SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

Pełen tekst

(1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

1. Informacje o zamawiającym

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6,

Regon 015817985-00032, NIP 6762274880,

zwany w dalszej części „zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę 9 zestawów komputerowych”

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 zestawów komputerowych zwanych dalej takŜe „zestawami komputerowymi”, w tym:

a) dostawa 2 zestawów komputerowych stacjonarnych typ I zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego ,

b) dostawa 4 zestawów komputerowych stacjonarnych typ II zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego

c) dostawa 1 zestawu komputerowego przenośnego typ I zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2a oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego

d) dostawa 2 zestawów komputerowych przenośnych typ II zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2b oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30210000-4.

3.2. Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego przez wykonawcę lub zapewnienia przez wykonawcę wykonywania serwisu gwarancyjnego przez inny podmiot przez okres min. 36 m-cy (liczony od daty podpisania protokołu odbioru), z zastrzeŜeniem pkt 15.1.

3.3. Zamawiający wymaga, aby oferowane zestawy komputerowe a) były fabrycznie nowe (rok produkcji 2008),

b) posiadały znak CE,

c) posiadały Certyfikat EnergyStar,

d) zostały wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równowaŜną.

3.4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez wykonawcę zasad i

(2)

wymogów opisanych w specyfikacji. UŜyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia naleŜy odczytywać wraz z wyrazami „lub równowaŜne”. Wykonawca oferując przedmiot równowaŜny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równowaŜność w zakresie parametrów technicznych, uŜytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niŜszym od parametrów wskazanych przez zamawiającego.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.6. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1. dostawa zestawów komputerowych – 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

4.2. wykonywanie serwisu gwarancyjnego – przez okres trwania gwarancji.

5. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, które muszą złoŜyć wraz z ofertą wykonawcy:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ”spełnia / nie spełnia”.

5.3 Nie spełnienie chociaŜby jednego warunku udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

5.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, określonych w niniejszej specyfikacji, które muszą złoŜyć wraz z ofertą wykonawcy t.j.:

5.4.1 Wypełnionego i podpisanego przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy

„Oświadczenia Wykonawcy”/„Oświadczenia Pełnomocnika” według druku stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do specyfikacji. Oświadczenie musi być złoŜone w oryginale.

5.4.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogu aktualności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wymaga się, aby zaświadczenie było wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5.4.3 Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.4.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument ten lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5.4.4 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

(3)

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.5 Pozostałe dokumenty, jakie naleŜy złoŜyć wraz z ofertą:

Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŜeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŜniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŜony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

6. Wykonawca składa ofertę sporządzoną zgodnie z treścią załącznika nr 1a, 1b, 2a i 2b oraz załącznika nr 4 do specyfikacji zatytułowanego „Formularz oferty”.

6.1. Oferta, na którą składają się wypełnione, w kaŜdym wierszu, załączniki nr 1a, 1b, 2a i 2b oraz załącznik nr 4 muszą być podpisane (na kaŜdej zapisanej stronie) przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy. Ofertę moŜe podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeŜeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŜony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

6.2. Zamawiający wymaga, aby w załącznikach nr 1a, 1b, 2a i 2b wszystkie wiersze w kolumnie

”Parametry oferowane” zostały wypełnione przez wykonawcę poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanych zestawów komputerowych (nie wolno uŜywać wyraŜeń: „zgodnie z wymaganiami zamawiającego”, „spełnia”, „występuje”, „j.w.” i równowaŜnych jak równieŜ powielać dosłownie opisów zamawiającego, w przypadkach gdy określają one jedynie wartości progowe poprzez uŜycie słów takich jak np. minimalne, maksymalne itp.). Niewypełnienie kolumny „Oferowane parametry” w sposób wymagany przez zamawiającego będzie traktowane jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

6.3. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - dotyczy wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

7. Składanie ofert wspólnych

7.1. Przez ofertę wspólną naleŜy rozumieć ofertę złoŜoną wspólnie przez więcej niŜ jednego wykonawcę (np. konsorcjum, wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W przypadku składania oferty wspólnej do oferty naleŜy załączyć:

7.2.1 pełnomocnictwo/a dla osoby reprezentującej w postępowaniu wykonawców. Pełnomocnictwo/a zawierać musi/szą umocowanie dla pełnomocnika, dokonane przez wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Dokument pełnomocnictwa musi być złoŜony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

7.2.2 dokumenty, o których mowa w punktach 5.4.2 lub 5.4.3 albo 5.4.4, dokument, o którym mowa w punkcie 5.5 specyfikacji - dotyczące kaŜdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty, o których mowa w punktach 5.4.1 (załącznik nr 3b) oraz 6 specyfikacji – sporządzone przez pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną, dotyczące łącznie wykonawców składających ofertę wspólną.

