• Nie Znaleziono Wyników

Zarządzanie zasobami ludzkimi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Zarządzanie zasobami ludzkimi"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów: Zarządzanie Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: Z

Stopień studiów: I

Specjalności: Rachunkowość w zarządzaniu Marketing

Zarządzanie firmą

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kod przedmiotu WZIKS ZA1N B20 18/19

Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 12 12 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatI — InneEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania zasobami ludz- kimi.

Cel 2 Celem jest nauczenie studentów nie tylko doświadczenia i chęci ponoszenia ryzyka, ale przede wszystkim odpowiedniej wiedzy z zakresu realizacji poszczególnych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem nauczania jest również rozwój osobowości studenta w kierunku dalszego kształcenia w pracy zawodowej.

4 Wymagania wstępne

1 Podstawy zarządzania, mikroekonomia.

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczy przedmiot będzie znał proces zarządzania zasobami ludzkimi.

MW2 Student, który zaliczy przedmiot będzie umiał rozpoznać i ocenić problemy w organizacjach związane ze stosunkami międzyludzkimi.

MU3 Student będzie posiadał techniki i metody w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

MK4 Student będzie posiadac kompetencje w zakresie wartości pracownika takiej jak: moralne, potencjał intelek- tualny, cechy osobowościowe oraz cechy psycho-fizyczne.

MU5 Student będzie posiadał umiejętność budowy zespołów pracowniczych.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, istota tego procesu

i podstawowe modele, cele zarządzania zasobami ludzkimi 2 W2 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, rekrutacja i dobór kadr, kontrakt

psychologiczny i wprowadzenie do pracy 1

W3

System motywacyjny, jego elementy, płacowe i pozapłacowe instrumenty motywowania, kształtowanie i funkcje systemu wynagrodzeń, formy

wynagradzania

2 W4 Systemy ocen pracowników, składowe systemu ocen, kryteria ocen, metody ocen

pracowników 1

W5 Rozwój zasobów ludzkich, elementy filozofii szkoleniowej, przebieg procesu

szkolenia, charakterystyka wybranych technik szkoleń 2 W6 Derekrutacja personelu, outsourcing personalny i outplacement. 1 W7 Systemy wynagrodzeń pracowników.Systemy ocen pracowników, składowe

systemu ocen, kryteria ocen, metody ocen pracowników 1 W8 Rynek pracy, podaż i popyt na pracę, oczekiwania pracodawców i pracowników,

rodzaje rynków pracy. 1

W9

Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji, nowe wyzwania i kierunki przeobrażeń w ramach ZZL Zapoznanie studentów z badaniami

naukowymi w w/w zakresie pod kątem przyszłego wyboru tematu pracy dyplomowej, własnych badań i włączenia w badania prowadzone na uczelni.

1

Razem 12

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, analiza pracy. 2 C2 Proces selekcji kandydatów do pracy - budowa kwestionariusza wywiadu

kwalifikacyjnego. 2

C3 Elementy systemu motywacyjnego - procedura kształtowania systemu

premiowania w organizacji. 2

C4 Proces oceny pracowniczej, analiza błędów oceniania. 2

C5 Kształtowanie strategi personalnej organizacji. 2

C6

Badanie efektywności funkcjonowania zasobów ludzkich. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do obliczania wskaźników efektywności pracowników i analizy porównawczej między nimi( efekt szkolenia zrealizowanego w ramach

projektu "O poprawie kompetencji - program rozwoju kadry akademickiej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego")

2

Razem 12

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

M13. Studium przypadku M8. Praca w grupach M1. Burza mózgów M11. Projekty

M9. Praca z podręcznikiem

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 24

Konsultacje przedmiotowe 4

Egzaminy i zaliczenia w sesji 2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 60

Opracowanie wyników 6

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 29 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca

(4)

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Aby zaliczyć przedmiot student musi opanować wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i wykazać się aktywnością na ćwiczeniach, złożyć z pozytywną ocena egzamin i zaliczyć ćwiczenia.

Kryteria oceny

Na ocenę 3 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

Na ocenę 3.5 60% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

Na ocenę 4 70% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

Na ocenę 4.5 80% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

Na ocenę 5 90% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14,

K_W17

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W9, C1,

C2, C3, C4, C5, C6

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MW2

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14,

K_W17

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, C1,

C2, C3, C4, C5, C6

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MU1

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U18,

K_U19

W2, W3, W4, W5, W6, W7, W9, C1, C2,

C3, C4, C5, C6

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MK1

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K11,

K_K12

W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, C1,

C2, C3, C4, C5, C6

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

(5)

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MU2

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16,

K_U18

W2, W3, W4, W5, W7, W9, C1, C2, C3,

C4, C6

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Armstrong Michael — Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2010, Oficyna a Wolters Kluwer business

[2] Pocztowski Aleksy — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2013, PWE [3] Listwan Tadeusz — Zarządzanie Kadrami, Warszawa, 2010, C.H. Beck Literatura uzupełniająca:

[1] Zając Czesław — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, 2007, Wyd Wyższj Szkoły Bankowej

[2] Pocztowski Aleksy — Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce studia przypadków, Kra- ków, 2002, Oficyna Ekonomiczna

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Daniel Gach (kontakt: dgach@afm.edu.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Daniel Gach (kontakt: dgach@afm.edu.pl)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Mojs, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa 2009;. Dziękuję

W trakcie rozmowy z pracownikiem opisz zachowania, za które nagradzasz, nazwij korzyści, które odniosła firma dzięki postawie pracownika, wręcz nagrodę, poproś

 Jest to trudna czynność, ponieważ nie zawsze łatwo jest ocenić efektywność podwładnego, a jeszcze trudniej przekazać ocenę podwładnemu w sposób inspirujący

• ekonomizację - od około 1980r - punktem ciężkości w zarządzaniu zasobami ludzkimi stały się przede wszystkim problemy związane z uelastycznianiem i racjonalizowaniem

Referat napisany przez studenta i wygłoszony na forum grupy podczas ćwiczeń, na temat wybrany przez prowadzącego

Analizując komórki organizacji zajmujące się zarządzaniem ludźmi w większych przedsiębiorstwach, wyodrębniono trzy fazy rozwoju funkcji personalnej (opera- cyjną, taktyczną

Celem zarządzania kadrami jest doprowadzenie do tego, aby przedsiębiorstwo osiągnęło sukces, dzięki zaangażowa- niu się i pracy zatrudnionych w niej pracowników.. Inaczej

Oceny efektywności komórki zajmującej się zasobami ludzkimi w danej firmie, dokonuje się na podstawie oceny usług, jakie są świadczone przez tę komórkę..