Informator dla studentów

23  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Grunwaldzki 2/4 50-384 Wrocław

Informator dla studentów

Studia dzienne skrót

( uwzgl dniaj cy ostatnie zmiany)

wrzesie 2006 r.

(2)

Wprowadzenie

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do uko czenia studiów nale y zebra odpowiedni liczb punktów za przedmioty obowi zkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Studentom oferuje si szerokie mo liwo ci wyboru zaj - tym wi ksze, im wy szy jest rok studiów. Dzi ki temu mog w du ej mierze sami kształtowa swój program studiów wybieraj c interesuj ce ich wykłady, a tak e decydowa o ilo ci zaj na danym roku. Cz wymaganej liczby punktów studenci mog zdobywa za przedmioty niekierunkowe, nawet za zaj cia prowadzone na innym wydziale i uczelni.

W ofercie przedmiotów matematycznych, prócz przedmiotów daj cych ogólne wykształcenie matematyczne, znajduj si przedmioty z zastosowa matematyki, przedmioty przydatne w pracy nauczyciela, wykłady nawi zuj ce do bada prowadzonych w Instytucie i zaj cia z informatyki.

W ofercie przedmiotów niematematycznych znajduj si przedmioty przydatne w przyszłej pracy zawodowej np. z dziedziny ekonomii, prawa i psychologii.

Prócz zaj typowo akademickich, w ofercie studiów znajduj si równie tzw. kursy narz dzi informatyki czy kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narz dzi aktualnie

u ywanych przez praktyk informatyczn , praktyk sfery ekonomiczno-finansowej czy umiej tno ci praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

W programie studiów pierwszych trzech semestrów przewidziano podstawowe wykłady matematyczne. W tym te czasie zaczynaj si zaj cia z informatyki i pojawiaj si pierwsze mo liwo ci wyboru przedmiotów.

Pod koniec trzeciego semestru studiów student wybiera jedn ze specjalno ci.

Do ko ca drugiego roku student wybiera rodzaj studiów: jednolite pię cioletnie studia magisterskie lub studia licencjackie.

Student studiów stacjonarnych na kierunku matematyka, który w semestrach I-IV nie spełnił w danym semestrze warunków niezb dnych do zaliczenia semestru, mo e zosta wpisany warunkowo na kolejny semestr b d powtarza semestr jedynie w trybie studiów licencjackich. W wyj tkowych i uzasadnionych przypadkach Dziekan mo e postanowi inaczej.

Pozostali studenci, o ile przed wpisem na semestr 5. nie zło deklaracji o kontynuowaniu studiów w trybie studiów licencjackich, s traktowani jako studenci jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, z tym, e wpisanie studenta specjalno ci teoretyczna i nauczycielska powoduje zmian trybu na studia 5-letnie ju w czwartym semestrze.

W przypadku specjalno ci teoretyczna i nauczycielska. Student, który korzystał z

warunkowego zaliczenia semestru lub powtarzał semestr w semestrach I-III nie mo e zosta na te specjalno ci wpisany, poza wyj tkowymi przypadkami Jednocze nie, poza wyj tkowymi przypadkami, student tych specjalno ci, je eli nie zaliczy IV semestru, musi z tych specjalno ci zrezygnowa .

Studenci studiów pi cioletnich na trzecim roku poznaj podstawy wybranej specjalno ci, a w ci gu dwóch ostatnich lat zdobywaj specjalistyczn wiedz w tym zakresie i przygotowuj prac magistersk .

Studenci specjalno ci nienauczycielskich mog , zaliczaj c przedmioty bloku dydaktycznego, uzyska w trakcie studiów uprawnienia do uczenia w szkole.

(Nie dotyczy to studentów ów przyj tych na studia w roku akadem. 2004/2005 i nast pnych mog oni uzyska uprawnienia pedagogiczne jedynie studiuj c jednocze nie na specjalno ci nauczycielskiej - zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra ENiS z 22 wrze nia 2004 r.) )

Studia licencjackie maj umo liwi zdobycie bardziej praktycznego wykształcenia w ci gu trzech lat w jednej ze specjalno ci z zakresu zastosowa matematyki. W programie tych studiów na III roku oprócz przedmiotów obowi zkowych na danej specjalno ci s przedmioty specjalistyczne

(3)

wskazane studentowi ustalane studentowi przez dyrektora ds. dydaktycznych, które student jest zobowi zany zaliczy w ramach przedmiotów do wyboru.

Studenci jednolitych studiów magisterskich po uko czeniu III roku mog równie stara si o uzyskanie tytułu licencjata.

Zasady studiowania

Program studiów okre la „Wykaz przedmiotów obowi zkowych”, wraz z terminami, do których dany przedmiot trzeba zaliczy . Cz przedmiotów obowi zkowych trzeba zaliczy do ko ca studiów.

Na I-III roku jednolitych studiów magisterskich i na studiach licencjackich, aby zaliczy semestr (bezwarunkowo), nale y zaliczy wszystkie zaj cia obowi zkowe w tym i we wszystkich poprzednich semestrach. Do zaliczenia semestru o numerze parzystym (roku), wymagane jest wówczas zdobycie dodatkowo okre lonej liczby punktów kredytowych.

Do zaliczenia semestru, z wyj tkiem ostatniego, na IV-V roku studiów jednolitych i na uzupełniaj cych studiach magisterskich wymagane jest tylko uzyskanie odpowiedniej liczby punktów.

Punkty otrzymuje si zaliczaj c przedmioty obowi zkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Jako przedmiot do wyboru w danym semestrze mo na wybra przedmiot, którego zaliczenie jest obowi zkowe w semestrze pó niejszym.

Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym wzoruje si nasz system punktowy, okre laj przeci tn liczb punktów na semestr na około 30. Aby uko czy studia licencjackie i III rok jednolitych studiów magisterskich, student powinien zdoby 180 pkt. Do zaliczenia ostatniego semestru na studiach magisterskich wymagane jest zdobycie 284 pkt.

Liczba punktów przyznawana za dany przedmiot jest podawana przy nazwie przedmiotu.

Dodajmy, e wszystkie wykłady kierunkowe dla danej specjalno ci, w tym równie

niematematyczne, ko cz si egzaminem. Zaj cia na studiach dziennych s jednosemestralne.

Punkty za ka dy przedmiot (poza lektoratami) dolicza si do konta studenta w semestrze, w którym został on zaliczony. Punkty za egzaminy z j zyków obcych dolicza si przy zaliczaniu ostatniego semestru studiów i III roku studiów jednolitych.

Aby zaliczy ostatni semestr studiów i III rok studiów jednolitych, nale y spełni dodatkowe wymagania okre lone w programie studiów ka dej specjalno ci. Dotycz one egzaminów z j zyka angielskiego, zaj z wychowania fizycznego, minimów punktowych za przedmioty z poszczególnych bloków zaj (np. za zaj cia z listy podstawowych przedmiotów do wyboru dla danej specjalno ci, seminaria czy przedmioty informatyczne).

Oczywi cie do zaliczenia ostatniego semestru wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowi zkowych do ko ca studiów.

Dodajmy, e 6. semestru na jednolitych studiach magisterskich nie mo na zaliczy warunkowo – mo liwe jest tylko jego powtarzanie.

Prócz minimów punktowych w programie studiów wyst puj równie ograniczenia liczby punktów, jakie mo na zdoby za lektoraty j zyków obcych i pozostałe zaj cia spoza listy zaj kierunkowych dla danej specjalno ci.

Przyj to, e minima potrzebne do zaliczenia semestrów (z wyj tkiem ostatniego semestru studiów i 6. semestru studiów jednolitych) powinny by mniejsze od liczby wynikaj cej z

równomiernego podzielenia koniecznej do zdobycia w czasie studiów liczby punktów. Pozwala si w ten sposób studentom współdecydowa o ilo ci zaj w poszczególnych semestrach. Przy zaliczaniu ostatniego semestru studiów i III roku studiów jednolitych b dzie te mo na dosta punkty za nadprogramowe lektoraty z j zyków obcych.

Zasady rejestracji na zaj cia

1. Student b dzie mógł zaliczy w danym semestrze tylko te przedmioty poza

(4)

wymienionymi w pkt.2, na które si zapisał w ci gu dwóch pierwszych tygodni zaj zgodnie z podanymi ni ej zasadami. Dotyczy to równie :

i) zaj z dydaktyki i metodyki nauczania matematyki wybranych przez studentów specjalno ci nienauczycielskich;

ii) zaj powtarzanych.

2. Nie trzeba zapisywa si na przedmiot, je eli student ma ju ten przedmiot zaliczony w indeksie studenta matematyki UWr.

Nie trzeba zapisywa si na lektoraty j zyków obcych i zaj cia z wychowania fizycznego.

Studenci specjalno ci teoretycznej i zastosowania rachunku prawdopodobie stwa i statystyki nie zapisuj si na seminaria magisterskie.

3. Na przedmioty umieszczone na li cie zaj , na które mo na si zapisywa komputerowo studenci zapisuj si zgodnie z instrukcj komputerowego zapisu na przedmioty.

4. Na pozostałe zaj cia studenci s zobowi zani zapisa si w Sekretariacie ds.

Dydaktycznych, wypełniaj c Kartę rejestracyjną . Na zaliczenie przedmiotu wpisanego do Karty Rejestracyjnej zgody udziela opiekun naukowy studenta.

5. Je eli student chce uzyska w danym semestrze zaliczenie przedmiotu na podstawie przepisania zaliczenia (ju uzyskanego, na UWr b d innej uczelni), składa w Dziekanacie podanie do Dziekana.

Je eli ten przedmiot jest na li cie zaj , na które mo na si zapisywa komputerowo, nie nale y si na niego komputerowo zapisywa .

6. Student, który z uzasadnionej przyczyny nie mógł dokona zapisu w terminie okre lonym w pkt. 1, mo e w ci gu tygodnia od chwili ustania wspomnianej przyczyny zwróci si do Dyrektora ds.

Dydaktycznych z pro b o pozwolenie na zapisanie si na przedmioty w pó niejszym terminie.

7. Zgodnie z „Regulaminem studiów” (paragraf 31, ust. 3 i paragraf 35), brak wpisu do indeksu z przedmiotu, na który si student zapisał jest traktowane jako nieuko czenie zaj i przy wyliczaniu redniej traktuje si jako ocen niedostateczn .”

Przypomina si jednocze nie, e studenci skierowani na powtarzanie poprzedniego semestru mog zapisywa si na zaj cia po uzyskaniu zgody Dziekana.

W czasie studiów licencjackich I I-III roku studiów jednolitych student mo e otrzyma punkty za seminaria i wykłady monograficzne w wyj tkowych wypadkach, po zyskaniu zgody

Dziekana Podanie do Dziekan powinno by zaopiniowane przez \opiekuna naukowego studenta W sytuacjach, gdy nie b dzie zgody Dziekana student zostanie z ww. zaj wyrejestrowany Karty Rejestracyjne s dost pne w Sekretariacie ds. Dydaktycznych.

Uwagi.

1. Przez opiekuna naukowego studenta nale y rozumie :

- opiekuna pracy magisterskiej – w przypadku studentów V roku;

- opiekuna specjalno ci (dla specjalno ci zastosowania rachunku prawdopodobień stwa i statystyki i matematyka teoretyczna) i opiekuna specjalno ci na danym roku (dla pozostałych specjalno ci) – w przypadku studentów II-IV roku;

- Zast pc dyrektora ds. dydaktycznych – w przypadku pozostałych studentów.

2. Studenci specjalno ci matematyka teoretyczna i zastosowania rachunku

prawdopodobień stwa i statystyki powinni przed zapisami komputerowymi uzgodni swoje wybory z opiekunami specjalno ci, którzy b d potwierdza ich zapisy. Gdy tego nie zrobi , istnieje

niebezpiecze stwo, e opiekun skre li przedmiot wybrany przez studenta.

Niekierunkowe przedmioty do wyboru

(5)

W okresie studiów licencjackich i do ko ca III roku jednolitych studiów magisterskich student musi zdoby co najmniej 8 pkt. za przedmioty spoza podstawowego kierunku studiów, tj. za zaj cia niekierunkowe, które nie s lektoratami j zyków obcych, kursami narz dzi informatyki i kursami zawodowymi. Jednocze nie student mo e wtedy otrzyma co najwy ej 15 pkt. za zaj cia

niekierunkowe (poza lektoratami).

Jako zaj cia spoza podstawowego kierunku studiów, oprócz zaj z przedmiotów

niematematycznych organizowanych dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki, które nie s zaj ciami kierunkowymi dla danej specjalno ci b d s zaj ciami dost pnymi tylko dla studentów innej specjalno ci, mo na zalicza inne zaj cia prowadzone na dowolnej wy szej uczelni, pod warunkiem wcze niejszego uzyzezwolenia opiekuna naukowego na zaliczenie tych zaj .

Ka dy wykład niekierunkowy w naszym Instytucie albo si ko czy egzaminem, albo zaliczeniem. Nie jest mo liwe zaliczenie wykładu bez zdawania egzaminu, je eli wykład został zaplanowany jako wykład ko cz cy si egzaminem

Kursy narz dzi informatyki i kursy zawodowe

Kursy w zamierzeniu nie maj ambicji akademickich, maj natomiast nauczy studentów narz dzi aktualnie u ywanych przez praktyk informatyczn , praktyk sfery ekonomiczno-finansowej czy umiej tno ci praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Jako kursy narz dzi informatyki i kursy zawodowe mo na zalicza zaj cia prowadzone na dowolnej wy szej uczelni (w szczególno ci zaj cia nie obj te planem studiów na matematyce, organizowane w Instytucie Matematycznym), pod warunkiem wcze niejszego uzyskania zezwolenia opiekuna naukowegona zaliczenie tych zaj .

Lektoraty

1. Do roku akadem 2004-2005.

2. Uniwersytet umo liwiał studentom studiów dziennych ucz szczanie na 300 bezpłatnych godzin lektoratów w Studium Praktycznej Nauki J zyków Obcych (SPNJO). Przed przyst pieniem do zaj studenci pisali test kwalifikacyjny, decyduj cy o podziale na grupy według stopnia znajomo ci j zyka. Poziomy oznaczane były literami: od A - dla pocz tkuj cych, do E - dla zaawansowanych. Lektorat na ka dym poziomie był test prowadzony w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez semestr (a wi c ł cznie trwa 60 godz.). Student rozpoczynaj cy nauk j zyka angielskiego od poziomu A, po uko czeniu lektoratu na poziomie D wykorzystał w ten sposób 240 bezpłatnych godzin lektoratów, a ko cz c nauk na poziomie E wykorzysta wszystkie zapewniane bezpłatnie godziny.

Studenci matematyki nie mieli obowi zku ucz szczania na lektoraty. Musieli natomiast zda egzamin z j zyka angielskiego

- do ko ca studiów licencjackich i III roku jednolitych studiów magisterskich na poziomie co najmniej C,

- do ko ca studiów magisterskich na poziomie co najmniej D.

Punkty kredytowe za egzaminy z j zyków obcych przyznawało si w nast puj cych przypadkach:

- 6 pkt. za zdanie egzaminu z j zyka angielskiego na poziomie E, - za zdanie egzaminu z j zyka innego ni angielski:

2 pkt. - za poziom C, 4 pkt. - za poziom D, 6 pkt. - za poziom E.

(6)

Mo na było otrzyma punkty co najwy ej za jeden j zyk inny ni angielski. Je eli student zdał egzamin na poziomie wy szym ni poziom poprzednio zaliczony, to do jego konta doliczało si tylko ró nic punktów przyporz dkowanym obu egzaminom.

Bezpłatne godziny lektoratów nie wykorzystane na nauk j zyka angielskiego mo na było wykorzysta na nauk innych j zyków.

W roku kad. 2004- 2005 uchwałami Senatu i rozporz dzeniami Rektora prowadzono nowe zasady nauczania j zyków obcych nowo ytnych w SPNJO.

Teraz s poziomy A1, A2, B1, B2, C1 . ( ( zgodnie z Europejskim Systemem kształcenia

ję zykowego)

Poziom A1 - to 2 semestry zaj (A1Io

i A1II

o

po 60 godz. zaj w semestrze) to dawny poziom B

Poziom A2 - to kolejne 2 semestry zaj (A2Io

i A2II

o

po 60 godz. zaj w semestrze) to dawny poziom D

Studenci maj prawo do 240 godz. bezpłatnych lektoratów w SPNJO.

O d roku akad. 2005- 2006 SPNJO nie przeprowadza egzaminów eksternistycznych, poza przypadkiem, gdy student na te cie kwalifikacyjnym zakwalifikował si na poziom wy szy od wymaganego.

Studenci maj prawo do bezpłatnej nauki drugiego j zyka w SPNJO w ramach przysługuj cego im limitu godzin po zaliczeniu w SPNJO wymaganego poziomu.

SPNJO zalicza wymagany poziom na podstawie certyfikatu mi dzynarodowego, jedynie w przypadku, gdy student przedstawi certyfikat na poziomie B2. W tym przypadku student ma prawo do 120 godz. bezpłatnych lektoratów j zyków oferowanych przez SPNJO.

Student ma prawo do nauki drugiego j zyka w SPNJO ramach przysługuj cego limitu godzin, dopiero po zaliczaniu w SPNJO wymaganego poziomu j zyka.

Studentów przyj tych na studia przed rokiem akademickim 2004- 2005 obowi zuje zdanie egzaminu z j zyka angielskiego ona poziomie A2I

o

do ko ca III roku na poziomie A2do ko ca V roku

Studenci mog korzysta z pełnej oferty SPNJO - poza ww. przypadkami- odpłatnie SPNJO - zamierza bowiem prowadzi rozległ działalno komercyjn

Od roku 2004-2005

Studentów matematyki przyj tych na studia w roku 2004/2005 i pó niejszych obowiazuj nast puj ce zasady

(7)

przed rozpocz ciem II semestru studenci pisz test kwalifikacyjny j zyka angielskiego, decyduj cy o podziale na grupy według stopnia znajomo ci j zyka. Studenci maj obowi zek zdania egzaminu z j zyka angielskiego na poziomie co najmniej A2.

do ko ca studiów licencjackich i III roku jednolitych studiów magisterskich

Plany studiów na matematyce dziennej przewiduj ucz szczanie na lektoraty z j zyka angielskiego pocz wszy od II semestru studiów.

Dotyczy studentów matematyki przyj tych na studia w roku akademickim w 2004- 2005 i w roku akademickim 2005-2006

Punkty kredytowe za egzaminy z j zyków obcych przyznaje si jedynie w przypadku:

- 6 pkt. za zdanie egzaminu z j zyka angielskiego w SPNNJO UWr. na poziomie B1 I o ,

Dotyczy studentów matematyki przyj tych na studia przed rokiem akademickim 2004- 2005 W tym przypadku obowi zuj poprzednie uchwały z nast puj cymi zmianami

Poziom A1 to, dawny poziom B Poziom A2Io to dawny poziom C Poziom A2 to to dawny poziom D Poziom B1 I o to dawny poziom E

W obu przypadkach, tak jak w poprzednich latach

punkty za egzaminy z j zyków obcych dolicza si przy zaliczaniu ostatniego semestru studiów i III roku studiów jednolitych.

Studenci mog korzysta z pełnej oferty SPNJO - poza ww. przypadkami- odpłatnie SPNJO - zamierza bowiem prowadzi rozległ działalno komercyjn

Praktyki zawodowe 1. Praktyki nauczycielskie

Studentów specjalno ci nauczycielskiej :

obowi zuje praktyka przedmiotowo-metodyczna (praktyka nauczycielska) w wymiarze 300 godzin:

- 3 tygodnie we wrze niu przed rozpocz ciem 7. semestru, - 3 tygodnie we wrze niu przed rozpocz ciem 9. semestru, - 6 tygodni w czasie zaj dydaktycznych.

Studenci specjalno ci nauczycielskiej s ponadto zobowi zani do przepracowania co najmniej 15 godz. przy imprezach popularyzuj cych matematyk , organizowanych dla uczniów.

Za praktyk w czasie zaj dydaktycznych studenci specjalno ci nauczycielskiej otrzymuj w sumie 9 punktów kredytowych.

Studentów specjalno ci nienauczycielskich staraj cych si o uzyskanie nauczycielskich uprawnie zawodowych obowi zuje praktyka przedmiotowo-metodyczna (praktyka nauczycielska) w wymiarze:250 godzin:

- 3 tygodnie we wrze niu przed rozpocz ciem 7. semestru, - 3 tygodnie we wrze niu przed rozpocz ciem 9. semestru, - 4 tygodni w czasie zaj dydaktycznych.

(8)

Studenci specjalno ci nienauczycielskich mog by kierowani na praktyki zawodowe; nie s one jednak dla nich obowi zkowe.

Zaj cia z wychowania fizycznego

Studenci maj obowi zek zaliczenia do ko ca III roku jednego semestru ( 30 godzin) zaj z wychowania fizycznego. Maj jednocze nie prawo – zgodnie z planem studiów - do uczestniczenia w zaj ciach sportowych przez dwa semestry. Organizacj zaj sportowych na Uniwersytecie zajmuje si Uniwersyteckie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, samodzielna placówka Uniwersytetu, współpracuj ca z AWF, z własnym zapleczem. Osoby zainteresowane intensywnym uprawianiem sportu, mog zamiast zaliczenia zaj w ustalonym wymiarze, zosta członkiem jednej z sekcji sportowych.

Ogłoszenie o zapisach na zaj cia z wychowania fizycznego jest na pocz tku ka dego roku akademickiego wywieszane przy Dziekanacie.

Za zaj cia z wychowania fizycznego punktów si nie przyznaje.

Seminaria magisterskie

Dla studentów etapu magisterskiego specjalno ci: matematyka z informatyką , matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, biomatematyka, matematyka nauczycielska organizowane s seminaria magisterskie. Celem seminarium magisterskiego jest przybli enie studentom działu matematyki, którego seminarium dotyczy, rozwijanie umiej tno ci mówienia i pisania o matematyce oraz wspieranie przygotowywania prac magisterskich.

Ka de seminarium mo e mie wi cej ni jednego prowadz cego.

Ka de seminarium magisterskie ma tytuł.

Opiekunem pracy magisterskiej nie musi by koniecznie jeden z prowadz cych seminarium.

Ka dy student jest zobowi zany uczestniczy przez trzy semestry w wybranym seminarium magisterskim. Przeniesienie na inne seminarium magisterskie jest mo liwe przed uko czeniem pierwszego semestru seminarium magisterskiego, za zgod prowadz cych oba seminaria.

Projekty seminariów magisterskich, po zatwierdzeniu ich problematyki przez dyrektora ds.

dydaktycznych, s przedstawiane studentom IV roku w semestrze zimowym.

Dla studentów specjalno ci zastosowania rachunku prawdopodobień stwa i statystyki i matematyka teoretyczna nie przewiduje si organizowania oddzielnych seminariów magisterskich.

Studenci tych specjalno ci zaliczaj seminaria magisterskie w trybie ustalonym przez opiekuna pracy magisterskiej.

Egzaminy licencjackie i magisterskie

1. Egzamin licencjacki jest egzaminem pisemnym.

2. Egzamin magisterski składa si z dwóch cz ci: pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do cz ci ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z cz ci pisemnej.

3. Zadania na egzaminach pisemnych obejmuj materiał z przedmiotów, które s

obowi zkowe dla wszystkich specjalno ci oraz materiał dotycz cy wiedzy podstawowej dla danej specjalno ci.

4. Organizacj egzaminów pisemnych zajmuje si Komisja Egzaminów Dyplomowych.

Zadaniem Komisji jest przygotowanie egzaminów pisemnych, zapoznanie studentów z obowi zuj cym zakresem materiału i przeprowadzenie egzaminów.

Przewodnicz cym Komisji Egzaminów Dyplomowych jest Dziekan.

6. Na ustnym egzaminie magisterskim student prezentuje prac magistersk i odpowiada na pytania zwi zane z prac .

(9)

Warunkiem zdania egzaminu magisterskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny z cz ci ustnej.

Wynik zdanego egzaminu magisterskiego stanowi sum 3/4 oceny uzyskanej na egzaminie pisemnym oraz 1/4 oceny uzyskanej na egzaminie ustnym.

Nowe warunki uzyskiwania tytułów licencjata przez studentów jednolitych studiów magisterskich zostan ogłoszone przez Dziekana w czasie roku akadem. 2006- 2007

Blok dydaktyczny, obowi zkowy dla studentów staraj cych si

o uzyskanie uprawnie nauczycielskich ( dotyczy studentów, przyj tych na studia przed rokiem akad. 2004-2005)

(bez praktyk nauczycielskich)

Kod Przedmiot Wykł. 1) w. 1) Egz. Wymagania

PED 1 Pedagogika 1 – wprowadzenie do dydaktyki

- 40 2) - -

PSY1 Psychologia dla nauczycieli 30 30 + -

PED2 Pedagogika 2 30 30 + PED1 i PSY1

MET1 Metodyka nauczania matematyki 1 - 40 2) - PED1 i PSY1

MET2 Metodyka nauczania matematyki 2 - 40 2) - MET1

MET3 Metodyka nauczania matematyki 3 - 40 2) - MET2

Przedmioty uzupełniaj ce Ł cznie 60 godz.

1) Ł czna liczba godz. zaj .

2) W tym 10 godz. hospitacji lekcji ich omawiania.

Za „Pedagogik 1” i zaj cia z metodyki nauczania matematyki studenci specjalno ci nienauczycielskich nie otrzymuj punktów.

Plan jednolitych studiów magisterskich

Boldem zaznaczono przedmioty, które musz by zaliczone do ko ca danego semestru, kursywą - przedmioty nieobowią zkowe.

Semestry 1-3 P-kty

Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab Egz.

Semestr 1

12 Analiza matematyczna 1 (A lub B) 4 3 +

Konwersatorium z analizy 0 1 -

9 Algebra liniowa 1 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

6 Wst p do matematyki (A lub B) 2 2 +

Konwersatorium ze wstę pu do matematyki 0 1 -

Semestr 2

12 Analiza matematyczna 2 (A lub B) 4 3 +

Konwersatorium z analizy 0 1 -

(10)

9 Algebra liniowa 2 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

2 Wprowadzenie do laboratorium komputerowego

0 20 godz. lab.

w sem.

- 54 Liczba punktów wymagana do zaliczenia

2.semestru Semestr 3

12 Analiza matematyczna 3 (A lub B) 4 3 +

Konwersatorium z analizy 0 1 -

9 Algebra 1 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

9 Wst p do informatyki 3 0/2 +

W ci gu trzech pierwszych semestrów wszystkich studentów studiów magisterskich na kierunku matematyka obowi zuje ten sam plan studiów i zasady studiowania.

Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach Semestry 4-6

P-kty Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe A1 3 2 +

9 Rachunek prawdopodobie stwa A 3 2 +

5 Wst p do ekonomii 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4. Semestru

Semestr 5

6 Matematyka obliczeniowa 2 1/1 +

6 Statystyka 2 2 +

6 Mikroekonomia 1 2 2 +

Semestr 6

6 Matematyka ubezpiecze yciowych 2 1/1 +

6 Ekonometria 1 2 2 +

3 Pracownia statystyczna 1 0 1/2 -

180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6. Semestru

. Studenci mog zaliczy " Metody numeryczne 1" zamiast " Matematyki obliczeniowej A".

Studentów obowi zuje uzyskanie do ko ca III roku 2 pkt. za kursy narz dzi informatyki lub laboratoria komputerowe do wyboru.

Zasady studiowania na etapie magisterskim (IV i V rok) Na IV rok mo e by wpisany student, który zaliczył (bezwarunkowo) III rok studiów.

Do zaliczenia semestrów s wymagane nast puj ce minima punktowe:

(11)

dla 7. semestru 195 pkt., dla 8. semestru 230 pkt., dla 9. semestru 245 pkt., dla 10. semestru 284 pkt.

Do zaliczenia 10 semestru wymagane jest ponadto zdanie egzaminu z j zyka angielskiego na poziomie D (obecnie A2), dotyczy studentów przyj tych na studia przed rokiem akadem. 2004/3005.

Za zaj cia spoza listy zaj kierunkowych dla specjalno ci matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach (poza lektoratami) mo na uzyska w czasie studiów maksimum 25 pkt.

W czasie etapu magisterskiego studiów student jest zobowi zany uzyska : 1. 9 punktów za seminarium magisterskie;

2. co najmniej 3 pkt. za seminaria przegl dowe;

3. co najmniej 6 pkt. za wykłady monograficzne.

Do zaliczenia 10. semestru wymagane jest ponadto:

1. Zaliczenie w czasie studiów nast puj cych wykładów obowi zkowych (poza wpisanymi w plan studiów na I-III roku):

Analiza matematyczna 4 (60 godz. wykł., 45 godz. w., 12 pkt.)

Matematyka ubezpieczeń mają tkowych i osobowych (30 godz. wykł.,30 godz. lab., 6 pkt.), Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Wstę p do matematyki finansowej (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.),

Podstawy rachunkowoś ci (30 godz. wykł., 15 godz. w., 5 pkt.),

Podstawy prawa dla ekonomistów (30 godz. wykł., 15 godz. w., 5 pkt.),

2. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 4 pkt. za ekonomiczne kierunkowe przedmioty do wyboru

3. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 24 pkt. za wykłady do wyboru umieszczone na li cie podstawowych wykładów do wyboru dla specjalno ci matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach.

4. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 6 pkt. za przedmioty informatyczne do wyboru (wykłady, laboratoria lub kursy narz dzi informatyki), poza wykładami z informatyki teoretycznej.

Dyplom magistra matematyki specjalno ci matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach otrzymuje si po zaliczeniu 10. semestru, uzyskaniu oceny pozytywnej z pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Zastosowania rachunku prawdopodobień stwa i statystyki Semestry 4-6

P-kty Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe B1 3 2 +

6 Funkcje rzeczywiste 2 2 +

6 Wst p do topologii B 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4.

Semestru

(12)

Semestr 5

9 Rachunek prawdopodobie stwa B1 3 2 +

9 Analiza funkcjonalna 1 3 2 +

6 Matematyka obliczeniowa (A lub B) 2 1/1 lub 0/2

+

Semestr 6

6 Rachunek prawdopodobie stwa B2 2 2 +

9 Statystyka matematyczna 3 2 +

3 Proseminarium 0 2 -

180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6.

Semestru

Studentów obowi zuje uzyskanie do ko ca III roku 2 pkt. za kursy narz dzi informatyki lub laboratoria komputerowe do wyboru.

Zasady studiowania na etapie magisterskim (IV i V rok)

Na IV rok mo e by wpisany student, który zaliczył (bezwarunkowo) III rok studiów.

Do zaliczenia semestrów s wymagane nast puj ce minima punktowe:

dla 7. semestru 195 pkt., dla 8. semestru 230 pkt., dla 9. semestru 245 pkt., dla 10. semestru 284 pkt.

Do zaliczenia 10 semestru wymagane jest ponadto zdanie egzaminu z j zyka angielskiego na poziomie D (obecnie A2), dotyczy studentów przyj tych na studia przed rokiem akadem. 2004/3005.

Za zaj cia spoza listy zaj kierunkowych dla specjalno ci zastosowania rachunku

prawdopodobień stwa i statystyki (poza lektoratami) mo na uzyska w czasie studiów maksimum 18 pkt.

W czasie etapu magisterskiego studiów student jest zobowi zany uzyska : 1. 9 punktów za seminarium magisterskie;

2. co najmniej 9 pkt. za seminaria przegl dowe;

3. co najmniej 6 pkt. za wykłady monograficzne.

Do zaliczenia 10. semestru wymagane jest ponadto:

1. Zaliczenie w czasie studiów nast puj cych wykładów obowi zkowych (poza wpisanymi w plan studiów na I-III roku):

Wnioskowanie statystyczne (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.),

Modele liniowe i planowanie doś wiadczeń (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Procesy Markowa (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.),

Teoria procesów stochastycznych (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.),.

Funkcje analityczne 1 (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.).

2. Zaliczenie Laboratorium statystycznego 1 i Laboratorium statystycznego 2 (ka de: 15 godz.

konwersatorium30 godz. lab., 4 punkty kredytowe). Je eli student ju zaliczył. w poprzednich latach Laboratorium statystyczne 1 i Laboratorium statystyczne 2 prowadzone w innym wymiarze godzin uznaje si , e ma te laboratoria zaliczone.

(13)

3. Uzyskanie co najmniej 24 pkt. za wykłady do wyboru umieszczone na li cie podstawowych wykładów do wyboru dla studentów specjalno ci zastosowania rachunku prawdopodobień stwa i statystyki.

4. Uzyskanie co najmniej 6 pkt. za wykłady do wyboru z zakresu programowania matematycznego, które mog zalicza studenci tej specjalno ci

5. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 6 pkt. za przedmioty informatyczne do wyboru (wykłady, laboratoria lub kursy narz dzi informatyki), poza wykładami z informatyki teoretycznej.

