Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ppkpodhale.pl

Nowy Targ: Instalacja, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Numer ogłoszenia: 198473 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, woj.

małopolskie, tel. 018 2665242, 2640777, faks 018 2640779.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpodhale.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instalacja, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest instalacja oraz

wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. ZSI będzie oparty o jeden system zarządzania bazami danych i będzie obejmował następujące obszary funkcjonalne: - system bilingowy w zakresie rozliczenia sprzedaży - usług związanych z odprowadzaniem ścieków - system finansowo - księgowy - kadry i płace - moduł analiz dla kierownictwa i kontroli wewnętrznej - zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji - biuro obsługi klienta - gospodarka magazynowa - ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Zamówienie obejmuje również: - wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym - oceny posiadanego przez Zamawiającego sprzętu informatycznego pod kątem wymagań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZSI - propozycja rozwiązań w w/w sekcjach - zakup i dostawę oprogramowania - Pakiet Microsoft Windows 7 PL w ilości 13 sztuk : Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 32 bit - 10 sztuk Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64 bit - 3 sztuki Pojedynczy pakiet powinien zawierać: Certyfikat, Oryginalny nośnik DVD z oprogramowaniem MS Windows 7 Professional, Licencje, z kluczem aktywacyjnym, Książeczkę/instrukcję -

konwersję danych z programów dotychczas użytkowanych przez Zamawiającego, - wdrożenie ZSI oraz szkoleniu pracowników, - obsługę serwisową na określonych w ofercie warunkach po okresie wdrożenia, w czasie trwania gwarancji i rękojmi, -

wykonywanie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania przez cały okres realizacji obsługi serwisowej. W przypadku korzystania z modułów zewnętrznych Wykonawca będzie zobowiązany, w tym okresie ponosić koszty dostosowywania i aktualizacji

oprogramowania do wersji najnowszej. - przekazanie Zamawiającemu licencji, dokumentacji technicznej i nośników CD/DVD z wersjami instalacyjnymi całości oprogramowania. Zamawiający nie wymaga dostarczenia ani deponowania kodu źródłowego w

(2)

skrytce bankowej. Specyfika wdrażania musi uwzględniać etapowość procesu i fakt użytkowania aktualnie przez Zamawiającego systemów FK (Optima) i zbyt (Tytan - wersja DOS), oraz import i konfigurację w nowych systemach dotychczasowych danych.

Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania postępów prac wdrożeniowych: tygodniowo i miesięcznie (na koniec każdego miesiąca). Zamawiający dopuszcza odstąpienie od raportowania tygodniowego, co zostanie zatwierdzone pisemnie na wniosku Wykonawcy. Raporty będą uwzględniały postęp prac, zakres zaawansowania, opis ewentualnych problemów, przewidywane prace w nadchodzącym okresie oraz wzajemne uzgodnienia i uwagi stron umowy, jak również zapisy ze spotkań roboczych w okresie sprawozdawczym, jeśli takie były. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - do 50

% wartości zamówienia podstawowego polegających na analizie i rozbudowie Systemu ZSI

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.20.00-4, 72.21.24.41-2, 72.26.30.00-6, 48.61.00.00-7, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000 zł, słownie: trzy tysiące złotych Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1.1 w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 10 1540 1115 2043 6050 3428 0002 z adnotacją WADIUM - WDROŻENIE ZSI 1.2 w poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 1.3 w gwarancjach bankowych, 1.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych 1.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) Termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa Zamówień Publicznych zawarte w art. 45 i 46.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(3)

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał

(zakończył) co najmniej 3 (trzy) zamówienia o wartości netto każdego z nich nie mniejszej niż 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z których każde polegało na wdrożeniu systemu informatycznego klasy ZSI co najmniej w obszarach finansowo-księgowym i billingowym w przedsiębiorstwie wodociągowo - kanalizacyjnym. W tym celu należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania wyjaśnień w sprawie przedstawionych referencji. Zamawiający może zażądać wskazania przez Wykonawcę konkretnych przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, w których zostały wdrożone wybrane rozwiązania, określone w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy we wskazanej lokalizacji nie będzie wdrożone wymagane rozwiązanie, Zamawiający będzie traktował powyższy warunek jako niespełniony i oferta zostanie odrzucona.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o zasadę: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączne dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) dysponuje lub będzie dysponował zespołem minimum 3 osobowym przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: a) Kierownik Zespołu - liczba osób: 1, wymagania: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała minimum 2 projektami z zakresu analizy przedwdrożeniowej oraz wdrożenia Systemu ZSI co najmniej w zakresie finansów i księgowości oraz billingowym w przedsiębiorstwie wodociągowo - kanalizacyjnym, które to projekty zostały zakończone z sukcesem i odebrane przez zamawiającego, b) Analityk/Konsultant - liczba osób: 2, wymagania w stosunku do każdej z osób: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem w co najmniej dwóch Zespołach Projektowych, z czego w każdym Zespole do jej zadań należało co najmniej analiza przedwdrożeniowa w obszarze finansów i księgowości, środków trwałych i magazynu, systemu billingowego oraz współudział przy wdrożeniu Systemu ZSI w przedsiębiorstwie wodociągowo - kanalizacyjnym, które to wdrożenie zakończone zostało sukcesem (odebrane przez zamawiającego), W tym celu należy wypełnić i przedłożyć załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN. Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonej przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

(4)

składania ofert, w którym posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości określonej powyżej. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000 PLN. Ocena spełnienia

niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

(5)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80

2 - CENA JEDNOSTKOWA ODPŁATNEJ USŁUGI DODATKOWEJ W OKRESIE GWARANCYJNYM (w zł/h) - 10 3 - USŁUGA SERWISOWA W OKRESIE RĘKOJMI (zł/h) - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji gdy: 1) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 2) nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie brutto pozostanie nie zmienione; 3) zaistnieje potrzeba wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia koniecznych do jego prawidłowego wykonania; 4) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zadania w terminie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ppkpodhale.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp.

z o.o. Al. Tysiąclecia 35A 34-400 Nowy Targ Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2012 godzina 09:40, miejsce: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A 34-400 Nowy Targ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :