I Krąg tematyczny: Witaj w szkole1. Pierwszy dzień w szkole2. Nasza klasa3. W szkole4. Szkolny tornister5. Dzień odkrywców. W szkole jest wesoło

31  Download (0)

Full text

(1)

PLAN WYNIKOWY

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W KLASIE PIERWSZEJ, SEMESTR PIERWSZY „ Elementarz XXI wieku”

TEMATY DNI

UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

(wynikające z realizacji zapisów podstawy programowej)

UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE (wykraczające poza podstawę programową)

I Krąg tematyczny: Witaj w szkole

1. Pierwszy dzień w szkole 2. Nasza klasa 3. W szkole

4. Szkolny tornister

5. Dzień

odkrywców. W szkole jest wesoło

Uczeń:

– uważnie słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela i udziela odpowiedzi na pytania z nim związane

- podejmuje próby globalnego odczytywania wyrazów – ocenia zachowanie bohaterów na podstawie pytań pomocniczych nauczyciela

– wypowiada się na zadany temat

– wypowiada się na temat wyposażenia tornistra i piórnika oraz potrzeby dbania o nie

– uczestniczy w rozmowach na temat życia szkolnego – wie, kto pracuje w szkole i jakie są główne

pomieszczenia szkolne oraz wypowiada się na ich temat (przeznaczenia i zachowania się w nich) – rozwiązuje proste zagadki

– kreśli po śladzie znaki literopodobne w liniaturze – kreśli linie faliste z uwzględnieniem estetyki i poprawności graficznej

– układa proste zdania z podanych wyrazów – dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów – odgrywa role w scenkach dramowych

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego – reaguje na zmiany tempa i dynamiki w muzyce – rysuje portret własny oraz kolegi lub koleżanki

Uczeń:

– słucha tekstów ze zrozumieniem, udziela odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym tekstem

- podejmuje próby czytania wyrazów i prostych zdań – ocenia zachowanie bohaterów

– obserwuje otoczenie i wypowiada się na podstawie poczynionych spostrzeżeń

– wypowiada się na temat wyposażenia tornistra i piórnika, uzasadnia potrzebę dbania o nie

– rozwiązuje proste zagadki, potrafi układać własne na podany temat

– kreśli znaki literopodobne w izolacji i linie faliste ruchem ciągłym, uwzględniając estetykę i poprawność graficzną – układa zdania i dzieli je na wyrazy

– korzysta z podręcznika i ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela

– dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wskazuje określoną głoskę w nagłosie i wygłosie

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, tworząc do nich proste akompaniamenty rytmiczne

– dba o prawidłową postawę i poprawnie reguluje oddech - realizuje w różnych formach ruchu proste układy rytmiczne

- rozumie konieczność znajomości i przestrzegania przepisów i zasad

(2)

– zna podstawowe zasady zachowania w szkole – chętnie i zgodnie bawi się w zespole

– zgodnie współpracuje, realizując zadania grupowe – wie, jak zachować się w klasie

– wie, w jaki sposób należy dbać o czystość w klasie – umie swobodnie i bezpiecznie poruszać się na terenie szkoły oraz korzystać z pomieszczeń i urządzeń (szatnia, toaleta)

– potrafi wskazać w otoczeniu proste przykłady obiektów i zjawisk przyrodniczych

– wie, że są różnice między częścią ożywioną i nieożywioną przyrody

– określa, czego jest mniej, więcej, tyle samo – przelicza obiekty i porównuje ich liczebność – grupuje przedmioty wg określonych kryteriów – uzupełnia ilustracje zgodnie z podanymi warunkami – za, przed, obok

– prawidłowo używa określeń: nad, pod, obok, niżej, wyżej, między

– przelicza przedmioty znajdujące się w klasie i na ilustracjach

– wykonuje prace z papieru (zagina, ozdabia) – aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

– współpracuje z zespołem, przestrzega i tworzy klasowe zasady zachowania

– potrafi wyodrębnić z otoczenia proste przykłady przyrody ożywionej i nieożywionej

– rozumie różnice między częścią ożywioną i nieożywioną przyrody

– przelicza obiekty i porównuje ich liczebność, porządkuje w krótkie ciągi rosnące i malejące

- prawidłowo używa określeń przestrzeni w odniesieniu do schematu własnego ciała i wskazanego obiektu - orientuje się w przestrzeni w odniesieniu do kartki papieru

- sprawnie i estetycznie wykonuje prace plastyczno- techniczne

- dba o porządek i bezpieczeństwo miejsca pracy - aktywnie uczestniczy w różnych formach ćwiczeń i zabaw ruchowych, przestrzega ustalonych reguł gry – dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce

II Krąg tematyczny: Wesoło i bezpiecznie

6. Wakacyjne krajobrazy

7. Wakacyjne przygody

Uczeń:

– słucha ze zrozumieniem tekstów czytanych przez nauczyciela i wypowiedzi innych

– udziela odpowiedzi na zadane pytania

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu

– udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ilustracji – wypowiada się na zadane tematy, na podstawie ilustracji lub oglądanych scenek

Uczeń:

- słucha ze zrozumieniem tekstów i wypowiada się na ich temat

- opisuje treść obrazka, wskazuje na ilustracji istotne szczegóły

– ocenia postępowania osób występujących na ilustracjach

– wypowiada się na podany temat na podstawie

(3)

8. Wiem, jak bezpiecznie poruszać się po drogach

9. Moja droga do szkoły

10. Dzień odkrywców.

Wakacyjne wspomnienia

– wypowiada się na podstawie ilustracji - kreśli po śladzie wzory literopodobne – potrafi kształtnie napisać litery O, o

– potrafi dokonać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoską o, potrafi określić miejsce głoski o w modelach wyrazów

– rozumie określenia: wyraz, litera, głoska

– słucha uważnie i wskazuje wyrazy ukryte w innych wyrazach

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego – świadomie i aktywnie słucha muzyki

– wykonuje rysunek na podany temat, korzysta z różnych kolorów kredek

– zna podstawowe zasady poruszania się po drodze – rozpoznaje znaki drogowe znajdujące się na drodze do szkoły

– rozpoznaje i nazywa wybrane znaki zakazu i ostrzegawcze

– zna zasady przechodzenia przez jezdnię

– różnicuje znaczenie świateł w sygnalizacji świetlnej – umie przekraczać jezdnię z sygnalizacją świetlną – zna zasady poruszania się prawą stroną chodnika - wie, jak należy poruszać się po drogach wiejskich z poboczem i bez pobocza

– współpracuje z innymi w zabawie – rozpoznaje wybrane rośliny i zwierzęta – wyszukuje zbiory jednoelementowe

– wyszukuje i tworzy zbiory dwuelementowe

– określa strony własnego ciała (prawa, lewa ręka, noga) – wskazuje lewą i prawą stronę postaci stojących tyłem – określa „górę”, „dół”, prawą i lewą stronę kartki papieru – kontynuuje wzory wg podanego schematu

– dostrzega symetrię w różnych przedmiotach w

własnych doświadczeń

– opowiada swoje letnie przygody, posługując się prostymi zdaniami

– dba o poziom graficzny pisma

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoską o, buduje modele dźwiękowe wyrazów z głoską o w różnych pozycjach

– posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, litera, głoska

– wyszukuje wyrazy z literą o, O wśród innych wyrazów - podejmuje próby globalnego odczytywania wyrazów z literą o

– tworzy dźwiękowe ilustracje do słuchanych piosenek, wykorzystując różne materiały

– wykonuje rysunek przedstawiający letnie krajobrazy i przygodę, starannie kolorując poszczególne elementy ilustracji

– zna wybrane znaki drogowe

– projektuje własny znak zakazu i ostrzegawczy – umie przekraczać jezdnię z sygnalizacją świetlną i bez

– zna zasady poruszania się prawą stroną chodnika oraz po drogach wiejskich z poboczem i bez pobocza – rozpoznaje wybrane środowiska

charakterystyczne dla nich rośliny i zwierzęta

– grupuje przedmioty według koloru, kształtu, wielkości

(4)

otoczeniu

– przelicza figury, tworzy parę – potrafi pisać cyfrę 1 i 2

– zna monety 1 zł, 2 zł i ich wartości nabywczą

- pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje proste zadania o płaceniu i kupowaniu

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych – właściwie reaguje na bodźce wzrokowo-słuchowe – pokonuje przeszkody naturalne

– uzupełnia elementy rysunku po lewej i prawej stronie – układa wzory wg własnego pomysłu

– dostrzega symetrię w rysunkach wybranych obiektów – zna monety 1 zł, 2 zł, rozwiązuje czynnościowo proste zadania o płaceniu i kupowaniu

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, przestrzega reguł gry, radzi sobie w sytuacjach porażki

III Krąg tematyczny: To ja

11. Moje imię

12. Kiedy byliśmy mali

13. Każdy z nas jest inny

14. Mamy różne zainteresowania .

15. Dzień odkrywców.

Uczeń:

– słucha uważnie czytanych tekstów i odpowiada na pytania związane z tekstem

– wypowiada się na temat wyglądu własnego i rówieśników

– odpowiada na pytania na temat swoich zainteresowań oraz sposobu spędzania wolnego czasu

– wypowiada się na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji

– uczestniczy w rozmowie na tematy związane ze swoim wczesnym dzieciństwem

– prowadzi rozmowę w parach

– porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych – dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów – rozwiązuje rebusy

– rysuje szlaczki i wzory literopodobne po śladzie i samodzielnie

– zna litery a, A

– potrafi kształtnie napisać litery a, A

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoską a, potrafi określić miejsce głoski a w modelach wyrazów

Uczeń:

– słucha ze zrozumieniem czytanych tekstów, wypowiada się na temat ich treści

– potrafi obserwować i wypowiadać się na podstawie własnych obserwacji

– wypowiada się na temat swoich zainteresowań i innych oraz sposobu spędzania wolnego czasu – swobodnie wypowiada się na wskazany temat – tworzy i prowadzi dialogi na podany temat – opowiada historyjkę obrazkową z uwzględnieniem związków przyczynowo- skutkowych

– rozwiązuje zagadki i rebusy, odczytuje hasła – rysuje samodzielnie szlaczki i wzory literopodobne – dba o poziom graficzny pisma podczas pisania liter a, A

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoską a, samodzielnie buduje modele dźwiękowe wyrazów

(5)

Chcemy się lepiej poznać

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego – rozpoznaje i nazywa podstawowe instrumenty perkusyjne

– wykonuje akompaniament perkusyjny do rymowanek i piosenki

– wie, co to jest portret i autoportret – wykonuje dowolną techniką autoportret – chętnie i zgodnie bawi się w grupie

– potrafi zwracać się do koleżanek i kolegów po imieniu – układa obiekty od najmniejszego do największego – porządkuje obiekty i numeruje je

– grupuje przedmioty wg podanych kryteriów, przelicza obiekty

– tworzy rytmy i zbiory trzyelementowe – poprawnie pisze cyfry 1, 2, 3

– rozkłada liczby na składniki

– wskazuje prawą i lewą stronę na kartce – zna wartość nabywczą monet

– uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami

– reaguje na sygnały w zabawach porządkowych – chwyta piłkę odbitą lub rzuconą

– dba o higienę osobistą

– zna podstawowe potrzeby życiowe człowieka i wie, jak należy je zaspokajać

– stara się odpoczywać aktywnie

– tworzy akompaniament perkusyjny do rymowanek i piosenki

– zna pojęcia portret i autoportret, potrafi wskazać różnicę

– wykonuje stronę o sobie do klasowego albumu – zwraca się do koleżanek i kolegów po imieniu, stosuje formy grzecznościowe w kontaktach z rówieśnikami – klasyfikuje figury geometryczne według podanego warunku

– wykonuje proste obliczenia wprowadzające w konwencję zadań tekstowych

– aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, dba o przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej

– chwyta i podaje piłkę odbitą lub rzuconą

– rozumie potrzebę dbania o higienę osobistą, porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy i zabawy

– zna podstawowe potrzeby życiowe człowieka i sposoby ich zaspokajania

– zna wartość aktywnego wypoczynku dla zdrowia i sprawności organizmu

IV Krąg tematyczny: Poznaję świat

16. W jaki sposób poznajemy świat?

Uczeń:

– słucha uważnie i ze zrozumieniem czytanych tekstów i wypowiedzi innych

– słucha w skupieniu wiersza czytanego przez nauczyciela

– odpowiada na pytania związane z tekstem

Uczeń:

– słucha ze zrozumieniem czytanych tekstów i wypowiedzi innych, wypowiada się zdaniami na podane tematy

- potrafi uważnie wysłuchać czytanego wiersza i określić jego nastrój

– zadaje pytania i udziela odpowiedzi, posługując się pełnymi zdaniami

(6)

17. Poznaję świat na ekranie

18. Kino domowe

19. Mądrze korzystam z telewizji i komputera

20. Dzień odkrywców.

Doskonalę swoje zmysły

– wypowiada się na zadany temat

– odpowiada na pytania, podejmuje próby układania pytań – układa zdania (w mowie)

– uczestniczy w rozmowie na temat zasad korzystania z telewizji i komputera

– potrafi wymienić urządzenia, które współpracują z komputerem

– określa rodzaje filmów na podstawie przedstawionych kadrów

– uczestniczy we wspólnym twórczym opowiadaniu zadanej historii

– rozpoznaje i nazywa narządy zmysłów przedstawione na rysunkach

– potrafi rozpoznawać różne przedmioty za pomocą zmysłów

– rozwiązuje zagadki i rebusy obrazkowo-literowe – pisze litery e, E w liniaturze

– dba o poziom graficzny pisma – utrwala poznane głoski i litery

– posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie

– dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów – dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską e w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego – wykonuje podany akompaniament rytmiczny do śpiewanki

– rozróżnia barwy zimne i ciepłe

– twórczo rysuje, maluje pejzaże barwami ciepłymi i zimnymi

– wykonuje scenę z bajki animowanej techniką wyklejanki

– zna zasady zachowania się w kinie i stosuje się do nich

– porządkuje zbiory od najmniejszej liczby elementów do

- podaje zasady korzystania z telewizji i komputera, uzasadniając potrzebę ich przestrzegania

– wie, jakie urządzenia współpracują z komputerem – określa rodzaje filmów na podstawie przedstawionych opisów

- podejmuje próby samodzielnego opowiadania zadanej historii

– rozpoznaje i nazywa narządy zmysłów, potrafi określić ich funkcje

– ma świadomość roli zmysłów w poznawaniu świata przez człowieka

– doskonali swoje zmysły

– rozwiązuje zagadki i rebusy, odczytuje hasła – pisze kształtnie poznane litery w liniaturze, dba o estetykę pisma

– dokonuje analizy i syntezy wyrazów z podaną głoską w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

– sprawnie posługuje się pojęciami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie

– śpiewa samodzielnie piosenki z repertuaru dziecięcego

– tworzy i wykonuje akompaniament rytmiczny do śpiewanki

- nazywa kolory w ciepłej i zimnej gamie barw - posługuje się bogactwem i różnorodnością barw w praktycznej realizacji zadań plastycznych

– zna zasady zachowania się w kinie, stosuje się do nich i potrafi uzasadnić konieczność ich przestrzegania – porządkuje zbiory według podanego warunku,

porównuje ich liczebność i ustala kolejność rosnącą lub malejącą

(7)

największej i odwrotnie

– uzupełnia symetryczne części przedmiotów– przelicza elementy zbioru, porównuje liczbę obiektów

– przelicza w dostępnym zakresie, tworzy zbiory czteroelementowe,

– potrafi pisać cyfrę 4

– dopełniania do 4 w formach czynnościowych – rozkłada liczby na dwa składniki

– zna monety 1 zł i 2 zł

– podejmuje próby układania zadań tekstowych do podanych czynności i pytań

– zna powody ograniczeń w korzystaniu z komputera, stara się do nich stosować

– spośród różnych urządzeń wybiera te, dzięki którym poznaje świat

– aktywnie uczestniczy w grach zespołowych i ćwiczeniach z zastosowaniem przyborów gimnastycznych

– potrafi pokonywać sztuczne przeszkody

– przelicza elementy w zbiorach, porównuje liczby i stosuje określenia większy – więcej, mniejszy – mniej - liczy elementy w zakresie 4, porządkuje liczby w ciągi rosnące i malejące

– dopełnia podane liczby do 4, dokonuje rozkładu liczb na kilka składników

– układa zadania tekstowe do podanych czynności i pytań

– zna monety 1 zł i 2 zł, stosuje je w czynnościach praktycznych

– wymienia różne urządzenia techniczne, wybiera te, dzięki którym poznaje świat

– zna zasady i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera

– aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących ogólną sprawność fizyczną

– sprawnie pokonuje naturalne i sztuczne przeszkody

V Krąg tematyczny: Dary jesieni

21. Co jesień w koszu niesie

22. W kuchni miło i

smakowicie

23. Spiżarnie leśne

Uczeń:

– słucha uważnie wiersza i tekstów prozatorskich czytanych przez nauczyciela.

– wypowiada się na zadane tematy, opowiada o wyprawie do lasu na podstawie pytań nauczyciela – wie, jak należy zachowywać się w lesie

– rozpoznaje wybrane zwierzęta leśne

– wie, jakie dary lasu wykorzystują ludzie i zwierzęta – wyodrębnia bohaterów wiersza

– opowiada historyjkę obrazkową z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych

– rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa – wypowiada się na temat cech owoców i warzyw – wymienia podstawowe jesienne prace w ogrodzie i

Uczeń:

– uważnie i ze zrozumieniem słucha tekstów czytanych przez nauczyciela, potrafi ustalić kolejne zdarzenia w wysłuchanym opowiadaniu, wyodrębnia bohaterów i ocenia ich zachowanie

– wypowiada się na zadane tematy, samodzielnie opowiada o wyprawie do lasu

– wie, jak należy zachowywać się w lesie, potrafi uzasadnić dlaczego niektóre zachowania są niedozwolone

– zna wybrane gatunki zwierząt leśnych i wie, jakie zagrożenia mogą stanowić dla ludzi w niektórych sytuacjach

(8)

24. Na

wycieczce w lesie

25. Dzień odkrywców.

Jesienny koszyk rozmaitości

wykorzystywane w nich narzędzia ogrodnicze – uczestniczy w rozmowie na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji

– rozwiązuje łamigłówki, wyszukuje słowa ukryte w innych wyrazach

– tworzy nowe słowa z sylab drukowanych na bazie 23 liter

– pisze poprawnie litery i, I, dba o poziom graficzny pisma

– dokonuje analizy słuchowo – wzrokowej wyrazów z i – dokonuje analizy sylabowej i głoskowej słuchowo- wzrokowej wyrazów

– zna funkcję litery i jako łącznika

– łączy podane wyrazy za pomocą spójnika i – łączy w pary rymujące się wyrazy, wskazuje pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym

– układa zdania pojedyncze i liczy wyrazy w zdaniach – odgrywa role w scenkach dramowych

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego – odtwarza proste rytmy głosem i ruchem – zagina i łączy papier, tworząc kompozycję przestrzenną

– wykonuje kompozycję z suszonych liści na płaszczyźnie według podanego wzoru

– wykonuje prosty rysunek na bazie podanych kształtów – współpracuje z zespołem w gromadzeniu pomysłów na zakończenie kłótni

– wie, że nie należy plotkować

– chętnie uczestniczy w grach i zabawach, przestrzegając ustalonych reguł

– przelicza obiekty i tworzy zbiory pięcioelementowe – poprawnie pisze cyfrę 5

–– dodaje w zakresie 5, rozkłada liczbę 5 na składniki dopełnia do 5

– rozumie symboliczny zapis dodawania ilustrowany

– opowiada historyjkę obrazkową, samodzielnie wskazuje związki przyczynowo-skutkowe

– wypowiada się na temat cech owoców i warzyw, opisuje ich wygląd w kilku prostych zdaniach – odczytuje istotne informacje z ilustracji, redaguje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji na niej przedstawionej

– tworzy nowe słowa na bazie 23 liter drukowanych i innych wyrazów

– pisze poprawnie i kształtnie poznane litery, dba o poziom graficzny pisma

– dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów z i

– dokonuje analizy głoskowej słuchowo-wzrokowej wyrazów

– zna i potrafi zastosować w wypowiedziach funkcję litery i jako łącznika

– tworzy samodzielnie pary rymujących się wyrazów i pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym

– układa zdania pojedyncze, liczy wyrazy w zdaniach i tworzy modele ich budowy wyrazowej

– twórczo interpretuje i odgrywa różne role w scenkach dramowych

– śpiewa solo piosenki z repertuaru dziecięcego, akompaniuje klaskaniem

– odtwarza tworzy samodzielnie proste układy rytmiczne i odtwarza je głosem lub ruchem

– wykonuje kompozycje z suszonych liści na płaszczyźnie według własnego pomysłu

– wykonuje twórczy rysunek na bazie skojarzonych kształtów

–zgodnie współpracuje z zespołem, gromadzi pomysły i wskazuje sposoby na zakończenie kłótni

– wie, że nie należy plotkować , podaje przykłady

(9)

kolejnymi czynnościami

– zapisuje działanie arytmetyczne

– podejmuje próby ułożenia zadania tekstowego do ilustracji

– wykonuje proste obliczenia wprowadzające w konwencję zadań tekstowych

– rozwiązuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela – dokonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 5 zł

– stosuje skrót „zł”

– utrzymuje porządek na stoliku podczas pracy – aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych – współdziała w mniejszych i większych zespołach podczas wykonywania ćwiczeń

– reaguje na sygnały w zabawach orientacyjno- porządkowych

– zna podstawowe zasady higieny podczas przyrządzania i spożywania posiłków

niemiłych sytuacji powstałych w wyniku plotkowania – samodzielnie zapisuje działania arytmetyczne, układa proste zadania tekstowe do ilustracji

– rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pieniężnych w zakresie 5 zł

– współdziała z zespołem w ramach drużynowej rywalizacji sportowej, przestrzega reguł gry

VI Krąg tematyczny: Moja rodzina

26. Pod jednym dachem

27. Moja mama

28. Co robią moi rodzice?

29. Mój tata

Uczeń:

– uważnie słucha czytanych tekstów, historyjek opowiadanych przez nauczyciela i rówieśników

– wypowiada się prostymi zdaniami na wskazany temat – wypowiada się na temat swojej mamy, uczestniczy w rozmowie na temat pragnień rodziny

– wie, co wynika z przynależności do rodziny, zna i docenia rolę mamy i taty w rodzinie

– zna stopnie pokrewieństwa w najbliższej rodzinie – wie, jaki zawód wykonują jego rodzice i na czym polega ich praca

– wypowiada się na temat wybranych zawodów ludzi – opowiada krótkie historyjki na podstawie ilustracji – układa pytania do ilustracji

–podaje przykłady wieloznaczności wyrazu dom – zna nazwy pomieszczeń w domu i wie, jakie jest ich przeznaczenie

Uczeń:

– słucha uważnie innych, swobodnie wypowiada się w kilku zdaniach na wskazany temat

– opowiada o swojej mamie, tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat pragnień rodziny

– zna stopnie pokrewieństwa w rodzinie, potrafi wykonać schemat drzewa genealogicznego swojej rodziny od pokolenia pradziadków

– uczestniczy w inscenizacjach ruchowych związanych z życiem rodzinnym

- wymienia zawody ludzi, potrafi określić społeczną przydatność pracy ludzi w różnych zawodach

– tworzy kilkuzdaniowe opowiadania na podstawie ilustracji

– rozumie i wyjaśnia wieloznaczność wyrazu dom

(10)

30. Dzień odkrywców.

Zabawy z rodziną

– rozwiązuje zagadki obrazkowo-literowe

– czyta sylaby i wyrazy, podejmuje próby głośnego czytania wyrazów i zdań zawierających poznane litery – prawidłowo pisze litery m, M i t, T oraz ich połączenia z poznanymi literami, dba o poziom graficzny pisma – dba o poziom graficzny pisma

– wie, że imiona pisze się wielką literą

– wie, że zdanie rozpoczyna się wielką literą i kończy kropką

– wyodrębnia głoskę m oraz literę m w wyrazach, rozróżnia samogłoski i spółgłoski

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoskami m i t

– śpiewa piosenki z repertuaru dla dzieci

– naśladuje ruchem i głosem prezentowane ćwiczenia muzyczne

– wykonuje album rodzinny, rozmieszcza elementy rysunku na płaszczyźnie kartki

– rozpoznaje wybrane drzewa, ich liście i owoce – wie, jak zbudowane jest drzewo

– przelicza, stosuje określenia mniej – więcej

– wskazuje prawą i lewą stronę osoby stojącej przodem – uzupełniania ilustracje zgodnie z podanymi warunkami – sprawnie liczy w zakresie 5, dodaje i odejmuje w zakresie 5, stosuje znaki matematyczne

– rozwiązuje proste zadania

– utrzymuje porządek w miejscu pracy

– aktywnie uczestniczy w grach i zabawach terenowych – reaguje na sygnały w zabawach ruchowych

– czyta głośno wyrazy i zdania zawierające poznane litery

– pisze kształtnie i estetycznie poznane litery, prawidłowo łączy je w wyrazach

– zna i stosuje zasadę pisowni imion i początku zdania wielką literą, kończy zdania kropką

– zna i poprawnie stosuje pojęcia: głoska, litera, samogłoska, spółgłoska, wyodrębnia poznane głoski i litery w wyrazach

– utrwala poznane głoski i litery, dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

– tworzy samodzielnie improwizacje ruchowe do poznanych piosenek i utworów muzycznych – wykonuje album rodzinny, planuje ekonomiczne zagospodarowanie płaszczyzny

– wskazuje i nazywa części w budowie drzewa, różnicuje drzewa iglaste i liściaste

– w sytuacjach trudnych wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie,, dąży do wykonania zadania

– wskazuje prawą i lewą stronę osoby stojącej przodem i tyłem

– rozumie funkcję znaku odejmowania i dodawania, sprawnie stosuje znaki w obliczeniach

- rozwiązuje i układa zadania tekstowe

- dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, rozumie konieczność przestrzegania zasad BHP

VII Krąg tematyczny: Moje zabawy i zabawki

31. W co się bawić?

Uczeń:

– uważnie słucha czytanych tekstów i wypowiedzi innych - wypowiada się na temat ulubionych zabawek, wie, że należy je szanować

Uczeń:

– czyta i rozumie proste krótkie teksty oparte na

(11)

32. Moje maskotki

33. O lalkach szmacianych i innych dawnych zabawkach

34. Moje ulubione układanki

35. Dzień

odkrywców. Dla każdego coś miłego

– zadaje pytania i udziela odpowiedzi na pytania związane z tekstem, kończy rozpoczęte zdania – ustala związki między tekstem a ilustracją – wypowiada się na podstawie ilustracji – udziela rad bohaterce opowiadania – czyta ze zrozumieniem proste zdania – rozpoznaje zwierzęta żyjące w parku – poprawnie pisze litery l, L, u, U oraz ich połączenia, wyrazy i zdanie, utrwala kształty poznanych liter

– wie, że imiona należy pisać wielką literą

– rozwiązuje rebusy, dobiera w pary rymujące się wyrazy

– dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską l, u

– odgrywa w parach rozmowę bohaterów tekstu – odgrywa podane role w scenkach dramowych – śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, tworzy akompaniament perkusyjny do piosenki

– przestrzega zasad i reguł obowiązujących w zabawach – sprawnie przelicza obiekty i porównuje ich liczebność, kończy podane rytmy

– sprawnie liczy w zakresie 5, dodaje i odejmuje, dopełnia do 5

– tworzy zbiory sześcioelementowe, potrafi pisać cyfrę 6 – rozkłada liczbę 6 na składniki

– rozwiązuje zadania na podstawie ilustracji , uzupełnia odpowiedzi do pytań w zadaniu

– buduje zabawkę z dostępnych materiałów (wykonuje zabawkę zręcznościową – dawną zabawkę z guzika i sznurka)

– przeskakuje we własnym tempie i wybranym sposobem przez skakankę

– wykonuje toczenia w pozycji wyprostowanej i skulonej – rozpoznaje i nazywa emocje wyrażone mimiką

poznanych literach

- uważnie słucha innych, swobodnie wypowiada się na podane tematy, posługując się poprawnie

konstruowanymi zdaniami

– ocenia postępowanie i udziela rad bohaterce opowiadania

– rozpoznaje zwierzęta żyjące w parku, podaje nazwy niektórych gatunków i opisuje ich charakterystyczne zachowania

– pisze kształtnie, dba o poziom graficzny pisma i poprawność pisowni wyrazów, stosuje wielką literę w pisowni imion

– dokonuje analizy wzrokowo-słuchowej wyrazów, samodzielnie tworzy ich modele sylabowe i głoskowe – tworzy w parach dialogi ilustrujące rozmowę

bohaterów tekstu, twórczo odtwarza role w scenkach dramowych

– tworzy samodzielne improwizacje ruchowe do poznanych piosenek z repertuaru dziecięcego, tworzy akompaniament perkusyjny do piosenki

– szacuje wielkość zbiorów, sprawdza przez przeliczanie obiektów i porównuje ich liczebność, - tworzy samodzielne projekty kompozycji rytmów – sprawnie liczy w zakresie 6, dodaje i odejmuje, dopełnia do 6

– w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie i dąży do wykonania zadania

– formułuje odpowiedzi do pytań w zadaniu tekstowym – samodzielnie dobiera materiały i buduje zabawkę – aktywnie uczestniczy w zabawach bieżnych, rzutnych i skocznych, doskonali swoją sprawność ogólną

(12)

VIII Krąg tematyczny: Zwierzęta domowe

36. Moje wymarzone zwierzę

37. Zabawa z kotem

38. Opiekuję się moim

zwierzęciem

39. Jak pies z kotem

40. Dzień odkrywców.

Domowy zwierzyniec

Uczeń:

– uważnie i ze zrozumieniem słucha tekstów i utworów poetyckich czytanych przez nauczyciela

– wypowiada się na podany temat na podstawie

ilustracji, wysłuchanego tekstu i doświadczeń własnych – wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza – uczestniczy w rozmowie na zadany temat

– zadaje pytania i udziela odpowiedzi na podstawie ilustracji

– opowiada historyjkę obrazkową z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych

– wyjaśnia powiedzenie „Żyją jak pies z kotem”

– czyta głośno i ze zrozumieniem proste zdania i teksty na bazie poznanych liter

– zna literę k, K

- poprawnie pisze poznane litery, dba o poziom graficzny pisma

– tworzy i czyta wyrazy z poznanymi literami – zapisuje zdania ułożone z rozsypanki wyrazowej – odkodowuje zaszyfrowane informacje

– stosuje wielką literę na początku zdania i kończy kropką

– dokonuje analizy wzrokowo-słuchowej wyrazów – uczestniczy w zabawach naśladowczych – odgrywa role w scenkach dramowych – śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego – reaguje na zmianę tempa i dynamiki – świadomie i aktywnie słucha muzyki

– sprawnie wycina szablon i ozdabia go różnymi materiałami

– wykonuje rysunki kreatywne na bazie poznanych liter – określa podstawowe warunki konieczne do rozwoju zwierząt domowych

– zna podstawowe potrzeby zwierząt i obowiązki

Uczeń:

– uważnie i ze zrozumieniem słucha czytanych i odtwarzanych audiowizualnie utworów poetyckich i prozatorskich

– swobodnie, rzeczowo i twórczo wypowiada się na wskazany temat, stosując komunikatywne i spójne zdania

– zadaje pytania i udziela odpowiedzi na podstawie tekstu, ilustracji, własnych obserwacji otoczenia – uczestniczy w rozmowie na zadany temat – samodzielnie układa krótkie opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe

– posługuje się bogatym słownictwem, wyjaśnia popularne powiedzenia, przysłowia i stałe związki wyrazowe

– czyta głośno, płynnie i ze zrozumieniem proste zdania i krótkie teksty na bazie poznanych liter, wykazuje zainteresowania czytelnicze

– samodzielnie układa zdania z rozsypanki wyrazowej, odkodowuje zaszyfrowane informacje i je zapisuje - przestrzega zasad kaligrafii, dba o estetykę i

poprawność pisanych wyrazów i zdań, stosuje poznane zasady pisowni wielką literą

– twórczo interpretuje role i odgrywa je w scenkach dramowych, wykazuje pomysłowość i chętnie uczestniczy w zabawach naśladowczych – chętnie, świadomie i aktywnie słucha muzyki, rozpoznaje cechy muzyki (tempo, dynamika) i reaguje na ich zmiany

(13)

opiekuna z nimi związane

– wie, że człowiek ponosi odpowiedzialność za hodowane przez siebie zwierzę

– sprawnie liczy obiekty, porównuje liczebność zbiorów – w sytuacjach trudnych wymagających wysiłku

intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania

– porównuje liczby, pisze symbole „<” i „>”

– dostrzega symetrię w wybranych obiektach – dopełnia do 6 zł, rozkłada liczby na składniki z wykorzystaniem monet

– przedstawia rozwiązanie zadań na monetach

– potrafi wybraną miarą zmierzyć długość obiektów na kartce i w rzeczywistości, porównuje długości

– układa obiekty od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie

– wykonuje zadania techniczne zgodnie z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa

– uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, doskonaląc swoją sprawność fizyczną

– reaguje na sygnały wzrokowe, słuchowe i dotykowe w zabawach ruchowych

– stosuje zasady bezpiecznej zabawy – wykonuje ćwiczenia równoważne

– sprawnie posługuje się narzędziami do obróbki papieru, wykonuje pomysłowe i oryginalne rysunki kreatywne na bazie poznanych liter

– rozumie konieczność brania odpowiedzialności za hodowane zwierzęta, zna zasady opieki nad

zwierzętami domowymi i uzasadnia konieczność zaspokajania ich potrzeb

– sprawnie liczy, porównuje liczby i samodzielnie stosuje symbole „<” i „>” w zapisie formuł

matematycznych

– dostrzega symetrię w wybranych obiektach i na rysunkach, podejmuje próby rysowania drugiej połowy figury symetrycznej

– rozwiązuje proste zadania tekstowe o kupowaniu i płaceniu, ilustruje rozwiązania na monetach

– sprawnie mierzy długość obiektów wybraną miarą, odczytuje wynik pomiaru, porównuje długości i układa obiekty w kolejności rosnącej lub malejącej

– samodzielnie odczytuje instrukcje i wykonuje zadania techniczne zgodnie z ich treścią, dba o bezpieczeństwo pracy i estetykę wytworów

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, sprawnie reaguje na sygnały wzrokowe, słuchowe i dotykowe

IX Krąg tematyczny: Mój dom

41. Tu mieszkam

42. Moje miejsce do zabawy

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela oraz historyjek opowiadanych przez nauczyciela, podejmuje próby opowiadania własnych historyjek na podstawie Kart pamięci

– wypowiada się na wskazany temat na podstawie ilustracji

– zadaje pytania i odpowiada na nie

Uczeń:

– uważnie i ze zrozumieniem słucha historyjek opowiadanych przez nauczyciela, opowiada samodzielnie historyki własne, konstruowane na podstawie Kart pamięci

– wypowiada się na temat ilustracji, stosuje

(14)

43. Polska naszym domem

44. Mamy różne domy

45. Dzień odkrywców.

Moje domowe zajęcia

– bogaci słownictwo o nazwy związane z domem – tworzy łańcuchy skojarzeń

– czyta globalnie nazwy roślin doniczkowych – koduje proste informacje według podanej zasady – odkodowuje informacje ukryte w ciągach literowych i rebusach

– odczytuje rebusy i zapisuje hasła

– odczytuje proste informacje z krajobrazowej mapy Polski

– rozpoznaje poznane litery, układa z nich sylaby i wyrazy z sylab, czyta je

– czyta głośno i ze zrozumieniem wyrazy, zdania i krótkie teksty

– wie, że ludzie i zwierzęta budują różne domy

– potrafi pisać litery d, D, y, Y w izolacji i w połączeniach, dba o poziom graficzny pisma

– z poznanych liter układa i pisze wyrazy

– zdania rozpoczyna wielką literą i kończy kropką – imiona pisze wielką literą

– dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów z głoską d i y

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoską d

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej nazw symboli narodowych

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

– odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych i ruchem

– rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie

– odpowiednio zachowuje się w trakcie śpiewania hymnu narodowego

– zna polskie symbole narodowe

– okazuje szacunek symbolom narodowym

– wie, w jakich okolicznościach i miejscach eksponuje się symbole narodowe

rozbudowane wypowiedzi kilkuzdaniowe

– zadaje trafne pytania, wyczerpująco odpowiada na nie i na pytania zadawane przez innych

– chętnie bogaci słownictwo, samodzielnie tworzy łańcuchy skojarzeń do różnych pojęć i sytuacji

– czyta globalnie wyrazy, koduje i odkodowuje proste informacje według podanej zasady lub własnego pomysłu, zapisuje powstałe hasła

– wie, do czego służy mapa, potrafi samodzielnie odczytywać proste informacje z krajobrazowej mapy Polski

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów, samodzielnie układa wyrazy z liter i je odczytuje

– czyta głośno i ze zrozumieniem krótkie teksty, wykazuje zainteresowania czytelnicze

- pisze kształtnie i estetycznie poznane litery w izolacji i w połączeniach, układa i bezbłędnie zapisuje wyrazy z poznanych liter

- stosuje poznane zasady pisowni wielkiej litery w imionach i na początku zdań

– tworzy samodzielnie proste układy rytmiczne i odtwarza je na instrumentach perkusyjnych i ruchem – zna symbole narodowe i rozumie konieczność szanowania ich

– wie, że inni mają swoje prawa i szanuje ludzi innych kultur

- zna i podaje przykłady okoliczności i miejsc, w których eksponuje się symbole narodowe; wie, jak należy zachowywać się w tych sytuacjach

– wie, jakie warunki potrzebne są do rozwoju roślin

(15)

– szanuje ludzi innych kultur

– wycina szablony z kartonu i ozdabia je

– chętnie uczestniczy i współpracuje w grach i zabawach dydaktycznych

– rozpoznaje wybrane rośliny doniczkowe

– potrafi wymienić warunki potrzebne do rozwoju roślin doniczkowych

– dba o rośliny doniczkowe w klasie i w domu – naśladuje czynności w zakresie prac domowych – sprawnie przelicza obiekty nadaje im numery wg ustalonego porządku

– kończy kolorowanie szlaczka wg podanej zasady – odczytuje dane z ilustracji

– rozkłada liczbę 6 na dwa składniki – porównuje liczby

– ilustruje dodawanie kilku składników

– rozwiązuje proste zadania, w tym zadania związane z kupowaniem i płaceniem

– dokonuje zakupów za określoną kwotę – zgina papier i łączy go z różnymi materiałami – dba o prządek w miejscu nauki i zabawy – wie, dlaczego warto dbać o porządek – przestrzega reguł zabaw i gier

– doskonali umiejętności w skoku z wysokości i w dal oraz równoważne

– ćwiczy zwinność i zręczność

doniczkowych, potrafi samodzielnie przygotować i poprowadzić hodowlę rośliny doniczkowej w klasie lub w domu

– sprawnie przelicza obiekty, numeruje je wg

ustalonego porządku, uzupełnia brakujące numery w ustalonym szeregu obiektów

– samodzielnie odczytuje dane z ilustracji i stosuje je w rozwiązywaniu prostych zadań

– porównuje liczby, stosuje w zapisie symbole matematyczne

- sprawnie dokonuje obliczeń w zakresie 6, ilustruje wykonane operacje matematyczne

– szacuje koszt zakupów i dokonuje zakupów za określoną kwotę

– rozumie potrzebę troski o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, przestrzega tych zasad w praktyce – aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących zwinność i zręczność, doskonali swoje umiejętności i ogólną sprawność fizyczną

X Krąg tematyczny: Słotna jesień

46. Jesień w kroplach deszczu

47. Ubieram się

Uczeń:

– uważnie słucha tekstów dla dzieci czytanych przez nauczyciela

– uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu

– słucha w skupieniu wiersza – określa nastrój utworów literackich

– wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu i

Uczeń:

– uważnie i ze zrozumieniem słucha tekstów czytanych przez nauczyciela, w skupieniu słucha tekstów

poetyckich

– potrafi powiązać informacje uzyskane z dwóch różnych tekstów

– określa nastrój utworów literackich, zadaje pytania do tekstu i sytuacji na obrazku, udziela odpowiedzi na nie

(16)

stosownie do pogody

48. Jesienny jadłospis

49. Jemy zdrowo i kolorowo

50. Dzień odkrywców. W czasie deszczu dzieci się bawią

ilustracji

– udziela odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym utworem

– opowiada jesienne historyjki na podstawie Kart pamięci

– wypowiada się na temat jesiennej pogody

– obserwuje jesienną pogodę i potrafi wymienić typowe cechy pogody jesiennej

– uczestniczy w rozmowie na temat zdrowego odżywiania

– zna zasady racjonalnego odżywiania się i stara się je stosować

– dobiera podpisy do ilustracji

– układa i rozwiązuje zagadki oraz krzyżówki – czyta proste, krótkie teksty

– rozpoznaje litery c, C w wyrazach zapisanych różną czcionką

– prawidłowo rozróżnia litery b i d

– pisze z pamięci proste wyrazy dwusylabowe – dba o poziom graficzny pisma

– pisze litery b, B, c, C w izolacji i w połączeniach – imiona pisze wielką literą

– przepisuje zdania z druku – pisze znak zapytania

– układa wyrazy z sylab i z rozsypanek literowych – dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów z głoską b

– odgrywa role w scenkach improwizowanych i dialogach

– rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence

– śpiewa piosenki i śpiewanki z repertuaru dziecięcego – odtwarza proste rytmy głosem i na wybranych przedmiotach

– wypowiada się wielozdaniowo i wyczerpująco na zadany temat

– wypowiada się na temat jesiennej pogody na podstawie tekstów, ilustracji i obserwacji własnych – obserwuje jesienną pogodę, wymienia typowe cechy pogody jesiennej, rozpoznaje symbole pogodowe w prognozach

- zna zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się, rozumie potrzebę troski o właściwe odżywianie w okresie jesieni

– dostrzega związek między tekstem a ilustracja do niego, trafnie dobiera lub tworzy samodzielnie podpisy do ilustracji

– czyta płynnie proste, krótkie teksty, wykazuje zainteresowania czytelnicze

– rozpoznaje poznane litery, bezbłędnie pisze z pamięci proste wyrazy dwusylabowe

– przepisuje zdania z druku i wzoru pisanego, przestrzega zasad kaligrafii i dba o estetykę pisma – pisze zdania z zachowaniem poprawności pisowni (wielka litera na początku, właściwy dla rodzaju zdania znak końcowy)

– chętnie i twórczo odgrywa role w scenkach

dramowych, rozumie umowne znaczenie rekwizytu i potrafi w oryginalny sposób posłużyć się nim w odgrywanej scence

– tworzy proste układy rytmiczne i odtwarza je głosem i na wybranych przedmiotach

– stosuje różnorodne środki plastyczne, twórczo wykonuje prace malarskie i proste rekwizyty

– rozumie potrzebę wzajemnego szacunku w relacjach z innymi, stosuje formy grzecznościowe w kontaktach rówieśniczych i z dorosłymi

– układa zadania tekstowe do ilustracji i rozwiązuje zadania

(17)

– maluje jesienny pejzaż techniką „mokre w mokrym”

– wykonuje proste rekwizyty

– wie, że przykre słowa skierowane do przyjaciela mogą zaburzyć relacje z nim

– zwraca się grzecznie do innych

– prawidłowo numeruje obiekty od 1 do 7, przelicza pogrupowane elementy

– pisze cyfrę 7, dopełnia do 7 – dodaje i odejmuje w zakresie 7

– układa wspólnie z zespołem zadania tekstowe do ilustracji i je rozwiązuje

– rozumie pojęcie rytmu, wie, że czas podlega rytmicznej organizacji

– zna dni tygodnia

– aktywie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

– ilustruje ruchem zjawiska pogodowe obserwowane w otoczeniu

– sprawnie pokonuje przeszkody

– wie, że ubiór należy dostosować do pogody

– stosownie ubiera się do warunków atmosferycznych – zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania – stara się właściwie odżywiać w trosce o własne zdrowie

– rozumie pojęcie rytmu i rytmicznej organizacji czasu - zna kolejność dni tygodnia, wie, że rok ma 12 miesięcy – sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 7, układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe, potrafi samodzielnie zapisywać poprawne rozwiązania

– zna i rozumie potrzebę doboru stroju do warunków atmosferycznych i form działalności, ubiera się stosownie do pogody

XI Krąg tematyczny: Kiedy słońce i księżyc na niebie

51. Dzień i noc w świecie zwierząt

52. Senne marzenia

Uczeń:

– słucha uważnie i ze zrozumieniem tekstów i utworów literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela – uważnie słucha informacji i ciekawostek podawanych przez nauczyciela

– wypowiada się na zadany temat

– potrafi omówić zjawisko dnia i nocy na podstawie wiersza, ilustracji i obserwacji

– opowiada zdarzenia z uwzględnieniem związków

Uczeń:

– słucha uważnie i ze zrozumieniem tekstów i utworów literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela, swobodnie wypowiada się na temat ich treści – rozumie i potrafi omówić zjawisko dnia i nocy na podstawie wiersza, ilustracji i obserwacji, podejmuje próby objaśniania przyczyn tych zjawisk

– jest świadomy różnicy w długości dnia w zależności od pory roku

(18)

53. Zbliża się zima

54. Jesienią dni są krótkie

55. Dzień odkrywców.

Andrzejki

przyczynowo-skutkowych – opowiada swoje sny

– wyjaśnia zjawisko powstawania dnia i nocy na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, informacji nauczyciela i tekstu

– udziela pisemnej odpowiedzi na postawione pytanie – prowadzi w parach dialog na podstawie wysłuchanego tekstu

– układa wyrazy z rozsypanek literowych

– wyszukuje wyrazy ukryte w podanych wyrazach – głośno czyta teksty z poznanych liter

– czyta ze zrozumieniem zdania drukowane – poprawnie pisze litery n, N , dba o poprawność i poziom graficzny pisma

– pisze poprawnie poznane litery – imiona zapisuje wielką literą

– pisze z pamięci nazwy wybranych przedmiotów – dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

– dzieli wyrazy na sylaby i głoski

– śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego – rozróżnia dźwięki ciche i głośne

– aktywnie słucha muzyki

– sprawnie lepi z plasteliny i rysuje – rysuje senne marzenie

– aktywnie i zgodnie uczestniczy w zabawach andrzejkowych

– rozpoznaje zwierzęta leśne przedstawione na ilustracji i czyta globalnie ich nazwy

– wie, w jaki sposób wybrane zwierzęta przystosowane są do nocnego trybu życia

– wie, w jaki sposób zwierzęta i rośliny przygotowują się do przetrwania zimy

– prawidłowo numeruje obiekty od 1 do 8

– rozumie pojęcie liczby 8 w aspekcie głównym i

– układa i prowadzi w parach dialogi na podstawie wysłuchanego tekstu

– opowiada ciekawie i z wykorzystaniem bogatego słownictwa zdarzenia realne i fantastyczne, uwzględnia związki przyczynowo-skutkowe w opowiadanych zdarzeniach

– samodzielnie redaguje i udziela pisemnej odpowiedzi na postawione pytanie

– sprawnie wyszukuje wyrazy ukryte w innych wyrazach, tworzy nowe wyrazy z liter wyrazów podanych

– czyta głośno i ze zrozumieniem teksty drukowane i pisane z poznanych liter

- pisze kształtnie i poprawnie wyrazy z poznanych liter, stosuje poznane zasady pisowni zdań

– pisze poprawnie z pamięci krótkie zdanie

– bezbłędnie różnicuje pojęcie sylaby i głoski, dzieli wyrazy na sylaby i głoski

– aktywnie słucha muzyki, rozpoznaje i nazywa poznane elementy muzyki

– zna pochodzenie i potrafi objaśnić wybrane tradycje andrzejkowe

– sprawnie, starannie i twórczo wykonuje zadania plastyczne, stosuje różne środki plastyczne

– sprawnie wykonuje prace z papieru, twórczo łączy papier z innymi materiałami

– rozpoznaje i odczytuje nazwy wybranych gatunków zwierząt leśnych, potrafi omówić ich sposoby

przystosowania do nocnego trybu życia i do przetrwania zimy

– porównuje i porządkuje liczby w zakresie 8, sprawnie dodaje i odejmuje,

– rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe do podanych ilustracji i formuł matematycznych

(19)

porządkowym, dopełnia elementy zbioru do 8 – pisze poprawnie cyfrę 8

– rozkłada liczbę 8 na dwa składniki – dodaje i odejmuje w zakresie 8 – porównuje liczby w zakresie 8 – rozwiązuje proste zadania tekstowe

– układa i rozwiązuje proste zadania na podstawie ilustracji

– wykonuje prace z papieru i łączy je z innymi materiałami

– aktywnie uczestniczy w zabawach z mocowaniem – potrafi naśladować różne zachowania i sposoby poruszania się zwierząt leśnych

– aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, doskonali swoją sprawność fizyczną, zawsze

przestrzega podanych reguł

XII Krąg tematyczny: Niespodzianki na grudniowe wieczory i ranki

56. Sposoby na nudę

57. Mali artyści

58. Z wizytą w galerii

59. Domowa galeria

60. Dzień

Uczeń:

– słucha uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela lub rówieśników

– wypowiada się na temat różnych form spędzania wolnego czasu i własnych zainteresowań plastycznych – opowiada historyjkę obrazkową

– podejmuje próby układania historyjki na podstawie łańcucha Kart pamięci

– ocenia zachowanie bohaterów ilustracji – wie, co to jest paleta i sztaluga

– dobiera wyrazy kojarzące się z wybranym kolorem – rozwiązuje rebusy , odczytuje hasła

– układa i odczytuje zdania z rozsypanki wyrazowej – układa wyrazy z rozsypanek sylabowych

– czyta teksty na bazie poznanych liter

– zna litery p, P, r, R i potrafi je pisać w izolacji oraz w połączeniach

– głośno czyta tekst na bazie poznanych liter i wiąże go z ilustracją

– przepisuje wyrazy i zdania z druku, dba o poprawność

Uczeń:

– słucha uważnie i ze zrozumieniem tekstów czytanych przez nauczyciela lub rówieśników

– swobodnie wypowiada się na zadane tematy, opowiada o swoich zainteresowaniach i ulubionych formach spędzania czasu wolnego

– konstruuje wypowiedzi na temat oglądanych obrazów – zadaje pytania i udziela odpowiedzi

– tworzy opowiadanie na podstawie historyjki

obrazkowej, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe, ocenia postępowanie bohaterów

– zna i potrafi objaśnić pojęcia: paleta, sztaluga, gromadzi słownictwo kojarzące się ze sztuką

– samodzielnie układa i odczytuje zdania z rozsypanki wyrazowej, potrafi zapisać je na podstawie ułożonego wzoru

– płynnie i głośno czyta krótkie teksty na bazie poznanych liter, rozumie ich treść

– poprawnie i kształtnie pisze poznane litery w izolacji i w połączeniach, przepisuje wyrazy i zdania, dbając o ich

(20)

odkrywców.

Zabawa w kolory

i poziom graficzny pisma

– poprawnie pisze litery p, P w izolacji i w połączeniach – pisze wielką literę w imionach oraz na początku i na końcu zdań

– rozróżnia samogłoski i spółgłoski i odpowiednio koloruje je w modelach wyrazów

- śpiewa piosenkę „Pomaluję cały świat”

– odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach – uważnie i aktywnie słucha muzyki

– wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów

– tworzy rysunek na bazie barwnej plamy

– wie, co to jest pejzaż i czym się charakteryzuje – wie, jak należy zachować się w galerii sztuki

– aktywnie uczestniczy i współpracuje z rówieśnikami w grach i zabawach

– zna i stosuje podczas zabaw zasady bezpieczeństwa – rozpoznaje rośliny ozdobne na podstawie liści i kwiatów

– wie, jak zbudowana jest i jak się rozwija roślina ozdobna

– ustala kolejność obiektów

– przelicza w zakresie 9, poprawnie zapisuje cyfrę 9 – sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 9

– rozwiązuje proste zadania

– dobiera odpowiednie pytanie do zilustrowanych danych

– dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w zakresie 9 stosując monety 1 zł, 2 zł, 5 zł

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych – wykonuje przejścia równoważne po niskiej przeszkodzie

– sprawnie reaguje na sygnały wyrażone dźwiękiem, gestem, słowem

poprawność

– bezbłędnie rozpoznaje samogłoski i spółgłoski, układa poprawne modele dźwiękowe wyrazów

– tworzy samodzielnie proste rytmy, odtwarza je głosem i na instrumentach perkusyjnych

– w skupieniu i aktywnie słucha muzyki, określa jej nastrój, wskazuje i nazywa niektóre cechy (tempo, głośność)

– potrafi objaśnić, co to jest pejzaż i czym się charakteryzuje, wykonuje dowolny pejzaż z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i materiałów

– zna i rozumie potrzebę stosowania zasad

bezpieczeństwa podczas zabaw, dba o przestrzeganie reguł

– zna budowę i etapy rozwoju roślin ozdobnych, potrafi opisać wybraną roślinę

– ustala kolejność obiektów według podanych warunków, numeruje obiekty w ustalonym porządku – biegle dodaje i odejmuje w zakresie 9, rozwiązuje i układa zadania tekstowe, dobiera pytanie do sytuacji pokazanych na ilustracji, samodzielnie formułuje poprawną odpowiedź

– sprawnie posługuje się monetami 1 zł, 2 zł, 5 zł, szacuje zakupy możliwe do wykonania, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w zakresie 9, stosując monety

(21)

XIII Krąg tematyczny: Świat baśni

61. Mikołajki

62. Bajka o dobrym smoku

63. Baśniowe stwory

64. Marzenia w bajkach

zamknięte

65. Dzień

odkrywców. Od bajki do bajki

Uczeń:

– słucha uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela i rówieśników, nagrań baśni i bajek opowiadanych przez nauczyciela

– wypowiada się na temat bohaterów znanych baśni, w tym zwierząt występujących w baśniach

– odpowiada na pytania związane z tekstem – ustnie opisuje bohatera tekstu

– wypowiada się na temat wyglądu zilustrowanych zwierząt

– porządkuje kolejność wydarzeń – opowiadana znane bajki

– rozpoznaje popularne bajki na podstawie ilustracji – odczuwa radość z dawania prezentów i czynienia dobra

– odkodowuje informacje

– czyta teksty i zdania oparte na poznanych literach, wykonuje do nich ilustracje

– czyta i pisze wyrazy z poznanymi literami – dba o poziom graficzny pisma i poprawność zapisanych wyrazów

– zna i poprawnie pisze litery s, S w izolacji i łączeniach wyrazowych

– przepisuje zdania z druku, rozpoczyna wielka literą i kończy kropką

– uzupełnia zdania z lukami, układa zdania z rozsypanek wyrazowych

– dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów z s w różnych pozycjach

– tworzy nowe wyrazy na bazie liter podanego wyrazu – układa wyrazy z rozsypanek sylabowych

– odgrywa role w scenkach pantomimicznych – śpiewa piosenkę „Kraina czarów”

– rozpoznaje akcent w muzyce

Uczeń:

– słucha uważnie i ze zrozumieniem tekstów czytanych, opowiadań i nagrań, w skupieniu słucha wypowiedzi innych

– wypowiada się na zadane tematy w formach kilkuzdaniowych, opisuje bohaterów, porządkuje zdarzenia w chronologicznej kolejności

– opowiadana różne bajki, tworzy nowe wątki baśniowe i zakończenia wysłuchanych baśni

– chętnie i twórczo odgrywa role w scenkach

dramowych i pantomimicznych ilustracjach do znanych bajek

– wie i rozumie, że dawanie prezentów i czynienie dobra daje radość, potrafi uzasadnić swoje stanowisko

– odkodowuje informacje, rozpoznaje popularne bajki na podstawie ilustracji lub przebiegu zdarzeń

– czyta ze zrozumieniem krótkie teksty i proste zdania, wykonuje do nich ilustrację

– poprawnie i estetycznie pisze poznane litery, przepisuje zdania z druku, układa je i pisze samodzielnie

– dokonuje analizy i syntezy wyrazów, określa położenie wskazanej głoski w różnych pozycjach

– układa samodzielnie wyrazy z poznanych liter, tworzy nowe wyrazy na bazie liter podanego wyrazu,

wyszukuje wyrazy ukryte w innych wyrazach

– świadomie i aktywnie słucha muzyki, reagując na zmianę dynamiki

- dobiera materiały i narzędzia, samodzielnie projektuje i wykonuje rekwizyt do ilustrowanej bajki - podaje przykłady przystosowania zwierząt do życia w swoim środowisku i uzasadnia tę potrzebę

– powiększa lub pomniejsza figurę na sieci kwadratowej według podanych warunków

(22)

– wykonuje prace plastyczną techniką kolażu

– wykonuje rekwizyty do prowadzenia dialogu w parach - wie, że zwierzęta przystosowują się do życia w swoim środowisku

– powiększa figurę na sieci kwadratowej – dodaje i odejmuje kilka liczb w zakresie 9

– rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem ilustracji

– zapisuje formułę do zadania i rozwiązuje je – dokonuje obliczeń pieniężnych

– uczestniczy w zabawach kształtujących siłę – aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych

– sprawnie wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 9, dodaje i odejmuje po kilka liczb, zapisuje formuły działań

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i stosuje się do reguł w nich obowiązujących

XIV Krąg tematyczny: Wkrótce Boże Narodzenie

66.

Przygotowania do świąt

67. Pora ubierać choinkę

68. Worek prezentów

69. Na

wigilijnym stole

Uczeń:

– słucha uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela i rówieśników, uczestniczy w rozmowie na temat

wysłuchanego tekstu, odpowiada na pytania związane z tekstem

– wypowiada się na temat przygotowań świątecznych na podstawie tekstów, ilustracji i doświadczeń własnych – wymienia przykłady tradycji i zwyczajów świątecznych, opisuje tradycje związane z wieczerzą wigilijną

– wypowiada się na temat wymarzonych prezentów – tworzy skojarzenia związane ze świętami

– ustnie opisuje stół wigilijny, zna nazwy polskich potraw wigilijnych

– zadaje pytania i ustala do nich odpowiedzi – układa zdania o tematyce świątecznej

– rozpoznaje i nazywa różne rodzaje drzew iglastych – uczestniczy w rozmowach na tematy związane z tradycjami rodzinnymi

– omawia tekst i lustrację do niego

– odkodowuje informację i odczytuje hasło

Uczeń:

– w skupieniu i z pełnym zrozumieniem słucha treści tekstów czytanych, odtwarzanych z nagrań i treści wypowiedzi innych

– wypowiada się na temat tradycji świątecznych, opisuje tradycje związane z wieczerzą wigilijną

– w wielozdaniowych wypowiedziach opowiada o swoich wymarzonych prezentach

– samodzielnie układa kilka zdań o tematyce świątecznej

- opowiada o świątecznych tradycjach w swojej rodzinie – zna różne rodzaje drzew iglastych, rozpoznaje je i nazywa, różnicuje pojęcia: drzewo iglaste, choinka – dostrzega podobieństwa i różnice między świerkiem, sosną i jodłą na podstawie ich gałązek i szyszek – czyta płynnie i ze zrozumieniem krótkie teksty drukowane i pisane w obrębie poznanych liter

– utrwala poznane litery drukowane i pisane, poprawnie przepisuje i zapisuje samodzielnie układane zdania w czytaniu

(23)

70. Dzień odkrywców. W świątecznym nastroju

– czyta krótki tekst drukowany

– zna drukowana i pisaną litery w, W

– utrwala poznane litery w czytaniu i pisaniu – poprawnie pisze wyraz bombka

– imiona zapisuje wielką literą

– poprawnie zapisuje wykrzykniki w liniaturze

– pisze poprawnie litery w, W w izolacji i w połączeniach – uzupełnia zdania i pisze je z pamięci

– dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów z w (dźwięcznym)

– układa wyrazy z rozsypanki literowej

– dokonuje analizy sylabowej i głoskowej wyrazów – dobiera pary rymujących się wyrazów, tworzy rymy samodzielnie

– uczestniczy w zabawie czynnościowo-naśladowczej przedstawiając i odgadując czynności

– odgrywa role w scenkach dramowych – śpiewa kolędy i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej

– określa nastrój kolędy

– realizuje proste schematy rytmiczne tataizacją – wykonuje stroik świąteczny według instrukcji i wskazówek nauczyciela

– wykonuje łańcuch choinkowy z papieru

– pomaga potrzebującym na miarę własnych możliwości – odczuwa radość z obdarowywania innych prezentami – składa świąteczne życzenia, dostosowując ubiór i treść życzeń do okoliczności

– zgodnie współpracuje w grupie podczas wykonywanej pracy

– wie, że należy dostosować swoje oczekiwania do możliwości ekonomicznej rodziny

– w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie i dąży do wykonania zadania

– pisze z pamięci i sprawdza poprawność zapisanego zdania z wzorem pisanym

– dokonuje głoskowej i sylabowej analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów z głoskami dźwięcznymi, podejmuje próby uzasadniania pisowni tych wyrazów – uważnie obserwuje rówieśników w zabawie

czynnościowo-naśladowczej, pomysłowo przedstawia i sprawnie odgaduje czynności

– określa nastrój kolędy i piosenek o tematyce świątecznej, wskazuje różnice

– wykonuje świąteczny stroik z pomarańczy, pomysłowo i twórczo wzbogaca podany schemat wykonania pracy – rozumie potrzebę pomagania innym, ma świadomość wspierania potrzebujących na miarę własnych

możliwości

– obdarowuje innych, odczuwa radość z otrzymywania prezentów i obdarowywania innych

– potrafi składać i przyjmować życzenia świąteczne, dostosowuje ubiór i postawę do okoliczności

– biegle dodaje i odejmuje w zakresie 9, zapisuje poprawnie formuły matematyczne

- wybiera informacje z zapisów słownych treści zadań, ilustracji i zgromadzonych obiektów, rozwiązuje i układa zadania tekstowe do podanych sytuacji

– aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, postępując zawsze zgodnie z regułami

- rozumie potrzebę zachowania bezpieczeństwa w zabawach, wskazuje specyfikę zabaw zimowych

(24)

– przelicza elementy zbiorów, pisze poprawnie cyfrę 0 – sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 9

– rozwiązuje proste zadania tekstowe – dokonuje obliczeń pieniężnych

– aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych

– aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych zgodnie z regułami

– sprawnie pokonuje tor przeszkód

– zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

XV

Krąg tematyczny: A czas płynie

71. Witamy Nowy Rok

72. Zegar czas odmierza

73. Od zimy do lata

74. Mój wolny czas

75. Dzień odkrywców.

Cztery pory roku

Uczeń:

– uważnie słucha tekstu wiersza czytanego przez nauczyciela

– opowiada na pytania do wysłuchanego tekstu – wypowiadana się na temat pór roku na podstawie ilustracji i własnych obserwacji

– obserwuje otoczenie i dostrzega zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku

– zna nazwy pór roku

– wymienia przykłady form spędzania wolnego czasu – bogaci słownictwo o nazwy przedmiotów

odmierzających czas i wyrazy związane ze zmiennością pór roku

– wyjaśnia znaczenia wyrazów wieloznacznych – opowiada historyjki związane z porami roku

– ilustruje ruchem czynności wykonywane w różnych porach roku

– snuje fantastyczne opowieści

– doskonali spostrzegawczość poprzez wyszukiwanie podobieństw i różnic na ilustracjach

– uzupełnia zdania brakującymi wyrazami – tworzy nowe słowa w zabawach logicznych – czyta głośno tekst na bazie poznanych liter – rozróżnia litery oznaczające głoski podobne

Uczeń:

– uważnie i ze zrozumieniem słucha tekstów czytanych przez nauczyciela, w skupieniu słucha wypowiedzi innych

– swobodnie wypowiada się na temat treści tekstu i ilustracji, układa pytania i udziela na nie odpowiedzi – systematycznie bogaci słownictwo – gromadzi wyrazy związane ze zmianami pór roku, określające upływ i pomiar czasu

– wnikliwie i systematycznie obserwuje otoczenie, dostrzega i opisuje zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku

– współuczestniczy w organizowaniu i aktywnie uczestniczy w quizie przyrodniczym

-– stosuje w wypowiedziach i wyjaśnia znaczenia wyrazów wieloznacznych

- twórczo bawi się słowami – tworzy nowe wyrazy z liter podanego wyrazu, wyszukuje wyrazy ukryte w innych wyrazach i zdaniach, rozwiązuje zagadki literowo- sylabowe, wykreślanki itp.

– konstruuje wielozdaniowe wypowiedzi na temat zjawisk realnych, snuje fantastyczne opowieści

– czyta głośno i płynnie tekst na bazie poznanych liter,

Figure

Updating...

References

Related subjects :