Dyplom magistra matematyki specjalno ci zastosowania rachunku prawdopodobień stwa i

statystyki otrzymuje si po zaliczeniu 10. semestru, uzyskaniu oceny pozytywnej z pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Matematyka z informatyką Semestry 4-6 P-kty

Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe A1 3 2 +

9 Rachunek prawdopodobie stwa A 3 2 +

4 Laboratorium programowania 1 0 0/2 -

6 Wst p do matematyki dyskretnej 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4.

Semestru Semestr 5

6 Metody numeryczne 1 2 2/2 +

6 Statystyka 2 2 +

6 Metody programowania 2 2 +

4 Laboratorium programowania 2 0 0/2 -

Semestr 6

6 Algorytmy i struktury danych 1 2 2 +

6 Teoretyczne podstawy informatyki 2 2 +

6 Projekt programistyczny 0 0/1 -

3 Pracownia statystyczna 1 0 1/2 -

180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6.

Semestru

Zasady studiowania na etapie magisterskim (IV i V rok)

Na IV rok mo e by wpisany student, który zaliczył (bezwarunkowo) III rok studiów.

Do zaliczenia semestrów s wymagane nast puj ce minima punktowe:

dla 7. semestru 195 pkt., dla 8. semestru 230 pkt., dla 9. semestru 245 pkt., dla 10. semestru 284 pkt.

(14)

Do zaliczenia 10 semestru wymagane jest ponadto zdanie egzaminu z j zyka angielskiego na poziomie D (obecnie A2), dotyczy studentów przyj tych na studia przed rokiem akadem. 2004/3005.

Za zaj cia spoza listy zaj kierunkowych dla specjalno ci matematyka z informatyką (poza lektoratami) mo na uzyska w czasie studiów maksimum 25 pkt.

W czasie etapu magisterskiego studiów student jest zobowi zany uzyska : 1. 9 punktów za seminarium magisterskie;

2. co najmniej 3 pkt. za seminaria przegl dowe;

3. co najmniej 6 pkt. za wykłady monograficzne.

Do zaliczenia 10. semestru wymagane jest ponadto:

1. Zaliczenie w czasie studiów nast puj cych wykładów obowi zkowych (poza wpisanymi w plan studiów na I-III roku):

Analiza matematyczna 4 (60 godz. wykł., 45 godz. w., 12 pkt.) Bazy danych (30 godz. wykł., 15 godz. w, 15 godz. lab., 6 pkt.)

Metody numeryczne 1 (dotyczy studentów, dla których nie był to przedmiotem obowi zkowy na III roku

Metody numeryczne 2 (30 godz. wykł., 30 godz. lab., 6 pkt.)

Symulacja (30 godz. wykł., 30 godz. wykł, 15 godz. lab., 6 pkt.15 godz. w., 15 godz. lab., 6 pkt.) Algorytmy optymalizacji (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.)

Techniki kompilacji (30 godz. wykł., 15 godz. w., 15 godz. lab., 6 pkt.)

2. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 18 pkt. za przedmioty do wyboru (wykłady, laboratoria i kursy narz dzi informatyki) umieszczone na li cie podstawowych przedmiotów do wyboru dla specjalno ci matematyka z informatyką .

Dyplom magistra matematyki specjalno ci matematyka z informatyką otrzymuje si po zaliczeniu 10. semestru, uzyskaniu oceny pozytywnej z pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Biomatematyka Semestry 4-6 P-kty

Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe A1 3 2 +

9 Rachunek prawdopodobie stwa A 3 2 +

6 Elementarna analiza danych 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4.

Semestru Semestr 5

6 Wst p do biomatematyki 2 2 +

6 Matematyka obliczeniowa (A lub B) 2 1/1 lub 0/2

+

6 Statystyka 2 2 +

Semestr 6

Co najmniej 12 pkt. za przedmioty

(15)

obowi zkowe do ko ca studiów lub podstawowe przedmioty do wyboru

3 Pracownia statystyczna 1 0 1/2 -

180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6.

Semestru

. Studenci mog zaliczy " Metody numeryczne 1" zamiast " Matematyki obliczeniowej A".

Studentów obowi zuje uzyskanie do ko ca III roku 2 pkt. za kursy narz dzi informatyki lub laboratoria komputerowe do wyboru.

Zasady studiowania na etapie magisterskim (IV i V rok)

Na IV rok mo e by wpisany student, który zaliczył (bezwarunkowo) III rok studiów.

Do zaliczenia semestrów s wymagane nast puj ce minima punktowe:

dla 7. semestru 195 pkt., dla 8. semestru 230 pkt., dla 9. semestru 245 pkt., dla 10. semestru 284 pkt.

Do zaliczenia 10 semestru wymagane jest ponadto zdanie egzaminu z j zyka angielskiego na poziomie D (obecnie A2), dotyczy studentów przyj tych na studia przed rokiem akadem. 2004/3005.

Za zaj cia spoza listy zaj kierunkowych dla specjalno ci biomatematyka (poza lektoratami) mo na uzyska w czasie studiów maksimum 25 pkt.

W czasie etapu magisterskiego studiów student jest zobowi zany uzyska : 1. 9 punktów za seminarium magisterskie;

2. co najmniej 3 pkt. za seminaria przegl dowe;

3. co najmniej 6 pkt. za wykłady monograficzne.

Do zaliczenia 10. semestru wymagane jest ponadto:

1. Zaliczenie w czasie studiów nast puj cych wykładów obowi zkowych (poza wpisanymi w plan studiów na I-III roku):

Analiza matematyczna 4 (60 godz. wykł., 45 godz. w., 12 pkt.), Teoria eksperymentu(30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Metoda reprezentacyjna (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Procesy Markowa(30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Modele stochastyczne (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Biomatematyka 1 (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Biomatematyka 2 (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.),

Wstę p do teorii prawdopodobień stwa (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Statystyka matematyczna (45 godz. wykł., 30 godz. w., 9 pkt.),

2. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 5 pkt. za wykład do wyboru z podstaw nauk przyrodniczych.

3. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 18 pkt. za wykłady do wyboru umieszczone na li cie podstawowych wykładów do wyboru dla specjalno ci biomatematyka.

4. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 6 pkt. za przedmioty informatyczne do wyboru (wykłady, laboratoria lub kursy narz dzi informatyki), poza wykładami z informatyki teoretycznej.

(16)

Dyplom magistra matematyki specjalno ci biomatematyka otrzymuje si po zaliczeniu 10.

semestru, uzyskaniu oceny pozytywnej z pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Matematyka nauczycielska Semestry 4-6

P-kty Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

3 Wprowadzenie do dydaktyki matematyki 2 konw. 10 godz. w semestrze*)

-

9 Rachunek prawdopodobie stwa A 3 2 +

6 Geometria elementarna 1 2 2 +

5 Psychologia dla nauczycieli 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4.

Semestru Semestr 5

6 Statystyka 2 2 +

5 Wprowadzenie do pedagogiki 2 2 +

3 Metodyka nauczania matematyki 1 2 konw. 10 godz. w semestrze*)

- Semestr 6

9 Arytmetyka z teori liczb 3 2 +

3 Dydaktyka matematyki 0 2 konw. -

3 Praktyka ródroczna w szkole podstawowej 0 4 - 180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia

6. Semestru

*) Hospitacje lekcji i ich omawianie.