(4)

7.3. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci - przed zawarciem umowy z zamawiającym - są zobowiązani do przedłoŜenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w zakresie przedmiotowego zamówienia.

8. Forma dokumentów

8.1. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na kaŜdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osobę/y upowaŜnioną/e do reprezentowania wykonawcy), z zastrzeŜeniem pkt. 5.4.1, 5.5, 7.2.1.

8.2. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

8.3 ZłoŜone przez wykonawcę podpisy powinny być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.

9. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu

9.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumiewają się wyłącznie pisemnie.

9.2 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz ofertę wykonawcy przekazują zamawiającemu w formie pisemnej na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56a, Wydział Administracyjno – Gospodarczy (Zamówienia Publiczne).

10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

10.1 w sprawach przedmiotu zamówienia: p. Grzegorz Krawczyk tel. (012) 29 72 140 w godz. 8.30-15.30, 10.2 w sprawach formalnych: p. Ewa Wiącek tel. (012) 29 88 465, p. Agnieszka śak tel. (012) 29 88 460 w godz. 8.30-15.30.

11. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji

11.1. KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.

11.2. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a, 4b i 6 ustawy.

12. Sposób przygotowania oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą wymaganych przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji zwanych łącznie „ofertą”

12.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

12.2 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę.

12.3 Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upowaŜnionej/ych do reprezentowania wykonawcy.

12.4 W ”Formularzu oferty” wartości liczbowe naleŜy wpisywać w kaŜdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane takŜe słownie (nie stosuje się wyraŜenia „j.w.” i równowaŜnych).

(5)

12.4.1 Załączniki nr 1a, 1b, 2a i 2b, 3a lub 3b oraz 4 muszą być wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian w ich treści (zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił m. in. wszystkie „wykropkowane” miejsca).

12.5 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, naleŜy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZastrzeŜona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.).

12.6 Wykonawca powinien ponumerować kaŜdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w ”Formularzu oferty”.

12.7 Wykonawca powinien w ”Formularzu oferty” zawrzeć wykaz wszystkich dokumentów składających się na ofertę z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje.

12.8 Dokumenty składane wraz z ofertą powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŜliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

12.9 Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

12.10 Na kopercie lub opakowaniu naleŜy umieścić następujące informacje:

13. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 13.1 Termin i miejsce składania ofert

13.1.1 Oferty naleŜy składać na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 30-017 Kraków ul. Racławicka 56a (Wydział Administracyjno – Gospodarczy, Zamówienia Publiczne pok. 23, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600)) - nie później niŜ do dnia 25.11.2008r do godz. 13.30.

13.1.2 Zamawiający zastrzega, Ŝe ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty lub pomyłkowego otwarcia wskutek nienaleŜytego oznaczenia koperty ponosi wyłącznie wykonawca.

13.1.3 Zamawiający zwróci ofertę złoŜoną po terminie, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.1.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłuŜenia terminu składania ofert, w trybie art. 38 ust. 6 ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

13.2 Termin i miejsce otwarcia ofert.

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

MOW NFZ w Krakowie, Wydział Administracyjno – Gospodarczy (Zamówienia Publiczne) Znak sprawy: WAG II 2910 - 11/08

„Dostawa zestawów komputerowych ” Nie otwierać przed 25.11.2008r godz. 14.00

(6)

13.2.1 Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 25.11.2008r. o godz. 14.00 w budynku zamawiającego, w Krakowie przy ul. Racławickiej 56a, w pok. 32.

13.2.2 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe zawarte w ofertach informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

14 Okres związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

15 Sposób obliczenia ceny

15.1 Podana w ofercie cena musi obejmować całość wynagrodzenia, które zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym takŜe świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji.

15.2 Ceny naleŜy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady określonej w

§ 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

15.3 Ceną oferty słuŜącą do porównania złoŜonych ofert jest cena brutto z VAT przedmiotu zamówienia wynikająca z „Formularza oferty”.

15.4 W przypadku, gdy złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w „Formularzu oferty”.

15.5 Ceny podane przez wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyŜszeniu.

16. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ofertowej w „Formularzu oferty” w polskich złotych (PLN).

17. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert 17.1 Oferty będą oceniane według następującego kryterium:

cena wykonania przedmiotu zamówienia (C) – 100%

17.2 Kryterium ceny wykonania przedmiotu zamówienia będzie oceniane według następującego wzoru:

C= [(Cmin /C bad) x 100]

gdzie: C - ilość punktów oferty

Cmin- najniŜsza cena brutto spośród badanych ofert, C bad - cena brutto oferty badanej.

17.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniŜszą cenę (uzyska największą ilość punktów).

(7)

18 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1 Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

18.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,

18.1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

18.1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

oraz zamieści informacje, o których mowa w pkt. 18.1.1 -18.1.3 na stronie internetowej (www.nfz- krakow.pl) oraz w miejscach publicznie dostępnych w budynkach zamawiającego w Krakowie.

18.2 . Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w budynku zamawiającego zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Racławickiej 56a. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie/mailem o terminie zawarcia umowy, jak równieŜ o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w miejscu określonym na wstępie niniejszego punktu, umowa zostanie przesłana, na adres wskazany w ofercie.

W powyŜszej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w obecności notariusza, a fakt ten musi zostać notarialnie poświadczony. Następnie wykonawca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich egzemplarzy umowy podpisanej w powyŜszy sposób do zamawiającego. Zamawiający, po podpisaniu umowy, prześle wykonawcy jeden jej egzemplarz.

19. Dodatkowe informacje

19.1 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

19.2 Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert.

19.3 Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19.4 Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie wykonawców do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów podmiotowych i przedmiotowych oraz pełnomocnictw.

20. Zmiana oferty, wycofanie oferty

20.1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

20.2. Zmiany dokonuje się przez złoŜenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA.

20.3. Koperta zawierająca informację o wycofaniu ma być oznaczona napisem WYCOFANIE. Koperta z ofertą, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana.

20.4. Podczas otwarcia ofert, koperty oznaczone jako WYCOFANIE lub ZMIANA zostaną otwarte w pierwszej kolejności.

(8)

20.5. Wycofania lub zmiany dokonuje się na wniosek wykonawcy złoŜony zamawiającemu z zastrzeŜeniem pkt. 20.1., podpisany przez osoby/ę upowaŜnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej doręczonym wraz z wnioskiem. W przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby/ę nie wskazane/ą w załączonym odpisie z właściwego rejestru wymagane jest przedstawienie odpisu z rejestru oraz stosownych/ego pełnomocnictw/a w formie wymaganej dla pełnomocnictwa, określonej w pkt.5.5 lub 7.2.1.

21. Odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy lub art. 90 ust. 3.

22. UniewaŜnienie postępowania

22.1. Postępowanie uniewaŜnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

22.2. Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŜyli oferty o uniewaŜnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

23. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

24. Środki ochrony prawnej

24.1. Wykonawcom, a takŜe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

24.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

24.3. Protest musi być podpisany przez osoby/ę upowaŜnione/ą do reprezentowania protestującego, co w przypadku wniesienia protestu przed terminem otwarcia ofert, winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej doręczonym wraz z protestem. W przypadku, gdy protest jest podpisany przez osoby/ę nie wskazane/ą w załączonym odpisie z właściwego rejestru wymagane jest przedstawienie odpisu z rejestru oraz stosownych/ego pełnomocnictw/a w formie wymaganej dla pełnomocnictwa, określonej w pkt.5.5. lub 7.2.1.

Zatwierdzam

...

Dyrektor Zamawiającego Wykaz załączników:

1a, 1b, 2a, 2b Opis przedmiotu zamówienia

3a. Oświadczenie wykonawcy 4. Formularz oferty 3b. Oświadczenie Pełnomocnika 5. Wzór umowy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :