydło stanowi 30,0% w strukturze pogłowia

KROWY

Pogłowie krów zostało ograniczone o 4,3% w porównaniu z grudniem 2020 r., również w porównaniu do czerwca 2021 r. odnotowało spadek o 4,2% i wynosiło 2 289,0 tys. szt.

W strukturze pogłowia krowy stanowią 35,9%.

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

(7)

Pogłowie krów w Polsce w tys. sztuk: Dane GUS, IERiGŻ-PIB, *prognozy IERiGŻ-PIB

Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. sztuk (XII): Dane GUS, IERiGŻ-PIB

Rok Krowy

ogółem Krowy

pozostałe Krowy

mleczne

2010 VI 2656 118 2538

XII 2636 107 2529

2011 VI 2626 153 2473

XII 2568 122 2446

2012 VI 2578 137 2441

XII 2469 123 2346

2013 VI 2531 170 2361

XII 2442 143 2299

2014 VI 2479 169 2310

XII 2403 155 2248

2015 VI 2445 166 2279

XII 2303 169 2134

2016 VI 2332 186 2146

XII 2304 174 2130

2017 VI 2374 220 2154

XII 2341 188 2153

2018 VI 2429 196 2233

XII 2417 203 2214

2019 VI 2461 240 2221

XII 2403 239 2164

2020 VI 2487,5 262,7 2224,8

XII 2391,3 265,6 2125,7

2021 VI 2388,5 276 2122,6

XII 2289,0 253,8 2035,2

2022* VI 2390 280 2110

Wyszczególnienie 2018 2019 2020

Wskaźniki dynamiki

2018 2019 2020

Rok poprzedni = 100 2019 = 100

UE-14 15 924,6 15 766,6 15 644,2 97,8 99,0 99,1 99,2

UE-13 5 104,8 4 999,0 4 917,7 99,7 97,9 98,4 98,4

w tym Polska 2 214,1 2 166,9 2 125,7 102,8 97,9 98,1 98,1

UE-27 21 029,5 20 765,5 20 561,9 98,2 98,7 98,9 99,0

R YN E K MLE K A

(8)

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

OCENA

UŻYTKOWOŚCI

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka od 1 lipca 2006 roku przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła.

W lutym 2022 roku pod oceną było 795 227 krów, pochodzących

z 17 508 obór.

(9)

680000 700000 720000 740000 760000 780000 800000 820000 840000

Krowy

2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022

16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 20500

Stada

2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022

R YN E K MLE K A

(10)

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

REGIONY OCENY

01

CENTRUM W lutym 2022 r. w Regionie Oceny Centrum oceniono 209 767 krów, z 5 535 obór

02

WSCHÓD W Regionie Oceny Wschód w lutym 2022 roku oceniono 186 736 krów, pochodzących z 4 322 obór.

03

ZACHÓD Ilość krów ocenionych w lutym 2022 roku wynosiła 227 749. Utrzymywane były w 3 909 oborach

04

PÓŁNOC W Regionie Oceny Północ w lutym 2022 r. oceniono 170 975 krów, z 3 742 obór.

(11)

R YN E K MLE K A

SKUP MLEKA W POLSCE

W Polsce od wielu lat odnotowywany jest systematyczny wzrost skupu mleka.

Średnioroczny wzrost skupu wynosił zawsze około 2%, jednak w roku 2021 skup nie odnotował aż tak dużego wzrostu w porównaniu z rokiem

poprzednim i wyniósł 0,4%.

(12)

SKUP MLEKA W LUTYM

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego meldunkowy skup mleka w lutym 2022 roku wyniósł 970,6 mln litrów.

W okresie od stycznia do lutego 2022 r. w Polsce skupiono 2 022,7 mln litrów mleka.

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

(13)

PROCENTOWE ZMIANY SKUPU

W RELACJI MIESIĘCZNEJ

• Skup mleka w lutym był o 7,7% mniejszy od skupu odnotowanego w styczniu

-7,7%

W RELACJI ROCZNEJ

• W lutym skupiono o 3,8% więcej mleka niż w lutym 2021 r.

+3,8%

ŁĄCZNY SKUP W 2022 R.

• W ciągu dwóch miesięcy 2022 roku skupiono o 3,7% więcej mleka niż w analogicznym okresie 2021 roku

+3,7%

R YN E K MLE K A

(14)

Ilość skupionego mleka w okresie I-II 2022 w tys. litrów

Dane Polska Izba Mleka

W okresie styczeń – luty 2022 r. najwięcej mleka ubyło z województw: wielkopolskiego (94,2 mln l), kujawsko-pomorskiego (92,2 mln l) oraz warmińsko-mazurskiego (88,0 mln l).

Najwięcej mleka z innych województw trafiło do województwa podlaskiego (323,6 mln l).

województwo wg siedziby

jednostki skupującej wg siedziby

producenta różnica w ilościach

skupionego mleka różnica [%]

Polska 2 022 693 2 022 693 x x

dolnośląskie 7 183 27 131 -19 948 -73,5%

kujawsko-pomorskie 52 163 144 403 -92 240 -63,1%

lubelskie 117 616 94 651 22 965 24,3%

lubuskie 38 688 16 016 22 672 141,6%

łódzkie 117 755 137 482 -19 727 -14,3%

małopolskie 24 158 20 536 3 622 17,6%

mazowieckie 419 689 431 942 -12 253 -2,8%

opolskie 34 132 48 120 -13 988 -29,1%

podkarpackie 14 486 14 196 290 2,0%

podlaskie 765 331 441 655 323 676 73,3%

pomorskie 22 806 57 263 -34 457 -60,2%

śląskie 30 480 42 441 -11 961 -28,2%

świętokrzyskie 57 401 28 816 28 585 99,2%

warmińsko-mazurskie 51 516 139 532 -88 016 -63,1%

wielkopolskie 262 554 356 748 -94 194 -26,4%

zachodniopomorskie 6 735 21 761 -15 026 -69,1%

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

(15)

R YN E K MLE K A

SKUP MLEKA W UE

W styczniu 2022 roku skup mleka został ograniczony w piętnastu krajach

członkowskich, w relacji rocznej. W pozostałych krajach w analizowanym

miesiącu zwiększono skup surowca.

(16)

SKUP MLEKA W UE STYCZEŃ

Według danych Eurostat w styczniu 2022 roku w Unii Europejskiej skupiono 11 596,4 tys. ton mleka, tj. o 2,3% więcej niż w grudniu 2021 r., ale o 1,7% mniej niż w styczniu 2021 r.

Pięciu największych producentów mleka w Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Holandia, Włochy i Polska), w analizowanym miesiącu skupiło łącznie 8 030,6 tys. ton mleka, było to o 1,2% mniej niż przed rokiem. Skup ten stanowił 69,3%

całego unijnego mleka.

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

(17)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Niemcy Francja Holandia Polska Włochy Hiszpania Dania Belgia Austria Czechy Szwecja Finlandia Irlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Słowenia Estonia Łotwa Grecja Bułgaria Słowacja Chorwacja Cypr

Skup w styczniu

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Austria Belgia Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Portugalia Hiszpania Szwecja Czechy Estonia Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Słowacja Słowenia Bułgaria Rumunia Chorwacja Razem UE - 27

% zmiana rok do roku

R YN E K MLE K A

(18)

CENY MLEKA W POLSCE

Cena mleka nadal utrzymuje trend wzrostowy.

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

(19)

CENA MLEKA W LUTYM

W e d ł u g G U S ś r e d n i a c e n a m l e k a w l u t y m b i e ż ą c e g o r o k u w y n o s i ł a 1 8 4 , 2 1 z ł / h l , b y ł a o 0 , 7 % w y ż s z a n i ż w s t y c z n i u o r a z o 2 3 , 5 % w y ż s z a n i ż w l u t y m 2 0 2 1 r .

W okresie styczeń – luty 2022 r.

średnia cena skupu mleka ukształtowała się na poziomie

183,58 zł/hl i była o 23,0%

wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.

80 100 120 140 160 180 200

2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022

R YN E K MLE K A

(20)

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

CENA W WOJEWÓDZTWACH

H

Z r ó ż n i c o w a n i e c e n m l e k a w w o j e w ó d z t w a c h j e s t d o ś ć w y r a ź n e . W l u t y m 2 0 2 2 r . n a j w y ż s z ą c e n ę o t r z y m y w a l i p r o d u c e n c i z w o j e w ó d z t w : l u b u s k i e g o 1 9 1 , 3 0 z ł / h l , o p o l s k i e g o 1 8 9 , 3 6 z ł / h l o r a z ś l ą s k i e g o 1 8 8 , 7 1 z ł / h l . N a j n i ż s z ą c e n ę n a t o m i a s t w y p ł a c a n o w w o j e w ó d z t w a c h : m a ł o p o l s k i m 1 7 1 , 6 9 z ł / h l , ł ó d z k i m 1 7 7 , 1 8 z ł / h l o r a z p o d k a r p a c k i m 1 8 1 , 6 2 z ł / h l .

160,00 165,00 170,00 175,00 180,00 185,00 190,00 195,00

dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

(21)

LATEST WORKS CENY MLEKA W UE

W styczniu 2022 roku w Unii Europejskiej cena skupu mleka była o 1,8%

wyższa niż w grudniu 2021 r.

R YN E K MLE K A

(22)

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

CENA MLEKA W STYCZNIU

W styczniu 2022 roku średnia cena mleka w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 42,00 EUR/100 kg i była o 1,8% wyższa niż w grudniu 2021 r. oraz o 20,4% wyższa niż w styczniu 2021 r.

0 10 20 30 40 50 60 70

Malta Cypr Irlandia Belgia Holandia Litwa Grecja Dania Niemcy Szwecja Austria Finlandia Łotwa Francja Rumunia Polska Włochy Czechy Estonia Bułgaria Słowacja Chorwacja Hiszpania Węgry Słowenia Portugalia

(23)

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW

MLECZARSKICH

POLSKA JEST DUŻYM PRODUCENTEM ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH

R YN E K MLE K A

(24)

PRODUKCJA

01

MLEKO PŁYNNE

W styczniu produkcja mleka płynnego wynosiła 305,2 mln litrów i była o 3,6% wyższa niż przed miesiącem oraz o 0,4% wyższa niż w styczniu 2021 r.

02 03

JOGURT

W styczniu 2022 r. wyprodukowano 28,2 mln litrów jogurtu, tj.

o 14,2% więcej niż przed miesiącem oraz o 2,4% więcej niż w styczniu 2021 roku.

ŚMIETANA

Produkcja śmietany w 2022 r. wynosiła 17,6 mln litrów i była o 5,9% niższa niż w grudniu 2021 r., ale o 13,5% wyższa niż w styczniu 2021 r.

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

04

SERY TWAROGOWE

W styczniu 2022 r. produkcja serów twarogowych wynosiła 40,6 tys. ton i była o 4,9% większa niż przed miesiącem, ale o 0,5%

mniejsza niż w analogicznym miesiącu 2021 roku.

(25)

R YN E K MLE K A

05

SER PODPUSZCZKOWY DOJRZEWAJĄCY

W styczniu 2022 r. wyprodukowano 29,9 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających, tj. o 3,2% mniej niż w grudniu 2021 r., ale o 2,7% więcej niż w styczniu 2021 r.

06

MASŁO

Produkcja masła w styczniu 2022 r. ukształtowała się na poziomie 23,7 tys. ton i była o 4,4% wyższa niż przed miesiącem, ale o 0,8% mniejsza niż w styczniu 2021 roku.

07

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU

W styczniu 2022 r. wyprodukowano 15,8 tys. ton OMP, tj. o 10,5% więcej niż w grudniu 2021 r. oraz o 39,8% więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 roku.

08

PEŁNE MLEKO W PROSZKU

Produkcja PMP w styczniu 2022 r. wynosiła 2,6 tys. ton i była o 27,8% niższa niż przed miesiącem oraz o 13,3% niższa niż przed rokiem.

09

SERWATKA W styczniu 2022 r. wyprodukowano 124,8 tys. ton serwatki, tj.

o 3,7% więcej niż w grudniu 2021 r., ale o 2,8% mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 roku.

(26)

CENY ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH

Ceny podstawowych produktów mleczarskich w styczniu były wyższe niż w poprzednim miesiącu oraz wyższe w porównaniu z cenami sprzed roku.

