Metodologia psychologii i nauk społecznych

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Praktyczny

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite Specjalności: kierunek: psychologia

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Metodologia psychologii i nauk społecznych Kod przedmiotu WPINH PsychPJednolite magisterskieN B7 19/20

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 6

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 14 16 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami metodologii nauk w ogóle, metodologii nauk społecznych a w szczegól- ności metodologii badań psychologicznych. Nauczenie świadomości metodologicznej, myślenia i rozumowania naukowego i empirycznego, w kategoriach hipotez badawczych, nauczenie zasad planów eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych, zapoznanie z etycznymi problemami badań naukowych, zapoznanie z najważniej- szymi podstawami analizy statystycznej.

4 Wymagania wstępne

1 Historia Myśli Psychologicznej

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Zrozumienie istoty poznania naukowego i odróżnienie go od innych form poznania i opisu rzeczywistości, zrozumienie najważniejszych funkcji i celów poznania naukowego, odróżnienie podejścia nomotetycznego od idiograficznego, poznanie zasad metodologii ogólnej, zasad metodologii nauk społecznych oraz metodologii psychologii jako nauki. Student powinien zapoznać się z teoretycznymi podstawami najważniejszych metod badawczych w psychologii, a zwłaszcza takich metod jak eksperyment, quasi-eksperyment, obserwacja, badania korelacyjne, badania jakościowe.

MU2 Student powinien umieć zaprojektować i przeprowadzić badanie naukowe w dziedzinie psychologii. W szcze- gólności powinien umieć przeprowadzić prawidłową obserwację psychologiczną, prawidłowy eksperyment psy- chologiczny, prawidłowe badanie korelacyjne. Ponieważ w tym samym czasie odbywać będzie także zajęcia z podstaw statystyk, pod koniec semestru powinien umieć w pełni zinterpretować wyniki badania pod kątem analizy matematycznej i umieć wyciągnąć z nich właściwe wnioski. Powinien także opanować wiedzę i umie- jętności w zakresie zasad przedstawiania wyników badań naukowych i publikowania ich w pracy naukowej z dziedziny psychologii.

MK3 Student powinien w pełni przyjąć etyczną postawę naukowca, a wiec służyć przede wszystkim prawdzie, pod żadnym pozorem nie naciągać, nie fałszować ani wymyślać danych, nigdy nie dopuszczać się jakiejkolwiek formy naukowego plagiatu a jednocześnie dbać o to, aby jakiekolwiek badanie psychologicznie nie przynio- sło jakiejkolwiek szkody badanym osobom.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Metoda naukowa 2

W2 Badanie naukowe. Neuroobrazowanie i metody wyznaczania neuromarkerów 2

W3 Etyka badań psychologicznych 2

W4 Metody jakościowe 2

W5 Metody ilościowe. Metody korelacyjne 2

W6 Metody ilościowe. Metody eksperymentalne 2

W7 Testy psychologiczne. Sprawozdawczość naukowa 2

Razem 14

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Dyskusja na temat metody naukowej i badań naukowych 2

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C2 Rozdzielenie projektów badań studentów 2

C3 Neuroobrazowanie i metody wyznaczania neuromarkerów 2

C4 Dyskusja nad etyką badań psychologicznych 2

C5 Ćwiczenie metod jakościowych 2

C6 Ćwiczenie metod korelacyjnych. Ćwiczenie metod eksperymentalnych 2

C7 Ćwiczenie testów psychologicznych 2

C8 Omówienie sprawozdawczości naukowej. Omówienie zasad APA. Ocena

projektów. 2

Razem 16

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

M10. Prezentacje multimedialne M3. Ćwiczenia projektowe M5. Dyskusja

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 50

Opracowanie wyników 20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 50 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P17. Projekt

P5. Referat

P11. Aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu 1 Projekt, referat i test

Kryteria oceny

(4)

Na ocenę 3 50% uzyskanych punktów Na ocenę 3.5 60% uzyskanych punktów Na ocenę 4 70% uzyskanych punktów Na ocenę 4.5 80% uzyskanych punktów Na ocenę 5 90% uzyskanych punktów

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

EUK7_W1, EUK7_W2, EUK7_W3, EUK7_W4, EUK7_W5, EUK7_W6, EUK7_W7, EUK7_W8, EUK7_W9, EUK7_W10

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, C1, C2,

C3, C4, C5, C6, C7, C8

M16, M10, M3,

M5 P17, P5, P11

MU1

EUK7_U1, EUK7_U2, EUK7_U3, EUK7_U4, EUK7_U5, EUK7_U6, EUK7_U7, EUK7_U8

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, C1, C2,

C3, C4, C5, C6, C7, C8

M16, M10, M3,

M5 P17, P5, P11

MK1

EUK7_KS1, EUK7_KS2, EUK7_KS3, EUK7_KS4, EUK7_KS5, EUK7_KS6

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, C1, C2,

C3, C4, C5, C6, C7

M16, M10, M3,

M5 P17, P5, P11

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] John Schaughenessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister — Metody badawcze w Psychologii, Gdańsk, 2002, GWP

Literatura uzupełniająca:

[1] Jerzy Brzeziński — Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, 2003, PWN

(5)

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę dr Andrzej Mirski (kontakt: artmir@o2.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Andrzej Mirski (kontakt: artmir@o2.pl)

mgr Jakub Paszulewicz (kontakt: jakub.paszulewicz@gmail.com)

Figure

Updating...

References

Related subjects :