Studentów obowi zuje uzyskanie do ko ca III roku 2 pkt. za kursy narz dzi informatyki lub laboratoria komputerowe do wyboru.

Zasady studiowania na etapie magisterskim (IV i V rok)

Na IV rok mo e by wpisany student, który zaliczył (bezwarunkowo) III rok studiów.

Do zaliczenia semestrów s wymagane nast puj ce minima punktowe:

dla 7. semestru 195 pkt., dla 8. semestru 230 pkt., dla 9. semestru 245 pkt., dla 10. semestru 284 pkt.

Do zaliczenia 10 semestru wymagane jest ponadto zdanie egzaminu z j zyka angielskiego na poziomie D (obecnie A2), dotyczy studentów przyj tych na studia przed rokiem akadem. 2004/3005.

Za zaj cia spoza listy zaj kierunkowych dla specjalno ci matematyka nauczycielska (poza lektoratami) mo na uzyska w czasie studiów maksimum 25 pkt.

W czasie etapu magisterskiego studiów student jest zobowi zany uzyska :

(17)

1. 9 punktów za seminarium magisterskie;

2. co najmniej 3 pkt. za seminaria przegl dowe;

3. co najmniej 6 pkt. za wykłady monograficzne.

Do zaliczenia 10. semestru wymagane jest ponadto:

1 Zaliczanie zaj z obowi zkowego bloku dydaktycznego i zdanie egzaminu nauczycielskiego.

2. Zaliczenie w czasie studiów nast puj cych wykładów obowi zkowych (poza wpisanymi w plan studiów na I-III roku):

Analiza matematyczna 4 (60 godz. wykł., 45 godz. w., 12 pkt.), Geometria elementarna 2 (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.),

Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Wstę p do topologii A (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.),

Logika A (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.),

Historia matematyki (30 godz. wykł., 30 godz. w., 6 pkt.), Komputer w szkole 1 (15 godz. wykł., 30 godz. lab., 4 pkt.), Równania róŜ niczkowe A1 (45 godz. wykł., 30 godz. w., 9 pkt.).

3. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 6 pkt. za wykład z fizyki przeznaczony dla specjalno ci matematyka nauczycielska.

4. Uzyskanie w czasie studiów co najmniej 6 punktów za konwersatoria dydaktyczne do wyboru.

Dyplom magistra matematyki specjalno ci matematyka nauczycielska otrzymuje si po zaliczeniu 10. semestru, uzyskaniu oceny pozytywnej z pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Matematyka teoretyczna Semestry 4-6 P-kty

Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe B1 3 2 +

6 Funkcje rzeczywiste 2 2 +

6 Wst p do topologii B 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4.

Semestru Semestr 5

9 Rachunek prawdopodobie stwa B1 3 2 +

9 Analiza funkcjonalna 1 3 2 +

3 Proseminarium 1 0 2 -

Semestr 6

6 Rozmaito ci ró niczkowalne 2 2 +

6 Funkcje analityczne 1 2 2 +

(18)

3 Proseminarium 2 0 2 - 180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6.

Semestru

Zasady studiowania na etapie magisterskim (IV i V rok)

Na IV rok mo e by wpisany student, który zaliczył (bezwarunkowo) III rok studiów.

Do zaliczenia semestrów s wymagane nast puj ce minima punktowe:

dla 7. semestru 195 pkt., dla 8. semestru 230 pkt., dla 9. semestru 245 pkt., dla 10. semestru 284 pkt.

Do zaliczenia 10 semestru wymagane jest ponadto zdanie egzaminu z j zyka angielskiego na poziomie D (obecnie A2), dotyczy studentów przyj tych na studia przed rokiem akadem. 2004/3005.

Za zaj cia spoza listy zaj kierunkowych dla specjalno ci matematyka teoretyczna (poza lektoratami) mo na uzyska w czasie studiów maksimum 18 pkt.

W czasie etapu magisterskiego studiów student jest zobowi zany uzyska : 1. 9 punktów za seminarium magisterskie;

2. co najmniej 9 punktów za seminaria przegl dowe;

3. co najmniej 12 pkt. za wykłady monograficzne.

Do zaliczenia 10. semestru wymagane jest ponadto:

Uzyskanie co najmniej 60 pkt. za wykłady do wyboru umieszczone na li cie podstawowych wykładów do wyboru dla studentów specjalno ci matematyka teoretyczna..

Dyplom magistra matematyki specjalno ci matematyka teoretyczna otrzymuje si po zaliczeniu 10. semestru, uzyskaniu oceny pozytywnej z pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

Plan studiów licencjackich

Boldem zaznaczono przedmioty, które musz by zaliczone do ko ca danego semestru, kursywą - przedmioty nieobowią zkowe.

Semestry 1-3

P-kty Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab Egz.

Semestr 1

12 Analiza matematyczna 1 (A lub B) 4 3 +

Konwersatorium z analizy 0 1 -

9 Algebra liniowa 1 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

6 Wst p do matematyki (A lub B) 2 2 +

(19)

Konwersatorium ze wstę pu do matematyki 0 1 - Semestr 2

12 Analiza matematyczna 2 (A lub B) 4 3 +

Konwersatorium z analizy 0 1 -

9 Algebra liniowa 2 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

2 Wprowadzenie do laboratorium komputerowego

0 20 godz. lab.

w sem.

- 54 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 2.

Semestru Semestr 3

12 Analiza matematyczna 3 (A lub B) 4 3 +

Konwersatorium z analizy 0 1 -

9 Wst p do informatyki 3 0/2 +

W ci gu trzech pierwszych semestrów wszystkich studentów studiów licencjackich na kierunku matematyka obowi zuje ten sam plan studiów i zasady studiowania.

Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach Semestry 4-6

P-kty Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe A1 3 2 +

9 Rachunek prawdopodobie stwa A 3 2 +

5 Wst p do ekonomii 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4. Semestru

Semestr 5

9 Algebra 1 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

6 Matematyka obliczeniowa 2 1/1 +

6 Statystyka 2 2 +

6 Mikroekonomia 1 2 2 +

Semestr 6

6 Matematyka ubezpiecze yciowych 2 1/1 +

6 Ekonometria 1 2 2 +

3 Pracownia statystyczna 1 0 1/2 -

180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6. Semestru

Studenci mog zaliczy " Metody numeryczne 1" zamiast " Matematyki obliczeniowej A".

Studentów obowi zuje uzyskanie do ko ca III roku 2 pkt. za kursy narz dzi informatyki lub laboratoria komputerowe do wyboru.

