Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego

42  Download (0)

Full text

(1)

Część pisemna egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

z wykorzystaniem systemu elektronicznego

sesja sierpień – październik 2016

(K164)

(2)

Materiały do pobrania z Serwisu Dyrektorów

1. Prezentacja ze szkolenia

2. Bieżące komunikaty

(3)

Część pisemna z wykorzystaniem komputera odbędzie się

6 października o godzinach: 8

00

, 10

00

, 12

00

, 14

00

Harmonogram przeprowadzenia części pisemnej

dla poszczególnych kwalifikacji znajduje się w Serwisie Dyrektorów

(Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016)

Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego odpowiada

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE), którym jest dyrektor szkoły lub

upoważniony przez niego pracownik

(4)

Godziny rozpoczęcia części pisemnej egzaminu przeprowadzanej

z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi oraz z wykorzystaniem elektronicznego systemu

przeprowadzania egzaminu

(5)

Część pisemna na komputerze w OKE Jaworzno

Kwalifikacja Zmiana 0 Zmiana 1 Zmiana 2 Zmiana 3 Razem

A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych 0 1 0 0 1

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu 1 0 0 0 1

A.23 Projektowanie fryzur 0 1 0 0 1

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 0 0 1 0 1

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 0 1 0 0 1

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 0 0 1 0 1

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 0 0 0 1 1

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 0 1 0 0 1

A.36 Prowadzenie rachunkowości 0 1 0 0 1

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 0 0 1 0 1

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 0 0 1 0 1

A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego 0 1 0 0 1

B.11 Wykonywanie izolacji budowlanych 0 0 1 0 1

B.20 Montaż konstrukcji budowlanych 0 1 0 0 1

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 0 0 1 0 1

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 0 0 1 0 1

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 0 0 0 1 1

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 17 36 0 0 53

E.09 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej 0 0 1 0 1

E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 0 0 1 0 1

M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych 0 1 0 0 1

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 1 0 0 0 1

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 20 16 0 0 36

T.10 Organizacja usług gastronomicznych 0 1 0 0 1

Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 0 0 1 0 1

Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 0 0 1 0 1

(6)

Liczba zdających w sesjach Sesja Liczba zdających

K164 497

K163 1510

K161 1282

K153 147

K152 1448

K151 468

K142 12

(7)

Upoważnienia ośrodków do

zorganizowania części pisemnej z

wykorzystaniem systemu elektronicznego

1. złożenie wniosku o udzielenie*/przedłużenie*

upoważnienia stanowisk (nie później niż 30 września roku szkolnego, w którym ma się odbyć egzamin)

2. Weryfikacja stanowisk i wyposażenia przez przedstawiciela komisji okręgowej

3. Wyznaczenie operatora egzaminu

4. Testowanie sprzętu i odesłanie wyników

5. Udzielenie upoważnienia (okres nie dłuższy niż 3 lata)

(8)

Szkolenie PZN i Operatorów egzaminu 8

Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

•powołanie zespołów nadzorujących i wyznaczenie operatora egzaminu

•ustalenie formy oraz zaplanowanie części pisemnej na poszczególnych zmianach

•wprowadzenie w Serwisie dla Dyrektorów danych oraz czasu trwania umowy operatora

•przekazanie zdającym niezbędnych informacji dotyczących egzaminu zawodowego

•pobranie zadań egzaminacyjnych w wersji elektronicznej i przekazanie operatorowi

•przedstawienie przewodniczącym ZN zadań, obowiązków oraz informacji dotyczących przygotowania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych

•przygotowanie list zdających

•sprawdzenie kompletności loginów i haseł zdających

•przygotowanie i przekazanie przewodniczącym niezbędnych dokumentów oraz nośników USB i płyt DVD

•odebranie z OKE i przekazanie PZN hasła do pliku z zadaniami egzaminacyjnymi

•odebranie od PZN nośnika USB z zaszyfrowanym plikiem z wynikami egzaminu oraz dokumentacji z przebiegu egzaminu

•odebranie od PZN i zabezpieczenie płyt DVD z zarchiwizowanym WSE

•przekazanie do komisji okręgowej wyników egzaminu

•sporządzenie dokumentacji po egzaminie i odesłanie do komisji

(9)

Zadania przewodniczących i członków zespołów nadzorujących

• kierowanie pracami nad przygotowaniem sali, indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych oraz miejsc dla członków ZN i obserwatorów

• współpraca z operatorem

• odbieranie materiałów od PZE

• przekazywanie sporządzonej dokumentacji PZE

• organizacja i czuwanie nad prawidłowością przebiegu egzaminu

• podejmowanie decyzji w sytuacjach problemowych (rezygnacja, niesamodzielne rozwiązywanie zadań, przedłużenie czasu egzaminu)

• nadzorowanie nagrania wyników egzaminu oraz zarchiwizowanego WSE

Członkowie ZN oraz obserwatorzy powinni posiadać identyfikatory, zachować ciszę, nie chodzić po sali bez wyraźnego powodu, nie zaglądać do prac zdających widocznych

na ekranie monitora, w żaden sposób nie zakłócać pracy zdającym.

(10)

Zadania operatora egzaminu

• zalogowanie się na stronie internetowej OKE i wypełnienie oświadczeń dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS

• przygotowanie komputera pełniącego rolę Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (w tym zainstalowanie programu VirtualBox i Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego)

• przygotowanie komputerów dla zdających, operatora egzaminu oraz stanowisk rezerwowych

• odinstalowanie zbędnego oprogramowania oraz odłączenie od Internetu

• sprawdzenie łączności stanowiska operatora egzaminu i stanowisk egzaminacyjnych

z WSE

• zaimportowanie kont osób egzaminowanych do WSE

• pobranie i wydrukowanie list z danymi zdających potrzebnych do

zalogowania się

do WSE

• przygotowanie dla zdających kartek identyfikacyjnych

• zaimportowanie materiałów egzaminacyjnych do WSE

• przygotowanie w WSE egzaminu w określonej kwalifikacji

(11)

Zadania operatora egzaminu cd.

• aktywowanie egzaminu w WSE – włączenie możliwości

logowania zdających

do serwera

• monitorowanie przebiegu egzaminu

• wyłączenie możliwości logowania do egzaminu po zalogowaniu się wszystkich zdających

• unieważnienie lub przedłużenie czasu zdawania egzaminu na ewentualne polecenie PZE

• zakończenie egzaminu w WSE

• pobranie, zapisanie i przekazanie wyników PZN

• wydrukowanie z systemu 2 egzemplarzy sprawozdań

• zarchiwizowanie WSE - utworzenie pliku OVA

• zapisanie i przekazanie PZE płyty DVD z zarchiwizowanym WSE

(12)

Tydzień przed egzaminem PZE

pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne w wersji elektronicznej

i przekazuje je operatorowi w celu wgrania do WSE

W dniu poprzedzającym egzamin PZE

sprawdza przygotowanie sal i stanowisk do egzaminu, a w szczególności:

•przygotowanie przez operatora egzaminu stanowiska zarządzania egzaminem, zainstalowanie i uruchomienie WSE

•przygotowanie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających oraz łączność komputerów egzaminacyjnych z WSE

•umieszczenie przed wejściem do sali listy zdających

(13)

Przebieg egzaminu

Na godzinę przed egzaminem PZE

odbiera od operatora potwierdzenie sprawności elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu oraz sprawdza składy osobowe ZN

Na około 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu PZN, w obecności przedstawicieli zdających, odbiera od PZE:

•kartki identyfikacyjne oraz wykaz (listę) zdających

•kartki dla operatora

•druki decyzji o przerwaniu i unieważnieniu oraz oświadczenia o rezygnacji zdającego

•nośnik USB oraz płytę DVD

Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na wykazie (liście) okazując ZN dokument potwierdzający

tożsamość ze zdjęciem

i losują numery stanowisk

(14)

Przebieg egzaminu

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić:

•żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali

•materiałów i przyborów niewskazanych w Informacji CKE, ani korzystać z nich w tej sali

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r.

PZN:

•odnotowuje obecność zdających na wykazie (liście) i wydaje im kartki identyfikacyjne

•odbiera od zdających potwierdzenie odbioru loginu i hasła oraz wskazuje wylosowane miejsce w sali

•informuje zdających o przebiegu egzaminu oraz sposobie jego zakończenia i uzyskania informacji o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi

•poleca zdającym zapoznanie się z Instrukcją dla zdających

(15)

Przebieg egzaminu

Po odebraniu od PZE kartki z hasłem do zadań egzaminacyjnych PZN przekazuje ją operatorowi wraz z kartkami z danymi do WSE oraz poleca operatorowi przygotowanie egzaminu w systemie

Po zalogowaniu się zdających do systemu PZN sprawdza na każdym stanowisku poprawność wyboru egzaminu

Zdający przystępują do rozwiązania zadań Czas egzaminu wynosi 60 minut

PZN ogłasza zakończenie egzaminu, po uzyskaniu od operatora informacji o zakończeniu egzaminu dla wszystkich zdających

Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali, otrzymują

(16)

Po zakończeniu egzaminu PZN i członkowie ZN, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela zdających:

•są obecni przy nagrywaniu, sprawdzaniu jakości zapisu i odbieraniu od operatora egzaminu nośnika USB z wynikami zdających oraz płyty DVD z zarchiwizowanym WSE

•opisują płytę DVD

•podpisują wydrukowane z systemu 2 egzemplarze sprawozdania i weryfikują listę obecności zdających

PZN przekazuje w sali wymienione materiały

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, który

sprawdza ich kompletność

(17)

Po zakończeniu egzaminu PZE

przekazuje OKE zaszyfrowane pliki z wynikami egzaminu w formie elektronicznej na adres email:

wyniki@oke.jaworzno.pl (w temacie wiadomości należy podać identyfikator ośrodka egzaminacyjnego oraz godzinę rozpoczęcia egzaminu)

Po otrzymaniu potwierdzenia wysłania wiadomości

PZE usuwa dane

z nośnika USB

(18)

Postępowanie w sytuacjach szczególnych

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania egzaminu, wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w Informacji dyrektora CKE, w tym z kalkulatora systemowego, przewodniczący ZN powiadamia  PZE o zaistniałej sytuacji

W przypadku rezygnacji zdającego PZN odbiera od niego oświadczenie oraz kartkę z nazwą użytkownika i hasłem, poleca operatorowi zakończenie egzaminu dla tego zdającego

W przypadku ukończenia pracy zdającego przed czasem PZN sprawdza na jego komputerze, czy zakończył egzamin w systemie. Zezwala zdającemu na opuszczenie sali i poleca operatorowi zakończenie egzaminu dla tego zdającego

(19)

Obsługa informatyczna egzaminu z

wykorzystaniem

Wirtualnego Serwera

Egzaminacyjnego

(20)

15 września 2016 r. ośrodek egzaminacyjny otrzymał:

•dane umożliwiające pobranie WSE,

•hasło do rozpakowania WSE,

•instrukcję przygotowania WSE,

•login i hasło operatora egzaminu,

•zaszyfrowane loginy i hasła dla zdających,

•kontrolny zestaw zadań egzaminacyjnych,

•loginy i hasła do przeprowadzenia testu.

Wszystkie informacje zostały zamieszczone w Serwisie dla

dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych – zakładka: „nowy egz.

zawodowy –> egz. pisemny WSE K164” .

(21)

Testowanie WSE przed egzaminem

• po zainstalowaniu WSE operator egzaminu powinien

zaimportować kontrolny zestaw zadań egzaminacyjnych oraz loginy i hasła do przeprowadzenia testu

• następnie zalecamy, aby operator przygotował egzamin z wykorzystaniem zaimportowanego zestawu zadań

i przeprowadził testowy egzamin

(22)

Przekazanie zestawów zadań egzaminacyjnych

• ośrodek otrzyma zestawy zadań egzaminacyjnych w formie archiwum ZIP – pliki zostaną udostępnione w Serwisie dla dyrektorów – zakładka: „nowy egz. zawodowy –> egz.

pisemny WSE K164”

• każdy plik będzie zawierał zestawy zadań ze wszystkich kwalifikacji i na wszystkie zmiany egzaminu przewidziane w danym ośrodku

• po otrzymaniu pliku należy go rozpakować i sprawdzić kompletność danych – w przypadku stwierdzenia braków należy niezwłocznie powiadomić OKE w Jaworznie,

• pliki z zestawami zadań należy pobrać najpóźniej dzień przed egzaminem, w dniu egzaminu nie będą one

dostępne.

(23)

Przykładowa zawartość pliku z zestawami

zadań egzaminacyjnych

(24)

Przekazanie haseł

do rozpakowania zestawów zadań

• hasło do rozpakowania zestawów zadań zostanie udostępnione w Serwisie dla dyrektorów (zakładka: „nowy egz. zawodowy –> egz. pisemny WSE K164” ) na około 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu na zmianie

Hasło umożliwia rozpakowanie zestawów zadań ze wszystkich

kwalifikacji przewidzianych w ośrodku na daną zmianę.

(25)

Trening on-line dla zdających

• Ośrodek egzaminacyjny otrzymał również:

– adres treningowego serwera egzaminacyjnego, dostępnego on-line w sieci Internet,

– loginy i hasła dla zdających do treningowego serwera egzaminacyjnego.

• Ośrodek egzaminacyjny powinien każdemu zdającemu

przypisać i przekazać jeden login i hasło oraz adres

treningowego serwera egzaminacyjnego tak, aby każdy

zdający mógł zapoznać się z interfejsem systemu

egzaminacyjnego

(26)

Procedura zawierania umów

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

(27)

Szkolenie PZN i Operatorów egzaminu 27

1. Wejść na stronę:

https://serwis.oke.jaworzno.pl/egzaminator/umowy/

2. Wprowadzić w okienku swój numer PESEL

3. Po sprawdzeniu, że dany numer PESEL został wprowadzony przez PZE do bazy system umożliwi wprowadzenie danych

4. Formularz elektroniczny jest interaktywny, dodatkowo pojawia się okno z instrukcją

5. Wypełniony formularz można wydrukować, ale nie jest wymagane przesłanie go do OKE

PZE otrzyma w serwisie dla dyrektorów informację, czy zgłoszone przez niego osoby wypełniły oświadczenie (będą miały sporządzoną umowę), a zatem czy może je dopuścić do pracy.

Wypełnianie oświadczenia

(28)

Widok strony:

https://serwis.oke.jaworzno.pl/egzaminator/umowy/

(29)

Zestawienie umów zgłoszonych dla

Zleceniobiorcy

(30)

Wypełnienie oświadczenia Zleceniobiorcy

(31)

Pracownicy odpowiedzialni za organizację egzaminu

Osoba Sprawy

Łukasz Herman

tel. 32 784 16 47 Listy zdających Tomasz Pluta

tel. 32 784 16 33

Obsługa informatyczna Adam Woś

Tel. 32 784 16 87 Procedury i organizacja egzaminu

(32)

Dziękujemy za uwagę

(33)

Wniosek o udzielenie*/przedłużenie*

upoważnienia

(34)
(35)

Operator egzaminu

ZN

Skład zespołu nadzorującego część pisemną

W szkole co najmniej 2 nauczycieli, w tym 1 zatrudniony w innej szkole/placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych danym egzaminem zawodowym, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne ze zdającymi

U pracodawcy – co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez pracodawcę, co najmniej jeden nie prowadzi zajęć edukacyjnych ze zdającymi

(36)
(37)
(38)

Kartka identyfikacyjna (format A5)

6 października 2016 r. Godzina: 8.00 Jan Kowalski PESEL: 12345678901

(seria nr paszportu)

Nazwa użytkownika:

12345678901

Hasło:

Nz3Acybzb8

Egzamin z kwalifikacji:

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

(39)

Wykazy (Listy) zdających, dane do kartek identyfikacyjnych, dokumenty z

informacji

Skład ZN:

– Przewodniczący: … – Członkowie: ……

……

Operator systemu: … Obserwator: …

Zdający, którym należy przedłużyć czas egzaminu:

Lp. PESEL Oznaczenie kwalifikacji

Czas przedłużenia

i podstawa

(np. A.54) (np. „30 minut

 orzeczenie z poradni PP”)

Kartki dla operatora systemu

(40)

Pakowanie materiałów w sali

Sprawozdanie i lista (wykaz) zdających oddzielnie dla każdej kwalifikacji

(41)

Opis płyty z zarchiwizowanym WSE

(42)

Figure

Updating...

References

Related subjects :