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

(27)

CENY W STYCZNIU

01 02 03

R YN E K MLE K A

MASŁO

Za masło w blokach krajowi producenci w styczniu 2022 r.

otrzymywali cenę 28,53 zł/kg i była ona 1,5% wyższa niż w grudniu 2021 r. oraz o 60,6% wyższa niż w styczniu 2021.

SERY PODPUSZCZKOWE

W styczniu 2022 r. średnia cena serów podpuszczkowych dojrzewających wynosiła 21,20 zł/kg, tj. o 4,6% drożej niż przed miesiącem oraz o 37,0% drożej niż w styczniu 2021 roku.

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU

W styczniu 2022 r. cena OMP ukształtowała się na poziomie 18,87 zł/kg i była o 8,7% wyższa niż w grudniu 2021 r. oraz o 42,0% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2021 roku.

(28)

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

TYGODNIOWE NOTOWANIA CEN PRODUKTÓW MLECZARSKICH

28.02 – 06.03.2022 07 – 13.03.2022

[zł/kg]

różnica względem wcześniejszego:

[zł/kg]

różnica względem wcześniejszego:

roku [%]

miesiąca [%]

tygodnia [%]

roku [%]

miesiąca [%]

tygodnia [%]

Masło w blokach 25,76 60,1 1,1 1,0 Masło w blokach 26,87 58,5 6,1 4,3 Masło

konfekcjonowane 26,42 52,1 2,9 0,6 Masło

konfekcjonowane 27,03 54,7 4,3 2,3

OMP 15,87 55,4 6,3 2,9 OMP 16,06 57,7 6,3 1,2

PMP 19,76 52,7 8,3 -0,4 PMP 20,17 58,6 5,6 2,1

Ser Edamski 20,11 43,9 0,1 0,8 Ser Edamski 20,08 43,1 -0,6 -0,2

Ser Gouda 20,50 42,1 0,6 0,8 Ser Gouda 20,46 40,3 1,3 -0,2

14 – 20.03.2022 21 – 27.03.2022

[zł/kg]

różnica względem wcześniejszego:

[zł/kg]

różnica względem wcześniejszego:

roku [%]

miesiąca [%]

tygodnia [%]

roku [%]

miesiąca [%]

tygodnia [%]

Masło w blokach 27,38 56,9 8,0 1,9 Masło w blokach 28,29 63,4 10,9 3,3 Masło

konfekcjonowane 27,26 54,8 5,0 0,9 Masło

konfekcjonowane 28,90 58,5 10,1 6,0

OMP 16,38 54,4 6,5 2,0 OMP 16,80 61,8 8,9 2,6

PMP 19,59 47,5 -0,5 -2,9 PMP 20,35 57,1 2,6 3,9

Ser Edamski 20,05 41,8 -1,9 -0,1 Ser Edamski 20,05 39,0 0,5 0,0

Ser Gouda 20,15 38,4 -1,8 -1,5 Ser Gouda 20,55 40,7 1,0 2,0

(29)

CENY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

MASŁO

W drugim tygodniu marca 2022 roku w Unii Europejskiej cena masła ukształtowała się na poziomie 6,14 EUR/kg i była o 3,0% wyższa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W relacji rocznej masło było o 58,0% droższe.

W połowie marca 2022 roku na GDT cena masła wynosiła 6 958 USD/t i była o 2,0%

niższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 4,0% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było o 23,0% droższe.

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU

W Unii Europejskiej, w połowie marca 2022 r., cena OMP wynosiła 3,79 EUR/kg i była o 2,0% wyższa niż w poprzednim notowaniu, 5,0% wyższa niż przed miesiącem, o 56,0%

wyższa niż w marcu 2021 roku.

Na GDT w dniu 15 marca 2022 r. odtłuszczone mleko w proszku zbywano po cenie 4 545 USD/t, tj. o 1,0% drożej niż dwa tygodnie wcześniej i o 6,0% drożej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było o 36,0% droższe.

R YN E K MLE K A

(30)

PEŁNE MLEKO W PROSZKU

W połowie marca w Unii Europejskiej, cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 4,77 EUR/kg i była o 2,0% wyższa niż w poprzednim notowaniu oraz o 7,0%

wyższa niż przed miesiącem. W relacji rocznej pełne mleko w proszku było o 53,0%

droższe.

W dniu 15 marca na GDT pełne mleko w proszku zbywano po cenie 4 596 USD/t, tj. o 3,0% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 2,0% drożej niż przed miesiącem, o 13,0% drożej niż w 2021 roku.

SER CHEDDAR

W połowie marca na GDT cena sera Cheddar ukształtowała się na poziomie 6 412 USD/t i była o 0,3% wyższa niż w poprzednim notowaniu, o 9,0% wyższa niż miesiąc wcześniej oraz o 51,0% wyższa niż przed rokiem.

(31)

AKTUALNOŚCI

Aktualności z rynku mleka są również publikowane na stronie www.pfhb.pl

R YN E K MLE K A

(32)

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW – WNIOSKI OD 31 MARCA ROKU GOSPODARSKICH

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2022 r. przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dokumenty będzie można dostarczyć m.in. osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Tegoroczny nabór będzie już 8. prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014 – 2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł.

(33)

DELIKATNY SPADEK NA GDT

Od stycznia bieżącego roku na platformie GDT utrzymywał się trend wzrostow y. Pierwszy raz został wyhamowany w połowie marca, kiedy to indeks odnotował niewielki spadek o 0,9%. Średnia cena ukształtowała się na poziomie 5 039 USD

Ujemny indeks przełożył się na spadek notowań trzech oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Na jwiększe obniżki odnotowano w przypadku pełnego mleka w proszku i masła. Notowania pozostałych trzech produktów odnotowały wzrost, z czego największy dotyczył odtłuszczonego mleka w proszku.

Wyniki ostatniej sesji w dniu 15 marca 2022 roku:

Odtłuszczone mleko w proszku +1,6% - cena 4 454 USD/t Bezwodny tłuszcz mleczny +0,4% - cena 7 111 USD/t Ser Cheddar +0,3% - cena 6 412 USD/t

Laktoza -0,6% - cena 1 618 USD/t Masło -1,8% - cena 6 958 USD/t

Pełne mleko w proszku -2,1% - cena 4 596 USD/t Maślanka w proszku – nie była oferowana Serwatka w proszku – nie była oferowana

W Polsce po delikatnym spadku odnotowanym w styczniu, w lutym średnia cena mleka ponownie wzrosła i ukształtowała się na poziomie 184,21 zł/hl. W relacji miesięcznej była o 0,7% wyższa, natomiast w porównaniu z ceną z analogicznego miesiąca ubiegłego roku była o 23,5% wyższa.

PROJEKT USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to kontroli urzędowych czynności, które są przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego.

Najważniejsze rozwiązania:

• Określone zostały zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

• Umożliwiono dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła w wieku do 12. miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Rozwiązanie to jest realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników.

• Stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

• Uregulowano kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. - Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE. - Produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których zostaną ustalone krajowe przepisy przywozowe, będą mogły być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Polski.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2022 r.

R YN E K MLE K A

(34)

POL S KA FE DE R ACJ A H OD OW CÓ W B YDŁ A I P RO DU CE N TÓ W MLE KA

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA PŁATNOŚCI

W dniu 15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014-2020 (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno- środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego) za 2022 r.

Podstawowy termin naboru wniosków upływa 16 maja 2022 r. Złożenie wniosku po podstawowym terminie, nie później jednak niż do dnia 10 czerwca 2022 r., będzie skutkowało obniżeniem kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (ePUE) zamieszczonej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W przypadku płatności bezpośrednich najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu dostępnych instrumentów wsparcia o Uzupełniającą Płatność Podstawową.

Płatność ta, co do zasady, będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w

szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych. Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

W ramach płatności nie będzie obowiązywał limit powierzchni - do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową.

W kampanii 2022 r. na płatność planuje się przeznaczyć 400 mln zł. Tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywista wysokość stawki tej płatności będzie znana jesienią bieżącego roku - zostanie określona na podstawie powierzchni zgłoszonej we wnioskach przez rolników.

W przypadku PROW 2014-2020 zmiany wprowadzono w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym:

1. uruchomiono dwa nowe pakiety tj. Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk oraz Pakiet 9. Retencjonowanie wody,

2. rozszerzono katalog zwierząt wspieranych w ramach Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie o dwie rasy owiec i dwie rasy kóz, a także

3. rozszerzono wdrażanie tzw. „wariantów ptasich” na całe obszary Natura 2000.

(35)

DOROTA ŚMI GIELSKA

D.SMIGIELSKA@PFHB.PL

Cytaty

Powiązane dokumenty

rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją

Brytania Belgia Niemcy Francja Luksemburg Norwegia Słowenia Finlandia Dania Islandia Estonia Węgry Czechy Austria UE Szwecja Litwa Grecja Włochy Słowacja Bułgaria Chorwacja

W dniu 17 czerwca 2022 roku w Stanach Zjednoczonych cena masła ukształtowała się na poziomie 6 482 USD/t i była o 1,0% niższa niż w poprzednim tygodniu, o 3,0% wyższa niż

Holandia – średnia cena mleka w ubiegłym roku wynosiła 35 EUR, w styczniu bieżące go roku wynosiła 33 EUR. Dużym problemem jest zatrzymany import ze

Finlandia Estonia Słowenia Łotwa Litwa Słowacja Austria Portugalia Belgia Bułgaria Szwecja Rumunia Czechy Węgry Dania Grecja Holandia Irlandia Polska Włochy Hiszpania Wielka

Na potrzebę kompleksowego podejścia wskazują też zmiany obserwowane z perspektywy gerontologii społecznej, które do- tyczą wzrastającej roli organizacji pozarządowych

Niemcy Francja Holandia Włochy Polska Hiszpania Dania Belgia Irlandia Austria Czechy Szwecja Finlandia Portugalia Węgry Litwa Rumunia Estonia Słowenia Łotwa Grecja Bułgaria

W dniu 22 lipca 2022 roku w Stanach Zjednoczonych cena masła ukształtowała się na poziomie 6 410 USD/t i była o 1,0% niższa niż w poprzednim tygodniu, o 0,3% niższa niż

Luksemburg Irlandia Dania Szwecja Belgia Finlandia Niderlandy Francja Austria Niemcy W.Brytania Włochy Hiszpania Malta Cypr Grecja Słowenia Portugalia R.Czeska Słowacja Estonia

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej

Włochy (Grecja) Wielka Brytania (Czechy) Węgry (Dania) Szwecja (Litwa) Słowenia (Rumunia) Słowacja (Wielka Brytania) Rumunia (Słowenia) Portugalia (Hiszpania) Polska (Austria)

Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Niemcy Norwegia Polska Portugalia Słowacja Słowenia Szwecja USA Węgry Wielka Brytania Włochy

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bar- dziej krew Chrystusa, który przez

Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja

23 P. van den Bosche, in Search of remedies for non-Compliance: The experience of the european Community, „Maastricht Journal of European and Comparative Law” 1996, t.

Zasadniczo powiela ona rozwiązania wcześniejszej ustawy z 1 r., ale uwzględnia także rozwiązania ustawodawstwa krajowego (w tym jeden z typów pozwoleń wodnoprawnych,

W konsekwencji człowiek nie może (i nie powinien próbować) uwolnić się od swojej fizyczno- ści. Jest przede wszystkim bytem somatycznym, który zaspokoić musi konkret- ne

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Luksemburg Szwecja Dania Niderlandy Belgia Niemcy Irlandia Austria Francja Finlandia Wielka Brytania Malta Litwa Czechy Łotwa POLSKA Słowacja Węgry Estonia Słowenia Portugalia

Wielka Brytania Niemcy Francja Włochy Irlandia Rumunia Holandia Polska Hiszpania Litwa Finlandia Luksemburg Estonia Malta Cypr Słowenia Łotwa Słowacja Chorwacja Czechy Węgry

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja Belgia Austria Czechy Rumunia Finlandia Norwegia Węgry Portugalia Grecja Dania Irlandia Słowacja Bułgaria Chorwacja

Niemcy Austria Belgia Bułgaria Cypr Dania Słowenia Hiszpania Estonia Finlandia Francja Grecja Holandia Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Polska