Matematyka z informatyką

(20)

Semestry 4-6 P-kty

Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe A1 3 2 +

9 Rachunek prawdopodobie stwa A 3 2 +

4 Laboratorium programowania 1 0 0/2 -

6 Wst p do matematyki dyskretnej 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4.

Semestru Semestr 5

9 Algebra 1 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

6 Metody numeryczne 1 2 2/2 +

6 Statystyka 2 2 +

6 Metody programowania 2 2 +

4 Laboratorium programowania 2 0 0/2 -

Semestr 6

6 Algorytmy i struktury danych 1 2 2 +

6 Bazy danych 2 1/1 +

3 Pracownia statystyczna 1 0 1/2 -

6 Projekt programistyczny 0 0/1 -

180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6.

Semestru

Zastosowania rachunku prawdopodobień stwa i statystyki Semestry 4-6

P-kty Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe B1 3 2 +

6 Funkcje rzeczywiste 2 2 +

6 Wst p do topologii B 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4.

Semestru Semestr 5

9 Algebra 1 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

9 Rachunek prawdopodobie stwa B1 3 2 +

9 Analiza funkcjonalna 1 3 2 +

6 Matematyka obliczeniowa (A lub B) 2 1/1 lub 0/2

+

Semestr 6

(21)

6 Rachunek prawdopodobie stwa B2 2 2 +

9 Statystyka matematyczna 3 2 +

3 Proseminarium 0 2 -

180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6.

Semestru

Studentów obowi zuje uzyskanie do ko ca studiów 2 pkt. za kursy narz dzi informatyki lub laboratoria komputerowe do wyboru.

DOTYCZY STUDENTÓW WSZYSTKICH SPECJALNO CI

Warunkiem uko czenia studiów licencjackich jest ponadto zaliczenie (typowo na III roku) w ramach przedmiotów do wyboru przedmiotów wskazanych studentowi przez Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Najcz ciej to (cho nie zawsze) s to przedmioty z podkre lonych dla danej specjalno ci lub 2 przedmioty z listy obowi zkowych do ko ca studiów jednolitych na danej specjalno ci poza

"Analiz 4"

Biomatematyka Semestry 4-6 P-kty

Kred.

Przedmiot Wykł. w./Lab. Egz.

Semestr 4

9 Równania ró niczkowe A1 3 2 +

9 Rachunek prawdopodobie stwa A 3 2 +

6 Elementarna analiza danych 2 2 +

115 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 4.

Semestru Semestr 5

9 Algebra 1 (A lub B) 3 2 +

Konwersatorium z algebry 0 1 -

6 Wst p do biomatematyki 2 2 +

6 Matematyka obliczeniowa (A lub B) 2 1/1 lub 0/2

+

6 Statystyka 2 2 +

Semestr 6

Co najmniej 12 pkt. za przedmioty

(22)

obowi zkowe do ko ca studiów lub podstawowe przedmioty do wyboru

3 Pracownia statystyczna 1 0 1/2 -

180 Liczba punktów wymagana do zaliczenia 6.

Semestru

. Studenci mog zaliczy " Metody numeryczne 1" zamiast " Matematyki obliczeniowej A".

Studentów obowi zuje uzyskanie do ko ca III roku 2 pkt. za kursy narz dzi informatyki lub laboratoria komputerowe do wyboru.

ANEKS

POWTARZANIE WICZE PRZY POWTARZANIU WYKŁADU

Zaliczenie wicze uzyskane w poprzednich semestrach, prowadzonych do

niezaliczonego wykładu, jest niewa ne. Termin wa no ci wicze do niezaliczonego wykładu wygasa obecnie wraz z ko cem sesji poprawkowej semestru, w którym odbywały si te

wiczenia.

Oznacza to, e teraz trzeba powtarza równie wiczenia, nawet, gdy si je miało zaliczone.

STUDIA JEDNOCZESNE NA DWÓCH SPECJALNO CIACH

1. Student studiów licencjackich danej specjalno ci na kierunku matematyka, który spełni wymagania przewidziane w programie studiów licencjackich innych specjalno ci mo e si ubiega o wpis w dyplomie uko czenia studiów oprócz specjalno ci podstawowej specjalno ci dodatkowych.

Zgod na wpis w dyplomie dodatkowych specjalno ci udziela Dziekan w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.

O fakcie ubiegania si o wpis w dyplomie dodatkowych specjalno ci student powinien poinformowa Dziekana najpó niej jeden semestr przed przyst pieniem do egzaminu licencjackiego.

2.

2.1. Student studiów magisterskich danej specjalno ci na kierunku matematyka, który spełni wymagania przewidziane w programie studiów magisterskich innych specjalno ci mo e si ubiega o wpis w dyplomie uko czenia studiów oprócz specjalno ci podstawowej specjalno ci dodatkowych.

Zgod na wpis w dyplomie dodatkowych specjalno ci udziela Dziekan w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.

2.2. O fakcie ubiegania si o wpis w dyplomie dodatkowych specjalno ci student powinien poinformowa Dziekana najpó niej semestr przed przyst pieniem do egzaminu magisterskiego na podstawowej specjalno ci.

2.3. Pisemny egzamin magisterski studenta ubiegaj cego si o wpis w dyplomie kilku specjalno ci obejmuje zadania b d ce sum zada obowi zuj cych na tych specjalno ciach.

Za zgod Dziekana student mo e przyst powa do drugiej cz ci egzaminu magisterskiego dla dodatkowych specjalno ci w pó niejszym terminie.

(23)

Je eli student zda egzamin magisterski tylko w zakresie podstawowej specjalno ci, ma prawo do uzyskania dyplomu magisterskiego na podstawowej specjalno ci.

2.4.

Absolwent kilku specjalno ci pisze tylko jedn prac magistersk i zalicza tylko jedno seminarium magisterskie (ma podstawowej specjalno ci). Praca magisterska powinna spełnia wymagania stawiane studentom na ka dej z tych specjalno ci.

3. W dyplomie uko czenia studiów absolwenta kilku specjalno ci w rubryce „w zakresie”

wpisuje si :

1. nazw podstawowej specjalno ci, 2. (itd.) nazwy dodatkowych specjalno ci.

NOWY ” REGULAMIN STUDIÓW”

Od 1. pa dziernika wchodzi w ycie nowy „Regulamin studiów”

Nie ma w nim poj cia” warunkowe zaliczenie”.

Sytuacje studentów, którym nie uda si zaliczy danego semestru wyja ni Rozporz dzenie przygotowywane przez Dziekana, kóre poznaj studenci ju niedługo.

Uaktualniona - po głoszeniu Rozporz dzenia Dziekana- wersja Informatora zostanie przedstawiona studentom w tym samym tygodniu, w którym Dziekan ustali nowe zasady.

DO STUDENTÓW SPECJALNO CI NAUCZYCIELSKIEJ

Od br akad. przedmiot Pedagogika 2 zmienia nazw na Wprowadzenie do pedagogiki.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :